Health Situation, Statistical and Policy Reports
Mongolia
(download this paper below)

KEYWORDS: Training Materials, Policy, Public Health
Year: 2004 Language(s): Mongolian
To open or use this document:

Title: НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРГИЙН ШАЛГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, СОРИЛ
ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ßÀÌÍÛ
ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ
ÑÀËÁÀРǪÂ˪Ë
ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÒÓÑËÀÌÆÈÉÃ ÓÄÈÐÄÀÕ ÃÀÇÀÐ

ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ
ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ ÇÝÐÃÈÉÍ ØÀËÃÀËÒÛÍ
ÕªÒªËÁªÐ, ÑÎÐÈË

/àíõäóãààð õýâëýë/


Óëààíáààòàð õîò
2004 îíÝíýõ¿¿ ñîðèëûí íîìûã ÄÝÌÁ, ÝÌß-íû õàìòðàí õýðýãæ¿¿ëæ áóé “Îð÷èí-Ýð¿¿ë ìýíä” òºñ뺺ñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëýâ.

Õÿíàñàí:

Ñ.ªëçèéñàéõàí (Òºãñºëòèéí äàðààõ ñóðãàëòûí àëáàíû äàðãà, ÀÓ-íû äîêòîð. ÝÒÓÃ)
Ë. Íàðàíòóÿà (ÝÌß-íû ÍÝÌ-èéí ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí äàðãà, Àíàãààõûí ØÓ-íû äîêòîð)
Ø.Ýíõöýöýã (ÝÌß-íû ÍÝÌ-èéí àñóóäàë õàðèóöñàí ìýðãýæèëòýí, ÀÓ-íû äîêòîð)
Æ. Êóïóë (ÍÝÌÕ-èéí ÎÝÌÑÒ-èéí çºâëºõ, ÀÓ-íû äýä äîêòîð)
Ýìõýòãýñýí:

Ö. Óðàí÷èìýã (Òºãñºëòèéí äàðààõ ñóðãàëòûí àëáàíû ìýðãýæèëòýí, ÝÒÓÃ)
Ä. Îþóíáèëýã (ÍÝÌÕ-èéí ÎÝÌÑÒ-èéí ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèëòàí)

“Îðáèñ” õýâëýëèéí ãàçàð
32.4 õ. õ. 434 õóâü õýâëýâ.
ªÌÍªÕ ¯Ã

Ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòíèé ìýðãýæëèéí çýðýã äýâèéí àñóóäàë áîë òóõàéí ìýðãýæèëòíèé ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàðûã òîäîðõîéëæ, óëìààð ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð õ¿ðòýýìæèéã ñàéæðóóëàõàä ÷óõàë íºëºº ¿ç¿¿ëäýã þì. Ýíý ó÷ðààñ ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòíèé çýðãèéí øàëãàëòûã çîõèîí áàéãóóëàõ àðãà õýìæýýã Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéäûí 2002 îíû 156-ð òóøààëààð áàòëàõäàà á¿òýí æèëèéí òóðø ÿâàãäàõ ¿éë àæèëëàãàà áîëãîñîí áèëýý. Òóõàéëáàë: 1-ð óëèðàëä æóðìûí äàãóó á¿ðä¿¿ëýí ºãñºí ìàòåðèàëä àíàëèç õèéí, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíû ìýðãýæëèéí ñàëáàð çºâëºëèéí õóðëààð õýëýëö¿¿ëýõ, 2-ð óëèðàëä øàëãàëòàíä îðîõ ìýðãýæèëòí¿¿äèéí íýðñèéã áàòëàí ìýäýýëýõýýð çààñàí. Ýíý õóãàöààíä Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàìíû ìýðãýæëèéí ñàëáàð çºâëºë¿¿ä òóõàéí ìýðãýæëýýðýý øàëãàëò àâàõ øàëãàëòûí õºòºëáºð, ñîðèëûã áîëîâñðóóëàí îðîí íóòàãò òàðààæ, øàëãàëòàíä îðîõ ìýðãýæèëòí¿¿ä 3-ð óëèðàëä ñóäëàí áýëòãýæ, 4-ð óëèðàëä øàëãàëòûã çîõèîí áàéãóóëàõààð çààñàí.
Èíãýñíýýðýý ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòí¿¿äýä ìýðãýæëèéí çýðãèéí øàëãàëòàíä áýëòãýõ òîäîðõîé õóãàöàà ãàðãàí ºã÷, ýíý õóãàöààíä ýðäýìòýí áàãø íàðààñàà ìýðãýæëèéí çºâëºãºº àâàõ, õºòºëáºðèéí äàãóó íîì ñóðàõ áè÷èã óíøèæ, ñîðèëûã áºãëºõ çýðãýýð øàëãàëòàíä áýëòãýõ òîäîðõîé íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëæ ºã÷ áàéíà.
̺í øàëãàëòûã ÁÎÝÒ, çàðèì àéìãèéí òºâ¿¿äýä á¿ñ÷èëýí àâàõààð áîëñîí íü ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòí¿¿ä, ÿëàíãóÿà ýìíýëãèéí äóíä ìýðãýæèëòí¿¿äýä øàëãàëòûí ¿éë àæèëëàãààã îéðòóóëñàí à÷ õîëáîãäîëòîé áîëëîî.
Áèä ÝÌß-íû ìýðãýæëèéí ñàëáàð çºâëºë¿¿äèéí áîëîâñðóóëñàí øàëãàëòûí õºòºëáºð, ñîðèëûã ýìõýòãýí Òà íºõäèéí ãàð äýýð õ¿ðã¿¿ëæ áàéíà.

Òà á¿õýíä àìæèëò õ¿ñüå.
Ñ.ªëçèéñàéõàí

ÃÀÐ×ÈÃÍèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð áèå äààí ñóðàëöàõ
õºòºëáºð, îðøèë 1
Íýã: Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿íäýñ, õºòºëáºðèéí óäèðòãàë 3
Àøèãëàñàí õýâëýë 4
Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿íäýñ
“À” Õóâèëáàð Õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã ñîíãîíî 7
“Á” Õóâèëáàð Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãîíî 30
“” Õóâèëáàð Áîäëîãî 60
Ǻâ õàðèó
“À” Õóâèëáàð Õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã ñîíãîíî 68
“Á” Õóâèëáàð Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãîíî 75
“” Õóâèëáàð Áîäëîãî 92
Õî¸ð: Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí ¿íäýñ õè÷ýýëèéí õºòºëáºð 96
Àøèãëàñàí õýâëýë 97
Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóé
“À” Õóâèëáàð Õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã ñîíãîíî 98
“Á” Õóâèëáàð Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãîíî 115
“” Õóâèëáàð Øàëòãààí õàìààðëûí ñîðèë 135
“Ô Õóâèëáàð Çàäãàé õàðèóëòòàé ñîðèë 139
Ǻâ õàðèó
“À” Õóâèëáàð Õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã ñîíãîíî 143
“Á” Õóâèëáàð Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãîíî 149
“” Õóâèëáàð Øàëòãààí õàìààðëûí ñîðèë 161
“Ô Õóâèëáàð Çàäãàé õàðèóëòòàé ñîðèë 166
Ãóðàâ: Îð÷èí-ýð¿¿ë ìýíä õè÷ýýëèéí õºòºëáºð 169
Àøèãëàñàí õýâëýë 171
Îð÷èí-ýð¿¿ë ìýíä
“À” Õóâèëáàð Õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã ñîíãîíî 172
“Á” Õóâèëáàð Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãîíî 188
“” Õóâèëáàð Øàëòãààí õàìààðëûí ñîðèë 208
“Ô Õóâèëáàð Çàäãàé õàðèóëòòàé ñîðèë 218
Ǻâ õàðèó
“À” Õóâèëáàð Õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã ñîíãîíî 221
“Á” Õóâèëáàð Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãîíî 226
“” Õóâèëáàð Øàëòãààí õàìààðëûí ñîðèë 240
“Ô Õóâèëáàð Çàäãàé õàðèóëòòàé ñîðèë 250
ĺðºâ: Õîîë, õ¿íñ-ýð¿¿ë ìýíä õè÷ýýëèéí õºòºëáºð 254
Àøèãëàñàí õýâëýë 256
Õîîë, õ¿íñ -ýð¿¿ë ìýíä
“À” Õóâèëáàð Õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã ñîíãîíî 258
“Á” Õóâèëáàð Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãîíî 286
“” Õóâèëáàð Øàëòãààí õàìààðëûí ñîðèë 300
“Ô Õóâèëáàð Áîäëîãî 306
Ǻâ õàðèó
“À” Õóâèëáàð Õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã ñîíãîíî 308
“Á” Õóâèëáàð Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãîíî 318
“” Õóâèëáàð Øàëòãààí õàìààðëûí ñîðèë 327
“Ô Õóâèëáàð Áîäëîãî 333
Òàâ: Õ¿¿õýä, ºñâºð ¿å-ýð¿¿ë ìýíä õè÷ýýëèéí õºòºëáºð 334
Àøèãëàñàí õýâëýë 335
Õ¿¿õýä, ºñâºð ¿å -ýð¿¿ë ìýíä
“À” Õóâèëáàð Õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã ñîíãîíî 337
“Á” Õóâèëáàð Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãîíî 360
“” Õóâèëáàð Øàëòãààí õàìààðëûí ñîðèë 380
“Ô Õóâèëáàð Öýãèéí îðîíä òîõèðîõ õàðèóëòûã áè÷ 387
Ǻâ õàðèó
“À” Õóâèëáàð Õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã ñîíãîíî 389
“Á” Õóâèëáàð Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãîíî 397
“” Õóâèëáàð Øàëòãààí õàìààðëûí ñîðèë 412
“Ô Õóâèëáàð Öýãèéí îðîíä òîõèðîõ õàðèóëòûã áè÷ 418
Çóðãàà: Õºäºëìºð, ¿éëäâýðèéí îð÷èí-ýð¿¿ë ìýíä
õè÷ýýëèéí õºòºëáºð 420
Àøèãëàñàí õýâëýë 425
Õºäºëìºð, ¿éëäâýðèéí îð÷èí -ýð¿¿ë ìýíä
“À” Õóâèëáàð Õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã ñîíãîíî 427
“Á” Õóâèëáàð Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãîíî 442
“” Õóâèëáàð Øàëòãààí õàìààðëûí ñîðèë 468
“Ô Õóâèëáàð Çàäãàé õàðèóëòòàé ñîðèë 473
Ǻâ õàðèó
“À” Õóâèëáàð Õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã ñîíãîíî 476
“Á” Õóâèëáàð Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãîíî 481
“” Õóâèëáàð Øàëòãààí õàìààðëûí ñîðèë 503
“Ô Õóâèëáàð Çàäãàé õàðèóëòòàé ñîðèë 508
ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÒÀËÀÀÐ
ÁÈÅ ÄÀÀÍ ÑÓÐÀËÖÀÕ ÕªÒªËÁªÐ
(Àõëàõ, òýðã¿¿ëýõ çýðãýýð øàëãàëòàíä áýëòãýõ ýì÷, ìýðãýæèëòýíä çîðèóëàâ)
ÎÐØÈË
Ìýðãýæëèéí çýðýã õàìãààëàõ çºâëºëèéí òóõàé 2001 îíä Ýð¿¿ë Ìýíäèéí Ñàéäûí 204 òîîò òóøààëààð Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÷èãëýëýýð àæèëëàæ áàéãàà ýì÷ ìýðãýæèëòíèé çýðýã õàìãààëàõ àñóóäëûã ßàìíû äýðãýäýõ ìýðãýæëèéí õîëáîãäîõ çºâëºë, åðºíõèé ìýðãýæèëòýí õàðèóöàí øèéäâýðëýõ áîëãîæ, òýäãýýðèéí àæèëëàõ æóðìûã áàòàëñàí þì. ¯¿íòýé õîëáîãäóóëàí øàëãàëòàíä áýëòãýõ õºòºëáºð, øàëãàëòûí ñîðèëûã áîëîâñðóóëàõ ¿¿ðãèéã òóõàéí ìýðãýæëèéí ñàëáàð çºâëºë 2002 îíîîñ õàðèóöàí ã¿éöýòãýæ áàéíà.
Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä (ÍÝÌ)-èéí ìýðãýæëèéí ñàëáàð çºâëºëä ÍÝÌ-èéí àæèëòàí õàìààðàãäàíà. ¯¿íä :
Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñòàòèñòèê÷ (Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñòàòèñòèê, ìýäýýëýë, òàðõâàð ç¿é)
ÝÌ-èéí ñàëáàðò óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëòûí ÷èãëýëèéí àæèë ýðõýëäýã óäèðäàõ àæèëòàí (ÝÌÓÇÁ)
Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéöààã÷, ýð¿¿ë àõóé÷, òàðõâàð ç¿é÷, íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòàí àëáàí òóøààëä àæèëëàäàã òóõàéëáàë: ÍÝÌ, Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóé, Îð÷èí-ýð¿¿ë ìýíä, Õîîë, õ¿íñ-ýð¿¿ë ìýíä, Õ¿¿õýä, ºñâºð ¿å- ýð¿¿ë ìýíä, Õºäºëìºð, ¿éëäâýðèéí îð÷èí- ýð¿¿ë ìýíä, ͺõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíä, Íèéãìèéí ñýòãýë ç¿é- Çàí ¿éë ñóäëàë çýðýã ìýðãýøëèéí (ýìíýë ç¿éí áóñ) ÷èãëýëèéí áóñàä ýì÷, ìýðãýæèëòí¿¿ä îðíî. Áèå äààí çýðãèéí øàëãàëòàíä áýëòãýõ ýíýõ¿¿ õºòºëáºðò äýýðõ ìýðãýøëýýñ ÍÝÌ, Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóé, Îð÷èí–ýð¿¿ë ìýíä, Õîîë õ¿íñ-ýð¿¿ë ìýíä, Õ¿¿õýä, ºñâºð-¿å ýð¿¿ë ìýíä, Õºäºëìºð, ¿éëäâýðèéí îð÷èí-ýð¿¿ë ìýíä (Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñòàòèñòèê, ÝÌ-èéí óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëò, ͺõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíä, Íèéãìèéí ñýòãýë ç¿é- çàí ¿éë ñóäëàë îðîîã¿éãýýð) ãýñýí 6 ÷èãëýë òóñ á¿ðýýð áîëîâñðîãäñîí ñîðèëóóä, õàðèó áóþó øàëãóóðûí õàìò îðñîí áîëíî.
ÍÝÌ-èéí ÷èãëýëýýð øàëãàëòàíä áýëòãýæ áàéãàà ìýðãýæèëòí¿¿ä ººðèéí ñ¿¿ëèéí 5 æèëä ýðõëýí ã¿éöýòãýñýí àëáàí òóøààëûã õàðãàëçàí ýäãýýð ìýðãýøëèéí ÷èãëýëèéí àëü íýãèéã ñîíãîíî. Òýðõ¿¿ ñîíãîñîí ÷èãëýë íü øàëãàãäàõ ñîðèëûí (àñóóëòûí) 60% áàéõ áºãººä áóñàä á¿õ ÷èãëýëýýñ èæèë òîîíû ñîðèëûí àñóóëòóóä ¿ëäýõ 40%-ä áàéõààð øàëãàëòûí ¿åä çîõèöóóëíà. Øàëãàëòàä:
-àõëàõ çýðãýýð òýíöñýí ìýðãýæèëòýí íü àéìàã, îðîí íóòàã, á¿ñèéí ò¿âøèíä
-òýðã¿¿ëýõ çýðãýýð òýíöñýí áîë óëñ, íèéñëýëèéí ò¿âøèíä çºâëºõ ìýðãýæèëòíýýð àæèëëàõ íºõöëèéã õàíãàõ áîëîâñîí õ¿÷èí ãýæ çîõèõ õóâèàð öàëèíãèéí íýìýãäýë àâàõ ýðõòýé áîëíî. Èéìýýñ øàëãàëòàíä îðîõîîð áýëòãýæ áàéãàà ìýðãýæèëòí¿¿ä íü Ìîíãîë óëñûí õýìæýýíä ÍÝÌ-èéí ÷èãëýëýýð ãàäààä, äîòîîäûí òºñëèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð õèéãäñýí ñóäàëãààíû ìýäýýëýëòýé òîäîðõîé òàíèëöàæ óëñ îðíû õýìæýýíä ÍÝÌ-èéí òàëààð õèéãäýæ áàéãàà ¿éë àæèëëàãàà ò¿¿íèé ¿ð ä¿í, ¿ð àøèã, íèéãýìä ãàð÷ áàéãàà ¿ð íºëººã îéëãîæ, òóõàéí ¿åèéí áàéäëààð çîõèõ ìýäëýãòýé áàéõ øààðäëàãûã õàíãàõûí òóëä ººðèé㺺 áýëòãýõ ¸ñòîé.
Øàëãàëòûí ñîðèëûí àñóóëãûí ÿëãàà íü àõëàõ çýðãèéíõ áîë 50%, òýðã¿¿ëýõ áîë 25% íü “À” õóâèëáàðûí ¿ëäýõ õóâü íü õ¿íäð¿¿ëñýí áóþó “Á” õóâèëáàðûí àñóóëò áàéõààð çîõèöóóëàãäàíà.

ÍÝÃ. ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ¯ÍÄÝÑ

Áîëîâñðóóëñàí:
Ë. Íàðàíòóÿà ÝØÒÀ, Àíàãààõûí ØÓ-íû äîêòîð, Õ¿íèé èõ ýì÷,
Îð÷íû ýð¿¿ë àõóé÷, ÍÝÌÕ
Á. Öîãçîëìàà ÝØÀ, ÍÝÌ-èéí ØÓ-íû ìàñòåð, õ¿íèé èõ ýì÷, ÍÝÌÕ, ÕÑÒ
×. Íÿìðàã÷àà ÝØÀ, ýð¿¿ë àõóé÷, ÍÝÌÕ , ÕÑÒ
Í. Ñóâä ÝØÄÀ, Õ¿íèé èõ ýì÷, ÍÝÌÕ-èéí ÎÝÌÑÒ
¨. ĺí㺠ÝÌÓ-ûí ØÓ-íû ìàñòåð, Õ¿íèé èõ ýì÷,
òºñëèéí àæèëòàí
Õºòºëáºðèéí óäèðòãàë
Íèéãìèéí ¿íýò áàÿëàã íü õ¿í ººðºº áºãººä ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí íü íèéãìèéí õºãæëèéã òîäîðõîéëîã÷ ãîë õ¿÷èí ç¿éë þì. ¯íäýñíèé õýìæýýíä ÍÝÌ-èéí òàëààð áàðèìòëàõ áîäëîãî àìæèëòòàé õýðýãæèæ áàéíà. Ýíý íü Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðò àæèëëàæ áàéãàà áîäëîãî, õºòºëáºð, òºñëèéí çîõèöóóëàã÷, àðãà ç¿é÷, çîõèîí áàéãóóëàã÷ (ìåíåæåð) çýðýã àëáàí òóøààëòíûã àæëûí áàéðààð áóþó çàéíû ñóðãàëòûí õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä áýëòãýõ çàéëøã¿é õýðýãöýý øààðäëàãûã áèé áîëãîæ áàéíà. Ýíýõ¿¿ ºñºí íýìýãäýæ áóé õýðýãöýýíä òóëãóóðëàí ìýðãýæëèéí çýðãýý àõèóëàõûã ýðìýëçýæ áàéãàà ÍÝÌ-èéí àæèëòàíä çîðèóëàí õºòºëáºðèéã áîëîâñðóóëëàà.

Õºòºëáºðèéí çîðèëãî

Îðîí íóòãèéí áîëîí ¿íäýñíèé õýìæýýíä ÍÝÌ-èéí àðãà õýìæýýã ñàëáàð äóíäûí õàìòûí àæèëëàãàà, ñàéí ò¿íøëýë, èäýâõòýé îðîëöîîã äýìæèí óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàõ, ÍÝÌ-èéí øèíæëýõ óõààíû íèéòëýã áîëîí ºâºðìºö àñóóäëóóäûí òàëààð ìýäëýã, äàäàë, õàíäëàãûã òºëºâø¿¿ëýõ, ñóäàëãààíû àðãà ç¿éã ýçýìø¿¿ëýõýä îðøèíî.

Õºòºëáºðèéí çîðèëò

ÍÝÌ-èéí øèíæëýõ óõààíû òóõàé åðºíõèé îéëãîëò, õºãæëèéí ò¿¿õ, Ìîíãîëä íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àíàãààõ óõààí õºãæñºí ò¿¿õýí îíöëîã, ¿å øàò
ÍÝÌ-èéí ¿íäñýí àñóóäëóóä
ÍÝÌ íü ìýðãýæèë áºãººä ò¿¿íèé ¿éë àæèëëàãààíû õàìðàõ õ¿ðýý, îíöëîã, ñàëáàð äóíäûí õàìòûí àæèëëàãàà, ñàéí ò¿íøëýë, èðãýíèé îðîëöîîíû òóõàé
ÍÝÌ-èéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýíèé óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëò, áîäëîãî, õºòºëáºð, òºñëèéí ¿éë àæèëëàãàà çýðýã àñóóäëóóäûí ìýäëýã, äàäëàãà, õàíäëàãà, ñóäàëãààíû àðãà ç¿éí îíöëîãûã ñóäëàíà.

Õºòºëáºðèéí àãóóëãà

ÍÝÌ-èéí Øèíæëýõ óõààíû òóõàé åðºíõèé îéëãîëò
ÍÝÌ-èéí õºãæëèéí ò¿¿õ áà õ¿í òºðºëõòºí
ÍÝÌ-èéí ¿íäñýí àñóóäëóóä
ÍÝÌ-èéí ¿éë àæèëëàãààíû îíöëîã
ÍÝÌ-èéí ¿éë÷èëãýý òóñëàìæèéí á¿òýö, òîãòîëöîî
1. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé åðºíõèé îéëãîëò
1.1. ÍÝÌ-èéí òóõàé òîäîðõîéëîëò
1.2. Ýì÷èëãýý, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýëò, ÍÝÌ-èéí øèíæëýõ óõààíû íèéòëýã áà ºâºðìºö òàëóóä
1.3. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíä áà óëñ òºð, íèéãýì
1.4. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíä áà áîëîâñðîë
1.5. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíä áà ýäèéí çàñàã
1.6. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíä áà áèîëîãè
1.7. ÍÝÌ áèåý äààñàí øèíæëàõ óõààí
1.8. ÍÝÌ ìýðãýæèë áîëîõ òóõàé
2. ÍÝÌ-èéí õºãæëèéí ò¿¿õ áà õ¿í òºðºëõòºí
2.1. Õ¿íèé íèéãìèéí õºãæèë áà ýð¿¿ë ìýíä
2.2. Ýðòíèé õ¿é íýãäëèéí íèéãýì
2.3. Ñîíãîäîã ñî¸ë óðëàã
2.4. Äóíäàä çóóí
2.5. Ñýðãýí ìàíäàëò
2.6. 18 äóãààð çóóí
2.7. 19 ä¿ãýýð çóóí
2.8. 20 äóãààð çóóí
2.9. Ìîíãîëä ÍÝÌ õºãæñºí ò¿¿õýí îíöëîã
3. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿íäñýí àñóóäëóóä
3.1. Ýð¿¿ë ìýíäèéã òîäîðõîéëîã÷ ¿íäñýí õ¿÷èí ç¿éë, åðºíõèé îéëãîëò
3.2. Àìüäðàëûí õýâ ìàÿã, çàí ¿éëèéí àñóóäëóóä
3.3. Áèîëîãèéí õ¿÷èí ç¿éëñ, ýð¿¿ë ìýíäèéí íººö
3.4. Îð÷íû õ¿÷èí ç¿éë, õ¿íèé ýêîëîãèéí òóõàé
3.5. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõàí øàòíû òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýý
3.6. ÍÝÌ-èéí ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë, óäèðäëàãûí çàð÷èì
4. ÍÝÌ-èéí ¿éë àæèëëàãààíû îíöëîã
4.1. Òàðõâàð ç¿é áà áèîñòàòèñòèêèéí àðãà ç¿é
4.2. Ñàëáàð äóíäûí õàìòûí àæèëëàãàà
4.3. Ñàéí ò¿íøëýë
4.4. Èðãýäèéí èäýâõòýé îðîëöîî
4.5. ÝÌ-èéí áàéãóóëëàãûí ìàíëàéëàõ ¿¿ðýã
4.6. Áàãààð àæèëëàõ çàð÷èì
5. ÍÝÌ-èéí ¿éë÷èëãýý, òóñëàìæèéí á¿òýö, òîãòîëöîî
5.1. ÍÝÌ-èéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî
5.2. Çàñãèéí ãàçðûí ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð
5.3. Ñàéí ò¿íøëýë áà òºñëèéí ¿éë àæèëëàãàà
5.4. ¯éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð, òºñëèéí óäèðäëàãà
5.5. ¯ð ä¿íä òóëãóóðëàñàí óäèðäëàãûí çàð÷èì
5.6. ÍÝÌ-èéí óõóóëãà, ìýäýýëýë, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà

ÀØÈÃËÀÑÀÍ ÕÝÂËÝË:

Ìîíãîë

1. Àãààð îð÷íû ÷àíàðûí ¿ç¿¿ëýëò 458598-MNS. ÓÁ, 1998.

Îðîñ
ÍÈÉÃÌÈÉÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ¯ÍÄÝÑ

(Íèéò 328 ñîðèëòîé)


“À”õóâèëáàð (Ýíý õýñýãò 1-137 äóãààð áè÷èãäñýí íèéò 137ñîðèë îðæ áàéíà).
Õàìãèéí çºâ 1 õàðèóëòûã ñîíãîíî

1. Óñûã ôòîðæóóëàõûí à÷ õîëáîãäîë íü þó âý?
à. áàêòåðèéí òºðºë ç¿éë áàãàñàõ
á. áàêòåðèéí ºñºëòººñ ñýðãèéëýõ­
â. áàêòåðèéí õîðîîñ ñýðãèéëýõ
ã. âèðóñûí ¿ðæëèéã õÿçãààðëàõ
ä. ø¿ä öîîðîõîîñ ñýðãèéëýõ
2. Ìîíãîë äàõü ýõèéí ýíäýãäëèéí òýðã¿¿ëýõ øàëòãààí þó âý?
à. ñåïñèñ
á. öóñ àëäàëò
â. æèðýìñíèé õîæóó ¿åèéí õîðäëîãî
ã. àìüñãàëûí çàìûí ºâ÷íèé õ¿íäðýë¿¿ä
ä. ç¿ðõ ñóäàñíû ºâ÷íèé õ¿íäðýë¿¿ä
3. Äàðààõ ºâ÷í¿¿äýýñ àëü íü ìýðãýæëýýñ øàëòãààëæ áîëîõ âý?
à. öóñíû ýðãýëòèéí ºâ÷í¿¿ä
á. ÿñ áà ¿åíèé ãàæãóóä
â. õîîë áîëîâñðóóëàõ çàìûí ºâ÷í¿¿ä
ã. õàðøëûí ãàðàëòàé ºâ÷í¿¿ä
ä. àìüñãàëûí äýýä çàìûí õàëäâàðóóä
4. Ìàíàéä äàðààõ àõóéí îñëóóäûí àëü íü èõ òîõèîëääîã âý?
à. õîðäîëò
á. äýëáýðýëò
â. îé÷èõ, õàëüòðàõ
ã. íóðàëò
ä. ãàëò çýâñãèéí àþóë
5. Òàìõè òàòàëò áà óóøãèíû õîðò õàâäðûí õóâüä.....
à. Óóøãèíû õîðò õàâäàðûí èëò øàëòãààí íü òàìõè òàòàëò þì.
á. ýìýãòýé õ¿ì¿¿ñò òîõèîëäîõ óóøãèíû õîðò õàâäðûí íàñ áàðàëòûí òîî ýðýãòýé õ¿ì¿¿ñèéíõýýñ íèëýýí áàãà áàéäàã. 6. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ïðîãíîç ñóäàëãààíä àëü ¿ç¿¿ëýëò øààðäëàãàã¿é âý?
à. ¿éëäâýðèéí õºãæëèéí õàíäëàãûã òîäîðõîéëîõ ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
á. õàðüöàíãóé õÿìä ºðòºãòýé áîë
â. îñëûí ýðñäëèéí õýìæýý
ã. ºâ÷ëºë, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýðñäëèéã òîãòîîõ
ä. õîâîð áóþó õààÿà òîõèîëäîæ áîëîõ ºâ÷ëºëèéí ìýäýý
7. Ðåòðîñïåêòèâ ñóäàëãààíä äàðààõ ä¿ãíýëòèéí àëü íü øààðäëàãàã¿é âý?
à. ñóäàëãàà õàðüöàíãóé õÿìäõàí
á. öººí õ¿í äýýð ÿâóóëàõàä òîõèðîìæòîé
â. ñóäàëãàà õàðüöàíãóé õóðäàí, ¿ð ä¿íòýé
ã. õàðüöààíààñ èë¿¿ òîî õýìæýýã òîäîðõîéëîõ à÷ õîëáîãäîë
ä. íýãýýñ èë¿¿ ýðñäëèéã äàâòàí òîäîðõîéëîõ
8. Ñóëüôàò àììîíèéã äîîðõ ¿éë àæèëëàãààíû àëèíä èõýâ÷ëýí àøèãëàäàã âý?
à. òóÿàíû íºëººë뺺ñ ñýðãèéëýõ
á. àãààðûí áîõèðäëûã áàãàñãàõ
â. ñ¿¿ àðèóòãàõ
ã. áîõèð óñ çàéëóóëàõ
ä. óñíû ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ
9. Äîîðõè àñóóäëóóäûí àëü íü õ¿í àìûí óñàí õàíãàìæ àþóëã¿é áàéäàëä øààðäëàãàã¿é âý?
à. ýëñýí ø¿¿ã÷ýýð ïàññàæ õèéõ
á. êîàãóëÿíò íýìñíýýð áàêòåð áîëîí algae-ã óñòãàõ
â. ãýðèéí àãààðûí ÷èéãøèë, öýâýðøèëòèéí áàéäàë
ã. 1,5-3 ñàÿ íÿí àãóóëñàí óñûã àðèóòãàõàä ãîë÷ëîí õëîðûã õýðýãëýíý.
ä. óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ çîðèëãîîð õàëäâàðã¿éòãýõ
10. Õàÿãäëûã áîëîâñðóóëàõ, áàéðøóóëàõ, öóãëóóëàõ, õàòààõ ¿éë àæèëëàãààíä àëü íü øààðäëàãàã¿é âý?
à. óñíû àðèóòãàë
á. íÿãòøóóëàõ
â. àãààðûí áîõèðäëûí õÿíàëò
ã. ñ¿¿ áîëîâñðóóëàõ
ä. õîã õàÿãäàë çàéëóóëàõ
11. ªíäºð õºãæèëòýé îðîíä ÿìàð ýìãýã íü èë¿¿òýé òîõèîëäîæ áîëîõ âý?
à. ãèïåðâèòàìèíîç
á. ãèïîâèòàìèíîç
â. ïåëëàãðà
ã. àíîðåêñèÿ íåâðîçà
ä. òàðãàëàëò
12. Òàòðàíãèéí ýõ óóðõàéã òîãòîîõîä þó ÷óõàë âý?
à. ýíý íü ñïîð ¿¿ñãýäýãã¿é àýðîá áàöèëë
á. õ¿í áà ìàë àìüòíû íàðèéí ãýäýñíýýñ èëð¿¿ëíý.
â. óðüä÷èëàí ñýðãèéëýëò áà ýì÷èëãýýíä àíòèáèîòåê áà àðèóòãàã÷ áîäèñóóä ÷óõàë áîëîõ íü áàòëàãäñàí.
ã. øàðõûã ýðò ã¿éöýä öýâýðëýõ íü îð÷èí ¿åä ÷óõàë áèø ãýæ ¿çýõ áîëñîí.
ä. òàòðàíãèéí õîð èììóíîëîãèéí õ¿÷èí ç¿éë áîëîõûí õóâüä ¿ð ä¿í áàãàòàé.
13. Äîîðõè âàêöèíààñ àëèéã íü áóë÷èíä òàðèõ âý?
à. ÂÖÆ
á. óëààí áóðõàí
â. 3-ò âàêöèí
ã. òîìóó
ä. òàòðàí
14. Àíòèãåíèé òàëààñ àâ÷ ¿çâýë...........
à. àìüä àíòèãåíèéã õýäýí õîíîãèéí çàéòàé ºã÷ áîëíî.
á. 2 àìüä âàêöèí õýðýãëýõ çààâàðò 7 õîíîãèéí çàé áàéõ ¸ñòîé
â. 2 àìüä âàêöèíèéã íýã äîð õýðýãëýõäýý íààä çàõ íü 4 äîëîî õîíîãèéí çàéòàé áàéõ ¸ñòîé.
ã. àìüä áà ¿õñýí âàêöèíèéã õàìò õýðýãëýæ áîëîõã¿é.
ä. àìüã¿é âàêöèí àìüä âàêöèíààñ äýýð.
15. Õ¿¿õäèéã âàêöèíä õàìðóóëàõàä àíõààðàõ ãîë ýñðýã çààëòûã òîäîðõîéëíî óó?
à. õàðüöàíãóé ýð¿¿ë õ¿¿õýä.
á. õºë õîðèîò ºâ÷íèé ãîëîìòîä áàéãàà õ¿¿õýä.
â. æèðýìñýí ýìýãòýé
ã. 6 ñàðûí ºìíº öî÷ìîã õàëäâàðò ºðòñºí
ä. ºíäºð õàëóóð÷ öî÷ìîã õàëäâàðûí øèíæ èëýðñýí
16. Äàðõëàà ñóëàðñàí øèíæ òýìäýã èëýðâýë ÿìàð âàêöèíûã õèéæ áîëîõã¿é âý?
à. òîìóóãèéí
á. ïíåâìîêîêêèéí
â. ãåïàòèò Â-èéí äàâõàð òóí
ã. 3-ò âàêöèí
ä. òàòðàíãèéí
17. Õ¿¿õäèéã òºðñíººñ õîéø ÿìàð õóãàöààíû äàðàà èäýâõòýé
âàêöèíæóóëàëòàíä õàìðóóëàõ âý?
à. 3-ò âàêöèíûã 2, 4, 6, 8 áà 10 ñàðòàéä
á. 3-ò âàêöèíûã 2, 4, 6, áà 15 ñàðòàéä äàâòàí òóíã 4-ñ 6 íàñòàéä
â. 12 ñàðààñ ºìíº
ã. 5 æèë á¿ð
ä. ñ¿ðüåý, õàëäâàðò ñàà, ãåïàòèò Â-ãèéí âàêöèíû àíõíû òóíã òºðñíèé äàðàà 24-48 öàã áîëîîä
18. Óëààí áóðõàíû âàêöèíæóóëàëòûí çààâàðò àëü àñóóäàë íü ¿ë õàìààðàõ âý?
à. 2 òóí õèéíý: ýõíèéõ 12-15 ñàðòàéä, õî¸ð äàõ òóíã 4-6 íàñòàéä
á. óëààí áóðõàíààð ºâ÷ëºõ íü äàðõëàëûí ñèñòåì ñàéí áàéãààãèéí èëýðõèéëýë ã. óëààí áóðõíààð ºâäâºë âàêöèí õèéæ áîëîõã¿é. 19. Íàñàíä õ¿ðýã÷äýä õàíèàä èõýâ÷ëýí ÿìàð âèðóñýýð ¿¿ñãýãääýã âý?
à. ðèíîâèðóñ
á. êîêñàêè âèðóñ
â. ECHO âèðóñ
ã. ðåñïèðàòîðíî- ñèíòèöèàë âèðóñ
ä. ïàðàèíôëþýíçà âèðóñ
20. Ýïèäåìèîëîãèéí õóâüä òîìóóãèéí îíöëîã íü Ìîíãîëä þó áàéäàã âý?
à. ýïèäåìè, ïàíäåìè òàðõàöòàé
á. ýðñäýë á¿ëãèéíõýí äóíä íàñ áàðàëò ºíäºð
â. ºâ÷ëºë èõ-íàñ áàðàëò áàãà
ã. ¿å ¿å äàõèí äàâòàãääàã
ä. ñýð¿¿í á¿ñýä ýïèäåìè çóíû ñ¿¿ë÷ýýð èëðýõ õàíäëàãà
21. “Òóõàéí ºâ÷íèé øàëòãààíààð íàñ áàðñàí õ¿íèé òîîã íèéò õ¿í àìûí òîîíä õóâààãààä 100000-ààð ¿ðæ¿¿ëíý” Ýíý òîäîðõîéëîëò ñòàòèñòèêèéí àëü ¿ç¿¿ëýëòèéã èëýðõèéëýõ âý?
à. òîõèîëäëûí õýìæýý
á. òàðõàöûí õýìæýý
â. òàðõàöûí õýìæýýíèé õóãàöàà
ã. øàëòãààíààð òîîöñîí íàñ áàðàëòûí êîåôôèöèåíò
ä. íÿðàéí ýíäýãäëèéí õýìæýý
22. “Òóõàéí æèëèéí 1000 õ¿í àìä íîîãäîõ íàñ áàðàëòûí òîî” ßìàð ¿ç¿¿ëýëòèéã èëýðõèéëýõ âý?
à. òîõèîëäëûí õýìæýý
á. òàðõàöûí õýìæýý
â. òàðõàöûí õýìæýýíèé õóãàöàà
ã. íàñ áàðàëòûí åðºíõèé êîýôôèöèåíò
ä. íÿðàéí ýíäýãäëèéí õýìæýý
23. “100000 àìüä òºðñºí õ¿¿õäýä íîîãäîõ ýõèéí ýíäýãäýë” ßìàð ¿ç¿¿ëýëòèéã èëýðõèéëýõ âý?
à. ýõèéí ýíäýãäëèéí õàðüöàà
á. ýõèéí ýíäýãäëèéí êîåôôèöèåíò
â. ýõèéí íàñ áàðàëò
ã. ýõèéí ýíäýãäýë
ä. íÿðàéí ýíäýãäëèéí õýìæýý
24. “1000 õ¿í àìä íîîãäîõ àìüä òºðºëòèéí òîîã õóâààõ íü íèéò õ¿í àì” ßìàð ¿ç¿¿ëýëòèéã èëýðõèéëýõ âý?
à. òºðºëò
á. òºðºõ ÷àäàâõè
â. òºðºëòèéí åðºíõèé êîýôôèöèåíò
ã. òºðºëòèéí íèéëáýð êîýôôèöèåíò
ä. òºðºëòèéí òóñãàé êîýôôèöèåíò
25. “1 áóþó 1000 ýìýãòýéí íèéò àìüäðàëûí òóðøèä òºð¿¿ëýõ õ¿¿õäèéí äóíäàæ òîî” ßìàð ¿ç¿¿ëýëòèéã èëýðõèéëýõ âý?
à. òºðºëò
á. òºðºõ ÷àäàâõè
â. òºðºëòèéí åðºíõèé êîýôôèöèåíò
ã. òºðºëòèéí íèéëáýð êîýôôèöèåíò
ä. òºðºëòèéí òóñãàé êîýôôèöèåíò
26. ÇÕÓ-ûí ýì÷ ìýðãýæèëòíèé îðîëöîîòîéãîîð çîõèîí áàéãóóëàãäñàí ýìíýëýã àðèóí öýâðèéí 3 óäààãèéí ýêñïåäèöè õýäýýñ õýäýí îíä çîõèîí áàéãóóëàãäñàí áý?
à. 1925-1929 îí
á 1926-1929 îí
â. 1924-1930 îí
27. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àëáàíû ¿¿ññýí ýõëýëèéã õýäýí îíä ÿìàð áàéãóóëëàãà áèé áîëñíîîð òîîöäîã âý?
à. 1941 îíä ÓÁ õîòûí ýìíýëýã àðèóí öýâðèéí òºâ ñòàíö
áàéãóóëàãäñíààð
á. 1931 îíä áàéãóóëàãäñàí “Ñàíèòàðíî- áàêòåðèîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò
â. 1932 îíû Ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõ ÿàìíû ñàéäûí 01 òîîò òóøààë ãàðñíààð
ã. 1934 îíä ÀÖÍÑ Èíñòèòóòýä óëñûí òºñºâ îëãîæ ýõýëñíýýð
ä. 1933 îíä Áàêòåðè øèíæèëãýýíèé èíñòèòóò á¿ðýí îðîí òîîãîîðîî ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ ýõýëñíýýð
28. ÍÝÌ-èéí ÷èãëýëýýð Ìîíãîëä àíõíû ýðäýìòýí òºðæ ãàðñíûã
õýäýí îíä õààíà ÿìàð ñýäâýýð çýðýã õàìãààëñíààð òîîöäîã áý? 29. ÝÌÀØ-íû òóñëàìæèéí ¿éë àæèëëàãààã óëñûí õýìæýýíä ººð÷ëºí çîõèîí áàéãóóëàõàä àëü àñóóäëûã íýí òýðã¿¿íä øèéäâýðëýõ íü à÷ õîëáîãäîëòîé âý?
à. ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õýä, ºíäºð íàñòàíä ¿ç¿¿ëýõ ýìíýëãèéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýý
á. 6 ñàðòàéãààñ 18 ñàð õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿õýäòýé ýõ÷¿¿äèéí “Àñðàí õàìãààëàõóéí äàäàë”-ûã ººð÷ëºõ
â. ÝÌ-èéí áîëîâñðîë îëãîõ ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëàõ ä. òºëºâëºãººò âàêöèíæóóëàëòàä õ¿¿õäèéã á¿ðýí õàìðóóëàõ
å. òàõèð äóòóó èðãýä, ºíäºð íàñòàíä ¿ç¿¿ëýõ ýìíýëãèéí òóñëàìæ
30. ÍÝÌ-èéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõýä îðîí íóòàãò þóã íýí òýðã¿¿íä õèéõ øààðäëàãàòàé âý?
à. áîäëîãûí òàëààð íèéò õ¿í àìä ñóðòàë÷èëãàà çîõèîí ÿâóóëàõ â. ÍÝÌ-èéã äýìæäýã çîðèëòîò á¿ëãèéã õàìàðñàí ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëàõ
ã. ÍÝÌ-èéí äýä õºòºëáºðèéã áîëîâñðóóëàõ àñóóäëûã ñàíàà÷ëàí óäèðäëàãàä òàíèëöóóëàõ
31. ÍÝÌ-èéí ¿éë÷èëãýýíä àëü íü òîõèð÷ áàéíà âý?
à. òàðèëãûí ¿éë àæèëëàãàà
á. òºðºõ àæèëáàðûã óäèðäàõ
â. æèðýìñýí ýìýãòýéã ãýðýýð ýðãýæ çºâëºë㺺 ºãºõ
ã. ÝÌ-èéí áîëîâñðîëûí ñýäâýýð ëåêö áè÷èõ
ä. ¿õñýí çýðëýã àìüòíû ñýãèéã øàòààæ óñòãàõ
32. ÍÝÌ-èéí òóñëàìæèä þó íü õàìààðàõ âý?
à. ò¿ðãýí òóñëàìæèéí äóóäëàãà
á. àìáóëàòîðèéí ¿çëýã
â. æèðýìñýí áà çàëóó ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äýä ͯÝÌ-èéí õè÷ýýë çààõ
ã. óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýã çîõèîí áàéãóóëàõ
ä. îðîí íóòãèéí Ò –ä Ýìíýëãèéí òóñëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé òàëààð ÿðèëöëàãà ºãºõ
33. Ýìíýëãèéí òóñëàìæ íü ÍÝÌ-èéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýíýýñ þóãààðàà ÿëãààòàé âý?
à. ýìíýëãèéí àæèëòàí á¿ð òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõ áîëîìæòîé
á. ýðõ íü áàòàëãààæñàí ýì÷, ñóâèëàã÷, ýì ç¿é÷ òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëíý
â. ºíäºð íàðèéí ìýðãýæëèéí ýì÷
ã. ìýðãýøñýí ýì÷ ñóâèëàã÷
ä. ìàãàäëàí èòãýìæëýë àâñàí ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãà
34. ÍÝÌ-èéí ¿¿ñýë õºãæëèéã õýäèé ¿åýñ òîîöîõ íü ç¿éòýé âý?
à. ýðòíèé Ãðåê- Ðîìä àíõ ¿íäýñ íü òàâèãäñàí â. õ¿í ¿¿ñýí áèé áîëñîí öàãààñ ÍÝÌ-èéí ò¿¿õýí õºãæëèéã àâ÷ ¿çíý
ã. ÕÕ çóóíû ýõýí ¿åä ÍÝÌ-èéí òóõàé òîäîðõîéëîëòóóä áèé áîëñîí. 35. 1996 îíä ÀÍÓ-ä õèéñýí ñóäàëãààãààð íèéò ýð÷¿¿äèéí 50%, ýìýãòýé÷¿¿äèéí 35% íü òàìõè òàòàæ áàéñíûã 1965 îíòîé õàðüöóóëàõàä òàìõè÷äûí òîî ýðñ áóóðñàí õýäèé ÷ ýíýõ¿¿ õîðò çóðøëûí ¿ð äàãàâàð áîëîõ óóøèãíû õîðò õàâäðààð æèëä äóíäàæààð 419 ìÿíãà, ç¿ðõ ñóäàñíû ºâ÷íººð 300 ìÿíãà îð÷èì Àìåðèê õ¿í òóñ òóñ íàñ áàðæ áàéíà. Ýíý áàéäëûã ººð÷èëæ áîëîõ õàìãèéí ýíãèéí, íàéäâàðòàé 3 àðãûã òîäîðõîéëíî óó?
à. öýâýð àãààðààð àìüñãàëàõ áîëîìæ, òàìõèéã õîðèãëîõ, õºäºë㺺íèéã ýðõýìëýõ
á. çºâ õîîëëîõ, òàìõèã¿é îð÷èí, áèåèéí õºäºë㺺íèé äàñãàëûã òîãòìîëæóóëàõ
â. òàìõèíû òàòâàðûã ºíäºð áîëãîæ, îëñîí îðëîãûí òîäîðõîé õóâèéã áèåèéí òàìèð ýðõëýõ êëóáûí ¿éë àæèëëàãààíä çàðöóóëàõ õóóëü ýðõèéã áàòàëãààæóóëàõ
ã. òàìõèíû ýñðýã óõóóëãà, ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà
36. Ýð¿¿ë ìýíäèéã äýìæèõ ¿éë àæèëëàãàà íü ºâ÷íººñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿éë àæèëëàãààíààñ õýä õýäýí ¿íäñýí ÿëãàãäàõ òàëòàé áºãººä õàìãèéí ãîë àñóóäàë þó âý?
à. òîäîðõîé ãîìäîë ãàðäàãã¿é
á. ìýðãýæëèéí áóñ ñàëáàðóóäûí õàìòûí àæèëëàãàà
â. ¿ð ä¿í íü õàðüöàíãóé óðò õóãàöààíû äàðàà òîäîðõîéëîãäîíî.
ã. íèéò õ¿í àìûã õàìðóóëàõ
ä. èðãýäèéí îðîëöîî
å. òóõàéí õ¿í àìûí àøèã ñîíèðõîëä íèéöñýí áàéõ.
37. 1979 îíä Õàððèñ, Ãóòåí çýðýã ñóäëàà÷äûí òîäîðõîéëñîí “ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ çàí ¿éë“ ãýæ þó áîëîõ òóõàé îéëãîëò íü 1972 îíû ¿åä òîäîðõîéëñîí Áåëëîê, Áðåñëîâ íàðûíõààñ þóãààðàà ÿëãààòàé âý?
à. õàíãàëòòàé õóãàöààãààð óíòàæ àìðàõ
á. õîîë õ¿íñíèé çîõèñòîé õýðýãëýýíèé äàäàë
â. òàìõèíààñ òàòãàëçàõ
ã. ýð¿¿ë ìýíäýý õàìãààëàõûí òóëä øàøèíä ñ¿ñýãëýõ
ä. áèåèéí æèíãýý áàéíãà õÿíàõ
å. áèåèéí õºäºë㺺íèéã ýðõýìëýõ
¸. àðõèíû õýðýãëýýã òîõèðóóëàõ ìýäëýã
38. Òîìóóãèéí ¯íäýñíèé Òºâ Ìîíãîëä õýäýí îíä áàéãóóëàãäñàí áý?
à. 1975 îíä
á. 1977 îíä
â. 1980 îíä
ã . 1983 îíä
ä. 1985 îíä
39. Âèðóñèéí òóõàé òààìàãëàëûã àíõ õýäýí îíä õýí äýâø¿¿ëñýí áý?
à. 1876 îíä Ðîáåðò Êîõ
á. 1892 îíä Îðîñûí óðãàìàë ñóäëàà÷ Ä.È. Èâàíîâñêèé
â. 1897 îíä Ô.Ë.Ëåôôëåð, Ï.Ôðîø ¿õðèéí ø¿ëõèé ¿¿ñãýã÷èéã
ã. 1899 îíä Ô.Â.Òâîðò
ä. 1980 îíä ÄÝÌÁ çàðëàñàí
40. Çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí ìàðêåòèíã ãýñýí îéëãîëòûã ÝÌ-èéí ñàëáàðò øèëæ¿¿ëýí ¿çâýë äàðààõ àñóóäëûí àëü íü ¿ë õàìààðàõ ç¿éë âý?
à. Õ¿ñëýí ãà÷èãäàë
á. Õýðýãöýý
â. Ýðýëò, øààðäëàãà
ã. Áîðëóóëàëò, ¿éëäâýðëýë
ä. Ñîëèëöîî
å. Òàâààð
¸. Àðèëæàà, íàéìàà
è. Çàõ çýýë
41. Ìåíåæåð õ¿íèé áàðèìòàëáàë çîõèõ çàð÷ìóóä äîòðîîñ þóã íýí òýðã¿¿íä ýðõýìëýõ âý?
à. ¯ãèéí èíôëÿöè
á. Í¿äíèé óõààí
â. Õ¿ëöýí òýâ÷èõ
ã. Õ¿÷èéã äàãóóëàí õºòëºõ
ä. ×àäâàðëàã öººí õ¿íòýé îíîâ÷òîé øóóðõàé àæèëëàõ
42. Õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä õàìãèéí èõ íºëººòýé õ¿÷èí ç¿éë þó âý?
à. óäàìøèë, áèîëîãèéí õ¿÷èí ç¿éë
á. õ¿ðýýëýí áóé îð÷èí
â. àìüäðàëûí õýâ ìàÿã çàí ¿éë
ã. íèéãýì, ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæèéí òîãòîëöîî
43. Ïåñòèöèäèéí ÿìàð øèíæ ÷àíàð õàìãèéí àþóëòàé âý?
à. ôîñôîð àãóóëñàí
á. õëîð àãóóëñàí
â. îðãàíèê ïåñòèöèä
ã. ãàäààä îð÷èíä òýñâýðòýé ÷àíàð
44. Ñàâëàñàí êîíñåðâò ìèêðîáûí ãàðàëòàé òºâèéëò ¿¿ñýõ íºõöºë øàëòãààí þó âý?
à. áóðóó íºõöºëä õàäãàëñàíààñ
á. êîíñåðâèéí ñàâ áîõèðäîëòòîé áàéñàí
â. àðèóòãàëûí äàðàà êîíñåðâò ìèêðîá ¿ëäýõ
ã. õºë人ñºíººñ
45. Ñòàíäàðòàä çààñíû äàãóó Àéìãèéí íýãäñýí ýìíýëãèéí àìáóëàðòîðè íü ìýðãýæëèéí õýäýí êàáèíåòòàé áàéæ áîëîõ áý?
à. 19
á. 17
â. 16 áà ò¿¿íýýñ äýýø îðîí íóòãèéí îíöëîãûã õàðãàëçàí ¿çíý.
ã. Îðîí íóòãèéí îíöëîãîîñ øàëòãààëàí õýä ÷ áàéæ áîëíî
46. Àéìãèéí íýãäñýí ýìíýëãèéí òîíîã òºõººðºìæèéí õàíãàìæèéã ÿìàð ¿ç¿¿ëýëòèéã õàðãàëçàí õýäýí çýðýãëýëýýð àâ÷ ¿çäýã âý?
à. Îðøèí ñóóõ àìûí àëñëàëààñ õàìààðàí 4 çýðýãëýë
á. Õ¿í àìûí òîî, àëñëàëààñ õàìààðàí 3 çýðýãëýë
â. Õ¿í àìûí òîîíîîñ õàìààð÷ 3 çýðýãëýë
ã. Òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýãýýð 4 çýðýãëýë
47. Ñóìûí ýìíýëýã íü ñòàíäàðòàä çààñíààð á¿òöèéí õýäýí ÿìàð ÿìàð õýñýãòýé áàéæ áîëîõ âý?
à. Õ¿ëýýí àâàõ, õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýõ, àìáóëàòîðè, ëàáîðàòîðè, óãààëãà, àðèóòãàë, ãàë òîãîî, àæ àõóé 8 õýñýãòýé 48. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàð äóíäûí õàìòûí àæèëëàãààíä òîõèîëääîã äàðààõ áýðøýýëýýñ àëü íü íýí òýðã¿¿íä øèéäýõ àñóóäàë âý?
à. Íèéãýì, óëñ òºðèéí äýìæëýã äóòàõ
á. Ñàíõ¿¿ãèéí õÿçãààðëàãäìàë áàéäàë
â. Áàéãóóëëàãà õîîðîíäûí ºðñºë人í
ã. Õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäûí õ¿ì¿¿æëèéí çºð÷èë 49. Ìîíãîëä ÈÄÝ-èéí áàéäëûã òîãòîîõ ñóäàëãàà õýäýí ¿å øàòòàéãààð õýäýí îíóóäàä ÿâàãäñàí áý?
à. 2 ¿å øàòòàéãààð 1992-1995, 1996-1999 îíä
á. 3 ¿å øàòòàéãààð 1992-1995, 1996-1999, 2000-2002 îíä
â. 4 ¿å øàòòàéãààð 1960 õ¿ðòýë, 1992-1995, 1996-1999, 2000-2002 îíä
50. Ìîíãîëä ñóäëàãäñíààð èìïîðòûí æèìñ õ¿íñíèé íîãîîíä öàéðûí àãóóëãûí äóíäàæ õýìæýý ÿìàð áàéñàí áý?
à. Ǻâøººðºãäºõ äýýä õýìæýýí (ÇÄÕ)ä
á. ÇÄÕ-ýýñ áàãà
â. ÇÄÕ-ýýñ èõ
ã. ÇÄÕ-ýýñ 1.1 äàõèí èõ
ä. ÇÄÕ-ýýñ 1 äàõèí áàãà
51. Ìîíãîëä ñóäëàãäñíààð èìïîðòûí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýäýí % íü çýñèéí áîõèðäîëòòîé áàéñàí áý?
à. Ãóðèëàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé 16.6%
á. Íèéò 8 òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÇÄÕ-ýýñ èõ çýñ àãóóëñàí íü 8.2
â. Õ¿íñíèé íîãîî, æèìñ æèìãýíèéí 17.6%
ã. Ýëñýí ÷èõðèéí 30%
ä. Ñóäëàãäñàí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé çýñèéí äóíäàæ àãóóëãà ÇÄÕ-ýýñ 1.5-2.3 äàõèí èõ áàéñàí
52. Ìîíãîëä ñóäëàãäñíààð èìïîðòûí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä àãóóëàãäàõ õàð òóãàëãûí õýìæýý ÿìàð áàéñàí áý?
à. ÇÄÕ-íä
á. ÇÄÕ-ýýñ èõ
â. ÇÄÕ-ýýñ áàãà
53. Ìîíãîëä èìïîðòîîð àâäàã á¿òýýãäýõ¿¿íèé äîòîð õàð òóãàëãûí áîõèðäîëò õàìãèéí ºíäºð òîäîðõîéëîãäñîí ÿìàð á¿òýýãäýõ¿¿í áàéñàí áý?
à. Óíäàà æèìñ
á. Ïèâî
â. Àðõè, äàðñ, ëèêîð
ã. ªºõ òîñ
ä. Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í
54. Õ¿íèé òºìðèéí õîíîãèéí õýðýãöýýíèé äèéëýíõèéã þóãààð õàíãàæ áîëîõ âý?
à. Õîîë òýæýýëýýð 10-12 ìã
á. Ýðäýñæ¿¿ëñýí óñààð
â. Óíäíû óñààð
ã. Õîîë òýæýýë, óíäíû óñààð
ä. Òºìðèéí áýëäìýëýýð
55. Õ¿íèé õîíîãò õýðýãëýõ Èîäûí õýðýãöýýã õàíãàõàä Ìîíãîë õ¿íä þó ÷óõàë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýõ âý?
à. Óíäíû óñ
á. Õîîë òýæýýë
â. Äàëàéí ãàðàëòàé õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í
ã. Èîäæóóëñàí äàâñ
ä. Õîíèíû ìàõ
56. Ìîíãîëä õèéãäñýí ñóäàëãààãààð õ¿í àìûí õýäýí õóâü ãýðòýý óñ õàëààæ óñàíä îðäîã âý?
à. 71.8%
á. 54.3%
â. 32.3%
ã. 65.9%
ä. 18.7%
57. Ñóäàëãààíààñ ¿çâýë îþóòàí ñóðàã÷äûí õýäýí % íü ºäºð á¿ð áèåèéí òàìèðûí äàñãàë õèéæ áàéíà âý?
à. Ýðýãòýé÷¿¿äèéí 22.8%
á. Ýìýãòýé÷¿¿äèéí 23.8%
â. Îþóòíóóäûí 23.3%
ã. 54.9 % íü òîãòìîë õè÷ýýëëýæ ÷àääàãã¿é
58. Òàìõè÷äûí äèéëýíõ íü õýäèéä èë¿¿òýé òàìõè òàòàõ õ¿ñýëòýé áàéäàã âý?
à. Õàæóóä õýí íýã íü òàìõè òàòàõàä
á. Õîîëëîñíû äàðàà
â. Àðõè óóñàí ¿åä
ã. ªëññºí ¿åä
ä. ßäàðñàí ¿åä
59. Îþóòíóóäûí ººðñäèéíõ íü õ¿ñýæ áàéãààãààð ÝÌ-èéí ÿìàð ìýäýýëýë õýðýãòýé áàéäàã âý?
à. ͯÝÌ, áèå áÿëäàð, ÷èéðýãæ¿¿ëýõ
á. Õîîë òýæýýë, õ¿íñíèé õýðýãëýýã ñîíãîõ
â. ÝÌ-èéí õóóëü òîãòîìæ
ã. ªºðòºº áà íºõºðòºº ¿ç¿¿ëýõ ýìíýëãèéí àíõíû òóñëàìæ
ä. Õàëäâàðò ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ
60. Îþóòíû ýìíýëãèéí òóñëàìæèéí õýðýãöýý ººðñäèéíõ íü õ¿ñýæ áàéãààãààð þó âý?
à. ªðõèéí
á. Ñóìûí
â. Ø¿äíèé
ã. Îþóòàíä çîðèóëñàí òóñãàé ýìíýëýã
ä. Ïîëèêëèíèê
61. Õ¿íèé áèåä îðñîí öàéðûí èõýíõ þóãààð ÿëãàðäàã âý?
à. Øýýñýýð
á. Àìüñãàëààð
â. ªòãºíººð
ã. Õºëñººð
ä. Öýðòýé õàìò
62. Óõóóëãà ñóðòàë÷èëãààíû ¿¿ðýã õààíà èëðýõ âý?
à. Îëîí íèéòèéí äóíä
á. Ìýäýýëýë õîìñ õ¿ì¿¿ñèéí äóíä
â. ªºð÷ëºëò îðóóëàõ øààðäëàãàòàé ¿åä
ã. Һ⺺ñ àëñëàãäìàë îðîí íóòàãò
ä. Øèíý øèéäâýð ãàðãàõàä
63. Áîäëîãî ãýæ þó âý?
à. ßìàð íýã áàéãóóëëàãà øèéäýõýýð áàðüæ àâñàí òîäîðõîé àñóóäàë, íºõöºë áàéäàë
á. ßàì, ýðõ á¿õèé äýýä áàéãóóëëàãààñ õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýíèé áàðèìò áè÷èã
â. Óëñûí ò¿âøèíä øèéäýõýýð áàðèìòàëæ áóé àñóóäàë
ã. Ìýäýýëëèéí ñàí /òîî áàðèìò/-ä òóëãóóðëàñàí øèéäâýð
ä. Àñóóäëûã øèéäýõýä òóõàéí õýëýëöýæ áàéãàà õàìò îëíû óóð àìüñãàëûí ýåðýã áàéõ
64. Óõóóëãà ñóðòàë÷èëãààíû ÿâöàä ìýäýýëëèéí ñàíã àøèãëàõàä ñºðºã íºëºº ¿ç¿¿ëäýã õ¿÷èí ç¿éë þó âý?
à. ¯ð ä¿í íü øèéäâýð ãàðãàõ
á. Ñóäàëãààíû òóõàé ìýäýýëýë îëîíä ò¿ãñýí
â. Ñóäàëãààíû ìàòåðèàë öàã õóãàöààíû õóâüä òóõàéí öàã ¿åèéã òîäîðõîéëæ ÷àäàõã¿é íèëýýä ýðò õèéãäñýí áàéäàã
ã. Ñóäàëãàà íü õàðèóëò ºãºõ õýä õýäýí àñóóäàë äýýð ãîë àíõààðëàà õàíäóóëñàí
ä. Áîäëîãî áîëîâñðóóëàã÷èä íàéäâàðòàé ãýæ ¿çñýí áàéãóóëëàãààð ñóäàëãààã õèéëãýñýí
65. Àëü íü óõóóëãà ñóðòà÷èëãààã õ¿ëýýí àâàã÷ áèø âý?
à. Óõóóëãà ñóðòàë÷èëãààíû çîðèëãûã ýñýðã¿¿öýã÷èä
á. Óëñ òºð÷èä
â. Ñîíãîã÷èä
ã. ßàìíû ò¿øìýä
ä. Óõóóëàã÷
66. Àëü íü “Áîäëîãî” õ¿ëýýí àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ ò¿¿íèé ¿ð øèìèéã õ¿ðòýã÷äèéã ñóäëàõ àðãà áèø âý?
à. Òîéì àæèãëàëò
á. Ñóäëàãàà, ñàíàë àñóóëãà
â. Һ뺺ëëèéí á¿ëýã
ã. Òîîí ñóäàëãàà
ä. ßðèëöëàãà
67. Àëü íü øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë ÿâöûí ¿å øàòàíä ¿ë õàìààðàõ âý?
à. Ñàíàëûã çîõèõ õ¿ì¿¿ñò õ¿ðã¿¿ëýõ, çºâëºãºº àâàõ
á. Ãàðñàí ñàíàëûã àëáàí ¸ñîîð òàíèëöóóëàõ
â. Ñàíàëûã õýëýëöýõ, çàñâàðëàõ
ã. Òóõàéí ñàíàëûã àëáàí ¸ñîîð áàòëàõ ýñâýë áóöààõ
ä. Øèéäâýð ãàðãàã÷äûí õ¿ðýýíä ñàíàë áîëîâñðóóëàõ
68. ÈÄÝ-ã óñòãàõàä á¿õ íèéòýýð ºäºð á¿ð õýðýãëýæ ÷àäàõ, àþóëã¿é, õàìãèéí õÿìä ýíãèéí àðãà þó âý?
à. Èîäæóóëñàí óñ
á. Èîäæóóëñàí äàâñ
â. Äàëàéí óðãàìàë
ã. Ñ¿¿
ä. Èîäûí áýëäìýë
69. ÈÄÝ-òýé òýìöýõ ¿íäýñíèé øèíý÷ëýñýí õºòºëáºðò 2006 îí ãýõýä èîäæóóëñàí äàâñíû õýðýãëýýã õýäýí õóâüä õ¿ðãýõ çîðèëò òàâüñàí áý?
à. 75%
á. 80%
â. 85%
ã. 90%
ä. 95%
70. Õ¿í àìûí äóíäàõ ÈÄÝ-í òàðõàëòûã áóóðóóëàõ çîðèëãî çîðèëòîä àëü íü ¿ë õàìààðàõ àñóóäàë âý?
à. Ýðõ ç¿éí îð÷íûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ
á. Èîäæóóëñàí äàâñíû ¿éëäâýðëýëèéã íýìýãä¿¿ëýõ
â. Àéë ºðõèéí èîäæóóëñàí äàâñíû õýðýãëýýã íýìýãä¿¿¿ëýõ
ã. Èîäæóóëñàí äàâñíû õàíãàìæèéã æèãä õ¿ðòýýìæòýé áîëãîõ
ä. Èîäæóóëñàí äàâñíû ¿éëäâýðëýëèéã õýðýãëýýíèé ò¿âøèí õàìãèéí áàãà áàðóóí á¿ñýä òºâëºð¿¿ëýõ
71. 2003 îíû áàéäëààð íèéò ðàøààí ñóâèëàëûí õýäýí % íü ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ çºâøººðºë àâñàí áàéíà âý?
à. 7%,
á. 0%
â. 20%
ã. 10%
ä. 3%
72. Ðàøààí ñóâèëàëûã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàìä àëü íü õàìààðàõ âý?
à. Ðàøààíûã íºõºí ñýðãýýõ çîðèëãîîð õýðýãëýõ
á. Ðàøààí ñóâèëàëûí ¿íäýñíèé õîðîîã áàéãóóëàõ
â. Ðàøààí ñóâèëàëûã ºðãºæ¿¿ëýõ çàìààð õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéã áýõæ¿¿ëýõ
ã. Áàéãàëèéí íººöèéã çîõèñòîéãîîð àøèãëàõ
ä. Ðàøààí ñóâèëàëûí ñàëáàðò ñòàòèñòèê, ìýäýýëëèéí ñàí áèé áîëãîõ
73. Àëü íü õàëäâàðò áóñ ºâ÷èí áý?
à. Ñàõóó
á. Ãåïàòèò Â
â. Ãåìîôèëè
ã. Ïåðòóññèñ
ä. Ñóóëãàëò
74 Òàìõèíû óòàà îéðîëöîîãîîð õýäýí òºðëèéí õèìèéí áîäèñ àãóóëäàã âý?
à. 5
á. 100
â. 1000
ã. 3000
ä. 4000
75. Àëü ºâ÷èí íü á¿ðýí óñòãàãäñàí áý?
à. Öàãààíöýöýã
á. Ãåïàòèò À
â. Õåëèêîáàêòåð ïèëîðè
ã. Ëåéêåìè
ä. Òðàõîìà
76. Îñîë ãýìòëèéí òîõèîëäëûí òîîíû àëü íü ¿íäýñíèé õºòºëáºðò äóðüäàãäñàí áý?
à. 100 000 õ¿í àìä 1406
á. 100 000 õ¿í àìä 1862
â. 100 000 õ¿í àìä 792
ã. 100 000 õ¿í àìä 2880
ä. 100 000 õ¿í àìä 2460
77. Îñîë ãýìòýëä çîíõèëîí õýí ºðäºã áý?
à. Õ¿¿õýä
á. Õºãøèä
â. Õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í
ã. Ýìýãòýé÷¿¿ä
ä. ªñâºð íàñíûõàí
78. Àãààðûí áîõèðäëûã áóóðóóëàõ ãîë àðãà þó âý?
à. Áîëîìæã¿é
á. Õèéí ò¿ëøòýé àâòîìàøèíûã õºäºë㺺íä îðîëöóóëàõ
â. Ãýð õîðîîëîëä óòààã¿é çóóõ àøèãëàõ
ã. Õàÿãäàëã¿é òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõ
ä. Í¿¿ðñíèé õýìæýýã áàãàñãàõ
79. Õîã õàÿãäëûí òàëààð Çàñãèéí Ãàçðààñ ÿâóóëæ áóé ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãººã íýðëýíý ¿¿?
à. Õîã õàÿãäëûã áàéãàëü îð÷èíä õàëã¿é àðãààð çàéëóóëàõ
á. Õîã õàÿãäëûí ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ
â. Õîã õàÿãäëûí õýìæýýã áàãàñãàõ
ã. Õîã õàÿãäëûã çàéëóóëàõ îíîâ÷òîé òåõíîëîãèéã íýâòð¿¿ëýõ
ä. Õîã õàÿãäëûí ¿éëäâýð áàéãóóëàõ
80. Õ¿íñíèé õàíãàìæ, àþóëã¿é áàéäàë, õîîë òýæýýë ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí àþóëã¿é õîîë, õ¿íñíèé òàëààð äýâø¿¿ëñýí çîðèëòîä àëü íü ¿ë õàìààðàõ âý?
à. ×àíàðòàé õ¿íñýýð õàíãàõ
á. Õîîë òýæýýëèéí áàéäëûã ñàéæðóóëàõ
â. Òýæýýëëýã õ¿íñýýð æèãä õàíãàõ
ã. Õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýëèéã äýìæèõ
ä. Ýð¿¿ë ìýíäèéã ñàéæðóóëàõ
81. Ìîíãîë óëñûí õýìæýýíä àãààðûí áîõèðäëûã õÿíàõ õýäýí ñóóðèí õàðóóë áàéäàã âý?
à. 21
á. 16
â. 20
ã. 30
ä. 10
82. Óíäíû óñíû õÿíàëòûí øèíæèëãýýíèé ñîðüöûí äàâòàìæèéã õýðýãëýã÷èéí öýãò ÿìàð çàð÷ìààð òîãòîîõ âý?
à. Òóóë ãîëûí óñàíä æèëä 2 óäàà
á. Ä¿¿ðã¿¿äèéí ÝÌÕÀ-íààñ óëèðàëä 1 óäàà óñ ò¿ãýýõ áàéðíààñ
â. Áóëàã øàíäàä æèëä 1-3 óäàà
ã. ¯éë÷ëýõ õ¿ðýýíèé õ¿í àìààñ õàìààðíà
ä. Ýõ ¿¿ñâýðýýñ ñàðä 1 óäàà
83. Áàêòåðûí ýñðýã àíòèáèîòèêèéã õýðýãëýýä õýäýí æèë áîëæ áàéíà âý?
à. 1000 æèë
á. 500 æèë
â. 100 æèë
ã. 80 æèë
ä. 60 æèë
84. Àëü íü òóõàéí ºâ÷èíòýéãýý ¿ë òîõèðîõ àñóóäàë âý?
à. Òºìºð-Öóñ áàãàäàëò
á. Íèàöèí-Ñ¿ðüåý
â. Èîä-Áàìáàé
ã. Âèòàìèí C-×èéã áàì
ä. Âèòàìèí D-Ðàõèò
85. Æ¿ðæèä àãóóëàãääàã ôîëèéí õ¿÷èë íü äàðààõ ºâ÷íèé àëèíààñ íü ñýðãèéëýõ âý?
à. ×èéã áàì
á. Òºðºëõèéí ýìãýã
â. Öóñíû äàðàëò èõñýí ºâ÷èí
ã. Òýíýãðýë
ä. Öóñ áàãàäàëò
86. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààñ àâ÷ ¿çâýë àìíû õºíäèéí ýð¿¿ë ìýíä ñóäëàëä ãàðñàí ãîë àìæèëò þó âý?
à. Àìíû õºíäèéã öýâýðëýõ àðãà íýâòýðñýí
á. Óñûã ôòîðæóóëñàí
â. Öàõèëãààí ø¿äíèé ñîéç áèé áîëñîí
ã. Àëòíû àìàëãàìûã õýðýãëýñýí
ä. Õèéìýë ø¿äèéã õýðýãëýõ áîëñîí
87. Ýõ áóëãèéí àðèóí öýâðèéí ïàñïîðòòàé ðàøààí ñóâèëàëûí ýçëýõ õóâü?
à. 15%
á. 5.6%
â. 10.2%
ã. 3.6%
ä. 6.7%
88. Ìàíàé óëñ ÄÝÌÁ-ä õýäýí îíä ýëññýí áý?
à. 1945
á. 1962
â. 1978
ã. 1989
ä. 1956
89. Æèðýìñëýëòýýñ õàìãààëàõ äàðààõ àðãóóäûí àëü íü õàìãèéí óäààí õàìãààëàõ áàéíãûí áóñ àðãà áîëîõ âý?
à. äåïî-ïðîâåðà
á. ðèãåâèäîí
â. âàçýêòîìè
ã. íîðïëàíò
ä. ñïåðìèöèäíûé ãåëü
90. Äàðààõ áîäèñóóäûí àëü íü óóøèãíû õîðò õàâäàð ¿¿ñãýõ íºëººòýé âý?
à. àðñåíèé
á. àñáåñò
â. íèêåëü
ã. èîíæóóëàõ ðàäèàö
91. Ìîíãîëä õàòóó õîã õàÿãäëûã çàéëóóëàõ ÿìàð òîãòîëöîî ¿éë÷èëäýã âý?
à. õýñýã÷èëýí íÿãòøóóëàõ
á. òóñãàé òàëáàéä 纺æ çàéëóóëàí õàãàñ áîëîâñðóóëàõ
â. õîã ò¿ð öóãëóóëàõ öýã
ã. õîã ÿëãàí áîëîâñðóóëàõ
ä. èë çàäãàé àñãàõ
92. Óãààëãûí íóíòàã áà óñààð áàãàæèéã ¿ðæ, öýâýð áîëòîë óãààæ, äàðàà íü ñàéí çàéëàõ íü:
à. ªíäºð ò¿âøíèé õàëäâàðã¿éòãýë /áóöàëãàæ/ ýñâýë àðèóòãàëûí /àâòîêëàâò õèéõ ýñâýë õóóðàé óóðààð / ¿ð íºëººã áóóðóóëäàã
á. Áàãàæèéã àðèóòãàëä õèéõýýñ ºìíº 20 ìèíóòûí òóðøèä õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõ óóñìàëä ä¿ðñýí òîõèîëäîëä ã¿éöýòãýõ øààðäëàãàã¿é.
â. Áàãàæèéã äàõèí õýðýãëýõýýñ ºìíº ºíäºð ò¿âøíèé õàëäâàðã¿éòãýë ýñâýë àðèóòãàë õèéõ øààðäëàãàã¿é.
ã. Èõýíõ áè÷èë áèåò¿¿äèéí òîîã öººð¿¿ëýõ ¿ð íºëººòýé àðãà þì.
ä. Á¿ä¿¿ëýã áèåòýí
93. Ýòèëèéí ñïèðòýýñ ¿¿ñýõ õîðòîé áîäèñûã çàäëàã÷ ôåðìåíò
à. àöåòàëüäåãèä
á. àëêîãîëüäåãèäðîãåíåçà
â. àëüäåãèääåãèäðîãåíåçà
ã. öóóíû õ¿÷èë /àöåòàò/
ä . ëèìîíû õ¿÷èë
94. Îðîñûí ýðäýìòýí È.È.Áðåõìàíû îíîëîîð äàðààõ ñîãòóóðóóëàõ óíäààíààñ àëèéã íü õýðýãëýâýë àðõèíä äîíòîõ ºâ÷èíä õàìãèéí àìàðõàí ºðòºõ ìàãàäëàëòàé âý?
à. Öàãààí àðõè
á. Øàð àéðàã
â. Òºðºë á¿ðèéí äàðñ
ã. Êîêòåéëü
ä. Ñàêè
95. Øàð àéðàãíû íàéðëàãàíä àãóóëàãäàõ áýëãèéí ñóëðàëä õ¿ðãýäýã äààâàð
à. àíäðîãåí
á. ïðîãåñòåðîí
â. ýñòðîãåí
ã. òåñòîñòåðîí
ä. èììóíãëîáóëèí
96. Àðõèíû íàéðëàãàíä îðäîã, òîëãîé ºâäºõ, ýðãýõ, Ẻëæ¿¿ëýõ, ñóóëãàõ çýðýã õîðäëîãûí øèíæ ºãäºã áîäèñ
à. öóóíû àëüäåãèä
á. íèéëìýë ýôèð¿¿ä
â. ìåòèëèéí ñïèðò
ã. ôóðôóðîë
ä. ñîâñíû òîñ
97. Ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàõ óñ áàéõã¿é íºõöºëä ÿìàð óñûã àøèãëàõ øèéäâýð ãàðãàõ âý?
à. ßìàð ÷ óñûã àøèãëàæ áîëîõã¿é
á. 20 õýì õ¿ðòýë ºíãºòýé, 1,5ìã/äì3 áóëèíãàðòàé óñ
â. 35 õýì õ¿ðòýë ºíãºòýé, 2ìã/äì3 áóëèíãàðòàé óñ
ã. Øèíý óíä àõóéí óñíû ýõ ¿¿ñâýðèéã øèéäýõ
ä. Íýðìýë óñ
98. Íýã óäàà óóõ ñîãòóóðóóëàõ óíäààíû õýìæýý (ñòàíäàðò) ÿìàð áàéõ íü çîõèìæòîé âý?
à. öàãààí àðõè 20ãð, ýñâýë äàðñ 40ãð-ààñ èõã¿é, öýâýð ñïèðòèéí àãóóëãà 6-8ãð áàéõ
á. öàãààí àðõè 30ãð, ýñâýë äàðñ 60ãð-ààñ èõã¿é áóþó öýâýð ñïèðòèèéí àãóóëãà 10ãð-ààñ èõã¿é
â. öàãààí àðõè 50ãð, ýñâýë äàðñ 60ãð-ààñ èõã¿é
ã. öàãààí àðõè 100ãð, äàðñ 150ãð-ààñ èõã¿é
ä. Ñàêè,ñ¿æè, ìîíãîë àðõè 500ãð-ààñ èõã¿é
99. Àðõèäàëòààñ ñýðãèéëýõ õàìãèéí ¿ð ä¿íòýé àðãà
à. Àðõèíû ñïèðòûí õóâèéã áóóðóóëàõ
á. ¯íý áà òàòâàðûí áîäëîãî áàðèìòëàõ
â. Ýì÷èëãýýíèé ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ, ñòàíäàðò ìºðäºõ
ã. Õ¿íèé çàí ¿éëèéã ººð÷ëºõ
ä. Èìïîðòîîð ñïèðò îðóóëàõûã õîðèãëîõ
å. Äîòîîäûí àðõèíû ¿éëäâýðëýëèéã áóóðóóëàõ
100. Áèå ìàõáîäèä îðñîí àðõèíû õýäýí õóâü íü õîðã¿é áîëæ çàäàðäàã âý?
à. 70-80%
á. 85-90%
â. 90-98%
ã. 95-98%
101. Íèéò õ¿í àì ÿëàíãóÿà 18 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýä, ºñâºð ¿åèéíõíèé òàìõèíû õýðýãëýýã áàãàñãàõ õàìãèéí ¿ð ä¿íòýé àðãà õýìæýý
à. Òàìõèíû çàð ñóðòàë÷èëãààíä õÿíàëò òàâèõ
á. Îëîí íèéòèéí ãàçàð òàìõè òàòàõûã õîðèãëîõ
â. Òàìõèíû ¿íý òàòâàðûã íýìýãä¿¿ëýõ
ã. Òàìõèíû ýñðýã ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà ÿâóóëàõ
102. Òàìõèíä àãóóëàãäàõ öóñàí õàíãàìæèéã áóóðóóëàõ íºëººòýé õîðòîé áîäèñ
à. áîõü
á. íèêîòèí
â. í¿¿ðñòºðºã÷èéí èñýë
ã. ñòèðîë
ä. ýòèëáåíçîë
103. Ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýíä èðñýí áÿëóóíä àëòëàã ñòàôèëîêîêê èëýð÷ýý. Ýíý ¿ç¿¿ëýëò þóã èëýðõèéëýõ âý?
à. Òóõàéí á¿òýýãäýõ¿¿í áàãàæ õýðýãñýë, àæèë÷äûí ãàð çýðãýýñ õºíäëºíãèéí áîõèðäîëò áîëñíûã
á. Õàëóóí áîëîâñðóóëàëò äóòóó õèéãäñýíèéã
â. Òóõàéí õîîëíû ãàçðûí àðèóí öýâýð, ýð¿¿ë àõóéí äýãëýì õàíãàëòã¿é áàéãààã
ã. Õàäãàëàëòûí ãîðèìûã ñàõèàã¿éã
104. Íÿí ºñºæ ¿ðæèõýä òààëàìæòàé òåìïåðàòóðûí àþóëòàé á¿ñ õýäýí ãðàäóñò õýëáýëçäýã âý?
à. -180îÑ- ààñ 1040îÑ
á. -180îÑ-ààñ 600îÑ
â. 50îÑ-ààñ 600îÑ
ã. 50îÑ-ààñ 1040îÑ
105. Áýëýí áîëñîí õîîëûã ÿìàð õóãàöààíä õàäãàëàõ ¸ñòîé âý?
à. 4 öàã õ¿ðòýë
á. 4-6 öàã
â. 2 öàã
ã. 5 öàã
ä. 8 öàã
106. Õîîë õ¿íñíýýñ ãàðàëòàé ºâ÷èí ¿¿ñãýõ áè÷èë áèåòí¿¿ä óñíû ÿìàð èäýâõèò ÷àíàðòàé õ¿íñýíä èë¿¿ ºñºæ ¿ðæèõ âý?
à. 0,85-ààñ áàãà
á. 0,75ààñ áàãà
â. 0,85-ààñ èõ
ã. 0,50-ààñ èõ
ä. 0,35-ààñ èõ
107. Õîîë õ¿íñýýð äàìæèõ ºâ÷èí ¿¿ñãýã÷ èõýíõ íÿíãóóä äàðààõü íºõöºëä ºñºæ ¿ðæèíý.
à. 39 õýìä, õ¿÷èëòºðºã÷òýé áà õ¿÷èëòºðºã÷ã¿é íºõöºëä
á. 43 õýìä, õ¿÷èëòºðºã÷ã¿é íºõöºëä
â. 43 õýìä, õ¿÷èëòºðºã÷òýé íºõöºëä
ã. 39 õýìä, õ¿÷èëòºðºã÷ã¿é íºõöºëä
ä. 41 õýìä, õýâèéí íºõöºëä
108. Õ¿íñíèé áàéãóóëëàãàä õîîë õ¿íñýýð äàìæèõ ºâ÷èí ãàðàõûí ãîë øàëòãààí íü ºâ÷èí ¿¿ñãýã÷ íÿíãóóä áàéäàã. Ó÷èð íü:
à. Òààëàìæòàé íºõöºë á¿ðäñýí ¿åä òýä ìàø õóðäàí ¿ðæäýã
á. Èõýíõ õîîë õ¿íñíèé ç¿éë íü óãààñàà íÿíòàé áàéäàã
â. Íÿí íü íýã ýõ ¿¿ñâýðýýñ íºãººä õÿëáàð äàìæèæ ÷àäíà
ã. Äýýð äóðüäñàí ç¿éëñ á¿ãä
ä. Õ¿éòýí íºõöºëä
109. Õîîë õ¿íñýýð äàìæèõ ºâ÷èí ¿¿ñãýõ áè÷èë áèåòí¿¿ä ÿìàð ðÍ-òàé õ¿íñýíä èë¿¿ ºñºæ ¿ðæèõ âý?
à. 3,2-îîñ èõ
á. 4,6-ààñ èõ
â. 6,5-ààñ èõ
ã. 8,0-ààñ èõ
ä. 5,5-ààñ èõ
110. Õ¿íñíèé áàéãóóëëàãàä àøèãëàõ íÿíãèéí ºñºëòººñ ñýðãèéëýõ õàìãèéí ¿ð ä¿íòýé àðãà þó âý?
à. Õóãàöàà áà òåìïåðàòóðûã õÿíàõ
á. ðÍ áà õ¿÷èëòºðºã÷òýé íºõöºë
â. Òåìïåðàòóð áà óñíû èäýâõèò ÷àíàð
ã. Õóãàöàà áà õ¿íñíèé ç¿éëèéí îëäîö
ä. Ñýð¿¿ñãýæ, àãààðæóóëàõ
111. Õ¿íñíèé áàéãóóëëàãàä õîîë õ¿íñíýýñ ãàðàëòàé ºâ÷èí ãàðàõàä õ¿ðãýõ õàìãèéí ãîë õ¿÷èí ç¿éë þó âý?
à. Õîîë õ¿íñèéã õºðãºæ õàäãàëàõ ãîðèìûã áàðèìòëàõã¿é áàéõ
á. Õºíäëºíãèéí áîõèðäîë
â. Õóâèéí àðèóí öýâýð ìóó áàéõ
ã. Õîîë õ¿íñèéã äóòóó ÷àíàõ
ä. Õîîë õ¿íñèéã ÿëç ÷àíàõ
112. Õ¿íñòýé õàðüöàã÷ õ¿í ÿìàð ¿åä ãàðàà óãààõ ¸ñòîé âý?
à. Õîã àñãàñíû äàðàà
á. Í¿¿ðýíäýý ãàðàà õ¿ðãýñíèé äàðàà
â. Ò¿¿õèé õ¿íñòýé õàðüöñàíû äàðàà
ã. Äýýðõè á¿õ òîõèîëäîëä
ä. Õîîë áýëòãýñíèé äàðàà
113. Õ¿íñ ¿éëäâýðëýæ áóé ãàçàð òîõèðñîí ãýðýëò¿¿ëýãòýé áàéõ øààðäëàãà þó âý?
à. Àæèëëàãñäûí àæëûí áàéðíû íºõöºëèéã õàíãàõ
á. Áîõèðäñîí ãàçàð õààíà áàéãààã èëð¿¿ëýõ, öýâýðëýãýý ñàéí õèéãäñýí ýñýõèéã øàëãàõ
â. Îñîë ãýìòëèéã áóóðóóëàõ
ã. Õóðö ãýðëýýñ í¿ä ºâäºõººñ ñýðãèéëýõ
114. Àÿãà òàâàã àðèóòãàõ óóñìàëûí òåìïåðàòóð õýä áàéõ íü òîõèðîìæòîé âý?
à. 24-35îÑ
á. 24-49îÑ
â. 35-60îÑ
ã. 49-77îÑ
ä. 50-70îÑ
115. Õ¿íñíèé áàéãóóëëàãûí àæèë÷äàä ÿâóóëàõ õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí àëèâàà ñóðãàëòûí íýã õè÷ýýëèéí ¿ðãýëæëýõ õóãàöàà ÿìàð áàéõ ¸ñòîé âý?
à. 3 öàã
á. 2 öàã
â. 1 öàã
ã. 30 ìèíóò
ä. 5 öàã
116. Õîîë õ¿íñíýýñ ãàðàëòàé ºâ÷èí èõýâ÷ëýí ..........-ààð ¿¿ñãýãääýã.
à. Áàêòåðè
á. Âèðóñ
â. Øèìýã÷èä
ã. Õºãö 캺ãºíöºð
ä. ßëàà
117. 100°Ñ õýìä 15 ìèíóò áóöàëãàõàä ÿìàð àþóë àðèëàõã¿é âý?
à. Òðèõèíåëëà ñïèðàëèñ
á. Êëîñòðèäèóì áîòóëèíóìûí õîð
â. Ñòàôèëîêîêê àóðåóñûí õîð
ã. Ñàëüìîíåëë
ä. Øèãåëë
118. Õºë人ñºí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé òåìïåðàòóðûã øàëãàõ õàìãèéí ñàéí àðãûã íýðëýíý ¿¿? â. Õºë人ñºí á¿òýýãäýõ¿¿í à÷èæ èðñýí òýýâðèéí õýðýãñëýëèéí äîòîðõè òåìïåðàòóðûã õýìæèõ 119. Õàëäâàðò ºâ÷èíòýé òýìöýõ àñóóäàë íü íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãûí äàðààõ ÷èãëýëèéí àëèíä õàìààðàõ âý?
à. Õóâü õ¿í, ãýð á¿ë õàìò îëîíä õ¿ðòýýìæòýé, ýíãèéí õýëáýðýý𠺺ðñäèéã íü îðîëöóóëàõ çàìààð ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõíû òóñëàìæèéã õºãæ¿¿ëýõ
á. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ, äýìæèõ, ýð¿¿ë àæ òºðºõ ¸ñûã ýðõýìëýäýã çàí ¿éëòýé áîëãîõ àæèëëàãààã á¿õ òàëààð õºãæ¿¿ëýõ
â. Õ¿í ýð¿¿ë, àþóëã¿é îð÷èíä àìüäðàõ, àæèëëàõ, ñóðàëöàõ òààòàé íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ
ã. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí òîãòîëöîîã íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë àæèëëàãààíä ÷èãë¿¿ëýí áîëîâñðîíãóé áîëãîæ íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëëàëòûí øèíý÷ëýëèéã õèéõ
120. Ñ¿ðúåýòýé òýìöýõ, ñýðãèéëýõ äýä õºòºëáºðèéí çîðèëòîíä óóøèãíû õàëäâàðòàé õýëáýðèéí øèíý ñ¿ðüåýãèéí ýäãýðýëòèéí ò¿âøèíã õýäýí õóâüä õ¿ðãýõýýð çààñàí âý?
à. 90%
á. 80%
â. 75%
ã. 95%
ä. 98%
121. Îëèìïèéí íààäìûí ýõëýë õýäýí îíîîñ âý?
à. 1896 îíä Àôèíààñ ýõëýëòýé
á. 1898 îíä Àôèíààñ ýõëýëòýé
â. 1924 îíä Àôèíààñ ýõëýëòýé
ã. 1924 îíä Øàìîíèãààñ ýõëýëòýé
ä. 1935 îíä Ïåíòàãîíîîñ
122. Ñòàòèñòèêèéí ñóäàëãààíû òàëààðõ îéëãîëòûí çºâ òîäîðõîéëîëòûã ñîíãîíî óó?.
à. Ñòàòèñòèê áîë ÿìàð ÷ ñóäàëãààíû ìàòåðèàëûã áàòàëãààæóóëàõ ìàòåìàòèêèéí àðãà
á. Ñòàòèñòèê áîë òîîí áàðèìòûã ñóäàëæ öýãöëýí ä¿í øèíæèëãýý õèéõ àðãà.
â. Ñóäàëãàà íü ìàòåìàòèê áóþó ñòàòèñòèêèéí áîëîâñðóóëàëòã¿éãýýð õèéãäýõ áîëîìæã¿é
ã. Ñòàòèñòèê áîë áàðèìò ìýäýýëëèéã íîòîëãîîæóóëàõ àðãà
ä. Ñòàòèñòèêã¿éãýýð õèéãäñýí àæëûã ñóäàëãàà ãýõã¿é
123. Äàðààõ ýõ îëîíëîãèéã òºãñ áóþó õÿçãààðòàé, òºãñãºëã¿é áóþó õÿçãààðã¿é ãýæ ãýæ àíãèëíà. Äàðààõ æèøýýíèé àëü íü õÿçãààðã¿éã òîäîðõîéëîõ âý?
à. Ìóæ óëñûí ñóðãóóëèéí çàõèðëóóä
á. Óðüä áà îäîî, èðýýä¿éí àëäàðòàí ýì÷ íàð
â. ªíãºðñºí ¿åèéí òàìõè÷èä
ã. Îð÷èí ¿åèéí çàëóó ñóäëàà÷ íàð
ä. Ìàíàé ýìíýëãèéí àâàðãóóä
124. Õ¿íñíèé õàíãàìæ, àþóëã¿é áàéäàë, õîîë òýæýýëèéí àñóóäëûã øèéäýõýä õ¿íèé íººöèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãûí ¿íäñýí ñàíàà íü þó âý?
à. Õ¿íñíèé õàíãàìæ, àþóëã¿é áàéäàë, õîîë òýæýýëèéí ÷èãëýëýýð ¿íäýñíèé áîëîâñîí õ¿÷íèé ÷àäàâõèéã ñàéæðóóëàõ
á. ¯íäýñíèé õýìæýýíä õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ àðãà õýìæýýí¿¿äèéã îëîí óëñûí ñòàíäàðò, øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí, õ¿íñíèé õÿíàëòûã çîõèîí áàéãóóëàõ òîãòîëöîîã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ
â. Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí àñóóäëààð ¿éëäâýðëýã÷, õýðýãëýã÷äýä ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà ÿâóóëæ óõààëàã, ñî¸ëòîé õýðýãëýýã õýâø¿¿ëýõ, îëîí íèéòèéí îðîëöîîã ñàéæðóóëàõ
ã. Óíäíû óñíû õàíãàìæ, ýð¿¿ë àõóé, àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ
125. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãûí íèéòëýã ¿íäýñëýëä äàðààõ çààëòûí àëü íü òóñãàãäñàí áý?
à. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäýä ñºðºã íºëºº ¿ç¿¿ëäýã àðõè, òàìõèíû îíöãîé àëáàí òàòâàðûí òîäîðõîé õýñãèéã õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ, äýìæèõ, ýð¿¿ë ìýíäèéí áîëîâñðîëûã äýýøë¿¿ëýõýä çàðöóóëíà.
á. Àðõè, òàìõè, ìàíñóóðóóëàõ áîäèñ õýðýãëýõ, áóðóó çàí ¿éëèéã ººð÷ëºõ çàìààð ç¿ðõ ñóäàñíû ºâ÷èí, õîðò õàâäàð, îñîë, ãýìòëèéã áóóðóóëíà.
â. Ýð¿¿ë àæ òºðºõ ¸ñûã õýâø¿¿ëýõýä òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, õóâü õ¿í, ãýð á¿ë, õàìò îëíû èäýâõòýé îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ íü õ¿íèé õºãæëèéí ÷óõàë õýñýã...
126. Õ¿í àìä ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà, ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòíèé õ¿ëýýõ ¿¿ðýãò õàìààðàõ íü
à. Ýìíýëýãò ýì÷ëýãäýýä ãàðñàí ñýòãýöèéí ºâ÷òýé õ¿íä õèéõ ñýòãýö- íèéãìèéí íºõºí ñýðãýýõ àðãà õýìæýýã õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãà, ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿í, èðãýíòýé õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëàõ
á. Àëèâàà õ¿íèéã ñýòãýöèéí ºâ÷òýé ýñýõèéã òîäîðõîéëóóëàõûã òóëãàí øààðäàõã¿é áàéõ
â. Ñýòãýö, çàí ¿éëèéí ºâ÷èí ýìãýãèéí îíîøëîãîîíä òóõàéí ¿åä áàðèìòëàæ áàéãàà ºâ÷íèé îëîí óëñûí àíãèëàëä çààñàí øàëãóóðûã õýðýãëýõ
ã. Ñýòãýöèéí ºâ÷òýé õ¿í, ò¿¿íèé õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷ íü ýì÷èëãýý, øèíæèëãýý õèéëãýõýýñ òàòãàëçñàí òîõèîëäîëä ýì÷èëãýý, øèíæèëãýýã õèéëãýýã¿é áóþó òýäãýýðèéã çîãñîîñíîîñ ãàð÷ áîëçîøã¿é ¿ð äàãàâðûã òàíèëöóóëàõ
127. Áèå áÿëäðûí áîäüãàë õºãæëèéã (÷àäàâõèéã) õýäýí îíîîíîîñ äîîø áîë ÷èéðýãæ¿¿ëýëòýä ñèñòåìòýéãýýð õàìðóóëàõ õýðýãòýé âý?
à. 25-ààñ äîîø
á. 20-îîñ äîîø
â. 18-ààñ äîîø
ã. 13-ààñ äîîø
128. Áèå áÿëäðûí áîäüãàë õºãæëèéã òîäîðõîéëîõ Õ¿÷ ¿ç¿¿ëýëòèéã äàðààõ áàéäëààð øàëãàíà. Àëü íü çºâ âý?
à. պ뺺 íèéë¿¿ëæ ºâä㺺 íóãàëàõã¿é òîíãîéæ äóõàà ºâäãºíä õ¿ðãýíý
á. Ãàð äýýðýý ñóíèàõ
â. Áàéðàíäàà õóðäòàé ã¿éõ
ã. Õî¸ð ãàðàà òýíèéëãýæ õºëºº íèéë¿¿ëýí æèéæ ºãç㺺𺺠øàëàí äýýð ºíöºã áàðèõ (ñåê-ýýð)
129. Îëèìïèéí áîëîâñðîë þóã ñóäàëäàã âý? á. Îëèìïèéí áîëîâñðîë áîë áèåèéí òàìèðûí õè÷ýýëèéí õýñýãò õàìààðíà.
â. Îëèìïèéí áîëîâñðîë õ¿íä õîîë õ¿íñíèé äàðàà îðîõ à÷ õîëáîãäîëòîé
ã. Îëèìïèéí áîëîâñðîëã¿é áîë îð÷èí ¿åä íèéöýõã¿é
ä. Îëèìïèéí áîëîâñðîëä ýð¿¿ë ìýíäèéí áîëîâñðîë áàãòàíà.
130. Îëèìïèéí áèëýãäýë-òàâàí öàãèðàãíû ºíãºíèé çºâ äàðààëëûã îë.
à. Äýýä òàëä íü öýíõýð, øàð, íîãîîí, äîîä òàë íü õàð, óëààí
á. Äýýä òàë íü øàð, õàð, óëààí, äîîä òàë íü öýíõýð, íîãîîí
â. Äýýä òàë íü öýíõýð, õàð, óëààí, äîîä òàë íü øàð, íîãîîí
ã. Äýýä òàë íü øàð, õàð äîîä òàë íü íîãîîí, öýíõýð, óëààí
131. Îëîí óëñûí îëèìïèéí õîðîîíû îäîîãèéí åðºíõèéëºã÷ õýí áý?
à. Õóàí Àíòîíèî Ñàìàðàí÷ (Èñïàíè)
á. Æàê Ðîããå (Áåëüãè)
â. Õåíðè äå Áîëüå-Ëåòî (Áåëüãè)
ã. Äèìåòðóñ Âèêàëàñ (Ãðåê)
132. Îëèìïèéí íààäìààñ Ìîíãîë óëñ õàìãèéí îëîí ìåäàëü àâñàí ñïîðòûí òºðºë þó âý?
à. Áîêñ
á. ׺뺺ò áºõ
â. Æóäî áºõ
ã. Áóóäëàãà
ä. Áàéò õàðâàà
133. Ìîíãîë õ¿íèé äóíäàæ íàñëàëò (2001 îí)
à. 65.1 æèë
á. 67.1 æèë
â. 66.1 æèë
ã. 64.1 æèë
134. Õ¿í àìûí íàñíû á¿òýö (2001îíû áàéäëààð)
à. 0-14 íàñíû õ¿¿õýä 38.7%, 15-63 íàñíû 50.8%, 65--ñ äýýø íàñíû õ¿í àì 10.5%
á. 0-14 íàñíû õ¿¿õýä 32.7%, 15-63 íàñíû 63.8%, 65-ñ äýýø íàñíû õ¿í àì 3.5%
â. 0-14 íàñíû õ¿¿õýä 39.7%, 15-63 íàñíû 62.8%, 65-ñ äýýø íàñíû õ¿í àì 3.5%
ã. 0-14 íàñíû õ¿¿õýä 35.7%, 15-63 íàñíû 60.8%, 65-ñ äýýø íàñíû õ¿í àì
135. 2001 îíû áàéäëààð Ìîíãîë óëñûí íèéò ºðõèéí ãýð áîëîí áàéøèíä àìüäàðäàã õàðüöàà õýä âý?
à. Áàéøèíä àìüäàðäàã ºðõ 49.1%, ãýðò àìüäàðäàã ºðõ 50.9%
á. Áàéøèíä àìüäàðäàã ºðõ 35.1%, ãýðò àìüäàðäàã ºðõ 64.9%
â. Áàéøèíä àìüäàðäàã ºðõ 39.1%, ãýðò àìüäàðäàã ºðõ 60.9%
ã. Áàéøèíä àìüäàðäàã ºðõ 45.1%, ãýðò àìüäàðäàã ºðõ 55.9%
136. “Õ¿íñíèé õàíãàìæ, àþóëã¿é áàéäàë áà õîîë òýæýýë” ¿íäýñíèé õºòºëáºð õýäýí îíä áàòëàãäñàí áý?
à. 1992
á. 1996
â. 1998
ã. 2001
137. ÄÝÌÁ-ààñ äýâø¿¿ëñýí “Ýð¿¿ë” ãýñýí îéëãîëòûã òîäîðõîéëíî óó?
à. “Ýð¿¿ë ãýæ çºâõºí ºâ÷èí ñîãîã¿é áàéõ áèø íèéãýì, áèå áÿëäàð,îþóí ñàíààíû õóâüä ºâ òýãø õàíãàëóóí áàéõûã õýëíý”
á. Ýð¿¿ë ìýíä ãýæ ýð¿¿ë õ¿íèé êëèíèêèéã õýëíý.
â. Ýð¿¿ë ìýíä ãýæ áèå,ñýòãýë, õýë ãóðàâûí òýãø õºãæëèéã õýëíý.
ã. Ýð¿¿ë ìýíä áîë õ¿í áàéãàëü õî¸ðûí õ¿éí õîëáîî þì.

“Á”Õóâèëáàð (Ýíý õýñýã íü 138-328 äóãààðò îðñîí íèéò 191 ñîðèëòîé)

Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãî


Æè÷ : Îëîí çºâ õàðèóëòûã òýìäýãëýõäýý äîð íü áè÷èãäñýí ¿ñýã ìºí çºâ ãýæ ¿çñýí õàðèóëòûí ºìíºõ äóãààðûã òóñ òóñ äóãóéëíà.

138. À÷ õîëáîãäîë á¿õèé ñîðèëä àëü íü ¿ë õàìààðàõ âý?
à. “Д -¿ç¿¿ëýëòèéã òîîöîõ
á. “Δ òààìàãëàëûã àâ÷ ¿çýõ
â. “Δ òààìàãëàëûã ¿ã¿éñãýõ
ã. òóñãàé ä¿ãíýëò õèéõ
ä. Øóóä áóñ ñòàíäàðò áèé áîëãîõ.
139. Ñ¿¿íèé ÷àíàðûí àðèóí öýâðèéí ¿ç¿¿ëýëòýä ¿ë õàìààðàõ íü þó âý?.
à. Ôîñôàòàçûí òåñò íü ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òîõèðñîí íºõöºëä õàäãàëæ áàéãààã õàðóóëäàã.
á. Ôîñôàòàçûí òåñò ò¿¿õèé ñ¿¿íèé õàëäâàðëàãäñàí áàéäëûã èëýðõèéëíý
â. Ïàñòåð÷ëàãäñàí ñ¿¿íèé 1ìë-ò 50000-ààñ öººí áàêòåðè áàéæ áîëíî ä. Ò¿¿õèé ñ¿¿íä àãóóëàãäàõ ãýäýñíèé ñàâõàíöàð íü áàãà ¿ç¿¿ëýëò þì.
140. ÕÄÕÂ-òýé õ¿íä ìèêîáàêòåðèéí õàëäâàðèéí õóâüä...
à. ÄÎÕ-òîé ºâ÷òºíä mycobacterium avium áîëîõ ìèêîáàêòåðèéí òºðºë òîõèîëääîã.
á. ÄÎÕ-èéí õàëäâàðòàé ºâ÷òºíä êëèíèê øèíæ òýìäýã ãàæ èëýðñýí õýäèé ÷ ñ¿ðüåýãèéí îíîøèéã àíõààðàëòàé àâ÷ ¿çýõ øààðäëàãàòàé.
â. ÄÎÕ-òîé ºâ÷òºíä óóøèãíû ñ¿ðüåý áóñàä óóøèãíû õàëäâàð, ÿëàíãóÿà P.carinii õàòãàëãààíààñ õÿëáàð îíîøëîãäîíî.
ã. ÄÎÕ-òîé ºâ÷òºíèé øèíæèëãýýíä õýçýý õ¿÷èëä òýñâýðòýé áàöèëë èëðýõ áà ìèêîáàêòåðèéí õàëäâàðûí øèíæ òýìäýã èëýðíý.Òýð äàðóé õèìèéí ýì÷èëãýý ýõëýõ øààðäëàãàòàé.
ä. ÕÄÕ ýåðýã õ¿ì¿¿ñ 5 íýãæ òóáåðêóëèíòýé /ÐÐD/ Ìàíòó-ãèéí àðüñíû ñîðèëûã ¿çëýãèéí íýãýí õýñýã áîëãîí ºãíº.
141. Òàìõè òàòàëòòàé õîëáîîòîé íàñ áàðàëòàä ¿ë õàìààðàõ àñóóäàë þó âý?
à. ªíººãèéí òàìõè òàòäàã ýð÷¿¿äèéí ºâ÷íèé óëìààñ íàñ áàðàõ íü òàìõè òàòäàãã¿é õ¿íèéã áîäâîë 70%-èàñ èõ áàéíà.
á. Òàìõèíààñ øàëòãààëñàí ¿õëèéí õàðüöàà òàòñàí òàìõèíû òîî áîëîí òàòñàí æèëòýé øóóä õàìààðàëòàé.
â. ¯õëèéí õàðüöàà ìºí çàëóó íàñíààñàà òàìõè òàòñàí áîë ºíäºð áàéäàã.
ã. Óðüä íü òàìõè òàòàæ áàéñàí õ¿í òàìõè òàòàõàà áîëüñîí ÷ íàñ áàðàëòûí òîî ºíäºð áàéäàã. 142. Óõóóëãà ñóðòàë÷èëãààíû ¿íäñýí ýëåìåíòýä þó ¿ë õàìààðàõ âý?
à. Çîðèëòîò á¿ëýã
á. Ýâñýë¿¿ä
â. ¯íýëãýý ä¿ãíýëò
ã. Ñóðòàë÷èëãàà
ä. Õºðºí㺠õóðèìòëóóëàõ
143. Óõóóëãà ñóðòàë÷èëãààíû óÿí õàòàí ¿éë ÿâöûí ¿å øàòíû çºâ äàðààëàëä àëü íü òîõèðîõ âý?
à. Óëñ òºðèéí äýìæëýãèéã áóé áîëãîõ; áîäëîãûí àëõàì õèéõèéí òóëä àñóóäëûã òîäîðõîéëîõ; øèéäâýðèéã áîëîâñðóóëàõ; áîäëîãûí àðãà õýìæýýã ä¿ãíýõ; àñóóäëóóä, øèéäâýð áîëîí áîäëîãûã óëñ òºðèéí çîðèãòîé õàìòàòãàí áîäëîãûí àðãà õýìæýýã õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷èãë¿¿ëýõ;
á. Àñóóäëóóä, øèéäâýð áîëîí áîäëîãûã óëñ òºðèéí çîðèãòîé õàìòàòãàí áîäëîãûí àðãà õýìæýýã õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷èãë¿¿ëýõ; áîäëîãûí àëõàì õèéõèéí òóëä àñóóäëûã òîäîðõîéëîõ; øèéäâýðèéã áîëîâñðóóëàõ; óëñ òºðèéí äýìæëýãèéã áóé áîëãîõ; áîäëîãûí àðãà õýìæýýã ä¿ãíýõ;
â. Áîäëîãûí àëõàì õèéõèéí òóëä àñóóäëûã òîäîðõîéëîõ; øèéäâýðèéã áîëîâñðóóëàõ; àñóóäëóóä, øèéäâýð áîëîí áîäëîãûã óëñ òºðèéí çîðèãòîé õàìòàòãàí áîäëîãûí àðãà õýìæýýã õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷èãë¿¿ëýõ; óëñ òºðèéí äýìæëýãèéã áóé áîëãîõ; áîäëîãûí àðãà õýìæýýã ä¿ãíýõ;
ã. Áîäëîãûí àëõàì õèéõèéí òóëä àñóóäëûã òîäîðõîéëîõ; øèéäâýðèéã áîëîâñðóóëàõ; óëñ òºðèéí äýìæëýãèéã áóé áîëãîõ; àñóóäëóóä, øèéäâýð áîëîí áîäëîãûã óëñ òºðèéí çîðèãòîé õàìòàòãàí áîäëîãûí àðãà õýìæýýã õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷èãë¿¿ëýõ; áîäëîãûí àðãà õýìæýýã ä¿ãíýõ;
ä. Àñóóäëóóä, øèéäâýð áîëîí áîäëîãûã óëñ òºðèéí çîðèãòîé õàìòàòãàí áîäëîãûí àðãà õýìæýýã õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷èãë¿¿ëýõ; óëñ òºðèéí äýìæëýãèéã áóé áîëãîõ; áîäëîãûí àëõàì õèéõèéí òóëä àñóóäëûã òîäîðõîéëîõ; øèéäâýðèéã áîëîâñðóóëàõ; óëñ òºðèéí äýìæëýãèéã áóé áîëãîõ; áîäëîãûí àðãà õýìæýýã ä¿ãíýõ;
144. Óõóóëãà ñóðòà÷èëãààíû çîðèëãî íü äàðààõ øèíæ¿¿äèéí àëèéã àãóóëàõ ¸ñòîé âý?
à. Òàíû ñóðòàë÷èëãààíû àæëûí àìæèëò
á. Õ¿í àì äóíäàõ àëèâàà îéëãîëòûã ººð÷ëºõ
â. Çîðèëãî åðºíõèé áàéæ áîëíî.
ã. Áîäëîãî, ìºðèéí õºòºëáºð, áàéð ñóóðèéã ººð÷ëºõ.
ä. Ýíý áîë òà èðýõ 10-20 æèëä õ¿ðýõèéã ýðìýëçýæ áóé ºíäºðëºã
145. ÍÝÌ-èéí àæèëòàíû õèéõ ç¿éëä àëü íü ¿ë õàìààðàõ â?
à. Ýð¿¿ë ìýíäýä òóëãàðàõ àþóëûã ìýääýã
á. ßìàð õàðèó çîõèìæòîéã óõàìñàðëàñàí
â. Àþóë ãàðöààã¿é ýñýõ, õýð õýìæýýã ìýääýã
ã. ªâ÷òýé õ¿íèéã ýì÷èëäýã
ä. Àþóë ãàðàõààñ ñýðãèéëýõ áîäëîãî áîëîâñðóóëàõ
146. Áàðèìò áè÷ãèéí ¿íäñýí ýëåìåíòýä þó ¿ë õàìààðàõ âý?
à. Àãóóëãà, ¿çýë ñàíàà
á. Õýë ýõ ñóðâàëæ, õýí õ¿ðãýõ
â. Õýëáýð
ã. ßìàð ó÷èð øàëòãààíààð
ä. Öàã, ãàçàð
147. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãîä îð÷íû ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òóñãàãäñàí àñóóäàëä àëü íü ¿ë õàìààðàõ áý?
à. Õîã õàÿãäëûã áàéãàëü îð÷èíä àþóëã¿éãýýð çàéëóóëàí óñòãàíà.
á. Õîò ñóóðèí ãàçðûí àãààðûí áîõèðäëûã áàãàñãàõ
â. ÍÝÌ-èéí ëàáîðàòîðèéã ¿å øàòòàéãààð áàéãóóëàõ
ã. Ìýðãýæëýýñ øàëòãààëñàí îñëûã áóóðóóëàõ
ä. Öýâýðëýõ áàéãóóëàìæèéí òåõíîëîãèéã ñàéæðóóëàõ
148. Àõóéí áîëîí åðäèéí õîã õàÿãäëààñ õºðñèéã õàìãààëàõ òåõíîëîãèéí àñóóäàëä àëü íü õàìààðàõ âý?
à. Àíãèëàõ
á. Õóðèìòëóóëàõ
â. Áóëøëàõ
ã. Áîëîâñðóóëàõ
ä. Íÿãòøóóëàõ
149. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãûí õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàìä îð÷íû ýð¿¿ë ìýíäèéí õýñýãò äîîðõ àñóóäëûí àëü íü ¿ë õàìààðàõ âý?
à. Àþóëã¿é ýêîëîãèéí öýâýð õîîë õ¿íñýýð õàíãàõ
á. Ýð¿¿ë ìýíäèéã äýìæèã÷ õàìò îëîí, èðãýäèéã äýìæèõ
â. Õîò ñóóðèí ãàçðûí íèéòèéí ýçýìøëèéí ãàçðûã ç¿ëýãæ¿¿ëýõ
ã. Áóðóó çàí ¿éëèéã áóóðóóëàõ
ä. Õîðò õàâäðûã áóóðóóëíà
150. Õ¿íèé àæèëëàæ, àìüäðàõ, ñóðàëöàõ îð÷íûã ýð¿¿ë àþóëã¿é áàéëãàõûí òóëä àíõààðàõ ¸ñòîé àñóóäàëä àëü íü ¿ë õàìààðàõ âý?
à. Õ¿í àìûí íÿãòøèë
á. Òºëºâëºëò
â. Çîõèîí áàéãóóëàëò
ã. Ýð¿¿ë ìýíäèéí áóñ íýãæèéí àæëûí óÿëäàà
ä. Õ¿íèé íººö, ÷àäàâõè
151. Îñîë ãýìòëýýñ ñýðãèéëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí çîðèëãîä àëü àñóóäëûã òà ¿ë õàìààðíà ãýæ ¿çýæ áàéíà ?
à. Òàõèð äóòóóã áóóðóóëàõ
á. Îñîë ãýìòëèéí øàëòãààíûã òîãòîîõ
â. Îñîë ãýìòëýýñ øàëòãààëñàí íàñ áàðàëòûã áóóðóóëàõ
ã. Îñîë ãýìòëýýñ ñýðãèéëýõ çºâëºìæèéã áîëîâñðóóëàõ
ä. Îñîë ãýìòýëä ºðòºãñäèéí íèéãìèéí õàëàìæèéã øèéäýõ
152. ªðõèéí èîäæóóëñàí äàâñíû õýðýãëýýíèé òóõàé ìýäýýëëèéí àëü íü áóðóó âý?
à. Äàâñíû îðä á¿õèé áàðóóí á¿ñýä õàìãèéí áàãà
á. Òºâèéí á¿ñýä õàìãèéí ºíäºð
â. Ãîâèéí á¿ñýä áàãà
ã. Äàâñíû îðä õàðüöàíãóé öººí ç¿¿í á¿ñýä áàðóóíààñ èõ
ä. Äàâñíû ¿éëäâýðëýë á¿õèé áàðóóí á¿ñýä èõ
153. Ìîíãîëûí Ðàøààíûã õýìýýð íü àíãèëñàí áàéäàã. Äàðààõ àíãèëëûí àëü íü áóðóó âý?
à. Èõ õ¿éòýí 0-4°Ñ
á. Õ¿éòýí 4-20°Ñ
â. Á¿ëýýí 20-37°Ñ
ã. Õàëóóí 37-42°Ñ
ä. Õýò õàëóóí 42-100°Ñ
154. Ìàíàé óëñ õýäýí ðàøààíûã àøèãëàæ áàéãàà áóþó öààøèä àøèãëàõ òàëààðõ ìýäýýëýëä àëü àñóóäàë íü ¿ë õàìààðàõ âý?
à. Óëñûí- 9
á. Á¿ñ íóòàã-4
â. Ñóìûí-15
ã. Àéìãèéí-18
ä. Ñàâëàæ àøèãëàõ-11
155. Áàéãàëü îð÷íû íºëººëëèéí ¿íýëãýý õèéãäñýí ðàøààíû òîî çààñàí ìýäýýëëèéí àëü íü áóðóó âý?
à. 9
á. 5
â. 3
ã. 0
ä. 10
156. Óõóóëãà ñóðòàë÷èëãààíû ýâñëèéí õýëáýðò àëü íü ¿ë õàìààðàõ àñóóäàë âý?
à. Àëáàí áóñ
á. Ãàçàðç¿éí
â. Òóð çóóðûí
ã. Îëîí àñóóäàëò
ä. Õàìò îëíû
157. ÄÎÒÑ ãýæ þó âý? Äàðààõ òîâ÷ òîäîðõîéëîõ ¿ãèéí àëü íü ò¿¿íä ¿ë õàìààðàõ âý?
à. Òîãòìîë
á. Õÿíàëòòàé
â. Øóóä
ã. Áîãèíî õóãàöààíû
ä. Ýì÷èëãýý
158. Ñ¿ðüåýãèéí çîõèñòîé ýì÷èëãýýíä ¿ë õàìààðàõ àñóóäàë íü þó âý?
à. Ãàæ íºëºº
á. Õàíãàìæ
â. Ýäèéí çàñàã
ã. Ìýäëýã
ä. Ýìèéí øèíãýö
159. ÈÄÝ-òýé òýìöýõ õºòºëáºðèéí ñàíõ¿¿ãèéí ýõ ¿¿ñâýðò íýð çààãäààã¿éã òîäîðõîéëíî óó?
à. Òºñºâ
á. Õàíäèâ
â. Õºðºí㺠îðóóëàëò
ã. Æèæèã ¿éëäâýðèéã õºãæ¿¿ëýõ ñàí
ä. Àçèéí õºãæëèéí áàíê
160. ÈÄÝ-í õºòºëáºðèéí õÿíàëò øèíæèëãýý, ¿íýëãýýíä îðîëöîõ øààðäëàãàã¿é áàéãóóëëàãà àëü íü âý?
à. ÝÌß
á. ÕÕÀÀß
â. ¯Õß
ã. Àéìãèéí çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàð
ä. Íèéñëýëèéí çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàð
161. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõíû òóñëàìæèíä þóã ¿ë õàìààðàõ àñóóäàë ãýæ ¿çýõ âý?
à. Ñòàíäàðò, ýð¿¿ë àõóéä òîõèðñîí óñààð õàíãàõ
á. ×àíàðûí áàòàëãààòàé, çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé ýì, áèîáýëäìýëýýð á¿ðýí õàíãàõ ã. Ýð¿¿ë, àþóëã¿é îð÷èíä àìüäðàõ, àæèëëàõ, ñóðàëöàõ òààòàé íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ
ä. Õàëäâàðò ºâ÷íèé òàíäàëò ìýäýýëëèéã ñàéæðóóëàõ
162. Õîò ñóóðèí, ãàçàð, ò¿¿íèé îð÷íûã öýâýðø¿¿ëýõ àæèëä ¿ë õàìààðàõ íü þó âý?
à. Õîã õàÿãäëûí ñóäàëãàà ãàðãàõ
á. Õóð õîãèéã øàò äàðààëàí çàéëóóëàõ
â. 2-äîã÷ ò¿¿õèé ýäèéã äóóäëàãààð ¿éë÷ëýí àâäàã áîëîõ
ã. Ǻâøººðºëã¿é õàÿñàí õîãíû ýçäèéã òîãòîîæ òºëáºð òîãòîîõ
ä. Îð÷èíä õàëã¿éãýýð áóëàõ íýãäñýí öýãòýé áîëîõ
163. Îñîë ãýìòëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àíõíû òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõ ìýäëýã îëãîõ ñóðãàëòûí 2004- 2008 îíä õ¿ðýõ ò¿âøèíä ¿ë õàìààðàõ íü àñóóäàë íü þó âý?
à. ªðõèéí ýì÷ 100%
á. Áàã ñóìûí ýì÷ 100%
â. Ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýì÷ 25%
ã. Õ¿¿õäèéí ýì÷ 50%
ä. ªðõèéí ýì÷ 80%
164. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÌÑÑ-íû õàðèóöñàí ìýðãýæèëòýíä òàâèãäàõ øààðäëàãàä ¿ë õàìààðàõ íü þó âý?
à. ÌÑÑ, óõóóëãà ñóðòàë÷èëãàà, íèéãýì ñýòãýëç¿éãýýð ìýðãýøñýí
á. Ãàäààä õýë, êîìüïþòåðèéí ìýäëýãòýé
â. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã äýìæèõ
ã. Àíàãààõ óõààíû äóíä øàòíû áîëîâñðîëîîñ äýýø áîëîâñðîëòîé áàéõ
ä. Õàðèëöààíû óð ÷àäâàðòàé áàéõ
165. Ýð¿¿ë àæ òºðºõ çàí ¿éëèéã òºëºâø¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí ÌÑÑ ¿íäñýí àñóóäàëä þó ¿ë õàìààðàõ âý?
à. ªíººãèéí áàéäàëä ¿íýëãýý ºãñºí
á. Õ¿í àìûí õýðýãöýý øààðäëàãàä õàíãàñàí
â. Íàñ, õ¿éñ, ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéäàëòàé õîëáîí ñóäëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëñàí
ã. Àõóé àìüäðàë, ìýðãýæèë áàéäàëòàé õîëáîí ñóäëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëñàí
ä. Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñãàé ìýðãýæëèéí òóñëàìæèéí õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ
166. ¯íäñýí õóóëüä Ìîíãîë óëñûí èðãýí îð÷íû àñóóäëààð ýäëýõ ýðõýä ¿ë õàìààðàõ àñóóäàë þó áîëîõûã òîãòîîõ
à. Ýð¿¿ë îð÷èíä àìüäðàõ
á. Àþóëã¿é îð÷èíä àìüäðàõ
â. Áàéãàëèéí ãýíýòèéí îñëîîñ õàìãààëóóëàõ
ã. Áàéãàëèéí òýíöýë àëäàãäàõààñ õàìãààëóóëàõ
ä. Îð÷íû áîõèðäëîîñ õàìãààëóóëàõ
167. Õ¿÷èëëýã õîîë õ¿íñýíä äàðààõ õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýñ àëü íü îðîõã¿é âý?
à. Ýëñýí ÷èõýð
á. Ìàõ
â. Çàãàñ
ã. Ñïèðò
ä. Æèìñ
å. Ãóðèëàí á¿òýýãäýõ¿¿í
168. Òàìõè òàòàõààñ øóóä õàìààðàõã¿é ÿìàð ºâ÷èí áàéæ áîëîõ âý?
à. Óëààí õîîëîéí õîðò õàâäàð
á. Ç¿ðõíèé øèãäýýñ
â. Óóøèãíû õîðò õàâäàð
ã. Õîäîîäíû øàðõ
ä. Äàâñàãíû õîðò õàâäàð
å. Òàðõèíä öóñ õàðâàõ
¸. ¯å ìº÷íèé ºâ÷èí
æ. Ñóäàñíû ºâ÷èí
ç. Ýëýãíèé ºâ÷èí
169. Àðõèäàëòààñ ¿¿äýëòýé íèéãìèéí ñºðºã ¿çýãäýëä øóóä óòãààð ¿ë õàìààðàõ àñóóäàë íü þó âý?
à. Õ¿¿õäèéí ñýòãýõ¿éí õºãæèëä ¿ç¿¿ëýõ ñºðºã íºëºº
á. Õ¿¿õäèéí áèå áÿëäàð, îþóíû õîìñäîë
â. Õ¿¿õäèéí õ¿ì¿¿æëèéí äîãîëäîë
ã. Îð÷íû íºëººãººð àðõè÷èí áîëîõ
170. Òàìõè òàòàõààñ ¿ë õàìààðàõ øèíæ íü þó âý?
à. Òðîìáîöèòèéã ãýìòýýí öóñíû á¿ëýãíýëòèéã õóðäàñãàõ
á. Öóñíû ëèïèäèéã èõýñãýõ
â. Ñóäàñíû õàíûã ººõºíä àìàðõàí íýâ÷èìòãèé áîëãîõ
ã. Ç¿ðõíèé öîõèëò óäààøðàõ
ä. Öóñíû äàðàëò èõñýõ
171. Òóñãàéëàí çºâøººðºãäñºí òàìõè òàòàõ öýãòýé áàéãóóëëàãàä ¿ë õàìààðàõ íü þó âý?
à. Ãàëò òýðýã, àãààðûí áîëîí óñàí îíãîö
á. Íèéòèéí õîîë, õóäàëäàà, ¿çâýð ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóä
â. Á¿õ øàòíû åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü, õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãà
ã. Òºðèéí áàéãóóëëàãûí àëáàí áàéð
172. ÍÀÑÑÐ áóþó Àþóëûí ä¿í øèíæèëãýý ýãçýãòýé öýãèéí õÿíàëòûí òîãòîëöîîíä ¿ë õàìàðààõ íü ÿìàð àñóóäàë âý? ã. ÍÀÑÑЖûã çºâõºí óã òîãòîëöîîã íýâòð¿¿ëýõ çºâøººðºë ýðõ á¿õèé
áàéãóóëëàãààñ àâñàí íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòíóóä ã¿éöýòãýíý.
173. ÍÀÑÑÐ òîãòîëöîîíû àþóëûí ä¿í øèíæèëãýýíä íü äàðààõ àñóóäàë ¿ë õàìààðíà. 174. Ýãçýãèéã õÿíàõ öýãò ¿ë õàìààðàõ íü .... 175. Ýãçýãèéã õÿíàõ öýãò ¿ë õàìààðàõ íü: á. Ýãçýãèéí õÿçãààðûí õÿíàëò øèíæèëãýý íü áàéíãà ýñâýë óðüä÷èëàí òîãòîîñîí õóãàöààíû çàâñàðëàãààòàé õèéãäýæ áîëíî. 176. ÍÀÑÑÐ òîãòîëöîîíä à÷ õîëáîãäîëã¿é àñóóäàë þó âý?.
à. Õÿíàëòûí ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãààã õºíãºâ÷ëºíº.
á. Àþóëã¿é õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ íºõöëèéã õàíãàíà. ã. Îëîí óëñûí õóäàëäààã äýìæèíý.
ä. Ãîëîãäîë á¿òýýãäýõ¿¿í ãàðàõààñ ñýðãèéëíý.
å. ¯éëäâýðèéí îðëîãî, ýäèéí çàñãèéí àøèã äýýøèëíý.
¸. Õýðýãëýã÷äèéí èòãýë ¿íýìøèë íýìýãäýíý.
177. Ýãçýãèéã õÿíàõ öýãò õàìààðàõ íü..... â. Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàëä ó÷ðàõ àþóëûã õÿíàõ ¿å øàò 178. Ò¿¿âýðëýëòèéí áóñ àëäààã áàãàñãàõûí òóëä äàðààõ õóâèëáàðóóäààñ çºâèéã íü ñîíãîíî óó? â. Òîäîðõîéëîëò, îéëãîëòóóä íü îéëãîìæòîé áàéõûã õè÷ýýñýí
ã. Ìýäýýëýë öóãëóóëàõ àæëûã ýð÷èìòýé õÿíàñàí
ä. Ìýäýýëýëä ñòàòèñòèê áîëîâñðóëàëò õèéõ àæëûã ýð÷èìòýé õÿíàñàí
179. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäýä íºëººëºõ ãîë áèø õ¿÷èí ç¿éë íü þó áàéæ áîëîõ âý?
à. Íèéãìèéí-óëñ òºð, ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí àíãè, äàâõàðãà, ÝÌ-èéí ñàëáàðûí õºãæèë
á. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷èí áà ýêîëîãèéí
â. Áèîëîãèéí
ã. Àìüäðàëûí õýâ ìàÿã, çàí ¿éë, áîëîâñðîë
ä. Àæëûí õàìò îëíû ñýòãýë ç¿éí òààëàìæã¿é óóð àìüñãàë
180. “Ýð¿¿ë ìýíä” ãýñýí îéëãîëòûí òºðëèéã Íàâ÷èí öýöãýýð ä¿ðñýëáýë ò¿¿íä ¿ë õàìààðàõ àñóóäàë íü þó áàéæ áîëîõ âý?
à. Áèå áÿëäðûí ýð¿¿ë ìýíä
á. Ñýòãýõ¿éí ýð¿¿ë ìýíä
â. Ñýòãýë ç¿éí ýð¿¿ë ìýíä
ã. Òåõíîëîãèéí ýð¿¿ë ìýíä
ä. Îþóíû ýð¿¿ë ìýíä
å. Îð÷íû ýð¿¿ë ìýíä
¸. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä
181. 1998 îíû áàéäëààð Ìîíãîëä òºðºõ íàñíû ýìýãòýé÷¿¿äèéí õýäýí õóâü íü æèðýìñëýëòýýñ ñýðãèéëýõ àðãà õýðýãëýäýãã¿é áàéñàí áý?
à. 39.7%
á. 49.7%
â. 59.7%
ã. 69.7%
182. Õ¿í àìûí íàñ áàðàëòûí øàëòãààí 2001 îíû áàéäëààð äàðààõ 5 ºâ÷èí òýðã¿¿ëýõ áàéð ýçýëæ áàéíà. Àëü íü áóðóó âý?
à. Öóñíû ýðãýëòèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
á. Õàâäàð
â. Øýýñ áýëãýñèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
ã. Õîîë øèíãýýõ ýðõòýí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
ä. Àìüñãàëûí ýðõòýí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
183. “Õ¿íñíèé õàíãàìæ, àþóëã¿é áàéäàë, õîîë òýæýýë” ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí òàëààð äýâø¿¿ëñýí çîðèëòûí îéðûí ¿ð ä¿íä àëü àñóóäàë ¿ë õàìààðàõ âý?
à. Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãóóäûí á¿òýö, çîõèîí áàéãóóëàëò, ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë òîäîðõîé áîëæ, õÿíàëòûí àæèë ñàéæèðíà.
á. Õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðóóäàä ýãçýãòýé öýãèéí õÿíàëò íýâòð¿¿ëíý.
â. Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí õÿíàëòûí ëàáîðàòîðèéí õ¿÷ ÷àäàë, ìàòåðèàëëàã áààç ñàéæèð÷, àêêðåäèòàò÷èëëûí òîãòîëöîîã íýâòð¿¿ëíý. Õàðèó: à á â ã ä
184. Àëü íü ìåíèíãîêîêêûí ìåíèíãèòààð äàìæèõ çàì áý?
1. Õ¿íýýñ ººð àìüòàíä èëðýõã¿é
2. Õ¿íýýñ õ¿íä äàìæèí îðîõ ¿¿ä íü õàìàð çàëãèóð ìºí ìàãàäã¿é àìüñãàëûí çàì
3. ̺í òîäîðõîé íºõöºëä àãààð äóñëààð
4. Õ¿í àìûí íÿãòøèëòàé õîëáîîòîé ºâ÷èí
Õàðèó: à á â ã ä
185. Óëààí áóðõàíû ýïèäåìèéí ¿åä.........
1. Òóóðàëò ãàðñíààñ õîéø ºâ÷òºíã 14 õîíîã òóñãààðëàõ
2. Ñóðãóóëèóäûã õààõ
3. Øóóä êîíòàêòòàé õ¿¿õä¿¿äýä ãàììàãëîáóëèíûã óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ òóíãààð òàðèõ
4. Êàðàíòèí à÷ õîëáîãäîëã¿é
Õàðèó: à á â ã ä
186. Øèíýýð àâñàí òýìá¿¿ õóó÷èí òýìá¿¿ãýýñ þóãààð ÿëãààòàé âý?
1. Õàëäâàðëàõ ÷àäâàð
2. Õîð óðøèã
3. Äàõèí õàëäâàðûí õýìæýý
4. Ñåðîëîã óðâàë
Õàðèó: à á â ã ä
187. Æèðýìñýí ¿åä ÿìàð òîõèîëäîëä âàêöèí õèéõ âý?
1. Æèðýìñýí ¿åä êîðü, óëààíóóä, ãàõàéí õàâäðûí âàêöèí õèéõ íü ýñðýã çààëòòàé.
2. Õýðýâ æèðýìñýí ¿åä âàêöèí õèéõ øààðäëàãàòàé áîë 4 ñàð õ¿ðòýë áîëîìæîîðîî õ¿ëýýõ õýðýãòýé
3. Æèðýìñýí ýìýãòýéã ¿õñýí /èäýâõã¿é/ âàêöèíààð òàðèõàä óðàãò ãàæèã ¿¿ñýõ ýðñäýë áàéõã¿é
4. Òàòðàí áà ñàõóóãèéí âàêöèíûã âàêöèíæóóëàëòàíä õàìðààã¿é æèðýìñýí ýìýãòýéä õèéíý.
Õàðèó: à á â ã ä
188. ÄÎÕ-ûí òîõèîëäëóóä ¿ðãýëæëýí òàðõàõ áà........... 2. Íóóö õóãàöàà óäààí áàéõ áîëîìæã¿é 4. ÄÎÕ-òîé õ¿í íèéò ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàðòàé õ¿íýýñ áàãà õóâü áàéäàã.
Õàðèó: à á â ã ä
189. Ãåïàòèò  áîëîí äåëüòà âèðóñûí òóõàéä àëü íü çºâ âý?
1. Ñóäñààð õàð òàìõè õýðýãëýã÷äýä ãåïàòèò Á áîëîí äåëüòà âèðóñûí õàâñàðñàí õàëäâàð ºíäºð íàñ áàðàëòòàé ãåïèòèò äýëãýðäýã 4. ÀÍÓ-ä ãåïàòèò Á-ýýð ºâ÷èëñºí õ¿ì¿¿ñ 100% ñóäñààð õàð òàìõè õýðýãëýã÷èä áàéæýý
Õàðèó: à á â ã ä
190. Àëü íü õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéã äýìæèõ õºòºëáºðò õàìààðàõ âý?
1. Èîä äóòëûí ýìãýãòýé òýìöýõ õºòºëáºð
2. ͺõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí õºòºëáºð
3. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí áîëîâñðîë õºòºëáºð
4. Õ¿í ìàëûí áðóöåëëåç ºâ÷èíòýé òýìöýõ õºòºëáºð
Õàðèó: à á â ã ä
191. Ýõèéí ýíäýãäëèéã òîäîðõîéëîõ ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä þó âý?
1. Ýõèéí ýíäýãäëèéí õàðüöàà
2. Íèéò àìüã¿é òºðºëò
3. Ýõèéí ýíäýãäëèéí êîýôôèöèåíò
4. Íèéò íàñ áàðñàí ýõ÷¿¿äèéí òîî
Õàðèó: à á â ã ä
192. Ìîíãîëä íàñ áàðàëòûí øàëòãààíû ýõíèé 3 áàéðàíä îðäîã ºâ÷í¿¿äèéã òîäîðõîéëíî óó?
1. Îñîë ãýìòýë õîðäëîãî
2. Ìýäðýë, ìýäðýõ¿éí ýðõòýí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
3. Õàâäàð
4. Õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòýí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
5. Öóñíû ýðãýëòéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
6. Àìüñãàëûí ýðõòýí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
Õàðèó: à á â ã ä
193. Õ¿íñíèé ÿìàð á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ¿éëäâýðëýõäýý âèòàìèíæóóëäàã âý?
1. Ãóðèë
2. Ñ¿¿
3. Ìàðãàðèí
4. Äàâñ
5. Æèìñíèé ÷àíàìàë
Õàðèó: à á â ã ä
194. Øèíýýð èëýðñýí ñ¿ðüåýòýé ºâ÷òºíä õàìãèéí ò¿ð¿¿íä àâàõ àðãà õýìæýýí¿¿ä þó âý? 2. Áàöèëëêîêê èëðýõã¿é áîëòîë òóñãààðëàí ýì÷ëýõ
3. Õàâüòàãñäûã èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýýíä õàìðóóëàõ.
4. Õýâò¿¿ëýí ýì÷èëæ 1 æèë 6 ñàð ýì÷èéí õÿíàëòàíä àâàõ
5. Õýâò¿¿ëýí 3 ñàð õ¿ðòýë õóãàöààãààð ýì÷ëýõ
Õàðèó: à á â ã ä
195. Àéìãèéí íýãäñýí ýìíýëýã ñòàíäàðòàä çààñíààð õýâò¿¿ëýí ýì÷ëýõ ÿìàð ÿìàð ìýðãýæëèéí òàñàãòàé áàéæ áîëîõ âý?
1. Äîòîð
2. Õ¿¿õýä
3. Ìýñ çàñàë
4. Òºðºõ
5. Ýìýãòýé÷¿¿ä
6. Ñýõýýí àìüäðóóëàõ, ýð÷èìò ýì÷èëãýý
7. Óëàìæëàëò àíàãààõ
8. Àðüñíû ýìãýã
9. Ñóðüåý
10. Õàëäâàðò
11. ÄÎÕ, ÁÇÕª
12. Áóñàä.
Õàðèó: à á â ã ä
196. Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí òîãòîëöîîíä ÿìàð ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëäýã áàéãóóëëàãóóä áàãòàõ âý?
1. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä
2. Ýìíýëãèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýý
3. Ìýðãýæëèéí õÿíàëò
4. Ýì õàíãàìæ
5. Ýðäýì øèíæèëãýý
6. Ýðäýì øèíæèëãýý- ñóðãàëò
7. Ýðäýì øèíæèëãýý,- ¿éëäâýðëýë- ñóðãàëò
8. Ýðäýì øèíæèëãýý -¿éëäâýðëýë.
Õàðèó: à á â ã ä
197. Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí ä¿ðìýíä òóñãàãäâàë çîõèõ àñóóäëûí òàëààð ÿìàð õóóëü ýðõ ç¿éí àêòàä òóñãàãäñàí áàéäàã âý? 2. Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëèéí 19 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 1-6-ä
3. Ýìèéí òóõàé õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëèéí 1-2
4. Èðãýíèé ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí òóõàé õóóëèéí 3.1.4
5. Àðèóí öýâðèéí òóõàé õóóëèéí 1 ä¿ãýýð ç¿éë
Õàðèó: à á â ã ä
198. Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà ºì÷ëºëèéí ÿìàð õýëáýðýýð áàéæ áîëîõ âý?
1. Òºðèéí
2. Õóâèéí
3 Òºðèéí áà òºðèéí áóñ õîëèìîã.
Õàðèó: à á â ã ä
199. Õóóëü ýðõ ç¿éä íèéöñýíýýð Ýð¿¿ë Ìýíäèéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýã ýðõëýõ ÿìàð áàéãóóëëàãóóä áàéæ áîëîõ âý?
1. ÝÌÀØÒ
2. Ñóì äóíäûí ýìíýëýã
3 Ñóìûí ýìíýëýã
4. ªðõèéí ýìíýëýã
5. Àéìãèéí íýãäñýí ýìíýëýã
6. Ä¿¿ðãèéí Ýð¿¿ë ìýíäèéí íýãäýë
7. Ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâ
8. Áÿëäàðæóóëàõ òºâ
9. ×èéðýãæ¿¿ëýõ òºâ
10. Àëæààë (ñòðåññ ) òàéëàõ òºâ
11. Òóðààõ òºâ
12. Óëñûí Êïèíèêèéí Ýìíýëýã
13. Òóñãàé ìýðãýæëèéí êëèíèêèéí ýìíýëýã
Õàðèó: à á â ã ä
200. Äýëõèé äàõèíä “Õ¿¿õýä ýð¿¿ë ºñ÷ òîðíèõ, õºãæèõ, àìüäðàõ
áîëîìæèéã õàíãàõ” òàëààð äýâø¿¿ëñýí ÿìàð çîðèëòóóä áàéäàã âý?
1. Íÿëõñûí íàñ áàðàëòûã 1000 àìüä òºðºëòºä 50-èàñ äîîø áîëãîõ 4. 2500 ãð-ààñ áàãà æèíòýé òºðñºí õ¿¿õäèéí ýçëýõ õóâèéã 10-ààñ äîîø áàéëãàõ.
5. Òºðºëõèéí öóñ áàãàäàëò, éîä äóòëûí ýìãýã çýðãèéí ýçëýõ õóâü æèë òóòàì áóóðàõ
6. Èë¿¿ æèíòýé õ¿¿õýä òºðºõººñ ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýýã çîõèîí áàéãóóëàõ
Õàðèó: à á â ã ä
201. Ìîíãîë äàõü ýð¿¿ë ìýíäèéí òóëãàìäñàí àñóóäëóóä þó âý?
1. ÝÌ-èéí ñàëáàðûí ¿éë÷èëãýý òóñëàìæ æèãä áèø, øóäàðãà áóñ
2. 5 õ¿ðòëýõ íàñíû õ¿¿õäèéí íàñ áàðàõ ¿íäñýí øàëòãààíä àìüñãàëûí çàìûí öî÷ìîã áîëîí ñóóëãàëò õàëäâàð îðæ áàéãàà
3. Ñýòãýë ç¿éí äàðàìò, àðõèäàëò, òàìõè òàòàõ, ìàíñóóðàõ ¿çýãäýë íýìýãäýæ áàéãàà
4. Õ¿íèé àìüäðàõ îð÷íû áîõèðäëûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä íýìýãäýæ áàéãàà Õàðèó: à á â ã ä
202. Äýëõèé äàõèíä íàñ áàðàëòûã áóóðóóëàõ, õÿíàõ õàëäâàðòàé ºâ÷èíä þó þóã õàìðóóëæ áàéíà âý?
1. Õóìõààãèéí ºâ÷ëºëèéã 20%-èàð, íàñ áàðàëòûã 75%-èàð
2. Ñóðüåýãèéí ºâ÷ëºë, íàñ áàðàëòûã õàìãèéí áàãà ò¿âøèíä áàðèõ
3. Â ãåïàòèòèéí õàëäâàð àâàõ ïðîöåññèéã 80%-èàð áóóðóóëàõ.
4. Ñààãèéí õàäâàðëàëòûã 90%-èàð áóóðóóëàõ
5. Íÿðàéí òàòðàíã 1000 àìüä òºðºëòºä 5 –ààñ äîîø áîëãîõ
Õàðèó: à á â ã ä
203. Äýëõèé äàõèíä íàñ áàðàëòûã áóóðóóëàõ, õÿíàõ õàëäâàðã¿é ºâ÷èíä þó þóã õàìðóóëæ áàéíà âý?
1. Õîðò õàâäðûí íàñ áàðàëòûã 15%-èàð áóóðóóëàõ
2. Øýýñ ÿëãàõ ýðõòýí òîãòîëöîîíû ýìãýã
3. Ìýäðýõ¿é, òóëãóóð ýðõòýí, ñýòãýõ¿éí ýìãýã áàéäàë çýðýã ºâ÷íèé óëìààñ Õ×ÒÀ òîõèîëäëûí òîîã áóóðóóëàõ
4. ÕÁÝÒ-íû áîëîí õîîë, õ¿íñíýýñ øàëòãààëàõ àðõàã ºâ÷èí
5. 65 õ¿ðòëýõ íàñíû õ¿í àìûí äóíä ç¿ðõíèé öóñ òàñàëäàõ ºâ÷íèéã òîõèîëäëûã áóóðóóëàõ.
Õàðèó: à á â ã ä
204. Ýìýãòýé÷¿¿äèéí æèðýìñëýõ äàâòàìæ 2 æèëýýñ îéð áàéõàä ýõýä ÿìàð õ¿íäðýëòýé áàéäàë ¿¿ñ÷ áîëîõ âý?
1. Öóñ áàãàäàõ
2. Äóòóó òºðºõ
3. Öóñíû äàðàëò èõäýõ
4. Àðõàã ºâ÷èí äàõèõ
5. Òºðºõ ¿åäýý öóñ àëäàõ.
Õàðèó: à á â ã ä
205. Ýìýãòýé÷¿¿ä 20-îîñ äîîø íàñàíäàà æèðýìñëýõ íü ýõýä ÿìàð õ¿íäðýë ¿¿ñãýæ áîëîõ âý?
1. Öóñ áàãàäàõ
2. Äóòóó òºðºõ
3. Öóñíû äàðàëò èõäýõ
4. Àðõàã ºâ÷èí äàõèõ
5. Òºðºëò ñààòàæ óäààí ¿ðãýëæëýõ.
Õàðèó: à á â ã ä
206. Îéðõîí îëîí òºðºõ íü ýõýä ÿìàð õ¿íäðýë ¿¿ñãýæ áîëîõ âý?
1. Öóñ àëäàõ
2. Äóòóó òºðºõ
3. Öóñíû äàðàëò èõäýõ
4. Àðõàã ºâ÷èí äàõèõ
5. Óìàéí õ¿ç¿¿ óðàãäàõ çýðýã.
Õàðèó: à á â ã ä
207. Ýìýãòýé÷¿¿ä õýò ýðò, õýò îéð, îëîí òºðºõ íü õ¿¿õäýä ÿìàð õ¿íäðýë ¿¿ñãýæ áîëîõ âý?
1. Áàãà æèíòýé õ¿¿õýä òºðºõ
2. Íÿðàé ýíäýõ
3. Òºðºëõèéí ýìãýã íýìýãäýõ
4. Õºõíèé ñ¿¿ òàòðàõ
5. Õ¿¿õýä ºâ÷ëºìòãèé áàéõ.
Õàðèó: à á â ã ä
208. Ãýð á¿ë òºëºâëºëò íü òàíû ãýð á¿ë òóõàéëáàë: ýöýã, ýõ, õ¿¿õäýä ÿìàð àøèãòàé ãýæ ¿çäýã âý?
1. Ýöýã ýõ õ¿¿õýääýý èë¿¿ àíõààð÷, àñðàí õàìãààëàõ íü ñàéæðàõ
2. Ãýð á¿ëä ÷ºëººò öàã, ýäèéí çàñàã íýìýãäýõ
3. Æèðýìñëýëòèéã çîõèöóóëàõ, ýõèéã ñýòãýë ç¿éí õóâüä áýëòãýõ
4. Õ¿¿õýä ýð¿¿ë ÷èéðýã ºñºæ òîðíèõ íºõöëèéã ñàéæðóóëàõ
5. Ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿ä.
Õàðèó: à á â ã ä
209. Äàðààõ àñóóäëóóä ¸ñ ñóðòàõóóíû îéëãîëòîä õàìààðàõ óó?
1. Ýåëäýã, ýíãèéí äàðóó, íÿìáàé, õè÷ýýíã¿é, õàøèð õÿíàìãàé, íèéöòýé áàéäàë
2. Õ¿íëýã, õºäºëìºð÷, ýõ îðîí÷ ÷àíàð 4. Íèéãýì, òºð, îëîí íèéò, íàì, ãýð á¿ë, õàìò îëîí
5. Àìüäðàõ óõààí, õàðèëöààíû ñî¸ë, çàí çàíøèë, àìüäðàëûí õýâ ìàÿã
Õàðèó: à á â ã ä
210. Äàðààõ àñóóäëûí àëü íü 3 “À” çàð÷èìä õàìààðàõ âý?
1. Óäèðäëàãà
2. ¯íýëãýý
3. Õÿíàëò
4. Ä¿í øèíæèëãýý
5. ¯éë àæèëëàãàà
Õàðèó: à á â ã ä
211. Òà îðîëöîîíû àðãà ç¿éí “SARAR“ áà “PHAST” çàð÷ìóóäûã ìýäýõ ¿¿? Àëü íü “SARAR“-ûí çàð÷èìä õàìààðàõ âý?
1. ªºðèé㺺 õ¿íäëýõ
2. Õàìòûí õ¿÷èí ÷àðìàéëò
3. Îðîëöîî, ýð¿¿ë àõóé, àðèóí öýâýð, ººð÷ëºëò
4. ͺºö áîëîìæ
5. ¯éë àæèëëàãààã òºëºâëºõ, ¿¿ðýã õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ
Õàðèó: à á â ã ä
212. Õºòºëáºð, òºñëèéí ¿éë àæèëëàãààíû õýðýãæèëòèéã ¿íýëýõ ñóäàëãààíû 4 òºðºëä þó þó õàìààðàõ âý?
1. Ñóóðü ñóäàëãàà
2. Íýãòãýí ä¿ãíýõ ñóäàëãàà
3. ×àíàðûí ñóäàëãàà
4. Òºãºëäºðæ¿¿ëýõ ñóäàëãàà
5. Õýðýãëýýíèé ñóäàëãàà
Õàðèó: à á â ã ä
213. Ìàñëîâûí õýðýãöýýíèé ýðýìáèéí îíîëä äàðààõ àñóóäëóóäûí àëü íü õàìààðàõ âý?
1. Õ¿íèé ôèçèîëîãèéí õýðýãöýý
2. Íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí õýðýãöýý
3. Àþóëã¿é áàéõ õýðýãöýý
4. Áóñàäòàé õàðèëöàõ, õàéðëàõ õýðýãöýý
5. ªºðèé㺺 õ¿íäë¿¿ëýõ, èëýðõèéëýõ õýðýãöýý
Õàðèó: à á â ã ä
214. ÝÌÑ-ä ¿éë àæèëëàãààíä õàìò îëíû îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõèéí òóëä òà ¿éë àæèëëàãààíû õ¿ðýýã òîãòîîõäîî þó þóíä àíõààðàõ âý?
1. Õàìò îëíû îðîëöîõ õýëáýð
2. ¯éë àæèëëàãààã ñàíàà÷ëàã÷
3. Õàìò îëíû õàìðàãäàæ áàéãàà îðîí íóòãèéí òîãòîëöîî
4. Õàìò îëíû ÝÌ-èéã äýìæèõ òîãòîîëöîîíû ñòðàòåãè
5. Òóõàéí îðîí íóòãèéí ñîíèðõîë, ò¿¿íèé ñ¿ëæýýíèé áàéäàë
Õàðèó: à á â ã ä
215. ÝÌ-èéã äýìæèõ ¿éë àæèëëàãààíû òóëãàìäñàí àñóóäëóóä íü þó þó âý?
1. Íèéãìèéí õàðèóöëàãûã èäýâõæ¿¿ëýõ
2. Õºðºí㺠îðóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ
3. Õàìòûí àæèëëàãààã ºðãºæ¿¿ëýí áàòàòãàõ
4. Õóâü õ¿íèé ÷àäâàð, ýðõ ìýäëèéã íýìýãä¿¿ëýõ
5. Äýä á¿öèéí áàòàëãààòàé áàéäàë
Õàðèó: à á â ã ä
216. Äýëõèé äýýð ºðõèéí ýì÷èéã àæèëëóóëàõ ÿìàð ÿìàð õýëáýð¿¿ä áàéäàã âý?
1. ªðõèéí ýì÷ ãàíöààð àæèëëàõ
2. ªðõèéí ýì÷ áàãààð àæèëëàõ
3. ªðõèéí ýì÷ Ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâä õîñëîí àæèëëàõ
4. ªðõèéí ýì÷ àìáóëàòîðè, ïðîèêïèíèêò õîñëîí àæèëëàõ
5. ªðõèéí ýì÷ íýãäñýí ýìíýëýãò õîñëîí àæèëëàõ
Õàðèó: à á â ã ä
217. Õ¿íèé áèå äóëààíàà õààãóóð õýäýí % àëäàæ áîëîõ âý?
1. Àðüñààð 82%
2. Àìüñãàëààð 13%
3. ªòãºí øèíãýí ÿëãàðóóëàõäàà 1.3%
4. Õîîë áîëîâñðóóëàõàä 4.6%
5. Áèåèéí õ¿÷íèé õºäºëìºð õèéõýä 15%
Õàðèó: à á â ã ä
218. Óñààð äàìæèí òàðõàõ õàëäâàðûí òàëààð õ¿í àìûí ìýäëýãèéí ò¿âøèí Ìîíãîëä õèéãäñýí ñóäàëãààãààð ÿìàð áàéñàí áý?
1. Ìóó áóþó õàíãàëòã¿é
2. Äóíä
3. Ñàéí
4. Íèéò ¿ç¿¿ëýëòýýð 5.5% íü çºâ õàðèóëñàí
5. 60.8% íü ñóóëãàëò õàëäâàð ãýæ ¿çýæ áàéãàà
Õàðèó: à á â ã ä
219. Óëñûí õýìæýýíä õîðò õàâäðûí ºâ÷ëºë, íàñ áàðàëò ñ¿¿ëèéí 1989-1999 îíä õýä äàõèí ºññºí, õààíà õàìãèéí ýëáýã òîõèîëäîæ áàéíà âý?
1. ªâ÷ëºë 100000-ä 72,7 òîõèîëäëîîð
2. Íàñ áàðàëò 21 òîõèîëäëîîð
3. Óëààíáààòàðò
4. Áàðóóí àéìãóóäàä
5. Õîâäîä
Õàðèó: à á â ã ä
220. Îþóòíóóäûã áóõèìäàõàä õ¿ðãýäýã ãîë øàëòãààí þó âý?
1. Çîðüñîí àæèë á¿òýõã¿é, àìüäðàëä óðàì õóãàðàõ
2. Àìüäðàëä íàéäâàð òàñðàõ
3. ¯å òýíãèéíõíèé äàðàìò
4. Ãýð á¿ë, õàìò îëíû òààëàìæã¿é íºõöºë, óóð àìüñãàë
5. Ñàíõ¿¿ãèéí õ¿ðýëöýýã¿é áàéäàë
Õàðèó: à á â ã ä
221. Ãýð õîðîîëëûí áèå çàñàõ ãàçàðò òàâèãäàõ ¿íäñýí 8 øààðäëàãûã ìîíãîë÷óóä õýð çýðýã ìýääýã âý?
1. Óëñûí õýìæýýíä 8.5%
2. ÓÁ-ò 7.3%
3. պ人ä 5.7-15.7%
4. Óëñûí õýìæýýíä 5.7-15.7%
5. պ人ä 9.0%
Õàðèó: à á â ã ä
222. Õ¿íèé áèåä “Ä” àìèí ¿¿ñýõ ýõ ¿¿ñâýðò þó þó õàìààðàõ âý?
1. Íàðíû ãýðýë
2. Õýò ÿãààí òóÿà
3. Ä-ãýýð áàÿëàã õîîë, õ¿íñ
4. Êàëüöè àãóóëñàí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í
5. Õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòýí òîãòîëöîîíû áàéäàë
Õàðèó: à á â ã ä
223. Íÿðàéí öóñàí äàõü áàìáàéí ýð÷èìæ¿¿ëýã÷ äààâðûí õýìæýýã ÿìàð ýìãýãèéã ¿íýëýõýä àøèãëàäàã âý?
1. Òºðºëõèéí ýìãýãèéã ÿëãàí îíîøëîõîä
2. ÖÄÝ-èéã ýðò èëð¿¿ëýõýä
3. Îþóíû õîìñäîë
4. Òºðºëõèéí ÉÄÝ
5. ÉÄÝ áà Áàìáàéí õîðäëîãîò õýëáýðèéã ÿëãàõàä
Õàðèó: à á â ã ä
224. Õ¿íèé áèåèéí õîíîãèéí õýðýãöýýã òîãòîîñîí äîð äóðüäñàí õýìæýý íü ÷óõàì ÿìàð áè÷èë ýëåìåíòèéíõ áîëîõûã íü òîäîðõîéëæ àðûí õ¿ñíýãòýä òýìäýãëýíý ¿¿?
(öàéð, êîáàëüò, òºìºð, ìàðãàíåö, çýñ)
225. Óõóóëãà ñóðòàë÷èëãàà ãýæ þó âý?
1. Òóõàéí áàéãóóëëàãûã ººð äîòîð íü ººð÷èëæ, ýñâýë òóõàéí òîãòîëöîîã á¿õýëä íü õóâüñãàí øèíý÷ëýõ çîðèëòûã õàíãàæ ÷àäíà.
2. Àëèâàà àñóóäëààð õ¿í àìûí äóíä ìýäýýëýë îëãîõûã õýëíý.
3. Àñóóäëûã õýëýëöýõ õýðãèéí òºëºâëºãººíä òóñãóóëæ, òóõàéí àñóóäëààð øèéäâýð ãàðãàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëýõ áîëîí òýð ýñóóäàë õèéãýýä øèéäâýðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ äýìæëýãèéí ¿éë àæèëëàãààã áèé áîëãîõûã õýëíý.
4. Õàìò îëîí, îëîí óëñûí ò¿âøèíä øèéäâýð ãàðãàõàä íºëººëºõºä ÷èãëýñýí òàêòèêèéã àãóóëæ áàéæ áîëíî.
Õàðèó: à á â ã ä
226. Øîðîíä ñ¿ðüåý ýëáýã áàéäãèéí øàëòãààí þó âý?
1. Õîæóó îíîøëîãääîã
2. Îëîí õ¿í Ẻãíºðñºí
3. Àãààðæóóëàëò ìóó
4. Òóñãààðëàëò ñàéí
5. Ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýý õàíãàëòòàé
Õàðèó: à á â ã ä
227. ÄÎÒÑ-ûí áîäëîãûí ¿íäñýí çàð÷èìä àëü íü õàìààðàõ âý?
1. Ýìèéí áàòàëãààòàé õàíãàìæ
2. Õÿíàëò áà ä¿ãíýëòèéí òîãòîëöîî
3. Òºðèéí áà ýäèéí çàñãèéí îðîëöîî äýìæëýã
4. Àæèëëàãñäûí ñóðãàëò
Õàðèó: à á â ã ä
228. Óõóóëãà ñóðòàë÷èëãààíû áàðèìò áè÷ãèéí ãîë 5 ýëåìåíò þó âý?
1. Öàã õóãàöàà, óòãà ñàíàà, îéëãîëöîë, õ¿ëýýí àâàëò, ò¿ãýýõ áàéäàë
2. Õýë, ýõ ñóðâàëæ, õýëáýð, öàã ãàçàð, àãóóëãà
3. Ýõ ñóðâàëæ, öàã ãàçàð, óëñ òºðèéí à÷ õîëáîãäîë, õàìðàõ õ¿ðýý, õýë
4. ¯çýë ñàíàà, õýë õ¿ðãýã÷,
5. ¯çýë ñàíàà, õ¿ëýýí àâàã÷, õ¿ðãýã÷, öàã õóãàöàà, õýëáýð
Õàðèó: à á â ã ä
229. Óõóóëãà ñóðòàë÷èëãààíû áàéãóóëëàãûí áàðèìò áè÷ãèéí õýëáýðèéã çààíà óó?
1. Òîâ÷ ìýäýýëýë
2. Çóðàã ä¿ðñëýë
3. Óíøèõàä õÿëáàð, øóóä àøèãëàõ áîëîìæòîéãîîð áè÷ñýí õóóäàñ
4. Õóðëûí ïðîòîêîë
5. Êîìïüþòåð áîëîâñðóóëàëò õèéñýí òàíèëöóóëãà
Õàðèó: à á â ã ä
230. ÍÝÌ-èéí òàëààð Òºðººñ áàðèìòëàõ áàðèìòëàõ áîäëîãîä ÎÝÌ-èéí òàëààð ÿìàð çîðèëòûã äýâø¿¿ëñýí áý?
1. Àãààðûí áîõèðäîëòûí ¿íäýñíèé ñòàíäàðòûã áîëîâñðóóëàõ
2. Óíäíû óñíû íººöèéã áîõèðäëîîñ ñýðãèéëýõ
3. Ñàëáàð äóíäûí õàìòûí àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ
4. Õ¿íñíèé õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ
5. Õ¿í àìûã ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ
Õàðèó: à á â ã ä
231. Íóòàãøìàë õýëáýðýýð òîõèîëäîõ ºâ÷íèéã äóðäàíà óó?
1. Ôëþîðîç
2. Ñèëèêîç
3. Áàìáàéí áàõëóóð
4. Ãóóðñàí õîîëîéí õîðò õàâäàð
5. Àìôèâîëèò
Õàðèó: à á â ã ä
232. Øàðèë îðøóóëãûí ãàçðûã õîòîîñ çàéäóó áàéõààð òºëºâëºäãèéí ó÷ðûã òàéëáàðëàíà óó?
1. Õèìèéí õîðòîé íýãäýë ÿëãàðóóëæ îð÷íûã áîõèðäóóëäàã
2. Õîòûí ºí㺠¿çýìæèíä òîõèðîõã¿é
3. Øàðèëûí 纺ëºí ýä 3-5 æèë çàäàðäàã
4. Øàðèëûí õàòóó ýä 40-50 æèë çàäàðäàã áàõëóóð
5. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäýä ñºðºã íºëººòýé
Õàðèó: à á â ã ä
233. ÈÄÝ-èéí òàðõàëòûã õýâèéí ãýæ ¿çýõ ¿ç¿¿ëýëò àëü íü âý?
1. Õ¿¿õäèéí øýýñýýð ÿëãàðàõ èîäèéí õýâèéí õýìæýý 100-200íã/ë áàãà
2. Õ¿¿õäèéí øýýñýýð ÿëãàðàõ èîäèéí õýâèéí õýìæýý 150-200íã/ë áàãà
3. Íÿðàéí öóñàí äàõü áàìáàé áóë÷èðõàé ýð÷èìæ¿¿ëýã÷ äààâðûí õýìæýý 5 î.ó.í-ýýñ áàãà
4. Íÿðàéí öóñàí äàõü áàìáàé áóë÷èðõàé ýð÷èìæ¿¿ëýã÷ äààâðûí õýìæýý 5-10 î.ó.í
5. Íÿðàéí öóñàí äàõü áàìáàé áóë÷èðõàé ýð÷èìæ¿¿ëýã÷ äààâðûí õýìæýý 5 î.ó.í- ýýñ èõ
Õàðèó: à á â ã ä
234. 2006 îíä ÈÄÝ-èéã õýäýí õóâüä õ¿ðãýõèéã çîðüæ áàéíà âý?
1. Áàõëóóðûí òàðõàëòûã 20% áàãà áîëãîõ
2. Èîäæóóëñàí äàâñíû õýðýãëýýã 95% õ¿ðãýõ
3. Ýìçýã á¿ëãèéí õ¿í àìûí ÈÄÝ-í áóóðàëòûã õÿíàõ
4. Áàðóóí á¿ñèéí õ¿í àìûí èîäûã õýðýãëýýã íýí òýðã¿¿íä äýýøë¿¿ëýõ
5. Áàòàëãààòàé èîäæóóëñàí äàâñààð õàíãàõ
Õàðèó: à á â ã ä
235. Ðàøààíû õýäýí òºðºë áàéäàã âý?
1. ªâºðìºö áîäèñ á¿õèé àçîòîò
2. Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí
3. Àçîòîò
4. Õîëèìîã ýðäýñò
5. Ìåòàí, àçîòîò äàâñàðõàã áà øîðâîã
Õàðèó: à á â ã ä
236. ÍÝÌ-èéí ØÓ-íû õ¿ðñýí àìæèëò àëü âý?
1. Âàêöèí
2. Ãýð á¿ë òºëºâëºëò
3. Òàìõè ýð¿¿ë ìýíäýä õîðòîé íü áàòëàãäñàí
4. Õàëäâàðò ºâ÷íèé õÿíàëò
5. Óñûã ôòîðæóóëñàí
Õàðèó: à á â ã ä
237. Îñîë ãýìòýëä ºðòºãñºä òàõèð äóòóó áîëæ áóé øàëòãààí þó âý?
1. Õîæóó îíîøëîãäñîíîîñ
2. ªºðèéí õàðèóöëàãàã¿éãýýñ
3. Øààðäëàãàòàé ¿éë÷èëãýýã öàã òóõàéä àâ÷ ÷àäàõã¿é
4. Îñîë ãýìòýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé çîõèöóóëàëò á¿ðýí õºã溺ã¿é
5. Õ¿í àì ýíý òàëûí ìýäëýã ñóëààñ
Õàðèó: à á â ã ä
238. Ãàäàðãûí óñíû ýõ áóëàã àøèãëàæ áàéãàà íºõöºëä áè÷èë àìü ñóäëàëûí ¿ç¿¿ëýëòèéã òîäîðõîéëîõ äàâòàìæ ÿìàð áàéõ âý?
1. 10000 õ¿ðòýë õ¿í àìä ¿éë÷èëäýã áîë çóí ºâëèéí óëèðàëä õîíîãò 1 óäàà
2. 10000 õ¿ðòýë õ¿í àìä ¿éë÷èëäýã áîë õàâàð íàìðûí óëèðàëä õîíîãò 1 óäàà
3. 10000 ààñ äýýø õ¿í àìä ¿éë÷èëäýã áîë õîíîãò 3-ýýñ äîîøã¿é óäàà
4. 10000 ààñ äýýø õ¿í àìä ¿éë÷èëäýã áîë õîíîãò 1-ýýñ äîîøã¿é óäàà
5. 10000 õ¿ðòýë õ¿í àìä ¿éë÷èëäýã áîë çóí ºâëèéí óëèðàëä õîíîãò 3 óäàà
Õàðèó: à á â ã ä
239. Ìàíàé óëñàä ìºðäºãäºæ áóé óñíû ñòàíäàðòûã íýðëýíý ¿¿?
1. ÓÑÒ 900-92
2. ÓÑÒ 899-92
3. ÓÑÒ 3900-86
4. ÓÑÒ3978-87
5. ÓÑÒ 902-95
Õàðèó: à á â ã ä
240. Óñíû ÷àíàðûí õýäýí çýðýãëýë áàéäàã âý?
1. Ãàçðûí äîîðõ óñíû 3
2. Ãàäàðãûí óñíû 5
3. Ãàäàðãûí óñíû 3
4. Ãàçðûí äîîðõ óñíû 5
5. Ãàçðûí äîîðõè óñíû 6
Õàðèó: à á â ã ä
241. Õýä ä¿ãýýð çýðãèéí ¿åä óñíû ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõûí òóëä òóíàäàñæóóëàõ àðãà õýìæýýã àâäàã âý?
1. I
2. II
3. III
4. I, II
5. III, II
Õàðèó: à á â ã ä
242. Óëñûí õýìæýýíä àøèãëàãäàæ áàéãàà ðàøààíààñ 1000ì3/õîíîãîîñ äýýø íººöòýé ðàøààíûã íýðëýíý ¿¿?
1. Óëààíáààòàð
2. Õóæèðò
3. Àð Æàí÷èâëàí
4. Øàðãàëæóóò
5. Îòãîíòýíãýð
Õàðèó: à á â ã ä
243. Àëü íü õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä îð÷íû òàëààñ íºëººëæ áîëîõ õèìèéí õ¿÷èí ç¿éë áèø âý?
1. Õîîë òýæýýëèéí áàéäàë
2. Òàìõè
3. Öàöðàã
4. Ñýòãýëç¿éí-ñòðåññ, õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäûí õàðèëöàà,
5. Áèîëîãèéí-áàêòåðè, âèðóñ, ïàðàçèò,
6. Õèìèéí-õèìèéí áîäèñ, òîîñ, òàìõè, õ¿íñíèé íýìýëò¿¿ä
7. Ôèçèêèéí-öàã óóð, øóóãèàí, ãýðýëò¿¿ëýã, öàöðàã,
8. Îñëûí-àþóëòàé áàéäàë, õóðä)
4. Òîîñ
Õàðèó: à á â ã ä
244. Õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä íºëººëæ áîëîõ îð÷íû õ¿÷èí ç¿éë þó þó áàéõ âý?
1. Áèå ìàõáîäûí îíöëîã
2. Áèîëîãè
3. Íàñ
4. Ôèçèê
5. Ãåíåòèê
Õàðèó: à á â ã ä
245. ÈÄÝ-ã õÿíàõ òîãòîëöîîã áîëîâñðîíãóé áîëãîõûí òóëä ÿìàð ÿìàð àðãà õýìæýý õýðýãæ¿¿ëýõýýð òºëºâëºñºí áý?
1. Òºðºëõèéí ãèïîòèðåîç èëð¿¿ëýõ ñêðèíèíã àðãûã óëñûí õýìæýýíä íýâòð¿¿ëýõ
2. Èîäæóóëñàí äàâñíû õýðýãëýý, ÈÄÝ-í òàðõàëòûã ñóäëàõ
3. Èîäæóóëñàí äàâñíû ÷àíàðò òàâèõ õÿíàëòûã òîãòìîëæóóëàõ
4. Ñóðãàëò ñóäàëãààíû õºòºëáºðèéã áîëîâñðóóëàõ
5. Èîäæóóëñàí äàâñíû ñàí áàéãóóëàõ ÷èãëýëýýð îðîí íóòàãò òîõèðñîí òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ
Õàðèó: à á â ã ä
246. Ìàíàé óëñûí àãààðûí ÷àíàðûí ñòàíäàðòàä àëü áîäèñûí çºâøººðºãäºõ õýìæýýã çààñàí áý?
1. Õ¿õýðëýã õèé
2. Îçîí
3. Áåíçàïèðåí
4. Òîîñíû æèæèã øèðõýã
5. Ðàäîí
Õàðèó: à á â ã ä
247. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íûã õàìãààëàõàä õàìãèéí ñàéí óäèðäëàãà çîõèöóóëàëòûí àðãà þó þó áàéæ áîëîõ âý?
1. ªíäºð øààðäëàãàòàé ñòàíäàðòóóä
2. Õîðòîé íºëºº á¿õèé ¿éëäâýðèéã áàéãóóëàõã¿é áàéõ
3. Øààðäëàãà õàíãààã¿é òîõèîëäîëä ºíäºð òîðãóóëü íîîãäóóëàõ
4. Øààðäëàãà õàíãàñàí ¿éëäâýðèéã äýìæèõ
5. Ñòàíäàðòàä íèéöýõã¿é ¿éëäâýðèéã õààõ
Õàðèó: à á â ã ä
248. Ñîãòóóðóóëàõ óíäààíû ç¿éëèéã áàéíãà õýðýãëýâýë ÿìàð àìèí äýìèéí äóòàëä ºðòäºã âý?
1. Àìèíäýì À
2.  òºðëèéí àìèíäýì¿¿ä
3. Àìèíäýì Ð
4. Àìèíäýì Ñ
5. Àìèíäýì Ä
Õàðèó: à á â ã ä
249. Äàðààõ õ¿÷èí ç¿éëèéí àëü íü Ýòèëèéí ñïèðòûí øèìýãäýëòèéã áàãàñãàõ íºëºº ¿ç¿¿ëýõ âý?
1. ªºõ òîñ
2. Îëèâèéí òîñ
3. Äîòî𠺺õ
4. Í¿¿ðñ óñ
Õàðèó: à á â ã ä
250. Äàì òàìõèäàëòòàé òýìöýõ ¿éë àæèëëàãàà
1. Òàìõèíû íàéðëàãà äàõü áîõü, íèêîòèíû äýýä õýìæýýã òîãòîîõ
2. Òàìõèíû õàíãàìæèéã ¿íý, òàòâàðûí áîäëîãîîð õÿçãààðëàõ
3. Òàìõèéã õóäàëäàõ, õóäàëäàæ àâàõàä íàñíû õÿçãààð òîãòîîõ
4. Àæëûí áàéðàíä òàìõè òàòàõûã õîðèãëîõ
5. Îëîí íèéòèéí ãàçàð òàìõè òàòàõûã õîðèãëîõ
6. Òàìõèéã ñóðòàë÷ëàõ äýìæèí òýòãýõèéã õîðèãëîõ
7. Òàìõèã¿é ýìíýëýã, ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãà áèé áîëãîõ
Õàðèó: à á â ã ä
251. Òàìõèíû òàëààð õèéãäñýí ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íãèéí àëü àëü íü çºâ âý?
1. Áîëîâñðîëûí ò¿âøèí áóóðàõ òóòàì òàìõèíààñ ãàðñàí õ¿ì¿¿ñèéí ýçëýõ õóâü áóóð÷ áàéíà.
2. Òàìõè÷èä èõýíõäýý õîîë èäñýíèé äàðàà /51,0%/, ìºí áóõèìäñàí ¿åä /47,2%/ òàìõè òàòàõ õ¿ñýë èõ òºðäºã áàéíà.
3. Òàìõèíààñ øàëòãààëàí ¿¿ñýõ ºâ÷íèé òàëààðõè ìýäëýãèéí ò¿âøèí õàíãàëòòàé áàéíà.
4. Õºäºëìºðèéí à÷ààëàë èõñýõ òóòàì òàìõè òàòàëò èõñýæ áàéíà
5. Òàìõèíä îðñîí äóíäàæ íàñ 17 áàéíà.
Õàðèó: à á â ã ä
252. Ìàíàé îðíû íàñàíä õ¿ðñýí ýðýãòýé, ýìýãòýé õ¿ì¿¿ñèéí õýäýí õóâü íü òàìõè òàòäàã âý?
1. Ýðýãòýé÷¿¿äèéí 61%
2. Ýìýãòýé÷¿¿äèéí 14%
3. Ýðýãòýé÷¿¿äèéí 55%
4. Ýìýãòýé÷¿¿äèéí 20%
Õàðèó: à á â ã ä
253. Òàìõèíû õàéðöàã äýýðõ ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõààðóóëãà ÿìàð øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéõ ¸ñòîé âý?
1. Òàìõèíû õàéðöàã äýýð îíöãîé àëáàí òàòâàðûí òýìäýã, ¿éëäâýðëýñýí óëñûí íýð, á¿òýýãäýõ¿¿íèé äóãààð, õýðýãëýõ õóãàöàà, Ìîíãîë óëñàä áîðëóóëàõûã çºâøººðñºí òóõàé òýìäýãëýëèéã áè÷ñýí áàéíà.
2. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõààðóóëãà, áóñàä øààðäëàãàòàé òýìäýãëýë íü ìîíãîë õýë äýýð áè÷èãäñýí áàéíà.
3. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõààðóóëãà íü òàìõèíû õàéðöàãíû àð, ºâºð òàëûí õî¸ð ãàäàðãóóíû 25 õóâèàñ äîîøã¿é òàëáàéã ýçýëñýí áàéíà.
4. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõààðóóëãà íü òàìõèíû òàìõèíû ýð¿¿ë ìýíäýä ¿ç¿¿ëýõ õîð íºëººíèé òàëààð çóðãààð áîëîí ¿ãýýð èëýðõèéëýãäñýí áàéíà.
Õàðèó: à á â ã ä
254. Ò¿ðãýí ãýìòýõ õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ÿìàð ó÷ðààñ õóðäàí ìóóääàã âý?
1. Óñíû èäýâõèò ÷àíàð áàãàòàé
2. ªºõ òîñ èõòýé
3. Óñíû èäýâõèò ÷àíàð ºíäºðòýé
4. Óóðàã èõòýé
5. Õ¿÷èëëýã ÷àíàðòàé
6. Ø¿ëòëýã ÷àíàðòàé
Õàðèó: à á â ã ä
255. Õîîë õ¿íñíýýñ ãàðàëòàé ºâ÷èí ¿¿ñãýã÷ ñïîðòîé íÿíãóóä
1. Êëîñòðèäèóì áîòóëèíóì
2. Òðèõèíåëëà ñïèðàëèñ
3. Âàöèëëóñ öåðåóñ
4. Ëèñòåðèÿ ìîíîöèòîæåíåñ
5. Êëîñòðèäèóì ïåðôðèíãåíñ
Õàðèó: à á â ã ä
256. Êàìïèëîáàêòåð íü ÿìàð õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð èõýâ÷ëýí äàìæäàã âý?
1. Ò¿¿õèé çàãàñ
2. Ò¿¿õèé òàõèà
3. Ò¿¿õèé ñ¿¿
4. Ò¿¿õèé ìàõ
5. Ëààçàëñàí õ¿íñ
Õàðèó: à á â ã ä
257. Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí ¿¿ñãýã÷ íÿí
1. Êàìïèëîáàêòåð
2. Êëîñòðèäèóì áîòóëèíóì
3. Ñàëüìîíåëëà
4. Ëèñòåðèÿ ìîíîöèòîæåíåñ
5. Ñòàôèëîêîêê àóðåóñ
Õàðèó: à á â ã ä
258. Õîîë õ¿íñèéã õºíäëºíãèéí áîõèðäîëòîîñ ñýðãèéëýõ àðãà þó âý?
1. Ò¿¿õèé áîëñîí õîîëûã òóñàä íü õàäãàëàõ
2. Õ¿íñòýé õàðüöàõ ãàäàðãóóã ñàéòàð óãààæ, àðèóòãàõ
3. Ãàðàà ñàéòàð óãààõ
4. Õîîë õ¿íñíèé ç¿éëèéã õºðãºã÷èíä õàäãàëàõ
5. Õàëóóí áîëîâñðóóëàëòûí ãîðèìûã ìºðäºõ
Õàðèó: à á â ã ä
259. Äîîðõè æèøýýíèé àëü íü ýãçýãèéã õÿíàõ öýã áîëîõ âý?
1. Òàõèàíû ìàõ, ºíäãèéã áàòàëãààòàé ýõ ¿¿ñâýðýýñ àâàõ
2. Òàõèàíû ìàõ, ãîéìîíã õàëààõäàà á¿òýýãäýõ¿¿íèé òºâ õýñãèéí ã¿íèé òåìïåðàòóðûã 74îÑ áîëòîë íü 15 ñåêóíäûí òóðø õàëààíà.
3. Ǻâõºí ïàñòåðèçàöè õèéñýí ñ¿¿ã õýðýãëýõ
4. Òàâèóð ìîäûã ëóóâàí áîëîí òàõèàíû ìàõûã õýð÷èõèéí çàâñàð óãààæ àðèóòãàíà.
5. ×àíàìàë õèàìûã 120 õýìä 1 öàãûí òóðø ÷àíàõ áà ã¿íèé õýì 70îÑ áàéíà.
Õàðèó: à á â ã ä
260. Õºãæèíã¿é îðíóóäàä õîîë õ¿íñíýýñ ãàðàëòàé ºâ÷íèé äýãäýëò¿¿ä èõýâ÷ëýí õààíà áýëòãýñýí õîîë õ¿íñíýýñ ãàð÷ áàéñàí âý?
1. Íèéòèéí õîîëíû ãàçðûí õîîë
2. Ãýðèéí íºõöºëä õèéñýí
3. Õ¿íñíèé ¿éëäâýðò õèéñýí
4. Õ¿íñíèé æèæèãëýí õóäàëäàà
5. Ãóäàìæíû õîîë
Õàðèó: à á â ã ä
261. Çàãàñ áà äàëàéí ãàðàëòàé õ¿íñ íü äàðààõ øèíæ ÷àíàðòàé.
1. Çàãàñ áà äàëàéí ãàðàëòàé õ¿íñ íü òàõèà áîëîí áóñàä òºðëèéí ìàõíààñ ò¿ðãýí ìóóääàãã¿é.
2. Çàãàñ áà äàëàéí ãàðàëòàé õ¿íñíèé ÷àíàðûã ¿íýð ãàäààä áàéäëààð òîäîðõîéëíî.
3. Ò¿¿õèéãýýð èääýã çàãàñûã õýðýãëýõèéí ºìíº õºë人õ ¸ñòîé.
Õàðèó: à á â ã ä
262. ÍÀÑÑÐ-ûí õÿíàëò øèíæèëãýýíä èõýâ÷ëýí õýðýãëýãäýõ àðãóóä:
1. Àæèãëàõ
2. ðÍ õýìæèõ
3. Õóãàöàà, òåìïåðàòóð õýìæèõ
4. Òåðìîìåòðèéí çºâ çààæ áàéãàà ýñýõèéã øàëãàæ, òîõèðóóëãà õèéõ
5. Íÿí ñóäëàëûí øèíæèëãýý õèéõ
Õàðèó: à á â ã ä
263. Íîìõîí äàëàéí ýðãèéí á¿ñèéí îðíóóäàä çîíõèëîí òîõèîëäîæ õîîë õ¿íñíýýñ ãàðàëòàé ºâ÷í¿¿ä.....
1. Ñàëüìîíåëëåç
2. Òðåìàòîäûí õàëäâàð
3. Êàìïèëîáàêòåðèîç
4. Óðâàõ òàõàë
Õàðèó: à á â ã ä
264. Íîìõîí äàëàéí áàðóóí ýðãèéí á¿ñýýñ õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí òàëààð áàðèìòëàõ ñòðàòåãèéí òýðã¿¿ëýõ àñóóäëóóä
1. ¯íäýñíèé ëàáîðàòîðèéí õ¿÷èí ÷àäëûã íýìýãä¿¿ëýõ
2. Àÿëàë æóóë÷ëàëûí õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ
3. Ýðñäýëä òóëãóóðëàñàí õóóëü, ä¿ðýì çààâðûã áîëîâñðóóëæ ìºðäºõ
4. ÍÀÑÑÐ-ûã ºðãºí íýâòð¿¿ëýõ
Õàðèó: à á â ã ä
265. Íîìõîí äàëàéí áàðóóí ýðãèéí á¿ñèéí õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí òóëãàìäàæ áàéãàà äàðààõ àñóóäëóóä áàéíà.
1. Õîîë õ¿íñ, óñòàé õîëáîîòîé àñóóäàë õ¿í àìûí ºâ÷ëºë, íàñ áàðàëòûí ãîë øàëòãààí áàéñààð áàéíà.
2. Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä íÿíãèéí áîõèðäîëòîé õîëáîîòîé ºâ÷ëºë àíõààðàë òàòàæ áàéíà Õàðèó: à á â ã ä
266. Òºðºë á¿ðèéí ïèööàãààð ¿éë÷èëäýã ò¿ðãýí õîîëíû ãàçàðò õîîëîî èõýâ÷ëýí ºã뺺 íü áýëòãýýä ºäðèéí òóðø áîðëóóëäàã áàéæýý. Áÿñëàãòàé ïèööà õèéõäýý òîãîî÷ áÿñëàãíààñ æèæèãëýí àâ÷, ãàðààðàà ïèööàíû ñóóðèí äýýð ¿¿ð¿¿ëýí, áóñàä õîëüöûã õèéæ, 260îÑ õýìä æèãíýæ áýëòãýýä, ñàâàíä õèéæ òàñàëãààíû õýìä /21îÑ/ òàâüæýý. Òýðýýð áýëòãýñýí ïèööàíû èõýíõèéã òóõàéí ºä𺺠áîðëóóëæ, ¿ëäñýí õýñãèéã ìàðãààø ºäºð íü áîðëóóëæ äóóñãàæýý. Ãýòýë óã õîîëíû ãàçðààð ¿éë÷ë¿¿ëñýí õýñýã õ¿ì¿¿ñ õîîëûã èäñýíýýñ õîéø õýäýí öàãèéí äàðàà ºâäæýý. Òýä 2 äàõü ºäðèéí áîðëóóëñàí ïèööàíààñ èäñýí áàéëàà. ªâ÷ëºë ÿìàð õîîë õ¿íñíýýñ ãàðàëòàé àþóëààð ¿¿ñãýãäñýí áàéæ áîëîõ âý? Òóõàéí àþóë ãàðàõàä íºëººëñºí õ¿÷èí ç¿éë þó áàéñàí âý?
1. Êëîñòðèäèóì áîòóëèíèóìûí õîð
2. Ñàëüìîíåëëà
3. Ñòàôèëîêîêê àóðåóñûí õîð
4. Eøèðèõèè êîëè
5. Õºíäëºíãèéí áîõèðäîëò
6. Õàëóóí áîëîâñðóóëàëòûí õýì äóòóó
7. Ò¿¿õèé ýä õóóðàé, äàâñòàé îð÷èíòîé áàéñíààñ
8. Áóðóó õàäãàëñíààñ
Õàðèó: à á â ã ä
267. “Õ¿íñíèé õàíãàìæ, àþóëã¿é áàéäàë, õîîë òýæýýë” ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí òàëààð äýâø¿¿ëñýí çîðèëòûí õ¿ðýýíä äàðààõ àðãà õýìæýýí¿¿äèéã õýðýãæ¿¿ëíý.
1. Õ¿íñíèé õÿíàëòûí ñàëáàð õîîðîíäûí óÿëäàà õîëáîî, õàìòûí àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ 3. Õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé áàéãóóëëàãàä ýð¿¿ë ìýíäèéí ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà ÿâóóëæ çîõèñòîé õýðýãëýýíèé äàäàë çàíøèëä èðãýäèéã ñóðãàõ Õàðèó: à á â ã ä
268. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãîä ÿìàð õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëòûã áóóðóóëàõààð îíöëîí òýìäýãëýñýí áàéäàã âý?
1. Áðóöåëëåç
2. Äàðõëàëûí îëäìîë õîìñäîë
3. Òàðâàãàí òàõàë
4. Áîîì
5. Áýëãèéí çàìûí õàëäâàðò ºâ÷èí
6. Ñ¿ðüåý
Õàðèó: à á â ã ä
269. Äàðààõü áè÷èë áèåòí¿¿äýýñ àëü íü øèíýýð ãàð÷ èðæ áàéãàà õîîë õ¿íñíýýñ ãàðàëòàé ºâ÷íèé ¿¿ñãýã÷ âý?
1. Ñòàôèëîêîêê àóðåóñ
2. Ýøèðèõèé êîëè 0157:Í7
3. Øèãåëëà äèçåíòåðè
4. Õîëåðèéí âèáðèîí Î139
5. Ëèñòåðèÿ ìîíîöèòîæåíåñ
Õàðèó: à á â ã ä
270. Äýëõèé íèéòýä äàõèí ñýðãýæ áóé õàëäâàðò ºâ÷í¿¿äýä äàðààõü ºâ÷íººñ àëü íü îðîõ âý?
1. Õëàìèäààð ¿¿ñãýãäýõ óóøèãíû ¿ðýâñýë
2. Äåíãèéí õàëóóðàëò
3. Óðâàõ òàõàë
4. Ñàõóó
5. Òàòðàí
Õàðèó: à á â ã ä
271. Ñ¿ðüåýòýé òýìöýõ, ñýðãèéëýõ äýä õºòºëáºðò òóñãàñàí ñ¿ðüåýòýé òýìöýõ òàëààð õèéãäýõ ¿éë àæèëëàãààíóóä
1. Ýìèéí òàñðàëòã¿é õàíãàìæèéã á¿ðä¿¿ëýõ, ýìèéí ñàíãààð çàðàõ ÿâäëûã á¿ðýí òàñëàí çîãñîîõ
2. Òºðºõ ãàçðûí äàðõëààæóóëàëòûí ñóâèëàã÷èéí ñóðãàëòûã òîãòìîëæóóëæ, çºâõºí ñóðãàëòàíä õàìðàãäñàí ñóâèëàã÷ âàêöèí òàðèõ òîãòîëöîî áèé áîëãîõ
3. Õàâñàðñàí âàêöèíûã äàðõëààæóóëàëòàíä íýâòð¿¿ëýõ çàìààð õàòãàëòûí òîîã áóóðóóëàõ
4. Øèíý âàêöèí íýâòð¿¿ëýõ ñóäàëãààíû àæëûã ¿å øàòòàé õèéõ
5. Óðüä÷èëñàí õîðèõ òºâººñ õîðèõ àíãè ðóó øèëæ¿¿ëýõýä õ¿í á¿ðò õèéõ ¸ñòîé ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿çëýãèéí ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ àðãà õýìæýý àâàõ
Õàðèó: à á â ã ä
272. Äàðõëààæóóëàëòûí ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí òîâëîëûí äàãóó õ¿¿õäèéã 3 ñàðòàéä íü õèéãäýõ âàêöèíóóä
1. Ïîëèîìèåëèòèéí ýñðýã âàêöèíû 2 äàõü òóí
2. Â ãåïàòèòèéí ýñðýã âàêöèíû 3 äàõü òóí
3. Ñàõóó, õºõ¿¿ë õàíèàä, òàòðàíãèéí ýñðýã âàêöèíû 2 äàõü òóí
4. Ïîëèîìèåëèòèéí ýñðýã âàêöèíû 3 äàõü òóí
Õàðèó: à á â ã ä
273. Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíä ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòýíä ÝÌß-íû ¿¿ðýã 5. Õ¿í àìûí ñýòãýöèéí áîëîí çàí ¿éëèéí ýìãýãèéí ñóäàëãàà ÿâóóëàõàä äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ
Õàðèó: à á â ã ä
274. Ýìíýëãèéí àæèë÷äûí ñàíàë àñóóëãàä áàãòñàí äàðààõ àñóóëòóóäûí àëü íü “õàðüöàà” õýìæèãäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëîõ âý?
1. Òàíû àæëûí ã¿éöýòãýëèéí äóíäàæ ò¿âøèí ÿìàð áàéíà âý?
2. Òàíàé õàìò îëíû äîòîð àâ÷ ¿çâýë 5 õ¿í òóòìûí õýä íü ýðýãòýé áàéæ ÷àäàõ âý?
3. Òà ýíä àæèëëàñàí õóãàöààíäàà ¿ð àøèãòàé áàéñàí ýñýõýý õýðõýí ¿íýëæ áàéíà âý?
4. Òà àìüäðàëäàà ñýòãýë õàíãàëóóí áàéíà óó?
5. Ìàø õàíãàëóóí
6. Õàíãàëóóí
7. Òèéì ÷ õàíãàëóóí áèø
8. Õàíãàëóóí áèø
9. Îãò õàíãàëóóí áèø
Õàðèó: à á â ã ä
275. ªíäºð íàñòíû ¿éë àæèëëàãààíû ÷àäàâõèéã ÿìàð õýìæ¿¿ðýýð òîäîðõîéëîõ âý?
1. Áºõèéõ áîëîí ÿâãàí ÿâàõàä
2. 10êã-ààñ äýýø à÷ààã ºðãºõ þìóó, àâ÷ ÿâàõàä
3. 500ì îð÷èì ãàçàð àëõàõàä
4. 3-5 øàò ºãñºæ óðóóäàõàä
5. Ãàðààðàà þì áàðèõ, àòãàõàä
Õàðèó: à á â ã ä
276. Õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí Ñ.Ì.Ãðîìáàõûí àíãèëëûã íýðëýíý ¿¿?
1. Öîî ýð¿¿ë õ¿¿õäèéí á¿ëýã
2. Õàðüöàíãóé ýð¿¿ë õ¿¿õäèéí á¿ëýã
3. ªâ÷òýé õ¿¿õäèéí á¿ëýã
4. Àðõàã ºâ÷òýé õ¿¿õäèéí á¿ëýã
5. Õ¿íä àðõàã ºâ÷òýé õ¿¿õäèéí á¿ëýã
Õàðèó: à á â ã ä
277. Ò¿¿âýðëýëòèéí áóñ àëäààã áàãàñãàõàä þóã àíõààðàõ âý? 3. Òîäîðõîéëîëò îéëãîëòóóä íü îéëãîìæòîé áàéõûã õè÷ýýñýí
4. Ìýäýýëýë öóãëóóëàõ àæëûã ýð÷èìòýé õÿíàñàí
Õàðèó: à á â ã ä
278. Ýð¿¿ë ìýíäýä ÿìàð õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä íºëººëâºã âý?
1. Íèéãìèéí-óëñ òºð, ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí àíãè, äàâõàðãà
2. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷èí, ýêîëîãèéí áà áèîëîãèéí
3. Ñî¸ë-¿íýò ºâ, ñ¿ñýã, ¸ñ çàíøèë, àæ òºðºõ õýâ ìàÿã
4. Õóâü õ¿íèé-áèå ìàõ áîäèéí, çàí ¿éëèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áîëîâñðîë
Õàðèó: à á â ã ä
279. Íàñ õ¿éñíèé àíãèëëààð õ¿¿õäèéí áèå áÿëäðûí ºñºëò, õºãæëèéí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò íü ÿìàð øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéõ ¸ñòîé âý? 2. Òóñ ¿ç¿¿ëýëò íü ò¿¿íòýé õîëáîãäîë á¿õèé á¿òýö, ¿éë àæèëëàãààíû õºãæëèéí ò¿âøèíã èëýðõèéëñýí áàéõ 4. Õýìæèë áóþó àæèãëàëòûí õýìæ¿¿ðèéã õàíãàñàí áàéõ
Õàðèó: à á â ã ä
280. 2001 îíû áàéäëààð õ¿í àìûí ºâ÷ëºëä äàðààõ 5 ºâ÷èí òýðã¿¿ëýõ áàéðûã ýçýëæ áàéíà.
1. Àìüñãàëûí ýðõòýí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
2. Õîîë øèíãýýõ ýðõòýí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
3. Õàâäàð
4. Öóñíû ýðãýëòèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
5. Áýðòýë, õîðäëîãî áóñàä ãàäíû øàëòãààíò ºâ÷íèé ¿ð äàãàâàð
Õàðèó: à á â ã ä
281. Áèå áÿëäðûã õºãæ¿¿ëýõ äàñãàë õºäºë㺺íèé æîðûí õýëáýð¿¿äèéã ñîíãîíî óó?
1. Óÿí õàòàí õºãæ¿¿ëýõ äàñãàë õºäºë㺺íèé æîð
2. Õ¿÷ áîëîí õóðä õºãæ¿¿ëýõ äàñãàë õºäºë㺺íèé æîð
3. Áèåèéã óñààð ÷èéðýãæ¿¿ëýõ õºäºë㺺íèé æîð
4. Òýíöâýð áîëîí òýñâýð õºãæ¿¿ëýõ äàñãàë õºäºë㺺íèé æîð
Õàðèó: à á â ã ä
282. Áèåèéí òàìèðûí òóõàé îéëãîëò 2. Áèåèéí òàìèð ãýäýã õàìãèéí òîâ÷îîð õºäºë㺺í áóþó õºäºëìºð þì.
3. Áèåèéí òàìèð íü áèåèéí õ¿÷íèé à÷ààëëûã çîðèóäààð ºãºõ ïðîöåññ.
Õàðèó: à á â ã ä
283. Ýõ õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ÷èãëýëýýð ͯÁ-ûí Õ¿¿õäèéí ñàíãèéí äýìæëýãòýéãýýð õýðýãæ¿¿ëæ áóé òºñë¿¿ä
1. Ýñýí ìýíä àìàðæèõóé
2. ͺõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíä
3. Èîä äóòàãäëûí ýìãýãèéã óñòãàõ
4. Õ¿¿õäèéã õºõººð õîîëëîõ-õ¿¿õäèéí ºñºëòèéã äýìæèõ
Õàðèó: à á â ã ä
284. Äàðààõè àæèëëàãààíû àëü íü ñòàòèñòèê ãýñýí óõàãäàõóóíûã
òîäîðõîéëîõ âý?
1. ªãºãäºëòýé àæèëëàõ
2. Òîîí ìýäýýëëèéã ýìõëýí öýãöëýõ
3. Øèíæèëãýý áóþó àæèãëàëò õèéõ
4. Ìýäýýëëèéã öýãöòýé òºëºâëºãººãººð öóãëóóëàõ
Õàðèó: à á â ã ä
285. Ñòàòèñòèêèéí ¿íäñýí àðãóóäûã ñîíãîíî óó?
1. Òàéëáàðëàõ àðãà
2. Òîõèîëäîë õÿíàëòûí ñóäàëãàà
3. Ä¿ãíýõ àðãà
4. Õàðüöóóëàõ àðãà
Õàðèó: à á â ã ä
286. Òàéëáàðëàõ àðãàä äîîðõèéí àëü íü õàìààðàõã¿é âý?
1. Êîãîðò ñóäàëãàà
2. Ñàíàìñàðã¿é ò¿¿âýðëýëòèéí àðãà
3. Òîõèîëäîë õÿíàëòûí ñóäàëãàà
4. Íýãýí àãøíû ñóäàëãàà
Õàðèó: à á â ã ä
287. Äîîð ºãºãäñºí æèøýýíèé àëü íü ñòàòèñòèê òàéëáàðëàëòàä õàìààðàõ âý?
1. Êëåâëåíä ìóæèéí ñîöèîëîãèéí ìýðãýæëèéí õè÷ýýëèéí äóíäàæ îíîî 3. 04
2. Ëàìàðûí Èõ ñóðãóóëèéí àõëàõ êóðñûíõíû 8 % íü êîêàèí õýðýãëýäýã ãýñýí ìýäýýëýë
3. Ò¿¿âýð ñóäàëãààãààð ÀÍÓ-ûí íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí 13% íü áè÷èã ¿ñýãò òàéëàãäààã¿é áàéíà Õàðèó: à á â ã ä
288.Òàñðàëòã¿é õóâüñàã÷ ¿ç¿¿ëýëòýä ¿ë õàìààðàõ æèøýýã ñîíãîíî óó?
1. Àëèâààä ñîíèðõîëòîé áàéõ /ìîòèâàöè/
2. Óëñ òºðèéí íàìûí íýð õ¿íä
3. Óëñ òºðèéí èäýâõæèëò
4. Ñ¿ñýã áèøðýë
Õàðèó: à á â ã ä
289. Äîîðõè õóâèëáàðóóäèéí àëü íü “0” òîîíû áîäèò õÿçãààðò ¿ë õàìààðàõ âý?
1. 0,45 ààñ 0,55
2. 0,95 ààñ 0,99
3. 0,5 ààñ +0,5
4. 0,485 ààñ 0,495
5. 0,05 ààñ +0,05
Õàðèó: à á â ã ä

“” Õóâèëáàð (38)

ÁÎÄËÎÃÎ


290. Õîîëíû ãàçðûí óãààã÷ àÿãà òàâãûã 3 äàìæëàãààð óãààæ áàéëàà. 3 äàõü óãààëòóóðàíä óãààã÷ áîäèñûí õººñ íèëýýí èõ ¿ëäñýí áàéâ. Ýíý òîõèîëäîëä ãàðàõ õàìãèéí ãîë àþóë þó âý?
à. Àÿãà òàâãàíä óãààã÷ áîäèñûí ¿ëäýãäýë ¿ëäñýí.
á. Àÿãà òàâàã äóòóó àðèóòãàãäñàí
â. Àÿãà òàâãàíä àðèóòãàëûí áîäèñûí ¿ëäýãäýë ¿ëäñýí.
ã. ßìàð íýã àþóë áàéõã¿é.
291. 15 õ¿íèé ñóóäàëòàé öàéíû ãàçàðò òàìõèíû àñóóäëûã õýðõýí çîõèöóóëàõ âý?
à. Òàìõè òàòäàã áîëîí òàòäàãã¿é õ¿ì¿¿ñò äàãíàñàí ¿éë÷èëãýý ÿâóóëàõ
á. Òàìõè òàòäàãã¿é õ¿ì¿¿ñò çîðèóëñàí òóñãàé òàíõèì áàéãóóëíà.
â. Òàìõè òàòäàã, òàòäàãã¿é õ¿ì¿¿ñò çîðèóëñàí ¿éë÷ëýõ õýñãèéã òóñãààðëàæ, òàìõèíû óòàà òàðõàõã¿é áàéõ íºõöëèéã õàíãàíà.
292. 35 íàñòàé ìîíãîë ýð. Òàéëàíäààñ Ìîíãîëä ýðãýí èðæýý. Òýðýýð 3 ºäðèéí òóðø ÷è÷èð÷ õàëóóð÷, òîëãîé, áóë÷èíãààð ºâäñºí, ÿäàð÷ ñóëüäñàí áà õîîëîíä äóðã¿é áîëñîí çîâèóðòàé áàéâ. Òýð Òàéëàíäàä ñ¿¿ëèéí 12 æèë àìüäàðñàí áºãººä òýð ¿åä õóìõààí õàëäâàð 3 óäàà àâ÷ýý. 1950 îíä àâòî îñîëä îðñíîîð õýâëèéí õàãàëãààíä îðæ äýë¿¿ãýý àâàõóóëñàí.
à. Õóìõàà
á. Øèñòîñàìîç
â. Òîìóóãèéí õàì øèíæ
ã. Òðèïàíîñîìèàç
ä. Öýöýã ºâ÷èí
293. ªâ÷òºíä øèíæ òýìäýã èëýðñíýýñ õîéø òýðýýð ýìíýëýãò õýâòýæ õóìõààí îíîø íü òîãòîîãäñîí. ̺í ò¿¿íèé õýâëèé äýýð 30ñì-èéí ìýñ çàñëûí ñîðâè áîëîí õýâëèéí ç¿¿í ãîë øóãàìàí äýýð ýëýãíèé ç¿¿í äîëü áàéõààð õýñýãò ÿìàð íýãýí ç¿éë òýìòðýãäýæ áàéâ. Ýíý íü:
à. Ìýñ çàñëûí ñîðâè óðüä íü ñïëåíýêòîìè õèéëãýñíèéã õàðóóëíà.
á. Õýâëèéí ç¿¿í òàëä ìýäðýãäýæ áàéãàà þì äýë¿¿íèé øóãàìàíä õèé áóéã ãýð÷èëíý.
â. Õýâëèéí äýýä õýñãèéí ç¿éë ýëýãíèé ç¿¿í äîëèéã ãýð÷èëíý.
ã. ªâ÷òºí á¿ä¿¿í ãýäýñíèé óðóóäàõ õýñãèéí õîðò õàâäàðòàé.
ä. Êëèíèê øèíæ òýìäã¿¿ä îäîîãèéí áàéäàëä à÷ õîëáîãäîëã¿é.
294. 1984 îíû 8-ð ñàðä 3 óäàà áîòóëèçì ãàðñàí òóõàé ìýäýýëæýý. ªâäñºí õ¿ì¿¿ñ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà õàíãààã¿é õîîë èäñýí áàéâ. Äîîð äóðüäñàí øèíæ òýìäãýýñ àëü íü áîòóëèçì ãàðàõàä íºëººëñºí áý?
à. Ñïîð íü õ¿éòýíä òýñâýðã¿éãýýñ
á. Chlostridium botulinum-èéí ñïîð íü õîîëíû ¿ëäýãäýëä áàéâ
â. Õîîëíîîñ ¿¿ñýëòýé áîòóëèçì ºâ÷èí åðºíõèé人 áîõèðëîãäñîí ìàõíààñ áîëíî.
ã. Áîòóëèçì ¿¿ñãýã÷èéí õîð íü õàëóóíä òýñâýðòýé
ä. Ñïîð íü õîîëíû ðÍ áîëîí õ¿÷èëòºðºã÷ººñ õàìààðàõã¿éãýýð õîðîî ÿëãàðóóëäàã.
295. ͺõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿íäýñíèé àíõäóãààð ñóäàëãààãààð Ìîíãîëä ãýðëýñýí ýìýãòýé÷¿¿äèéí äèéëýíõ íü åðºíäºã ñîíãîí õýðýãëýæ áàéãààã íîòîëñîí. Õýäýí õóâü íü åðºíäºãèéã ñîíãîæ áàéñàí áý?
à. 61.5 %
á. 55.1 %
â. 65.4 %
296. Íóóö õóãàöàà íü 3-21 ºäºð, íàñ áàðàëò 30-90%, îíîø òàâèõàä ëàáîðàòîðè òèéì ÷ à÷ õîëáîãäîëòîé áóñ. ¯¿ñãýã÷èéã õ¿í áà àìüòíû íàðèéí ãýäýñíýýñ èëð¿¿ëæ áîëíî.
à. Ãàëçóó ºâ÷èí
á. Òàòðàí
â. Òàðâàãàí òàõàë
ã. Áîîì
ä. Ëèìôîöèòàðíûé õîðèîìåíèíãèò
297. Ýðýãòýé õ¿í ºâ÷èëñºí. Íóóö ¿å íü 10 ºäðººñ 1 æèë õ¿ðòýë ¿ðãýëæèëäýã. Ãýíýò ñààæèæ ¿õýëä õ¿ðãýäýã, àãààðààð õîâîð òàðõäàã. Á¿õ á¿ëýýí öóñò õºõòºí àìüòàí ºâ÷ëºìòãèé. Õ¿íèé áèåä áàéãàëèéí äàðõëàà ¿¿ñäýã íü òîäîðõîéã¿é.
à. Ãàëçóó ºâ÷èí
á. Òàòðàí
â. Òàðâàãàí òàõàë
ã. Áîîì
ä. Ëèìôîöèòàðíûé õîðèîìåíèíãèò
298. 7-ð ñàðä õºäººãèéí íýãýí ýð ãýíýò ºíäºð õàëóóð÷, áèå ñóëüäàæ ñóãàíû áóë÷èðõàé öî÷ñîí áàéâ. Ýì÷ äóóäæýý.
à. Ãàëçóó ºâ÷èí
á. Òàòðàí
â. Òàðâàãàí òàõàë
ã. Áîîì
ä. Ëèìôîöèòàðíûé õîðèîìåíèíãèò
299. Ìàãàäëàí èòãýìæëýë îëãîõ òîãòîëöîî çýðýã îðäîã. ¯¿íèéã àíõ õýí ñàíàà÷èëñàí áý?
à. Ýðòíèé Ãðåêèéí àëäàðò ýðäýìòýí Ãèïïîêðàò
á. ÀÍÓ-ûí Ýðíñò Àìîðè
â. ÀÍÓ-ûí Äîíàáàäèíí
300. “Ñóâèëàõóé ãýäýã íü õ¿÷, ìýäëýã ñýòãýëèéí òýíõýý äóòàãäàæ áàéãàà ºâ÷òýé áà ýð¿¿ë õ¿íä ýð¿¿ë ìýíäýý õàìãààëàõ, ñýðãýýõýä íü íºëººëæ, òóñëàõ ¿éëäëèéã õýëíý” ãýæ õýí òîäîðõîéëñîí áý?
à. Ôëîðåíñ Íàéòåíãåëü
á. ÄÝÌÁ-ûí ä¿ðýìä
â. Áåðæèíà Õåíäåðñîí
ã. Ìèðèàì Õèðøôåëä
ä. Äýëõèéí ñóâèëàã÷ íàðûí Õîëáîî
301. Âèðóñò ãåïàòèòòàé òýìöýõ 2000 îí õ¿ðòýëõ õóãàöààíû çîðèëòîò ïðîãðàììûí çîðèëòóóäààñ õàìãèéí ¿ð ä¿íä õ¿ðñýí íü þóã ãýæ áîäîæ áàéíà âý? 2000 îíä
à. 1990 ø¿ðø¿¿ð á¿õèé 66 õàëóóí óñíû ãàçðûã àøèãëàëòàä îðóóëíà
á. Ãýð õîðîîëëûí 1 õ¿íä íîîãäîõ óíä-àõóéí öýâýð óñíû õýìæýýã àéìãèéí òºâä 25 ë, ñóìûí òºâä 18-20 ë-ò õ¿ðãýõ
â. 10000-ä íîîãäîõ âèðóñò ãåïàòèòèéí ºâ÷ëºëèéã 6.3 äàõèí áóóðóóëàõ
ã. 1 óäààãèéí ç¿¿ òàðèóðûí ¿éëäâýðèéã áàéãóóëæ ýõ îðíû õýðýãöýýã õàíãàõ
ä.  ãåïàòèòèéí âàêöèíä õàìðàõ õ¿ðýýã øàò äàðààëàí ºðãºæ¿¿ëýõ
å.  ãåïàòèòèéí ýñðýã âàêöèí, îíîøëóóðûã ¿éëäâýðëýõ õ¿÷èí ÷àäëûã áèé áîëãîõ
302. Òà äóíä çýðãèéí õ¿í àìòàé, èõ õýìæýýíèé ¿éëäâýðæñýí õîòûí ÍÝÌ-èéí àæèëòàí. ¯éëäâýðèéí àæèë÷èä äààòãàëûí íýãäñýí òîãòîëöîîãîîð äàìæèí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý àâäàã. ªºðººð õýëáýë îäîî àæèëëàæ áàéãàà àæèë÷èä òýòãýâðèéí õ¿ì¿¿ñ íýã ýìíýëãýýð ¿éë÷ë¿¿ëäýã. Ýìíýëãèéí ýì÷ òàíä èõ õýìæýýíèé óóøãèíû õàëäâàð àæèë÷äûí äóíä áàéãààä ñàíàà çîâæ áàéãààãàà ìýäýýëñýí. Ìýðãýæëýýñ øàëòãààëñàí ºâ÷èí óóøãèíû õàâäàð õî¸ðûí õàìààðëûã ñóäëàõûí òóëä íýí òýðã¿¿íä õèéõ ñóäëàãààíû çàãâàð þó âý?
à. Òîõèîëäîë õÿíàëò
á. Íýã àãøèí
â. Êîãîðò
ã. Äèñêðèïòèâ
ä. Àíàëèòèê
303. Òàíû õàðèóöàí àæèëëàæ áóé àéìàã 150000 ãàðóé õ¿í àìòàé, óíä àõóéí ýõ ¿¿ñâýð íü ãàçðûí äîîðõè óñ. Òà ýõ áóëàãò õýðõýí õÿíàëò òàâèõ âý?
à. Ýõíèé æèëäýý ñàðä 2 óäàà á¿õ ¿ç¿¿ëýëòýýð
á. Ýõíèé æèëäýý óëèðàëä 1 óäàà á¿õ ¿ç¿¿ëýëòýýð
â. Öààøèä æèëä 1 óäàà á¿õ ¿ç¿¿ëýëòýýð
ã. Öààøèä ñàðä 2 óäàà á¿õ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýð
304. 0,44ã/ë îð÷èì í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéòýé, 2,47ã/ë ýðäýñæèëòòýé, ãèäðîêàðáîíàò-êàëüöè-ìàãíè-íàòðèéí ðàøààí, áàéíãûí àæèëëàãààòàé, óëñûí õýìæýýíèé ðàøààí áºãººä æèëä 3000 îð÷èì õ¿íä ýì÷èëãýý, ¿éë÷èëãýý õèéäýã ðàøààí àëü íü âý?
à. Õóæèðòûí ðàøààí
á. Øàðãàëæóóò
â. Àð æàí÷èâëàí
ã. ªâºð æàí÷èâëàí
305. 4 õ¿¿õýäòýé 30 íàñòàé ìàë÷èí Á äàõèàä õ¿¿õýäòýé áîëîõûã õ¿ñ÷ áàéíà. Ñ¿¿ë÷èéí õ¿¿õäýý òºð¿¿ëýõäýý áàãàã¿é çîâñîí ýõíýð äàõèí õ¿¿õýä òºð¿¿ëýõýýñ àéæ áàéãàà áîëîâ÷ íºõðèéíõºº àÿûã äàãàõààñ ººð àðãàã¿éä õ¿ðýýä áàéíà. Ýíý òîõèîëäîëä ÿìàð ìýäýýëëèéí õýðýãñýëýýð ÿìàð õè÷ýýë ñóðãàëò ÿâóóëàõ âý?
à. Ýð÷¿¿äýä çîðèóëñàí áîëîâñðîë îëãîõ õºòºëáºð, ðàäèîãîîð
á. Öººõºí õ¿¿õýäòýé áàéõûí àøèã òóñûí òóõàé õè÷ýýë, ãàíöààðëàñàí ÿðèëöëàãà ñóìûí ýì÷ õèéõ
â. ͺõºí ¿ðæèõ¿éí áîëîâñðîë îëãîõ õºòºëáºð, òóñãàé ñóðãàëò
ã. Ýõíýðò íºõºðòýéãýý ÿðèëöàõûã ñàíàë áîëãîõ
306. Ãýð á¿ë òºëºâëºëòèéí õºòºëáºðèéã õýðýãëýäýãã¿é, õýðýãëýõ ãýæ áîääîãã¿é áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéí 25.7% íü íýìæ õ¿¿õýäòýé áîëîõûã õ¿ñäýã, 10% íü ãýð á¿ë òºëºâëºëòèéí òàëààð ìýäëýã áàãàòàé áàéäàã, 9.8% íü ýíý õºòºëáºðèéã äýìæäýãã¿é àæýý. Àëü íü äýýðõè ºã¿¿ëáýðèéã õ¿ì¿¿ñò íààøòàéãààð õ¿ðãýõ âý?
à. Ãýð á¿ë òºëºâëºëòèéí àðãûã ýð÷¿¿äèéí 49% íü õýðýãëýäýãã¿é.
á. Ãýð á¿ë òºëºâëºëòèéí àðãûã õýðýãëýäýãã¿é ýð÷¿¿äèéí òýí õàãàñ íü íýìæ õ¿¿õýäòýé áîëîõûã õ¿ñäýã, ãýð á¿ë òºëºâëºëòèéí òàëààð îéëãîëòã¿é áàéäàã, ýñâýë ýíý õºòºëáºðèéã äýìæäýãã¿é áàéíà.
â. Áîëîâñðîëã¿é ýð÷¿¿äèéí äºíãºæ 65,1% íü îð÷èí ¿åèéí ãýð á¿ë òºëºâëºëòèéí òàëààð ìýäýýëýë àâàõ ýõ ñóðâàëæòàé áàéäàã, äóíä áîëîí ò¿¿íýýñ äýýø øàòíû áîëîâñðîëòîé ýð÷¿¿äèéí 99,3% îð÷èí ¿åèéí ýíý àðãûí òàëààð õààíààñ ìýäýýëýë îëæ àâàõàà ìýääýã áàéíà.
ã. Ýð÷¿¿äèéí òýí õàãàñ íü ãýð á¿ë òºëºâëºëòèéã àðãûã õýðýãëýäýã.
307. ÈÄÝ-òýé òýìöýõ õºòºëáºðèéí õýðýãæèëò, ¿ð ä¿íã õàðèóöàõ, îðîí íóòàã äàõü ñàëáàð çºâëºëèéí äàðãà, á¿ðýëäýõ¿¿íèéã áàòëàõ, õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéã æèë á¿ðèéí 1 ñàðä áàãòààí ÿàìäàä õýí òàéëàãíàõ ¿¿ðýãòýé âý?
à. Õºòºëáºðèéí çîõèöóóëàã÷
á. Îðîí íóòàã äàõü ñàëáàð çºâëºëèéí äàðãà
â. Àéìãèéí çàñàã äàðãà
ã. ßàìäûí ñàéä
308. Òà õîã õàÿãäëûí òýýâýðëýëòèéã ñàéæðóóëàõ òºñºë äýýð àæèëëàæ áàéãàà àæèëòíû õóâüä òºñëèéíõºº õ¿ðýýíä õîã õàÿãäëûã òýýâýðëýõ çîðèóëàëòûí ìàøèí òåõíèêýýð õàíãàõ àðãà õýìæýý àâëàà. Òàíû àâñàí ýíý àðãà õýìæýý ÿìàð ¿ð ä¿íä õ¿ðãýæ áàéíà âý?
à. Õîã õàÿãäëûã á¿ðýí òýýâýðëýæ, îð÷íûã áîõèðäîëã¿é áîëíî.
á. Õîã õàÿãäëûã á¿ðýí òýýâýðëýäýã áîëíî.
â. Õ¿í àìûí àþóëã¿é, öýâýð îð÷èíä àìüäðàõ íºõöºë á¿ðäýíý
ã. Õóóëü òîãòîîìæèéí õýðýãæèëò ñàéæèðíà.
309. Õ¿¿õäèéí öýöýðëýãèéí îéðîëöîîõ õºðñºíä õèéñýí øèíæèëãýýãýýð ãýäýñíèé ñàâõàíöðûí òàíüö 0,008,1 êã õºðñºí äýõü øèìýã÷ õîðõîéí ºíäºãíèé òîî 55 áîë õºðñíèé áîõèðäëûí àëü àíãèëàëä áàãòàõ âý?
à. Öýâýð
á. Áàãà
â. Äóíä
ã. Èõ
310. Íýãýí õ¿ëýýí àâàëòûí ¿åýð 30 õ¿í ºâäæýý. ªâ÷íèé íóóö ¿å 4-6 öàã áàéñàí áºãººä ºâ÷èí õóðö ýõýëæ, õîäîîä ãýäýñ îð÷ìîîð õ¿÷òýé ºâäºëòººð ýõýëñýí. Á¿õ ºâ÷òºí¿¿äýä äîòîð ìóóõàé îðãèõ, Ẻëæèõ, îëîí óäàà ã¿éëãýõ, ñóëüäàõ ãýñýí çîâèóð èëýðñýí. ªâ÷íèé ÿâö õºíãºí áàéñàí áà á¿õ ºâ÷òºí ýäãýð÷ýý. Ýäãýýð õ¿ì¿¿ñ õ¿ëýýí àâàëòàí äýýð ñòóäåíü /öýëöýãí¿¿ð/, ¿õðèéí ÷àíàñàí ìàõ èäñýí áàéíà. ªâ÷íèé óðüä÷èëñàí îíîø òàâèíà óó.
à. Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí
á. Õîîëíû õîðäëîãî
â. Õîðäëîãîò õàëäâàð
311. ªâ÷òºí äàðààõ çîâèóðòàé. ¯¿íä: Áººëæèõ, ñóóëãàõ, í¿äýíä þì õî¸ð÷èëæ õàðàãäàõ, í¿äíèé ºìí¿¿ð õºøèã òàòàãäàõ, áèå ñóëðàõ, òîëãîé ýðãýõ, àì õóóðàéøèõ, çàëãèõàä çîâèóðòàé. ªâ÷íèé ò¿¿õýíä á¿õ ºâ÷òºí ºâäºõººñºº 2 õîíîãèéí ºìíº ãýðèéí íºõöºëä íººøèëæ, äàâñàëñàí çàãàñ èäñýí òóõàé òýìäýãëýæýý. ªâ÷íèé óðüä÷èëñàí îíîø òàâèíà óó.
à. Öóñàí ñóóëãà
á. Õîëåð
â. Áîòóëèçì
ã. Ñàëüìîíåëëåç
312. Ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýíä èðñýí ¿õðèéí ìàõààð õèéñýí êîòëåòíû /÷àíàæ áîëãîñîí/ äýýæèíä õèéñýí íÿí ñóäëàëûí øèíæèëãýýãýýð 0,5 ã á¿òýýãäýõ¿¿íä ãýäýñíèé ñàâõàíöàð èëðýýã¿é, õàðèí ïðîòåéí ñàâõàíöàð èëýð÷ýý. Òóõàéí öóâðàë á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ÿàõ ¸ñòîé âý?
à. Õ¿íñýíä õýðýãëýæ áîëîõã¿é òóë óñòãàõ
á. Äàõèí õàëóóí áîëîâñðóóëàëòàíä îðóóëààä 4 öàãèéí äîòîð áîðëóóëàõ
â. Õ¿íñýíä õýðýãëýõ áîëîìæòîé.
313. Äàðõëààæóóëàëò á¿õèé õàëäâàðò ºâ÷èíòýé òýìöýõ, ñýðãèéëýõ äýä õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéí áàéäëûã õºòºëáºðèéí ýöýñò ä¿ãíýõýä,  âèðóñò ãåïàòèòèéí ºâ÷ëºë 10000 õ¿í àìä 0,2 áàéâ. Óã õºòºëáºð òàâüñàí çîðèëãûí õýäýí õóâèéã áèåë¿¿ëñýí âý?
à. 80%
á. 95%
â. 100%
314. Äàðõëààæóóëàëò á¿õèé õàëäâàðò ºâ÷èíòýé òýìöýõ, ñýðãèéëýõ äýä õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéã 2010 îíä ä¿ãíýõýä ÁÖÆ âàêöèíû õàìðàëò ñóìûí ò¿âøèíä 93% áàéëàà. Õºòºëáºðèéí òóõàéí çîðèëòûí õýäýí õóâü íü õýðýãæñýí âý?
à. 95,4%
á. 97,8%
â. 100%
315. Ñ¿ðüåýòýé òýìöýõ, ñýðãèéëýõ äýä õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéã 2010 îíä ä¿ãíýõýä óóøèãíèé õàëäâàðòàé õýëáýðèéí ñ¿ðüåýãèéí îíîøèéí áàòàëãààæèëò 60% áàéëàà. Õºòºëáºðèéí òóõàéí çîðèëòûí õýäýí õóâü íü õýðýãæñýí âý?
à. 80%
á. 85%
â. 95%
316. Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíä ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã äýìæèõ îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëòûí õ¿ðýýíä õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýíä àëü àñóóäàë ¿ë õàìààðàõ âý?

317. ªãºãäñºí àéìàãò 2000 îíä àæèëëàæ áàéñàí íèéò ýì÷ íàðûí òîî áîëîí õ¿í àìûí òîîã õ¿ñíýãòýä ¿ç¿¿ëýâ. Íýã ýì÷èä íîîãäîõ õ¿í àìûí òîî áîëîí 1000 õ¿íä íîîãäîõ ýì÷èéí òîîã òîäîðõîéë.

Àéìàã
Õ¿í àìûí òîî
Íèéò ýì÷èéí òîî
Àðõàíãàé
98298
146
Áàÿíºëãèé
96868
142
Áàÿíõîíãîð
85676
117
Áóëãàí
63290
97
Ãîâüàëòàé
64137
116
Ãîâüñ¿ìáýð
12438
35
Óëààíáààòàð
812528
3821

318. Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíä ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéã 2005 îíä ä¿ãíýõýä 100000 õ¿í àìä íîãäîõ àìèà õîðëîñîí òîõèîëäëûí òîî 11 áàéíà. Òóõàéí çîðèëòûí õýðýãæèëòèéí õóâü õýä âý?
à. 85,5%
á. 91,6%
â. 98,3%
319. Õºâñãºëèéí 3 ñóìä íèéëýýä 19 óäàà ãýìò õýðýã ãàð÷ýý. Òóñ ñóìä íèéò 190,000 õ¿í àìòàé áîë 1000 õ¿íä íîîãäîõ ãýìò õýðãèéí òîîã òîäîðõîéë.
à. 0.2
á. 0.1
â. 0.3
ã. 0.0
320. Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíä ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéã 2005 îíä ä¿ãíýõýä ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõíû òóñëàìæ àâñàí èðãýäèéí ýçëýõ õóâü 5% áàéíà. Òóõàéí çîðèëòûí õýðýãæèëòèéí õóâü õýä âý?
à. 50%
á. 75%
â. 100%
321. Òà ÀÓÈÑ-ä ñóðàëöäàã 42 îþóòíààñ ÿðèëöëàãà àâ÷ýý. Ò¿¿âðèéã ñîíãîæ àâñàí ýõ îëîíëîãèéã ÿàæ òîäîðõîéëîõ âý? Íýìýëò ìýäýýëýë: ßðèëöëàãàä òºãñºõ êóðñûí áîëîí ý÷íýý ñóð÷ áàéãàà îþóòíóóä ò¿¿âýðò îðñîí óó?
à. Òºãñ áèø ýõ îëîíëîã
á. Òºãñ áóþó òîäîðõîé ýõ îëîíëîã
â. Õÿçãààðòàé ýõ îëîíëîã
ã. Õÿçãààðã¿é ýõ îëîíëîã
322. Ýíý ñàðä 150 õ¿í ÿðèëöëàãà ºãñºí. Ýíý íü äàðàà ñàðä 25%-èéí ºñºëòòýé áîëíî ãýâýë õýäýí õ¿í ÿðèëöëàãà ºãºõ âý?
à. 175
á. 187.5
323. 2001 îíä Ìîíãîë óëñ íèéò 2,4 ñàÿ õ¿í àìòàé, ¿¿íýýñ 32.7% íü 15 íàñíû çàëóó÷óóä, 6 % íü îéðîëöîîãîîð 65 íàñíû õ¿ì¿¿ñ áàéâ. Õ¿í àì ç¿éí à÷ààëëûã òîîöîæ, ¿ð ä¿íã òàéëáàðëà.
à. 15-ààñ áàãà íàñíû 500.0 ìÿíãà, 64-ýýñ äýýø íàñíû 150.0 ìÿíãà
á. 15-ààñ áàãà íàñíû 784.8 ìÿíãà, 64-ýýñ äýýø íàñíû 144.0 ìÿíãà
324. Óëààíáààòàð õîòûí íýãýí àëáàí áàéãóóëëàãà íèéò 40 àæèëòàíòàé. Ýäãýýðýýñ 27 íü òàìõè îãò òàòäàãã¿é, 17 íü òàìõèíààñ ãàðñàí áà 16 íü òàìõè òàòäàã áàéíà. Òà õ¿ñíýãò çóðààä òàìõè òàòàëòûí á¿òöèéí òàðõàëòûí ºñºí íýìýãäýõ äàâòàìæ áà òàðõàëòûí ºñºí íýìýãäýõ %-èéã îëíî óó?

Òàìõè òàòàëò Äàâòàìæ f (òîîãîîð)%
Òàìõè îãò òàòäàãã¿é àæèë÷èä2745
Òàìõèíààñ ãàðñàí àæèë÷èä1728
Òàìõè òàòäàã àæèë÷èä 1627
Íèéò 60100

325. Ñóäëàà÷ 36 õ¿íýýñ òàìõèíû õîð õîëáîãäëûí òàëààðõè ìýäëýã øàëãàõ àñóóëãà àâ÷ äàðààõè òàéëàíã ãàðãàæýý. I=3 àøèãëàí èíòåðâàëûí äîîä õÿçãààðûã 0-2 ãýæ òîîöíî.

Àñóóëò: 3-ð êâàðòèëààñ äýýø áàéõ îíîî õýä âý?
6
8
20
2
2
5
0
7
1
4
2
5
8
0
1
6
7
10
1
2
4
9
7
3
3
9
6
4
6
4
4
0
2
1
4
3- êâàðòèë áóþó 75 ãýñýí äàâòàìæèéí ýðýìáýä õàðãàëçàõ óòãûã îëîõûí òóëäÝíäýýñ, 3-ð êâàðòèëààñ äýýø áàéõ îíîî íü 7,17-îîñ èõ áàéíà.
326. ªãºäñºí òîîí îëîíëîãîîñ äóíäàæ, ìåäèàí, ìîäûã îë. ¯¿íä:

à/. 10, 8, 6, 0, 8, 3, 2, 5, 8, 0
á/. 1, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 9
â/. 119, 5, 4, 4, 4, 3, 1, 0
327. Ñ¿¿ëèéí ¿åä õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíä íýãýí çýðýã ¿éë÷ëýõ îëîí õ¿÷èí ç¿éëýýñ õàìààðàëòàé áîëîõ íü óëàì á¿ð òîäîðõîé áîëëîî. Òýäãýýð õ¿÷èí ç¿éëèéí àëü èë¿¿ íºëººëæ áàéãààã îëîí õ¿÷èí ç¿éëèéí äèñïåðñ, ðåãðåññèéí õàìààðëûã òîîöîõ ñòàòèñòèêèéí àðãûã àøèãëàæ áàéíà. Áèä ÿíç á¿ðèéí àéìàãò àìüäàðäàã 16 õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿äèéí ºâ÷ëºë íü öàã àãààðûí õ¿÷èí ç¿éëýýñ õàìààð÷ áàéãàà ýñýõèéã òîäîðõîéëîõûí òóëä äàðààõ ìàòðèöûã ãàðãàâ. Àëü íü õàìààðàí õóâüñàõ, àëü íü ¿ë õàìààðàí õóâüñàõ ¿ç¿¿ëýëò áîëîõ âý?
, 0, 8, 3, 2, 5, 8, 0
á/. 1, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 9
â/. 119, 5, 4, 4, 4, 3, 1, 0
Æè÷ :
õàìààðàí õóâüñàõ íü “ó”
¿ë õàìààðàí õóâüñàõ íü “õ”-ýýð òýìäýãëýäýã
328. Óëààíáààòàð õîòûí õ¿í àì 812 .5 ìÿíãàí õ¿í àìòàé òýäíèé 50.9% íü ãýðò àìüäàðäàã áîë õýäýí õ¿í ãýð õîðîîëîëä àìüäàð÷ áàéãàà âý? Äóíäàæààð 680 õ¿íä 1 ºðõèéí ýì÷ àæèëëàíà ãýâýë õýäýí ýì÷ øààðäëàãàòàé âý?
à. 558591 õ¿í, 821 ýì÷
á. 413562 õ¿í, 608 ýì÷

Ǫ ÕÀÐÈÓ

“À” õóâèëáàð (150)

Õàìãèéí çºâ 1 õàðèóëòûã ñîíãî


1. “ä” ø¿ä öîîðîõîîñ ñýðãèéëíý. (Ãàáîâè÷ Ð.Ä, Ãèãèåíà. Èçä. 4-å, ïåðåðàá. è äîï. Ì, “Ìåäèöèíà”, 1977, ñ. 58-61)
2. “â” æèðýìñíèé õîæóó ¿åèéí õîðäëîãî
3. “ã” õàðøëûí ãàðàëòàé ºâ÷í¿¿ä
4 . “â” îé÷èõ, õàëüòðàõ
5. “à” óóøãèíû õîðò õàâäàðûí èëò øàëòãààíûã òàìõè òàòàëò þì. (Òàìõè áà ýð¿¿ë ìýíä ¯íäýñíèé áàãà õóðëûí ìàòåðèàë ÓÁ, 2001, õ)
6. “ä” Õîâîð áóþó õààÿà òîõèîëäîæ áîëîõ ºâ÷ëºëèéí ìýäýý
7. “ä” Íýãýýñ èë¿¿ ýðñäëèéã äàâòàí òîäîðõîéëîõ
8. “ä” Óñíû ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ
9. “â” Ãýðèéí àãààðûí ÷èéãøèë, öýâýðøèëòèéí áàéäàë
10. “ã” ñ¿¿ áîëîâñðóóëàõ
11. “ä” Òàðãàëàëò (Ýðñäëèéã áóóðóóëæ ýð¿¿ë àìüäðàëûã äýìæèöãýýå. Äýëõèéí Ýð¿¿ë Ìýíäèéí òàéëàí-2002. Ìîíãîë îð÷. ÓÁ, 2002, õ. 16)
12. “á” Õ¿í áà ìàë àìüòíû íàðèéí ãýäýñíýýñ èëð¿¿ëíý.
13. “ä” Òàòðàí (Âàêöèíûã àþóëã¿é òàðèõ òóõàé. ÕªÑÒ. ÓÁ,1999, õ. 29-31)
14. “â” 2 àìüä âàêöèíèéã íýã äîð õýðýãëýõäýý íààä çàõ íü 4 äîëîî õîíîãèéí çàéòàé áàéõ ¸ñòîé. (Âàêöèíûã àþóëã¿é òàðèõ òóõàé. ÕªÑÒ. ÓÁ, 1999, 39 õ)
15. “ä” ªíäºð õàëóóð÷ öî÷ìîã õàëäâàðûí øèíæ èëýðñýí. (Âàêöèíûã àþóëã¿é òàðèõ òóõàé. ÕªÑÒ. ÓÁ., 1999 39.õ)
16. “ã” 3-ò âàêöèí (Âàêöèíûã àþóëã¿é òàðèõ òóõàé. ÕªÑÒ. ÓÁ, 1999, õ. 39)
17. “ä” ñ¿ðüåý, õàëäâàðò ñàà, ãåïàòèò Â-ãèéí âàêöèíû àíõíû òóíã òºðñíèé äàðàà 24-48 öàã áîëîîä (Âàêöèíûã àþóëã¿é òàðèõ òóõàé. ÕªÑÒ. ÓÁ, 1999, õ. 39)
18. “ã” óëààí áóðõíààð ºâäâºë âàêöèí õèéæ áîëîõã¿é. (Âàêöèíûã àþóëã¿é òàðèõ òóõàé. ÕªÑÒ. ÓÁ, 1999, õ. 39.)
19. à. ðèíîâèðóñ
20. “ä” ñýð¿¿í á¿ñýä ýïèäåìè çóíû ñ¿¿ë÷ýýð èëðýõ õàíäëàãà
21. “ã” øàëòãààíààð òîîöñîí íàñ áàðàëòûí êîåôôèöèåíò. (Áàÿñãàëàí Á, Öýöãýý Ï, Íîéïåðò Ð, Áàÿíñàí Æ. Õ¿í àì ç¿éí ãàðûí àâëàãà. ÓÁ, 1993, 59 õ)
22. “ã” íàñ áàðàëòûí åðºíõèé êîåôôèöèåíò. (Áàÿñãàëàí Á, Öýöãýý Ï, Íîéïåðò Ð, Áàÿíñàí Æ. Õ¿í àì ç¿éí ãàðûí àâëàãà. ÓÁ, 1993. 59.õ)
23. “à” Ýõèéí ýíäýãäëèéí õàðüöàà. (Áàÿñãàëàí Á, Öýöãýý Ï, Íîéïåðò Ð, Áàÿíñàí Æ. Õ¿í àì ç¿éí ãàðûí àâëàãà. ÓÁ, 1993. 59 õ)
24. “â” òºðºëòèéí åðºíõèé êîýôôèöèåíò. (Áàÿñãàëàí Á, Öýöãýý Ï, Íîéïåðò Ð, Áàÿíñàí Æ. Õ¿í àì ç¿éí ãàðûí àâëàãà. ÓÁ, 1993. 59 õ)
25. “ã” òºðºëòèéí íèéëáýð êîýôôèöèåíò. (Áàÿñãàëàí Á, Öýöãýý Ï, Íîéïåðò Ð, Áàÿíñàí Æ. Õ¿í àì ç¿éí ãàðûí àâëàãà. ÓÁ, 1993. 59 õ)
26. “á” 1926-1929 îí. Øààäàé Ñ, Êóïóë Æ, Äàíäèé Ä, Ñàéæàà Í, Íàðàíòóÿà Ë, Ï¿ðýâäàâàà Ý. Ìîíãîë óëñ äàõü Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àëáàíû õºãæëèéí ò¿¿õ. 1 ä¿ãýýð áîòü 1921-1970. ÓÁ, 2001. õ. 22-25.
27. “ä” 1933 îíä Áàêòåðè øèíæèëãýýíèé èíñòèòóò á¿ðýí îðîí òîîãîîðîî ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ ýõýëñíýýð. Óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àíàãààõ óõààíû òóëãàìäñàí àñóóäëóóä /ÎÏÁÕ (èëòãýëèéí õóðààíãóé). ÓÁ, 1998, õ. 3-11
28. “á” 1958 îíä Ìîñêâà õîòûí Ìèêðîáèîëîãè-Ýïèäåìèîëîãèéí èíñòèòóòýä” Äåéñòâèå õèìèîòåðàïåâòè÷åñêèõ âåùåñòâ íà äèçåíòðèéíûå áàêòåðèè Íüþêñòëà â ýêñïåðìåíòå” Ã. Æàìáà äýä äîêòîðûí çýðýã õàìãààëñàí. (ÕÕ çóóíû Ìîíãîëä Àíàãààõ óõààí õºãæñºí ò¿¿õèéí òîâ÷îîí . ÓÁ,2001. õ. 58-94)
29. “á” 6 ñàðòàéãààñ 18 ñàð õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿õýäòýé ýõ÷¿¿äèéí “Àñðàí õàìãààëàõóéí äàäàë”-ûã ººð÷ëºõ. (Ìîíãîëûí áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí àñðàí õàìãààëàõóéí äàäàë. ÝÌß, ͯÁÕÑ. ÓÁ. 2002, 85 õ)
30. “ã” ÍÝÌ-èéí äýä õºòºëáºðèéã áîëîâñðóóëàõ àñóóäëûã ñàíàà÷ëàí óäèðäëàãàä òàíèëöóóëàõ. (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä øèíý ìÿíãàíä. ÓÁ, 2001, 170 õ)
31. “â” Æèðýìñýí ýìýãòýéã ãýðýýð ýðãýæ çºâºë㺺 ºãºõ. (Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü, Ýìèéí òóõàé õóóëü, Èðãýíèé ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü.ÓÁ,2002, 68õ)
32. “â” Æèðýìñýí áà çàëóó ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿äýä ͯÝÌ-èéí õè÷ýýë çààõ. (Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü, Ýìèéí òóõàé õóóëü, Èðãýíèé ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü. ÓÁ, 2002, 68 õ)
33. “ä” Ìàãàäëàí èòãýìæëýë àâñàí ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãà. (Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü, Ýìèéí òóõàé õóóëü, Èðãýíèé ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü. ÓÁ, 2002, 68 õ.)
34. “â” Õ¿í ¿¿ñýí áèé áîëñîí öàãààñ ÍÝÌ-èéí ò¿¿õýí õºãæëèéã àâ÷ ¿çíý. (Ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäëàãà. ÓÁ, 2000. Õ. 26-30).
35. “ᔠǺâ õîîëëîõ, òàìõèã¿é îð÷èí, áèåèéí õºäºë㺺íèé äàñãàëûã òîãòìîëæóóëàõ (Ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäëàãà. ÓÁ, 2000. Õ. 26-33)
36. “å” Òóõàéí õ¿í àìûí àøèã ñîíèðõîëä íèéöñýí áàéõ. (Ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäëàãà. ÓÁ, 2000. Õ. 26-35)
37. “ã” Ýð¿¿ë ìýíäýý õàìãààëàõûí òóëä øàøèíä ñ¿ñýãëýõ. (Ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäëàãà. ÓÁ, 2000. Õ 37).
38. “à” 1975 îíä (Ï.Íÿìäàâàà, Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóëãàìäñàí àñóóäëóóä ÓÁ, 1996, õ. 191-194)
39. “á” 1892 îíä Îðîñûí óðãàìàë ñóäëàà÷ Ä.È. Èâàíîâñêèé (Ï.Íÿìäàâàà, Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóëãàìäñàí àñóóäëóóä ÓÁ, 1996, Õ. 195-198)
40. “ã” Áîðëóóëàëò, ¿éëäâýðëýë. (Äýìáýðýë Æ.. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä 1 ä¿ãýýð äýâòýð, ÓÁ, 1996. õ. 113-115)
41. “ä” ×àäâàðëàã öººí õ¿íòýé îíîâ÷òîé øóóðõàé àæèëëàõ. (Ö. Ìóõàð. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä. (ëåêö 1) ÓÁ, 1994, Õ. 77-93)
42. “â”. àìüäðàëûí õýâ ìàÿã çàí ¿éë. (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä øèíý ìÿíãàíä. ÓÁ, 2001, 170 õ)
43. “ã” ãàäààä îð÷èíä òýñâýðòýé ÷àíàð
44. “â” àðèóòãàëûí äàðàà êîíñåðâò ìèêðîá ¿ëäýõ
45. “á” 17 (Ýìíýëãèéí á¿òýö, ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðòûí ýìõýòãýë. 2001, õ. 5-71.)
46. “â” Õ¿í àìûí òîîíîîñ õàìààð÷ 3 çýðýãëýë (Ýìíýëãèéí á¿òýö, ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðòûí ýìõýòãýë. 2001, õ. 5-71)
47. “á” ¿çëýã, õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýõ, ëàáîðàòîðè, óãààëãà (àðèóòãàë), ãàë òîãîî, àæ àõóé ãýñýí 6 õýñýãòýé (Ýìíýëãèéí á¿òýö, ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðòûí ýìõýòãýë. 2001, Õ. 75-117)
48. “ä” Òóëãàìäñàí àñóóäàë òîäîðõîéëîõ, õ¿í õ¿÷, õºðºíãº, íººö äàé÷ëàõ, íººö áîëîìæèä ¿íäýñëýñýí òºëºâëºëòèéí ìýäëýã äóòàãäàõ (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, õ. 145-161)
49. “à” 2 ¿å øàòòàéãààð 1992-1995, 1996-1999 îíä (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-1, 2001, Õ. 3-12)
50. “ã” ÇÄÕ-ýýñ 1.1 äàõèí èõ (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-1, 2001, õ. 17-32)
51. “á” Íèéò 8 òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÇÄÕ-ýýñ èõ çýñ àãóóëñàí íü 8.2% (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-1, 2001, õ.17-32)
52. “â” ÇÄÕ-ýýñ áàãà (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-1, 2001,õ. 13-32)
53. “â” Àðõè, äàðñ, ëèêîð (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-1, 2001, Õ.13-32)
54. “ã” Õîîë òýæýýë, óíäíû óñààð (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-1, 2001, Õ. 78-85)
55. “ã” Èîäæóóëñàí äàâñ(Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-1, 2001, Õ.3-12)
56. “â” 32.3% (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-2, 2002, Õ. 4-54)
57. “â” Îþóòíóóäûí 23.3% (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-2, 2002, Õ. 4-54)
58. “á” Õîîëëîñíû äàðàà (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-2, 2002, Õ. 4-54)
59. “à” Í¯ÝÌ, áèå áÿëäàð, ÷èéðýãæ¿¿ëýõ (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-2, 2002, Õ. 4-54)
60. “ã”. Îþóòàíä çîðèóëñàí òóñãàé ýìíýëýã (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-2, 2002, Õ. 4-54)
61. “â” ªòãºíººð (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-2, 2002, Õ. 146-206)
62. “â” ªºð÷ëºëò îðóóëàõ øààðäëàãàòàé ¿åä (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. Õ. 6-9)
63. “à” ßìàð íýã áàéãóóëëàãà øèéäýõýýð áàðüæ àâñàí òîäîðõîé àñóóäàë, íºõöºë áàéäàë (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. Õ. 6-13)
64. “â” Ñóäàëãààíû ìàòåðèàë öàã õóãàöààíû õóâüä òóõàéí öàã ¿åèéã òîäîðõîéëæ ÷àäàõã¿é íèëýýä ýðò õèéãäñýí áàéäàã íü (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. Õ. 6-16)
65. “ä” Óõóóëàã÷ (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. õ. 30-31)
66. “ã”. Òîîí ñóäàëãàà (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. õ. 30-34)
67. “à”. Ñàíàëûã çîõèõ õ¿ì¿¿ñò õ¿ðã¿¿ëýõ, çºâëºãºº àâàõ (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. Õ 48-51)
68. “á” Èîäæóóëñàí äàâñ (Èîä äóòëûí ýìãýãòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ. 2002. õ. 3-9)
69. “ä” 95% (Èîä äóòëûí ýìãýãòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ. 2002. Õ. 3-12)
70. “ä” Èîäæóóëñàí äàâñíû ¿éëäâýðëýëèéã õýðýãëýýíèé ò¿âøèí õàìãèéí áàãà áàðóóí á¿ñýä òºâëºð¿¿ëýõ (Èîä äóòëûí ýìãýãòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ. 2002. õ. 3-9)
71. “á” 0% (Ðàøààí ñóâèëàëûã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ. 2002. õ. 3-11)
72. “ä”. Ðàøààí ñóâèëàëûí ñàëáàðò ñòàòèñòèê, ìýäýýëëèéí ñàí áèé áîëãîõ (Ðàøààí ñóâèëàëûã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ. 2002. Õ. 3-11)
73. “â”. Ãåìîôèëè (Ïåðòóññèñ áóþó õºõ¿¿ë õàíèàä, ñàõóó, ãåïàòèò  íü õàëäâàðò ºâ÷èí áºãººä âàêöèíæóóëàãääàã. Ãåìîôèëè íü óäàìøëûí øàëòãààíòàé ºâ÷èí)
74. “ã”. 3000 (Òàìõèíû óòàà íü 3000 ãàðóé õèìèéí õîðòîé áîäèñ àãóóëäàã. Àöåòîí-õóìñíû áóäàã àðèëãàã÷, öèàíèä- õàðõíû õîð, íèêîòèí- æîîì óñòãàã÷ ãì.)
75. “à” Öàãààíöýöýã (1958 îí ¿åä öàãààíöýöýã ºâ÷íèé óëìààñ 2 ñàÿ ãàðóé õ¿í àì íàñàà æèë á¿ð àëäàæ áàéñàí. 1980 îí ãýõýä ÄÝÌÁ øàðãóó õ¿÷èí ç¿éëèéí óëìààñ á¿ðýí óñòãàãäñàí)
76. “ã” 100 000 õ¿í àìä 2880 (Îñîë ãýìòëýýñ ñýðãèéëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ. 2002. õ. 3-5)
77. “â” Õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í (Îñîë ãýìòëýýñ ñýðãèéëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ. 2002. õ. 3-5)
78. “ã” Õàÿãäàëã¿é òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä øèíý ìÿíãàíä,
ÓÁ. 2001. õ. 37-43)
79. “à” Õîã õàÿãäëûã áàéãàëü îð÷èíä õàëã¿é àðãààð çàéëóóëàõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî.Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. õ. 94-101)
80. “ã” Õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýëèéã äýìæèõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî. Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. õ. 44-89)
81. “â” 20 (Áàéãàëü õàìãààëàë ò¿¿õýí óëàìæëàë, õºãæèë. 2001. õ. 140-143)
82. “ã” ¯éë÷ëýõ õ¿ðýýíèé õ¿í àìààñ õàìààðíà (Óíäíû óñ. Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, ò¿¿íä òàâèõ õÿíàëò. ÓÑÒ 900-92. ÓÁ. 18 õ)
83. “ä” 60 æèë (Õýäèéãýýð ïåíèöèëëèíèéã 1920-îîä îíû ¿åä íýýñýí áîëîâ÷ 1940 îí õ¿ðòýë õýðýãëýãäýýã¿é. 1940 îíä èõ õýìæýýãýýð ¿éëäâýðëýí Àìåðèêèéí øàðõàäñàí öýðã¿¿äèéã ýì÷ëýõýä õýðýãëýæ ýõýëñýí ¿åýñ àíòèáèîòèêèéí õýðýãëýýíèé ¿å ýõýëíý)
84. “á” Íèàöèí-Ñ¿ðüåý (Íèàöèí íü ïèëëàãðà ºâ÷íººñ ñýðãèéëäýã. Ïèëëàãðà ºâ÷èí íü äèàðèÿ, äåðìàòèò, äåìåíöè, ¿õëèéí øàëòãààí áîëäîã. Ýíý ºâ÷èí íü ÀÍÓ-ä áàðàã óñòñàí)
85. “á” Òºðºëõèéí ýìãýã (Æèðýìñýí ýõ÷¿¿äýä òºðºëõèéí ãýìòëýýñ òóõàéëáàë óðãèéí íóãàñíû ãýìòýë ñýðãèéëæ 4ìã æ¿ðæ õýðýãëýõèéã ñàíàë áîëãîäîã. Ôîëèéí õ¿÷èë õàòààñàí øîøîíä ìºí áàéäàã)
86. “á” Óñûã ôòîðæóóëñàí (Øóãàì ñ¿ëæýýãýýð ò¿ãýýäýã óñûã ôòîðæóóëñíààð 12 äîîø íàñíû õ¿¿õäèéí äóíäàõ ø¿äíèé ýìãýãèéã 68%-èàð áóóðóóëñàí)
87. “ä”. 6.7% (Ðàøààí ñóâèëëûã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ. 2002. Õ. 3-11)
88. “á”. 1962 (Ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäëàãà. ÓÁ. 2000. 182 õ)
89. “ã”. íîðïëàíò
90. “á”. àñáåñò
91. “à”. õýñýã÷ëýí íÿãòøóóëàõ
92. “ã”. Èõýíõ áè÷èë áèåòí¿¿äèéí òîîã öººð¿¿ëýõ ¿ð íºëººòýé àðãà þì.
93. “á”. àëêîãîëüäåãèäðîãåíåçà (“Øèíý çóóíä àðõèäàëòûí ýñðýã”-¯íäýñíèé ÷óóëãàí, ÓÁ, 2003, Õ. 117)
94. “à”. Öàãààí àðõè (“Øèíý çóóíä àðõèäàëòûí ýñðýã”-¯íäýñíèé ÷óóëãàí, ÓÁ, 2003, Õ. 1170-136)
95. “â”. Ýñòðîãåí (“Øèíý çóóíä àðõèäàëòûí ýñðýã”-¯íäýñíèé ÷óóëãàí, ÓÁ, 2003, Õ. 1170-136)
96. “ä”. ñîâñíû òîñ (“Øèíý çóóíä àðõèäàëòûí ýñðýã”-¯íäýñíèé ÷óóëãàí, ÓÁ, 2003, Õ. 1170-136)
97. “â”. 35 õýì õ¿ðòýë ºíãºòýé, 2ìã/äì3 áóëèíãàðòàé óñ (Óíäíû óñ. Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, ò¿¿íä òàâèõ õÿíàëò. ÓÑÒ 900-92. ÓÁ. 18 õ)
98. “á”. öàãààí àðõè 30ãð, ýñâýë äàðñ 60ãð-ààñ èõã¿é áóþó öýâýð ñïèðòèèéí àãóóëãà 10ãð-ààñ èõã¿é (“Øèíý çóóíä àðõèäàëòûí ýñðýã”-¯íäýñíèé ÷óóëãàí, ÓÁ, 2003, Õ. 117-136)
99. “ã” Õ¿íèé çàí ¿éëèéã ººð÷ëºõ (“Øèíý çóóíä àðõèäàëòûí ýñðýã”-¯íäýñíèé ÷óóëãàí, ÓÁ, 2003, Õ. 1170-136)
100. “â” 90-98% (“Øèíý çóóíä àðõèäàëòûí ýñðýã”-¯íäýñíèé ÷óóëãàí, ÓÁ, 2003, Õ. 117-136)
101. “â” Òàìõèíû ¿íý òàòâàðûã íýìýãä¿¿ëýõ (Òàìõè-Ýð¿¿ë ìýíä, ¯íäýñíèé III áàãà õóðëûí ìàòåðèàë, 2001. Õ. 8-22)
102. “â” í¿¿ðñòºðºã÷èéí èñýë (Òàìõè-Ýð¿¿ë ìýíä, ¯íäýñíèé III áàãà õóðëûí ìàòåðèàë, 2001. Õ. 8-25)
103. “à” Òóõàéí á¿òýýãäýõ¿¿í áàãàæ õýðýãñýë, àæèë÷äûí ãàð çýðãýýñ õºíäëºíãèéí áîõèðäîëò áîëñíûã (Ñïðàâî÷íèê ïîìîùíèêà ñàíèòàðíîãî âðà÷à è ïîìîùíèêà ýïèäåìèîëîãà, Ìîñêâà, “Ìåäèöèíà”, 1990, Õ. 320- 321)
104. “â” 50îÑ-ààñ 600Ñ (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)
105. “à” 4 öàã õ¿ðòýë
106. “â” 0,85-ààñ èõ (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)
107. “à” 39 õýìä, õ¿÷èëòºðºã÷òýé áà õ¿÷èëòºðºã÷ã¿é íºõöºëä (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ)
108. “ã” Äýýð äóðüäñàí ç¿éëñ á¿ãä (Ñïðàâî÷íèê ïîìîùíèêà ñàíèòàðíîãî âðà÷à è ïîìîùíèêà ýïèäåìèîëîãà, Ìîñêâà, “Ìåäèöèíà”, 1990, Õ. 290-293)
109. “á” 4,6-ààñ èõ (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)
110. “à” õóãàöàà áà òåìïåðàòóðûã õÿíàõ (Ñïðàâî÷íèê ïîìîùíèêà ñàíèòàðíîãî âðà÷à è ïîìîùíèêà ýïèäåìèîëîãà, Ìîñêâà, “Ìåäèöèíà”, 1990, Õ. 290-293)
111. “à” Õîîë õ¿íñèéã õºðãºæ õàäãàëàõ ãîðèìûã áàðèìòëàõã¿é áàéõ (Ñïðàâî÷íèê ïîìîùíèêà ñàíèòàðíîãî âðà÷à è ïîìîùíèêà ýïèäåìèîëîãà, Ìîñêâà, “Ìåäèöèíà”, 1990, Õ. 280-293)
112. “ã” Äýýðõè á¿õ òîõèîëäîëä (Ñïðàâî÷íèê ïîìîùíèêà ñàíèòàðíîãî âðà÷à è ïîìîùíèêà ýïèäåìèîëîãà, Ìîñêâà, “Ìåäèöèíà”, 1990, Õ. 280-293)
113. “á” Áîõèðäñîí ãàçàð õààíà áàéãààã èëð¿¿ëýõ, öýâýðëýãýý ñàéí õèéãäñýí ýñýõèéã øàëãàõ (Õ¿íñíèé õÿíàëò, ͯÁ-ûí ÕÕÀÀÁ, ÄÝÌÁ, ÓÁ, 1994, Õ. 89-100)
114. “á” 24-49ñ (Õ¿íñíèé õÿíàëò, ͯÁ-ûí ÕÕÀÀÁ, ÄÝÌÁ, ÓÁ, 1994, Õ. 89-100)
115. “â” 1 öàã (Õ¿íñíèé õÿíàëò, ͯÁ-ûí ÕÕÀÀÁ, ÄÝÌÁ, ÓÁ, 1994, Õ. 89-100)
116. “à”. Áàêòåðè (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)
117. “â”. Ñòàôèëîêîêê àóðåóñûí õîð (Ãàáîâè÷ Ð.Ä, Ãèãèåíà, 1977, Õ. 204-207)
118. “á”. ÿíèé òåðìîìåòðèéí ìýäðýõ ¿ç¿¿ðèéã 2 ñàâëàñàí õºë人ñºí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õîîðîíä õèéæ õýìæèõ (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)
119. “à” Õóâü õ¿í, ãýð á¿ë õàìò îëîíä õ¿ðòýýìæòýé, ýíãèéí õýëáýðýý𠺺ðñäèéã íü îðîëöóóëàõ çàìààð ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõíû òóñëàìæèéã õºãæ¿¿ëýõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî, õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë òóøààë, õºòºëáºð, ÓÁ, 2002, Õ. 3- 6)
120.“à”.90% (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä øèíý ìÿíãàíä, ÓÁ, 2001, Õ. 10-11)
121. “à”. 1896 îíä Àôèíààñ ýõëýëòýé
122. “á”.Ñòàòèñòèê áîë òîîí áàðèìòûã öóãëóóëæ öýãöëýí ä¿í øèíæèëãýý õèéõ àðãà (Êèðê Â.Ýëèôñîí. Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ, Ìîíãîë.îð÷: À. Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí. ÓÁ., 2002. Õ.1-11)
123. “á” Óðüä áà îäîî, èðýýä¿éí àëäàðòàí ýì÷ íàð (Êèðê Â. Ýëèôñîí. Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ, Ìîíãîë.îð÷: À. Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí.ÓÁ, 2002. Õ.1-11)
124. “à”. Õ¿íñíèé õàíãàìæ, àþóëã¿é áàéäàë, õîîë òýæýýëèéí ÷èãëýëýýð ¿íäýñíèé áîëîâñîí õ¿÷íèé ÷àäàâõèéã ñàéæðóóëàõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî, õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë òóøààë, õºòºëáºð, ÓÁ, 2002, Õ. 39-40)
125. “â”. ýð¿¿ë àæ òºðºõ ¸ñûã õýâø¿¿ëýõýä òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, õóâü õ¿í, ãýð á¿ë, õàìò îëíû èäýâõòýé îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ íü õ¿íèé õºãæëèéí ÷óõàë õýñýã...(Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî, õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë òóøààë, õºòºëáºð, ÓÁ, 2002, õ. 5)
126. “á”. Àëèâàà õ¿íèéã ñýòãýöèéí ºâ÷òýé ýñýõèéã òîäîðõîéëóóëàõûã òóëãàí øààðäàõã¿é áàéõ (Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü, 9-ð ç¿éë, 9,1 çààëò Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü, Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíä-¿íäýñíèé õºòºëáºð, ÓÁ, 2003, õ. 9)
127. “â”. 18-ààñ äîîø. (Áèåèéí òàìèðûí áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà. ÓÁ, 2003. õ. 20-22)
128. “â”. Áàéðàíäàà õóðäòàé ã¿éõ (Ãà. Öýðýíäîðæ, Ö. Ìàðò, Õ.Îþóíáèëýã. Áèåèéí òàìèð ýð¿¿ë ìýíä. Áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà. ÓÁ, 1999. X. 20-40)
129. “à”. Îëèìïèéí áîëîâñðîë íü Îëèìïèéí õºäºë㺺íèé ò¿¿õýí õºãæëèéí ÿâö, ç¿é òîãòîë, îëèìïèéí ñïîðò, áèå õ¿íèé á¿õ òàëûí õºãæëèéã èæ á¿ðíýýð ñóäàëíà. Îëèìïèéí áîëîâñðîë íü áèå õ¿íèé ýð¿¿ë àæ òºðºõ ¸ñíû ñàëøã¿é õýñýã þì. (Ãà.Öýðýíäîðæ, Ö.Ìàðò, Õ.Îþóíáèëýã. Áèåèéí òàìèð ýð¿¿ë ìýíä. Áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÝÌÍÕß, Ãýãýýðëèéí ßàì, ÄÝÌÁ, ÓÁ, 1999, õ. 52.57)
130. “â” Äýýä òàë íü öýíõýð, õàð, óëààí, äîîä òàë íü øàð, íîãîîí), (Ãà. Öýðýíäîðæ, Ö. Ìàðò, Õ.Îþóíáèëýã. Áèåèéí òàìèð ýð¿¿ë ìýíä. Áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà. ÝÌÍÕß, Ãýãýýðëèéí ßàì, ÄÝÌÁ, ÓÁ,1999. X. 41-64)
131. “á”. Æàê Ðîããå (Áåëüãè). (Áèåèéí òàìèðûí áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà. ÓÁ, 2003. õ. 72-78)
132. “á”.׺뺺ò áºõ (Ãà. Öýðýíäîðæ, Ö. Ìàðò, Õ.Îþóíáèëýã. Áèåèéí òàìèð ýð¿¿ë ìýíä. Áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà. ÝÌÍÕß. Ãýãýýðëèéí ßàì. ÄÝÌÁ. ÓÁ, 1999, õ. 50-69)
133. “à”. 65.1 æèë (Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä-2001, ÝÌÕ¯Ò, ÝÌß, ÓÁ, 2001, õ. 3-15)
134. “á”. 0-14 íàñíû õ¿¿õýä 32.7%, 15-63 íàñíû 63.8%, 65-ñ äýýø íàñíû õ¿í àì 3.5%. (Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä-2001, ÝÌÕ¯Ò, ÝÌß, ÓÁ, 2001, õ. 3-15)
135. “à”. Áàéøèíä àìüäàðäàã ºðõèéí ýçëýõ õóâü 49.1%, ãýðò àìüäàðäàã ºðõèéí ýçëýõ õóâü 50.9%. (Õ¿í àì, îðîí ñóóöíû 2000 îíû òîîëëîãî, Ñòàòèñòèêèéí ýìõýòãýë, ÓÁ, 2001)
136. “ã”. 2001 (Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí ºñºëòèéã äýìæèí, áè÷èë òýæýýëèéí äóòëààñ ñýðãèéëýõ íü. Ñóì, áàã, ºðõèéí ýì÷ íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2002)
137. “à” Ýð¿¿ë ãýæ çºâõºí ºâ÷èí ñîãîãã¿é áàéõ áèø íèéãýì, áèå áÿëäàð, îþóí ñàíààíû õóâüä ºâ òýãø õàíãàëóóí áàéõûã õýëíý. (Ã.Îðîñîî. 1 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ºñºëò õºãæèë. ÓÁ, 1997. õ. 1-32)

“Á”Õóâèëáàð (õ¿íäð¿¿ëñýí -275)

Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãî


Æè÷ : Îëîí çºâ õàðèóëòûã òýìäýãëýõäýý äîð íü áè÷èãäñýí ¿ñýã ìºí çºâ ãýæ ¿çñýí õàðèóëòûí ºìíºõ äóãààðûã äóãóéëíà.

138. “ä”. Øóóä áóñ ñòàíäàðò áèé áîëãîõ.
139. “á”. ôîñôàòàçûí òåñò ò¿¿õèé ñ¿¿íèé õàëäâàðëàãäñàí áàéäëûã èëýðõèéëíý
140. “â”. ÄÎÕ-òîé ºâ÷òºíä óóøèãíû ñ¿ðüåý áóñàä óóøèãíû õàëäâàð, ÿëàíãóÿà P.carinii õàòãàëãààíààñ õÿëáàð îíîøëîãäîíî
141. “ã”. óðüä íü òàìõè òàòàæ áàéñàí õ¿í òàìõè òàòàõàà áîëüñîí ÷ íàñ áàðàëòûí òîî ºíäºð áàéäàã.
142. “ã” Ñóðòàë÷èëãàà (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. 89 õ)
143. “ã”. Áîäëîãûí àëõàì õèéõèéí òóëä àñóóäëûã òîäîðõîéëîõ; øèéäâýðèéã áîëîâñðóóëàõ; óëñ òºðèéí äýìæëýãèéã áóé áîëãîõ; àñóóäëóóä, øèéäâýð áîëîí áîäëîãûã óëñ òºðèéí çîðèãòîé õàìòàòãàí áîäëîãûí àðãà õýìæýýã õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷èãë¿¿ëýõ; áîäëîãûí àðãà õýìæýýã ä¿ãíýõ: (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. 89 õ)
144. “á”. Õ¿í àì äóíäàõ àëèâàà îéëãîëòûã ººð÷ëºõ (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. 17-89 õ)
145. “ã”. ªâ÷òýé õ¿íèéã ýì÷èëäýã (Ñóðüåýòýé òýìöýõýä óõóóëãà ñóðòàë÷èëãàà áà îëîí íèéòèéí îðîëöîî. Èëòãýëèéí õóðààíãóé. ÓÁ, 2000, 26-28 õ)
146. “ã” Õýäèéä ã¿éöýòãýõ (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ, 1999. 36-89 õ)
147. “â”. ÍÝÌ-èéí ëàáîðàòîðèéã ¿å øàòòàéãààð áàéãóóëàõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî. Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. Õ. 9-10)
148. “á”. íÿãòøóóëàõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî. Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. Õ. 9-10)
149. “â” Õîò ñóóðèí ãàçðûí íèéòèéí ýçýìøëèéí ãàçðûã ç¿ëýãæ¿¿ëýõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî. Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. Õ. 9-10)
150. “à” Õ¿í àìûí íÿãòøèë (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî. Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. Õ. 5-10)
151. “â” Îñîë ãýìòëýýñ øàëòãààëñàí íàñ áàðàëòûã áóóðóóëàõ (Îñîë ãýìòëýýñ ñýðãèéëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ. 32 õ)
152. “ä” Äàâñíû ¿éëäâýðëýë á¿õèé áàðóóí á¿ñýä èõ (Èîä äóòëûí ýìãýãòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. 22 õ)
153. “ä” Õýò õàëóóí 42-100°Ñ (Ðàøààí ñóâèëëûã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð 2003-2010. ÓÁ. 26 õ. Ðàøààí ãàçðûí çóðàã!)
154. “á” Á¿ñ íóòàã-4 (Ðàøààí ñóâèëëûã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð 2003-2010. ÓÁ. õ. 26)
155. “â” 3 (Ðàøààí ñóâèëëûã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð 2003-2010. ÓÁ. Õ. 11-26)
156. “ä” Õàìò îëíû (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. Õ.64-89)
157. “à” Òîãòìîë (Ñ¿ðüåýòýé òýìöýõýä óõóóëãà ñóðòàë÷èëãàà áà îëîí íèéòèéí îðîëöîî. Èëòãýëèéí õóðààíãóé. ÓÁ, 2001. õ. 19-20)
158. “â” Ýäèéí çàñàã (Ñ¿ðüåýòýé òýìöýõýä óõóóëãà ñóðòàë÷èëãàà áà îëîí íèéòèéí îðîëöîî. Èëòãýëèéí õóðààíãóé. ÓÁ, 2001. õ. 19-31)
159. “ä” Àçèéí õºãæëèéí áàíê (Èîä äóòëûí ýìãýãòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. õ. 22)
160. “â”. ¯Õß (Èîä äóòëûí ýìãýãòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ, 2002.22õ)
161. “ã”. Ýð¿¿ë, àþóëã¿é îð÷èíä àìüäðàõ, àæèëëàõ, ñóðàëöàõ òààòàé íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî. Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. õ. 5-11)
162. “â”. 2-äîã÷ ò¿¿õèé ýäèéã äóóäëàãààð ¿éë÷ëýí àâäàã áîëîõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî. Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. õ. 94-98)
163. “â”. Ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýì÷ 25% (Îñîë ãýìòëýýñ ñýðãèéëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ. õ. 11-32)
164. “ã”. Àíàãààõ óõààíû äóíä øàòíû áîëîâñðîëîîñ äýýø áîëîâñðîëòîé áàéõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî. Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. õ. 12-37)
165. “ä” Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñãàé àðãà ç¿éã áîëîâñðóóëæ òóñãàé õºòºëáºðººð ÿâóóëàõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî. Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. õ. 12-37)
166. “â” Áàéãàëèéí ãýíýòèéí îñëîîñ õàìãààëóóëàõ ( Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëü. ÓÁ. 1991. õ. 9-25)
167. “ä” Æèìñ (Øèíý çóóíä àðõèäàëòûí ýñðýã”-¯íäýñíèé ÷óóëãàí, ÓÁ, 2003, õ. 117-132)
168. “¸” ¯å ìº÷íèé ºâ÷èí (“Òàìõè-Ýð¿¿ë ìýíä” ¯íäýñíèé 3 áàãà õóðëûí ìàòåðèàë, ÓÁ, 2001, 124)
169. “á” Õ¿¿õèéí áèå áÿëäàð, îþóíû õîìñäîë (Øèíý çóóíä àðõèäàëòûí ýñðýã”-¯íäýñíèé ÷óóëãàí, ÓÁ, 2003, õ. 117-132)
170. “ã” Ç¿ðõíèé öîõèëò óäààøðàõ (Òàìõè-Ýð¿¿ë ìýíä, ¯íäýñíèé III áàãà õóðëûí ìàòåðèàë, 2001. õ. 124)
171. “â” Á¿õ øàòíû åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëü, õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãà (Òàìõèíû õîð õºíººëòýé òýìöýõ õóóëü, 2002)
172. “ã” ÍÀÑÑЖûã çºâõºí óã òîãòîëöîîã íýâòð¿¿ëýõ çºâøººðºë ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààñ àâñàí íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àæèëòíóóä ã¿éöýòãýíý. (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)
173. “ã” Àþóëààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, óñòãàõ, çºâøººðºãäºõ ò¿âøèí õ¿ðòýë áóóðóóëàõ ýãçýãèéã õÿíàõ öýã¿¿äèéã èëð¿¿ëíý. (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)
174. “á” ÍÀÑÑÐ-ûã õýðýãæ¿¿ëýõèéí òóëä õ¿íñíèé ¿éëäâýðëýëèéí óðñãàë äàìæëàãóóä äýýð äîð õàÿæ 2 ýãçýãèéã õÿíàõ öýã áàéíà. (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)
175. “â” Õÿíàëò øèíæèëãýý õèéæ áàéãàà õ¿í íü àæëàà çîõèõ ¸ñîîð íü õèéõã¿é áàéãàà õ¿íèéã óäèðäàõ çîõèîí áàéãóóëàõ ¿¿ðýãòýé. (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)
176. “â” Øèíæèëãýýíèé ñîðüöûí òîî íýìýãäñýíýýð õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé àþóëã¿é áàéäëûí áàòàëãààæóóëàëò ñàéæèðíà. (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)
177. “á” Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í áîõèðäîæ áîëîõ õ¿íñ ¿éëäâýðëýëèéí äàìæëàãà äàõü ýãçýãòýé öýã, ¿å øàò, ¿éë àæèëëàãàà (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)
178. “ä” Ìýäýýëýëä ñòàòèñòèê áîëîâñðóóëàëò õèéõ àæëûã ýð÷èìòýé õÿíàñàí (Êèðê Â. Ýëèôñîí, Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ Ìîíãîë îð÷: À.Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí, ÓÁ, 2002, õ. 1.11)
179. “ä” Àæëûí õàìò îëíû ñýòãýë ç¿éí òààëàìæã¿é óóð àìüñãàë (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî. Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàð ñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. 128 õ)
180. “ã”. Òåõíîëîãèéí ýð¿¿ë ìýíä (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî. Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. 128 õ.)
181. “á”. 49.7% (ͺõºí ¯ðæèõ¿éí Ýð¿¿ë Ìýíäèéí ¯íäýñíèé ñóäàëãàà. ÓÁ, 1998, 190 õ)
182. “â” Øýýñ áýëãýñèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí (ͺõºí ¯ðæèõ¿éí Ýð¿¿ë Ìýíäèéí ¯íäýñíèé ñóäàëãàà. ÓÁ, 1998, 190 õ)
183. “â” Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäëûí õÿíàëòûí ëàáîðàòîðèéí õ¿÷ ÷àäàë, ìàòåðèàëëàã áààç ñàéæèð÷, àêêðåäèòàò÷èëëûí òîãòîëöîîã íýâòð¿¿ëíý. (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî, õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë òóøààë, õºòºëáºð, ÓÁ, 2002, Õ. 38-57)
184. 1. õ¿íýýñ õ¿íä äàìæèí îðîõ ¿¿ä íü õàìàð çàëãèóð
2. ìàãàäã¿é àìüñãàëûí çàì ìºí òîäîðõîé íºõöºëä àãààð äóñëààð
3. õ¿í àìûí íÿãòøèëòàé õîëáîîòîé ºâ÷èí
Õàðèó: “â”
185. 4. êàðàíòèí à÷ õîëáîãäîëã¿é
Õàðèó: “à”
186. 1. õàëäâàðëàõ ÷àäâàð
2. õîð óðøèã
3. äàõèí õàëäâàðûí õýìæýý
4. ñåðîëîã óðâàë
Õàðèó: “ã”
187. 1. æèðýìñýí ¿åä êîðü, óëààíóóä, ãàõàéí õàâäðûí âàêöèí õèéõ íü ýñðýã çààëòòàé 3. æèðýìñýí ýìýãòýéã ¿õñýí /èäýâõã¿é/ âàêöèíààð òàðèõàä óðàãò ãàæèã ¿¿ñýõ ýðñäýë áàéõã¿é
4. òàòðàí áà ñàõóóãèéí âàêöèíûã âàêöèíæóóëàëòàíä õàìðààã¿é æèðýìñýí ýìýãòýéä õèéíý
Õàðèó: “ã”
188. 1. îäîî ìýäýýëýãäýæ áàéãàà ÄÎÕ-ûí òîõèîëäëóóä ÕÄÕÂ-í õàëäâàðûã 7 æèë õ¿ðòýë õóãàöààíû ºìíº àâñàí áàéíà
2. íóóö õóãàöàà óäààí áàéõ áîëîìæã¿é 4. ÄÎÕ-òîé õ¿í íèéò ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàðòàé õ¿íýýñ áàãà õóâü áàéäàã.
Õàðèó: “ã”
189. 1. ñóäñààð õàð òàìõè õýðýãëýã÷äýä ãåïàòèò Á áîëîí äåëüòà âèðóñûí õàâñàðñàí õàëäâàð ºíäºð íàñ áàðàëòòàé ãåïàòèò äýëãýðäýã Õàðèó: “â”àðèó: “â”
190. 1. Èîä äóòëûí ýìãýãòýé òýìöýõ õºòºëáºð
2. ͺõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí õºòºëáºð
3. Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí áîëîâñðîë õºòºëáºð
Õàðèó: “â”
191. 1. ýõèéí ýíäýãäëèéí õàðüöàà
3. ýõèéí ýíäýãäëèéí êîýôôèöèåíò
Õàðèó: “á”
192. 1. Îñîë ãýìòýë õîðäëîãî
3. Õàâäàð Õàðèó: “â”
193. 1. ãóðèë
2. ñ¿¿
3. ìàðãàðèí
5. æèìñíèé ÷àíàìàë
Õàðèó: “ã”
194. 1. õàâüòàãñäûí äóíäààñ 5 õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿õäèéã óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ýì÷èëãýýíä õàìðóóëàõ
2. áàöèëëîêîêê èëðýõã¿é áîëòîë òóñãààðëàí ýì÷ëýõ
3. õàâüòàãñäûã èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýýíä õàìðóóëàõ. (Ñ¿ðüåýòýé òýìöýõýä óõóóëãà ñóðòàë÷èëãàà áà îëîí íèéòèéí îðîëöîî. Èëòãýëèéí õóðààíãóé. ÓÁ, 2001. õ. 2-6)
Õàðèó: “â”
195. 1. Äîòîð
2. Õ¿¿õýä
3. Ìýñ çàñàë
4. Òºðºõ
5. Ýìýãòýé÷¿¿ä
6. Ñýõýí àìüäðóóëàõ, ýð÷èìò ýì÷èëãýý
7. Óëàìæëàëò àíàãààõ
8. Àðüñíû ýìãýã
9. Ñóðüåý
10. Õàëäâàðò
12. Áóñàä (Ýìíýëãèéí á¿òýö, ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðòûí ýìõýòãýë. ÑÕǯÒ. ÓÁ, 2001, 163 õ) Õàðèó: “ä”
196. 1. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä
2. Ýìíýëãèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýý
3. Ìýðãýæëèéí õÿíàëò
4. Ýì õàíãàìæ
5. Ýðäýì øèíæèëãýý
6. Ýðäýì øèíæèëãýý-ñóðãàëò
7. Ýðäýì øèíæèëãýý-¿éëäâýðëýë-ñóðãàëò
8. Ýðäýì øèíæèëãýý-¿éëäâýðëýë. (Ýð¿¿ë ìýíä, Äýýä áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëü, ØÓÒ-èéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî)

Õàðèó: “ä”

197. 1. Àéìãèéí íýãäñýí ýìíýëãèéí á¿òýö, ¿éë àæèëëàãàà MNS 5095: 2001,MNS 5082: 2001, MNS 5081:2001
2. Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëèéí 19 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 1-6-ä
3. Ýìèéí òóõàé õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëèéí 1-2

Õàðèó: “â”

198. 1. Òºðèéí
2. Õóâèéí
3 òºðèéí áà òºðèéí áóñ õîëèìîã. (Áàãà ýì÷ ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë 2001, Õ. 21)

Õàðèó: “â”

199. 2. Ñóì äóíäûí ýìíýëýã
3 Ñóìûí ýìíýëýã
4. ªðõèéí ýìíýëýã
5. Àéìãèéí íýãäñýí ýìíýëýã
6. Ä¿¿ðãèéí Ýð¿¿ë ìýíäèéí íýãäýë
7. Ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâ
12. Óëñûí Êïèíèêèéí Ýìíýëýã
13. Òóñãàé ìýðãýæëèéí êëèíèêèéí ýìíýëýã. (Àéìãèéí íýãäñýí ýìíýëãèéí á¿òýö, ¿éë àæèëëàãàà MNS 5095: 2001, MNS 5082: 2001, MNS 5081: 2001, Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëèéí 19 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 1-6-ä, Ýìèéí òóõàé õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëèéí 1-2)
Õàðèó: “ä”
200. 1. Íÿëõñûí íàñ áàðàëòûã 1000 àìüä òºðºëòºä 50-èàñ äîîø áîëãîõ

4. 2500ãð-ààñ áàãà æèíòýé òºðñºí õ¿¿õäèéí ýçëýõ õóâèéã 10-ààñ äîîø áàéëãàõ. (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, H6 17-21)

Õàðèó: “ã”

201. 1. ÝÌ-èéí ñàëáàðûí ¿éë÷èëãýý òóñëàìæ æèãä áèø, øóäðàãà áóñ
2. 5 õ¿ðòëýõ íàñíû õ¿¿õäèéí íàñ áàðàõ ¿íäñýí øàëòãààíä àìüñãàëûí çàìûí öî÷ìîã áîëîí ñóóëãàëò õàëäâàð îðæ áàéãàà
3. Ñýòãýë ç¿éí äàðàìò, àðõèäàëò, òàìõè òàòàõ, ìàíñóóðàõ ¿çýãäýë íýìýãäýæ áàéãàà
4. Õ¿íèé àìüäðàõ îð÷íû áîõèðäëûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä íýìýãäýæ áàéãàà
5. Õîîë õ¿íñýýð àâàõ ¸ñòîé áè÷èë ýëåìåíò, âèòàìèíû äóòàãäàë, èë¿¿äýëòýé õîëáîîòîé ºâ÷ëºë íýìýãäýæ áàéãàà. (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 17-21)
Õàðèó: “ä”
202. 1. õóìõààãèéí ºâ÷ëºëèéã 20%-àð, íàñ áàðàëòûã 75%èàð
2. Ñ¿ðüåýãèéí ºâ÷ëºë, íàñ áàðàëòûã õàìãèéí áàãà ò¿âøèíä áàðèõ
3. Â ãåïàòèòèéí õàëäâàð àâàõ ïðîöåññèéã 80%-èàð áóóðóóëàõ.
(ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 17-21)
Õàðèó: “â”
203. 1. Õîðò õàâäðûí íàñ áàðàëòûã 15%-èàð áóóðóóëàõ

5. 65 õ¿ðòëýõ íàñíû õ¿í àìûí äóíä ç¿ðõíèé öóñ òàñàëäàõ ºâ÷íèé òîõèîëäëûã áóóðóóëàõ. (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 17-21)

Õàðèó: “â”

204. 1. Öóñ áàãàäàõ
3. Öóñíû äàðàëò èõäýõ
5. Òºðºõ ¿åäýý öóñ àëäàõ. (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 53-60)

Õàðèó: “â”

205. 1. Öóñ áàãàäàõ
2. Äóòóó òºðºõ
5. Òºðºëò ñààòàæ óäààí ¿ðãýëæëýõ. (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 53-60)

Õàðèó: “â”

206. 1. Öóñ àëäàõ
3. Öóñíû äàðàëò èõäýõ
5. Óìàéí õ¿ç¿¿ óðàãäàõ çýðýã. (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 53-60)

Õàðèó: “â”

207. 1. Áàãà æèíòýé õ¿¿õýä òºðºõ
2. Íÿðàé ýíäýõ
3. Òºðºëõèéí ýìãýã íýìýãäýõ
5. Õ¿¿õýä ºâ÷ëºìòãèé áàéõ. (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 53-60)

Õàðèó: “ã”

208. 1. Ýöýã ýõ õ¿¿õýääýý èë¿¿ àíõààð÷, àñðàí õàìãààëàõ íü ñàéæðàõ
2. Ãýð á¿ëä ÷ºëººò öàã, ýäèéí çàñàã íýìýãäýõ
3. Æèðýìñëýëòèéã çîõèöóóëàõ, ýõèéã ñýòãýë ç¿éí õóâüä áýëòãýõ
4. Õ¿¿õýä ýð¿¿ë ÷èéðýã ºñºæ òîðíèõ íºõöëèéã ñàéæðóóëàõ
5. Ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿ä. (ýöýã, ýõ, ¿ð õ¿¿õäèéí õàðèëöàí îéëãîëöîë, íºõºðñºã õàðüöàà õàëóóí äóëààí óóð àìüñãàë á¿ðä¿¿ëýõ) (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 53-60)

Õàðèó: “ä”

209. 3. Ñàéí ìóó, íèíæèí ñýòãýë, íýð òºð, àëäàð ãàâúÿà, ¿¿ðýã õàðèóöëàãà, àç æàðãàë, àìüäðàëûí óòãà ó÷èð. (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ., 2001, Õ. 123-132)

Õàðèó: “à”

210. 2. ¯íýëãýý
4. Ä¿í øèíæèëãýý
5.¯éë àæèëëàãàà (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 83-92)

Õàðèó: “â”

211. 1. ªºðèé㺺 õ¿íäëýõ
2. Õàìòûí õ¿÷èí ÷àðìàéëò
4. ͺºö áîëîìæ
5. ¯éë àæèëëàãààã òºëºâëºõ, ¿¿ðýã õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ. (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 83-92)

Õàðèó: “ã”

212. 1. Ñóóðü ñóäàëãàà
2. Íýãòãýí ä¿ãíýõ ñóäàëãàà
4. Òºãºëäºðæ¿¿ëýõ ñóäàëãàà
5. Õýðýãëýýíèé ñóäàëãàà (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 109-122)

Õàðèó: “ã”

213. 1. Õ¿íèé ôèçèîëîãèéí õýðýãöýý
3. Àþóëã¿é áàéõ õýðýãöýý
4. Áóñàäòàé õàðèëöàõ, õàéðëàõ õýðýãöýý
5. ªºðèé㺺 õ¿íäë¿¿ëýõ, èëýðõèéëýõ õýðýãöýý . (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 109-122)

Õàðèó: “ã”

214. 1. Õàìò îëíû îðîëöîõ õýëáýð
2. ¯éë àæèëëàãààã ñàíàà÷ëàã÷
3. Õàìò îëíû õàìðàãäàæ áàéãàà îðîí íóòãèéí òîãòîëöîî
4. Õàìò îëíû ÝÌ-èéã äýìæèõ òîãòîîëöîîíû ñòðàòåãè
5. Òóõàéí îðîí íóòãèéí ñîíèðõîë, ò¿¿íèé ñ¿ëæýýíèé áàéäàë. (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 205-210)

Õàðèó: “ä”

215. 1. Íèéãìèéí õàðèóöëàãûã èäýâõæ¿¿ëýõ
2. Õºðºí㺠îðóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ
3. Õàìòûí àæèëëàãààã ºðãºæ¿¿ëýí áàòàòãàõ
4. Õóâü õ¿íèé ÷àäâàð, ýðõ ìýäëèéã íýìýãä¿¿ëýõ
5. Äýä á¿òöèéí áàòàëãààòàé áàéäàë (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, õ.182-204)

Õàðèó: “ä”

216. 1. ªðõèéí ýì÷ ãàíöààð àæèëëàõ
2. ªðõèéí ýì÷ áàãààð àæèëëàõ
3. ªðõèéí ýì÷ Ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâä õîñëîí àæèëëàõ
4. ªðõèéí ýì÷ àìáóëàòîðè, êïèíèêò õîñëîí àæèëëàõ (ªðõèéí ñóâèëàã÷, ñóì, áàãèéí áàãà ýì÷, ñóâèëàã÷ íàðò çîðèóëñàí ñóðãàëòûí ìàòåðèàë. ÓÁ, 2001, Õ. 214-218)

Õàðèó: “ã”

217. 1. Àðüñààð 82%
2. Àìüñãàëààð 13%
3. ªòãºí øèíãýí ÿëãàðóóëàõäàà 1.3%
4. Õîîë áîëîâñðóóëàõàä 4.6%. (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-1, 2001, Õ. 59-102)

Õàðèó: “ã”

218. 1. Ìóó áóþó õàíãàëòã¿é
4. Íèéò ¿ç¿¿ëýëòýýð 5.5% íü çºâ õàðèóëñàí íü (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-2, 2002, Õ. 4-54)

Õàðèó: “á”

219. 1. ªâ÷ëºë 100000-ä 72,7 òîõèîëäëîîð
2. Íàñ áàðàëò 21 òîõèîëäëîîð
3. Óëààíáààòàðò. (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-2, 2002, Õ. 146-206)

Õàðèó: “â”

220. 1. Çîðüñîí àæèë á¿òýõã¿é, àìüäðàëä óðàì õóãàðàõ
4. Ãýð á¿ë, õàìò îëíû òààëàìæã¿é íºõöºë, óóð àìüñãàë
5. Ñàíõ¿¿ãèéí õ¿ðýëöýýã¿é áàéäàë (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-2, 2002, Õ. 96-129)

Õàðèó: “â”

221. 1. Óëñûí õýìæýýíä 8.5%
2. ÓÁ-ò 7.3%
3. պ人ä 5.7-15.7%
4. Óëñûí õýìæýýíä 5.7-15.7%
5. պ人ä 9.0% (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-2, 2002, Õ. 40-54)

Õàðèó: “ä”

222. 1. Íàðíû ãýðýë

Õàðèó: “á”
223. 1. Òºðºëõèéí ýìãýãèéã ÿëãàí îíîøëîõîä
2. ÈÄÝ-èéã ýðò èëð¿¿ëýõýä
4. Òºðºëõèéí ÈÄÝ (Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýëèéí ýìõýòãýë-2, 2002, Õ. 238-273)

Õàðèó: “â”

224.
¹Õîíîãò àâàõ õýìæýýÝëåìåíòèéí íýð
à.6.1-15.9 ìãöàéð
á.3.3-8.2 ìãìàðãàíåö
â.14.0-78.0 ìêãêîáàëüò
ã. 2.0-4.3 ìãçýñ
ä.12.7-27.8 ìãòºìºð
Õàðèó
: “ä” (Ñìîëÿð Â.È. Ìèêðîýëåìåíòîçû, ýòèîõàðàêòåðèñòèêà, ñèñòåìàòèçàöèÿ, ïóòè ïðåæäóïðåæäåíèÿ, Ðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå, Âûïóñê 24, Êèåâ. *Çäîðîâüÿ, 1989. Ñ. 3-11)
225. 1.Òóõàéí áàéãóóëëàãûã ººð äîòîð íü ººð÷èëæ, ýñâýë òóõàéí òîãòîëöîîã á¿õýëä íü õóâüñãàí øèíý÷ëýõ çîðèëòûã õàíãàæ ÷àäíà.
3. Àñóóäëûã õýëýëöýõ õýðãèéí òºëºâëºãººíä òóñãóóëæ, òóõàéí àñóóäëààð øèéäâýð ãàðãàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëýõ áîëîí òýð àñóóäàë õèéãýýä øèéäâýðèéã õýðýãæ¿¿ëýõ äýìæëýãèéí ¿éë àæèëëàãààã áèé áîëãîõûã õýëíý. (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. Õ. 3-7)
Õàðèó: “á”
226. 1. Õîæóó îíîøëîãääîã
2. Îëîí õ¿í Ẻãíºðñºí
3. Àãààðæóóëàëò ìóó (Ñ¿ðüåýòýé òýìöýõýä óõóóëãà ñóðòàë÷èëãàà áà îëîí íèéòèéí îðîëöîî. Èëòãýëèéí õóðààíãóé. ÓÁ, 2001. Õ. 36-57)

Õàðèó: “â”

227. 4. Àæèëëàãñàäûí ñóðãàëò (Ñ¿ðüåýòýé òýìöýõýä óõóóëãà ñóðòàë÷èëãàà áà îëîí íèéòèéí îðîëöîî. Èëòãýëèéí õóðààíãóé. ÓÁ., 2001)
Õàðèó: “à”
228. 2. Õýë, ýõ ñóðâàëæ, õýëáýð, öàã ãàçàð, àãóóëãà
4. ¯çýë ñàíàà, õýë õ¿ðãýã÷, (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. Õ. 3-7)

Õàðèó: “á”

229. 1. Òîâ÷ ìýäýýëýë
2. Çóðàã ä¿ðñëýë
3. Óíøèõàä õÿëáàð, øóóä àøèãëàõ áîëîìæòîéãîîð áè÷ñýí õóóäàñ
4. Õóðëûí ïðîòîêîë
5. Êîìïüþòåð áîëîâñðóóëàëò õèéñýí òàíèëöóóëãà. (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. Õ. 3-7)

Õàðèó: “ä”

230. 2. Óíäíû óñíû íººöèéã áîõèðäëîîñ ñýðãèéëýõ
4. Õ¿íñíèé õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî.Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. Õ.3-11)

Õàðèó: “á”

231. 1. Ôëþîðîç
3. Áàìáàéí áàõëóóð. (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä øèíý ìÿíãàíä. ÓÁ., 2001, Õ. 35-38)

Õàðèó: “á”

232. 1. Õèìèéí õîðòîé íýãäýë ÿëãàðóóëæ îð÷íûã áîõèðäóóëäàã
2. Õîòûí ºí㺠¿çýìæèíä òîõèðîõã¿é
3. Øàðèëûí 纺ëºí ýä 3-5 æèë çàäàðäàã
4. Øàðèëûí õàòóó ýä 40-50 æèë çàäàðäàã áàõëóóð (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä øèíý ìÿíãàíä. ÓÁ, 2001, Õ. 35-40)

Õàðèó: “ã”

233. 1. Õ¿¿õäèéí øýýñýýð ÿëãàðàõ èîäèéí õýâèéí õýìæýý 100-200íã/ë áàãà
3. Íÿðàéí öóñàí äàõü áàìáàé áóë÷èðõàé ýð÷èìæ¿¿ëýã÷ äààâðûí õýìæýý 5 î.ó.í-ýýñ áàãà (Èîä äóòëûí ýìãýãòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. 22 õ)

Õàðèó: “á”

234. 1. Áàõëóóðûí òàðõàëòûã 20% áàãà áîëãîõ
2. Èîäæóóëñàí äàâñíû õýðýãëýýã 95% õ¿ðãýõ
3. Ýìçýã á¿ëãèéí õ¿í àìûí ÈÄÝ-í áóóðàëòûã õÿíàõ. (Èîä äóòëûí ýìãýãòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. 22 õ)

Õàðèó: “â”

235. 1. ªâºðìºö áîäèñ á¿õèé àçîòîò
2. Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí
3. Àçîòîò
4. Õîëèìîã ýðäýñò
5. Ìåòàí, àçîòîò äàâñàðõàã áà øîðâîã (Ðàøààí ñóâèëàëûã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð 2003-2010. ÓÁ. 26 õ)

Õàðèó: “ä”

236. 1. Âàêöèí
2. Ãýð á¿ë òºëºâëºëò
3. Òàìõè ýð¿¿ë ìýíäýä õîðòîé íü áàòëàãäñàí
4. Õàëäâàðò ºâ÷íèé õÿíàëò
5. Óñûã ôòîðæóóëñàí

Õàðèó: “ä”

237. 1. Õîæóó îíîøëîãäñîíîîñ
3. øààðäëàãàòàé ¿éë÷èëãýýã öàã òóõàéä àâ÷ ÷àäàõã¿é (Îñîë ãýìòëýýñ ñýðãèéëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ. 32 õ)

Õàðèó: “á”

238. 2. 10000 õ¿ðòýë õ¿í àìä ¿éë÷èëäýã áîë õàâàð íàìðûí óëèðàëä õîíîãò 1 óäàà
4. 10000-ààñ äýýø õ¿í àìä ¿éë÷èëäýã áîë õîíîãò 1-ýýñ äîîøã¿é óäàà (Óíä àõóéí çîðèóëàëòòàé óñíû òºâëºðñºí õàíãàìæèéí ýõ áóëãèéã ñîíãîõ æóðàì áà ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà. ÓÑÒ 899-92, ÓÁ, 1993. Õ. 9-25)

Õàðèó: “á”

239. 1. ÓÑÒ 900-92
2. ÓÑÒ 899-92
3. ÓÑÒ 3900-86 (Óíäíû óñ. Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, ò¿¿íä òàâèõ õÿíàëò. ÓÑÒ 900-92. ÓÁ. Õ. 12-18)

Õàðèó: “â”

240. 1. Ãàçðûí äîîðõ óñíû 3
3. Ãàäàðãûí óñíû 3 (Óíäíû óñ. Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, ò¿¿íä òàâèõ õÿíàëò. ÓÑÒ 900-92. ÓÁ. Õ. 8-9)

Õàðèó: “á”

241. 4. I, II . (Óíäíû óñ. Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, ò¿¿íä òàâèõ õÿíàëò. ÓÑÒ 900-92. ÓÁ. Õ. 8-9)

Õàðèó: “à”

242. 2. Õóæèðò
4. Øàðãàëæóóò.(Ðàøààí ñóâèëëûã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð 2003-2010. ÓÁ. 26 õ.)

Õàðèó: “á”

243. 1. Õîîë òýæýýëèéí áàéäàë
3. Öàöðàã. Õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä îð÷íû òàëààñ íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëèéã 5 àíãèëäàã ¯¿íä:
Ñýòãýëç¿éí-ñòðåññ, õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäûí õàðèëöàà,
Áèîëîãèéí-áàêòåðè, âèðóñ, ïàðàçèò,
Õèìèéí-õèìèéí áîäèñ, òîîñ, òàìõè, õ¿íñíèé íýìýëò¿¿ä
Ôèçèêèéí-öàã óóð, øóóãèàí, ãýðýëò¿¿ëýã, öàöðàã,
Îñëûí-àþóëòàé áàéäàë, õóðä

Õàðèó: “á”

244. 2. Áèîëîãè
4. Ôèçèê

Õàðèó: “á”

245. 1.Òºðºëõèéí ãèïîòèðåîç èëð¿¿ëýõ ñêðèíèíã àðãûã óëñûí õýìæýýíä íýâòð¿¿ëýõ
2. Èîäæóóëñàí äàâñíû õýðýãëýý, ÈÄÝ-í òàðõàëòûã ñóäëàõ
3. Èîäæóóëñàí äàâñíû ÷àíàðò òàâèõ õÿíàëòûã òîãòìîëæóóëàõ (Èîä äóòëûí ýìãýãòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. 22 õ)

Õàðèó: “â”

246. 1. Õ¿õýðëýã õèé
2. Îçîí
3. Áåíçàïèðåí (Àãààðûí ÷àíàðûí ñòàíäàðò, ÓÁ, 1998. Õ. 3-5)

Õàðèó: “â”

247. 1. ªíäºð øààðäëàãàòàé ñòàíäàðòóóä
3. Øààðäëàãà õàíãààã¿é òîõèîëäîëä ºíäºð òîðãóóëü íîîãäóóëàõ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä øèíý ìÿíãàíä. ÓÁ, 2001, Õ. 24-44)

Õàðèó: “á”

248. 2.  òºðëèéí àìèíäýì¿¿ä
4. Àìèíäýì Ñ (“Øèíý çóóíä àðõèäàëòûí ýñðýã”-¯íäýñíèé ÷óóëãàí, ÓÁ, 2003, Õ. 117-132)

Õàðèó: “á”

249. 1. ººõ òîñ
4. í¿¿ðñ óñ (“Øèíý çóóíä àðõèäàëòûí ýñðýã”-¯íäýñíèé ÷óóëãàí, ÓÁ, 2003, Õ. 117-132)

Õàðèó: “á”

250. 4. Àæëûí áàéðàíä òàìõè òàòàõûã õîðèãëîõ
5. Îëîí íèéòèéí ãàçàð òàìõè òàòàõûã õîðèãëîõ (Òàìõè-Ýð¿¿ë ìýíä, ¯íäýñíèé III áàãà õóðëûí ìàòåðèàë, 2001. 124 õ)

Õàðèó: “á”

251. 1. Áîëîâñðîëûí ò¿âøèí áóóðàõ òóòàì òàìõèíààñ ãàðñàí õ¿ì¿¿ñèéí ýçëýõ õóâü áóóð÷ áàéíà.
2. Òàìõè÷èä èõýíõäýý õîîë èäñýíèé äàðàà /51,0%/, ìºí áóõèìäñàí ¿åä /47,2%/ òàìõè òàòàõ õ¿ñýë èõ òºðäºã áàéíà.
4. Õºäºëìºðèéí à÷ààëàë èõñýõ òóòàì òàìõè òàòàëò èõñýæ áàéíà (Òàìõè-Ýð¿¿ë ìýíä, ¯íäýñíèé III áàãà õóðëûí ìàòåðèàë, 2001.124õ)

Õàðèó: “â”

252. 1. Ýðýãòýé÷¿¿äèéí 61%
2. Ýìýãòýé÷¿¿äèéí 14% (Òàìõè-Ýð¿¿ë ìýíä, ¯íäýñíèé III áàãà õóðëûí ìàòåðèàë, 2001.Õ. 105-124)

Õàðèó: “á”

253. 1. Òàìõèíû õàéðöàã äýýð îíöãîé àëáàí òàòâàðûí òýìäýã, ¿éëäâýðëýñýí óëñûí íýð, á¿òýýãäýõ¿¿íèé äóãààð, õýðýãëýõ õóãàöàà, Ìîíãîë óëñàä áîðëóóëàõûã çºâøººðñºí òóõàé òýìäýãëýëèéã áè÷ñýí áàéíà.
2. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõààðóóëãà, áóñàä øààðäëàãàòàé òýìäýãëýë íü ìîíãîë õýë äýýð áè÷èãäñýí áàéíà.
4. Ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõààðóóëãà íü òàìõèíû ýð¿¿ë ìýíäýä ¿ç¿¿ëýõ õîð íºëººíèé òàëààð çóðãààð áîëîí ¿ãýýð èëýðõèéëýãäñýí áàéíà (Òàìõèíû õîð õºíººëòýé òýìöýõ õóóëü, 2002)

Õàðèó: “â”

254. 3. Óñíû èäýâõèò ÷àíàð ºíäºðòýé
4. Óóðàã èõòýé
6. Ø¿ëòëýã ÷àíàðòàé (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)

Õàðèó: “â”

255. 1. Êëîñòðèäèóì áîòóëèíóì
3. Âàöèëëóñ öåðåóñ
5. Êëîñòðèäèóì ïåðôðèíãåíñ (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000. Õ¿íñíèé õÿíàëò, ͯÁ-ûí ÕÕÀÀÁ/ÄÝÌÁ, ÓÁ, 1994, õ 157)

Õàðèó: “â”

256 . 1. Ò¿¿õèé òàõèà
2. Ò¿¿õèé ñ¿¿
3. Ò¿¿õèé ìàõ (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)

Õàðèó: “â”

257. 1. êàìïèëîáàêòåð
3. ñàëüìîíåëëà
4. ëèñòåðèÿ ìîíîöèòîæåíåñ (Ãàáîâè÷ Ð. Ä, Ãèãèåíà. Èçä. 4-å, ïåðåðàá. è äîï. Ì, “Ìåäèöèíà”, 1977, Ñ. 204-207)

Õàðèó: “â”

258. 1. Ò¿¿õèé áîëñîí õîîëûã òóñàä íü õàäãàëàõ
2. Õ¿íñòýé õàðüöàõ ãàäàðãóóã ñàéòàð óãààæ, àðèóòãàõ
3. Ãàðàà ñàéòàð óãààõ (Ñïðàâî÷íèê ïîìîùíèêà ñàíèòàðíîãî âðà÷à è ïîìîùíèêà ýïèäåìèîëîãà, Ìîñêâà, “Ìåäèöèíà”, 1990, Ñ.280-304)

Õàðèó: “â”

259. 2. Òàõèàíû ìàõ, ãîéìîíã õàëààõäàà á¿òýýãäýõ¿¿íèé òºâ õýñãèéí ã¿íèé òåìïåðàòóð 74îÑ áîëòîë íü 15 ñåêóíäûí òóðø õàëààíà.
5. ×àíàìàë õèàìûã 120 õýìä 1 öàãèéí òóðø ÷àíàõ áà ã¿íèé õýì 70îÑ áàéíà. (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)

Õàðèó: “á”

260. 1. Íèéòèéí õîîëíû ãàçðûí õîîë
2. Ãýðèéí íºõöºëä õèéñýí (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)

Õàðèó: “á”

261. 2. Çàãàñ áà äàëàéí ãàðàëòàé õ¿íñíèé ÷àíàðûã ¿íýð ãàäààä áàéäëààð òîäîðõîéëíî.

(ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000.)

Õàðèó: “á”

262. 1. àæèãëàõ
2. ðÍ õýìæèõ
3. õóãàöàà, òåìïåðàòóð õýìæèõ (ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)

Õàðèó: “â”

263. 1. ñàëüìîíåëëåç
2. òðåìàòîäûí õàëäâàð
3. êàìïèëîáàêòåðèîç
4. óðâàõ òàõàë

Õàðèó: “ã”

264. 1. ¯íäýñíèé ëàáîðàòîðèéí õ¿÷èí ÷àäëûã íýìýãä¿¿ëýõ
3. Ýðñäýëä òóëãóóðëàñàí õóóëü, ä¿ðýì çààâðûã áîëîâñðóóëæ ìºðäºõ
4. ÍÀÑÑÐ-ûã ºðãºí íýâòð¿¿ëýõ (Õ¿íñ èìïîðòëîëò áà ýð¿¿ë ìýíä, ìýäýýëëèéí ýìõýòãýë, ÓÁ, 2002, õ 3-8)

Õàðèó: “â”

265. 1. Õîîë õ¿íñ, óñòàé õîëáîîòîé àñóóäàë õ¿í àìûí ºâ÷ëºë, íàñ áàðàëòûí ãîë øàëòãààí áàéñààð áàéíà.
3. Õîîë õ¿íñíýýñ ãàðàëòàé ºâ÷í¿¿ä íü ç¿ðõ, Ẻð, ýëýã, ìýäðýë, òàðõè, ñýòãýöèéí ¿éë àæèëëàãààíû ººð÷ëºëò, õàâäàðûí ºâ÷ëºëä õ¿ðãýæ áàéíà. (Õ¿íñ èìïîðòëîëò áà ýð¿¿ë ìýíä, ìýäýýëëèéí ýìõýòãýë, ÓÁ, 2002, õ 3-8)

Õàðèó: “á”

266. 3. ñòàôèëîêîêê àóðåóñûí õîð
5. õºíäëºíãèéí áîõèðäîëò
7. ò¿¿õèé ýä õóóðàé, äàâñòàé îð÷èíòîé áàéñíààñ
8. áóðóó õàäãàëñíààñ (Ð.Ä,Ãàáîâè÷, Ãèãèåíà, 1977, õ 204-207, Õ¿íñíèé õÿíàëò, ͯÁ-ûí ÕÕÀÀÁ/ÄÝÌÁ, ÓÁ, 1994, õ. 157)

Õàðèó: “ã”

267. 1. Õ¿íñíèé õÿíàëòûí ñàëáàð õîîðîíäûí óÿëäàà õîëáîî, õàìòûí àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ

Õàðèó: “â”

268. 2. äàðõëàëûí îëäìîë õîìñäîë
5. áýëãèéí çàìûí õàëäâàðò ºâ÷èí
6. ñ¿ðüåý (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî, /õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë òóøààë, õºòºëáºð, ÓÁ, 2002, Õ. 5-8)

Õàðèó: “â”

269. 2. ýøèðèõèé êîëè 0157:Í7
4. õîëåðèéí âèáðèîí Î139
5. ëèñòåðèÿ ìîíîöèòîæåíåñ (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä øèíý ìÿíãàíä, ÓÁ, 2001, Õ. 160)
Õàðèó: “â”
270. 2. äåíãèéí õàëóóðàëò
3. óðâàõ òàõàë
4. ñàõóó (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíä øèíý ìÿíãàíä, ÓÁ, 2001, õ 160)

Õàðèó: “â”

271. 1. Ýìèéí òàñðàëòã¿é õàíãàìæèéã á¿ðä¿¿ëýõ, ýìèéí ñàíãààð çàðàõ
ÿâäëûã á¿ðýí òàñëàí çîãñîîõ

Õàðèó: “â”


272. 3. ñàõóó, õºõ¿¿ë õàíèàä, òàòðàíãèéí ýñðýã âàêöèíû 2 äàõü òóí
4. ïîëèìèåëèòèéí ýñðýã âàêöèíû 3 äàõü òóí. (Õàëäâàðò ºâ÷èíòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð, ÓÁ, 2002, Õ. 41)

Õàðèó: “á”

273. 3. ªðõèéí áîëîí ñóìûí ýìíýëýãò ¿ç¿¿ëýõ ñóóðü òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýíèé áàãöàä ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã îðóóëàõ àñóóäëûã øèéäâýðëýõ

Õàðèó: “â”

274. 1. Òàíû àæëûí ã¿éöýòãýëèéí äóíäàæ ò¿âøèí ÿìàð áàéíà âý?
2. Òàíàé õàìò îëíû äîòîð àâ÷ ¿çâýë 5 õ¿í òóòìûí õýä íü ýðýãòýé áàéæ ÷àäàõ âý?
3. Òà ýíä àæèëëàñàí õóãàöààíäàà ¿ð àøèãòàé áàéñàí ýñýõýý õýðõýí ¿íýëæ áàéíà âý? (Êèðê Â. Ýëèôñîí. Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ Ìîíãîë.îð÷: À. Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí. ÓÁ, 2002. Õ. 1-11)
Õàðèó: “â”
275. 1. Áºõèéõ áîëîí ÿâãàí ÿâàõàä
3. 500ì îð÷èì ãàçàð àëõàõàä
4. 3-5 øàò ºãñºæ óðóóäàõàä
5.Ãàðààðàà þì áàðèõ, àòãàõàä (ªíäºð íàñòíû àõóé íºõöëèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà. ¯ÑÃ. ÓÁ, 2001. 130 õ)

Õàðèó: “ã”

276. 1. Öîî ýð¿¿ë õ¿¿õäèéí á¿ëýã
2.Õàðüöàíãóé ýð¿¿ë õ¿¿õäèéí á¿ëýã
3. ªâ÷òýé õ¿¿õäèéí á¿ëýã
4. Àðõàã ºâ÷òýé õ¿¿õäèéí á¿ëýã
5. Õ¿íä àðõàã ºâ÷òýé õ¿¿õäèéí á¿ëýã (Ã.Îðîñîî, 1 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ºñºëò õºãæèë, ÓÁ, 1997, õ. 1-32)

Õàðèó: “ä”

277. 1. Ñóäàëãààíû àñóóëãûã áîëîâñðóóëàõäàà îëîí óëñûí èæèë òºðëèéí ñóäàëãààíû ñòàíäàðòûã áàðèìòëàõ

3. Òîäîðõîéëîëò, îéëãîëòóóä íü îéëãîìæòîé áàéõûã õè÷ýýñýí
4. Ìýäýýëýë öóãëóóëàõ àæëûã ýð÷èìòýé õÿíàñàí (ªíäºð íàñòíû àõóé íºõöëèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà, ÓÁ, 2001, õ. 84)

Õàðèó: “ã”

278. 1. Íèéãìèéí-óëñ òºð, ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí àíãè, äàâõàðãà
2. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷èí, ýêîëîãèéí áà áèîëîãèéí
3. Ñî¸ë-¿íýò ºâ, ñ¿ñýã, ¸ñ çàíøèë, àæ òºðºõ õýâ ìàÿã
4. Õóâü õ¿íèé-áèå ìàõáîäèéí, çàí ¿éëèéí, ýð¿¿ë ìýíäèéí áîëîâñðîë (Áèåèéí òàìèðûí áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 2003. õ. 89)

Õàðèó: “ã”

279. 1. Øèíæ ÷àíàðûí õàðüöàíãóé òîãòâîðòîé áàéäàë áóþó ñóäàëãààíû îéðûí æèë¿¿äýä ãàäààä îð÷íû íºëººí¿¿äýä òóõàéí ¿ç¿¿ëýëò ººð÷ëºãäºõã¿é áàéõ
2. Òóñ ¿ç¿¿ëýëò íü ò¿¿íòýé õîëáîãäîë á¿õèé á¿òýö, ¿éë àæèëëàãààíû õºãæëèéí ò¿âøèíã èëýðõèéëñýí áàéõ

Õàðèó: “â”
280. 1. Àìüñãàëûí ýðõòýí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
2. Õîîë øèíãýýõ ýðõòýí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
4. Öóñíû ýðãýëòèéí òîãòîëöîîíû ºâ÷èí
5. Áýðòýë, õîðäëîãî áóñàä ãàäíû øàëòãààíò ºâ÷íèé ¿ð äàãàâàð (Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä-2001, ÝÌÕ¯Ò, ÝÌß, ÓÁ, 2001, õ. 60)

Õàðèó: “ã”

281. 1. Óÿí õàòàí õºãæ¿¿ëýõ äàñãàë õºäºë㺺íèé æîð
2. Õ¿÷ áîëîí õóðä õºãæ¿¿ëýõ äàñãàë õºäºë㺺íèé æîð
4. Òýíöâýð áîëîí òýñâýð õºãæ¿¿ëýõ äàñãàë õºäºë㺺íèé æîð (ªíäºð íàñòíû àõóé íºõöëèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà. ¯ÑÃ, ÓÁ, 2001. Õ. 43-51)

Õàðèó: “â”

282. à. Áèåèéí òàìèð ãýæ õ¿í ººðèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã áýõæ¿¿ëýõ, áèå áÿëäðàà õºãæ¿¿ëýõ, íèéãìèéí øààðäëàãàä íèéö¿¿ëýí õ¿í ýð¿¿ë àæ òºðºõ, áèåý çºâ àâ÷ ÿâàõ çýðýãò ÷èãëýãäñýí íèéãìèéí ñî¸ëûí õýñýã áóþó ¿éë àæèëëàãàà þì. (Ãà.Öýðýíäîðæ, Ö. Ìàðò, Õ.Îþóíáèëýã. Áèåèéí òàìèðûí ýð¿¿ ìýíä, Áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÝÌÍÕß, Ãýãýýðëèéí ßàì, ÄÝÌÁ, ÓÁ, 1999. õ. 52-56)
Õàðèó: “à”
283. 1. Ýñýí ìýíä àìàðæèõóé
3. Èîä äóòàãäëûí ýìãýãèéã óñòãàõ
4. Õ¿¿õäèéã õºõººð õîîëëîõ-õ¿¿õäèéí ºñºëòèéã äýìæèõ

Õàðèó: “â”

284. 1. ªãºãäºëòýé àæèëëàõ
2. Òîîí ìýäýýëëèéã ýìõëýí öýãöëýõ
3. Øèíæèëãýý áóþó àæèãëàëò õèéõ
4. Ìýäýýëëèéã öýãöòýé òºëºâëºãººãººð öóãëóóëàõ
(Êèðê Â. Ýëèôñîí. Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ / Ìîíãîë.îð÷: À. Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí. ÓÁ, 2002. Õ.1-11)
Õàðèó: “ã”
285. 1. Òàéëáàðëàõ àðãà
3 Ä¿ãíýõ àðãà (Êèðê Â. Ýëèôñîí. Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ Ìîíãîë.îð÷: À. Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí. ÓÁ, 2002. Õ.1-11)

Õàðèó: “á”

286. 1. Êîãîðò ñóäàëãàà
2. Ñàíàìñàðã¿é ò¿¿âýðëýëòèéí àðãà
3. Òîõèîëäîë õÿíàëòûí ñóäàëãàà ( Êèðê Â. Ýëèôñîí. Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ//Ìîíãîë.îð÷: À. Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí.ÓÁ, 2002. Õ.1-11)
Õàðèó: “â”
287. 1. Êëåâëåíä ìóæèéí ñîöèîëîãèéí ìýðãýæëèéí õè÷ýýëèéí äóíäàæ îíîî 3. 04
3. Ò¿¿âýð ñóäàëãààãààð ÀÍÓ-ûí íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí 13% íü áè÷èã ¿ñýãò òàéëàãäààã¿é áàéíà. ( Êèðê Â. Ýëèôñîí. Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ Ìîíãîë.îð÷: À. Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí. ÓÁ, 2002. Õ.1-11.)

Õàðèó: “á”

288. 1. Àëèâààä ñîíèðõîëòîé áàéõ /ìîòèâàöè/
3. Óëñ òºðèéí èäýâõæèëò
4. Ñ¿ñýã áèøðýë ( Êèðê Â. Ýëèôñîí. Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ Ìîíãîë.îð÷: À. Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí. ÓÁ, 2002. Õ.1-11)

Õàðèó: “â”

289. 1. 0,45 ààñ 0,55
2. 0,95 ààñ 0,99
4. 0,485 ààñ 0,495
5. -0,05 ààñ +0,05 (Êèðê Â. Ýëèôñîí. Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ//Ìîíãîë.îð÷: À. Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí. ÓÁ. 2002. Õ.11-33)


“” Õóâèëáàð

Áîäëîãî


290. “á” Àÿãà òàâàã äóòóó àðèóòãàãäñàí (Õ¿íñíèé õÿíàëò, ͯÁ-ûí ÕÕÀÀÁ/ÄÝÌÁ, ÓÁ, 1994, Õ. 90; ÝØÖÀØÕ-ûí ¿íäñýí çàð÷ìóóä áà ïðàêòèê ¿éë àæèëëàãàà, áàãø íàðò çîðèóëñàí ãàðûí àâëàãà, ÓÁ, 2000)
291. “à” Òàìõè òàòäàã áîëîí òàòäàãã¿é õ¿ì¿¿ñò äàãíàñàí ¿éë÷èëãýý ÿâóóëàõ (Òàìõèíû õîð õºíººëòýé òýìöýõ õóóëü, 2000)
292. “à” õóìõàà
293. “à” Ìýñ çàñëûí ñîðâè óðüä íü ñïëåíýêòîìè õèéëãýñíèéã õàðóóëíà
294. “á” Chlostridium botulinum-èéí ñïîð íü õîîëíû ¿ëäýãäýëä áàéâ
295. “à” 61.5 % (ͯÝÌ-èéí ¿íäýñíèé ñóäàëãàà 1998. Õ. 52)
296. “á” òàòðàí
297. “à” ãàëçóó ºâ÷èí
298. “â” òàðâàãàí òàõàë
299. “á” ÀÍÓ-ûí Ýðíñò Àìîðè (Ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäëàãà. ÓÁ, 2000. Õ.94-105)
300. “â” Áåðæèíà Õåíäåðñîí (Ýð¿¿ë ìýíäèéí óäèðäëàãà. ÓÁ, 2000. Õ.106-112)
301. “ã” 1 óäààãèéí ç¿¿ òàðèóðûí ¿éëäâýðèéã áàéãóóëæ ýõ îðíû õýðýãöýýã õàíãàõ (Íÿìäàâàà Ï. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóëãàìäñàí àñóóäëóóä ÓÁ, 1996, Õ. 221-256)
302. “à” Òîõèîëäîë õÿíàëò
303. “á” Ýõíèé æèëäýý óëèðàëä 1 óäàà á¿õ ¿ç¿¿ëýëòýýð (Óíäíû óñ. Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, ò¿¿íä òàâèõ õÿíàëò. ÓÑÒ 900-92. ÓÁ. 18 õ)
304. “ã” ªâºð æàí÷èâëàí (Ðàøààí ñóâèëàëûã õºãæ¿¿ëýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð 2003-2010. ÓÁ. 26 õ)
305. “à” Ýð÷¿¿äýä çîðèóëñàí áîëîâñðîë îëãîõ õºòºëáºð, ðàäèîãîîð (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. Õ. 35-43)
306. “á” Ãýð á¿ë òºëºâëºëòèéí àðãûã õýðýãëýäýãã¿é ýð÷¿¿äèéí òýí õàãàñ íü íýìæ õ¿¿õýäòýé áîëîõûã õ¿ñäýã, ãýð á¿ë òºëºâëºëòèéí òàëààð îéëãîëòã¿é áàéäàã, ýñâýë ýíý õºòºëáºðèéã äýìæäýãã¿é áàéíà. (Óõóóëãà, ñóðãàëò, ñóðòàë÷èëãàà. Ãàðûí àâëàãà. ÓÁ. 1999. Õ. 30-48)
307. “â Àéìãèéí çàñàã äàðãà (Èîä äóòëûí ýìãýãòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. 22 õ)
308. “á” Õîã õàÿãäëûã á¿ðýí òýýâýðëýäýã áîëíî (Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãî. Õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð ãàðñàí òîãòîîë, òóøààë, õºòºëáºð. ÓÁ, 2002. Õ. 90-98)
309. “â” Äóíä (Õ¿í àì îðøèí ñóóãàà á¿ñýä õºðñíèé áîõèðäëûã ¿íýëýõ ýð¿¿ë àõóéí ¿íýëãýý. ÓÁ. 1991. Õ. 5-11)
310. “â” Õîðäëîãîò õàëäâàð (Ñïðàâî÷íèê ïîìîùíèêà ñàíèòàðíîãî âðà÷à è ïîìîùíèêà ýïèäåìèîëîãà, Ìîñêâà, “Ìåäèöèíà”, 1990, Õ. 324)
311. “â” Áîòóëèçì (Ñïðàâî÷íèê ïîìîùíèêà ñàíèòàðíîãî âðà÷à è ïîìîùíèêà ýïèäåìèîëîãà, Ìîñêâà, “Ìåäèöèíà”, 1990, Õ. 324)
312. “á” Äàõèí õàëóóí áîëîâñðóóëàëòàíä îðóóëààä, ò¿ðãýí áîðëóóëàõ (Ñïðàâî÷íèê ïîìîùíèêà ñàíèòàðíîãî âðà÷à è ïîìîùíèêà ýïèäåìèîëîãà, Ìîñêâà, “Ìåäèöèíà”, 1990, Õ. 321-324)
313. “â” 100% (Õàëäâàðò ºâ÷èíòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð, ÓÁ, 2002, Õ. 38)
314. “á” 97.8% (Õàëäâàðò ºâ÷èíòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð, ÓÁ, 2002, Õ. 37)
315. “à” 80% (Õàëäâàðò ºâ÷èíòýé òýìöýõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð, ÓÁ, 2002, Õ. 37-39)
316. “ã” Õ¿í àìä ñýòãýë ç¿éí çºâëºãºº ºãäºã “Èòãýëòýé óòàñíû òîîã íýìýãä¿¿ëæ, ¿éë àæèëëàãààã íü ºðãºæ¿¿ëýõ (Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü, Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíä-¿íäýñíèé õºòºëáºð, ÓÁ, 2003, Õ. 38)
317.
Àéìàã Õ¿í àìûí òîî Íèéò ýì÷èéí òîîÍýã ýì÷èä íîãäîõ1000 õ¿íä íîãäîõ ýì÷
Àðõàíãàé98298146673148
Áàÿíºëãèé96868142682146
Áàÿíõîíãîð85676117732137
Áóëãàí6329097652154
Ãîâüàëòàé64137116553180
Ãîâüñ¿ìáýð1243835355283
Óëààíáààòàð8125283821213470

(Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä-2001. ÓÁ. 2001. Õ3-14.)
318. “á” 91,6% (Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü, Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíä-¿íäýñíèé õºòºëáºð, ÓÁ, 2003, Õ. 38)
319.

(Êèðê Â. Ýëèôñîí. Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ Ìîíãîë.îð÷: À.Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí. ÓÁ, 2002. Õ. 11-33)
320. “à” 50% (Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü, Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíä-¿íäýñíèé õºòºëáºð, ÓÁ, 2003, Õ. 38)
321. “à” Òºãñ áèø ýõ îëîíëîã (Êèðê Â. Ýëèôñîí.Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ Ìîíãîë.îð÷: À.Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí. ÓÁ, 2002. Õ.1-11)
322. “á” 187.5
(Êèðê Â. Ýëèôñîí.Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ Ìîíãîë.îð÷: À.Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí. ÓÁ, 2002. Õ. 11-27)
323. “á” 15-ààñ áàãà íàñíû 784.8 ìÿíãà, 64-ýýñ äýýø íàñíû 144.0 ìÿíãà
324.
Òàìõè òàòàëò Äàâòàìæ f (òîîãîîð)%ªñºí íýìýãäýõ äàâòàìæ f (òîîãîîð)ªñºí íýìýãäýõ %
Òàìõè îãò òàòäàãã¿é àæèë÷èä27452745
Òàìõèíààñ ãàðñàí àæèë÷èä17284473
Òàìõè òàòäàã àæèë÷èä 162760100
Íèéò 60100
325. Õàðèóëò:
96820
2250
7142
5801
67101
2497
3396
4644
0214
ÈíòåðâàëfCum f%Cum %
0-2121233.333.3
3-5102227.861.1
6-893125.086.1
9-1153613.9100.0

3- êâàðòèë áóþó 75 ãýñýí äàâòàìæèéí ýðýìáýä õàðãàëçàõ óòãûã îëîõûí òóëä

Ýíäýýñ, 3-ð êâàðòèëààñ äýýø áàéõ îíîî íü 7,17-îîñ èõ áàéíà.
(Êèðê Â. Ýëèôñîí. Íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ¿íäýñ Ìîíãîë.îð÷: À. Ñîëîíãî, Ð.Ýíõáàò, Ä.Õ¿ðýëìàà íàðûí. ÓÁ, 2002. Õ. 48-56)
326.
à.

á.


â.

327.


Àéìãèéí íýðÀãààðûí õàðüöàíãóé ÷èéãøèë,%Æèëèéí äóíäàæ
òåìïåðàòóð
Õóâöàñëàëò ¿íýëãýýíèé îíîîÕîîëëîëò ¿íýëãýýíèé îíîîÄàðõëààæóó
ëàëòàä õàìðàãäñàí áàéäàë,îíîî
5 õ¿ðòëýõ íàñíû õ¿¿õäèéí ºâ÷ëºë,100000-ä
123456
    Àðõàíãàé
85-1510985109
    Çàâõàí
88-1811888112
    Ãîâü Àëòàé
65-1210129085
    Õýíòèé
90-1691086118
    Äîðíîãîâü
68-1013138996
    Äîðíîä
70-1312118799
    Õºâñãºë
80-178779119
    ªìíºãîâü
73-1415148875

Æè÷ :
õàìààðàí õóâüñàõ íü “ó”
¿ë õàìààðàí õóâüñàõ íü “õ” –ýýð òýìäýãëýäýã
Õàðèó: (ä) õàìààðàí õóâüñàõ ¿ç¿¿ëýëòýä 6 äàõü, ¿ë õàìààðàí õóâüñàõàä 1-5 äàõü ¿ç¿¿ëýëò õàìààðíà.
328. “á” 413562 õ¿í, 608 ýì÷

Õî¨ð: Åðªíõèé ýð¯¯Ë ÀÕÓÉÍ ¯ÍÄÝÑ ÕÈ×ÝÝËÈÉÍ ÕªÒªËÁªÐ

Áîëîâñðóóëñàí:
Í.Ñàéæàà ÍÝÌÕ-èéí ÎÝÌÑÒ-èéí çàõèðàë
Æ.Êóïóë ÍÝÌÕ-èéí ÎÝÌÑÒ-èéí çºâëºõ
Ø.Ýíõöýöýã ÝÌß-íû Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäàë õàðèóöñàí
ìýðãýæèëòýí
Ã.Àìãàëàí ÍÝÌÕ-èéí ÎÝÌÑÒ-èéí ýð¿¿ë àõóé÷ èõ ýì÷
Í.Àìàðäóëàì ÍÝÌÕ-èéí ÎÝÌÑÒ-èéí ýð¿¿ë àõóé÷ èõ ýì÷
Õºòºëáºðèéí çîðèëãî
Îðîí íóòãèéí áîëîí ¿íäýñíèé õýìæýýíä ìýðãýæèëòí¿¿äèéí åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí íèéòëýã áîëîí ºâºðìºö àñóóäëóóäûí òàëààðõè ìýäëýã, äàäàë, õàíäëàãûã òºëºâø¿¿ëýõ, ñóäàëãààíû àðãà ç¿éã ýçýìø¿¿ëýõ, ìýðãýæëèéí ìýäëýã, ÷àäâàðûã ¿íýëýõýä îðøèíî.

Õºòºëáºðèéí àãóóëãà

1. Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õºãæëèéí ò¿¿õ
2. Çîõèñòîé õîîëëîëò, õîîëíû õîðäëîãî áà õîîëîîð äàìæäàã ºâ÷í¿¿äèéí óðüä÷èëàí ñýðãèéëýëò
3. Óñíû à÷ õîëáîãäîë, óñ ýð¿¿ë ìýíäèéí õ¿÷èí ç¿éë áîëîõ íü
4. Áè÷èë ýëåìåíò¿¿ä áà ýð¿¿ë ìýíä, íóòàãøìàë ºâ÷íèé óðüä÷èëàí ñýðãèéëýëò
5. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéí íºëººëëèéí òóõàé
6. Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí ýð¿¿ë àõóé
7. Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõûí ýð¿¿ë àõóéí ¿íäýñ
8. ¯éëäâýðèéí àæèë÷äûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý
1. Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí ñóäëàõ ç¿éë
1.1. Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí ñóäëàõ ç¿éë, õºãæëèéí ò¿¿õ
1.2. Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéä õýðýãëýãäýæ áàéãàà øèíæèëãýýíèé àðãóóä
2. Çîõèñòîé õîîëëîëò, õîîëíû õîðäëîãî áà õîîëîîð äàìæèí õàëäâàðëàäàã ºâ÷í¿¿äèéí óðüä÷èëàí ñýðãèéëýëò
2.1. Çîõèñòîé õîîëëîëò
2.2. Õîîë òýæýýëèéí øèìò áîäèñóóäûí ýð¿¿ë àõóéí ¿íýëãýý
2.3. Õîîëíû õîðäëîãî, õàëäâàð áîëîí õîðäëîãîò õàëäâàðûí òóõàé îéëãîëò
2.4. Õ¿íñíèé íýìýëò¿¿äèéí òóõàé
2.5. Ýìíýëãèéí õîîëíû çîõèîí áàéãóóëàëòûí ýð¿¿ë àõóéí ¿íäýñ
3. Àãààð, óñ, õºðñíèé ýð¿¿ë àõóéí ¿íýëãýý
3.1. Óñíû à÷ õîëáîãäîë, óñíû õèìèéí íàéðëàãà
3.2. Óñàí õàíãàìæ áîëîí õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäýä óíäíû óñíû áîõèðäëûí ¿ç¿¿ëýõ íºëºº
3.3. Óíäíû óñíû ýð¿¿ë àõóéí íîðì÷ëîë
3.4. Óñàí õàíãàìæèéí ýð¿¿ë àõóéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
3.5. Óíäíû óñíû ÷àíàðûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
3.6. Õºðñíèé ýð¿¿ë àõóéí ¿íýëãýý
3.7. Àãààðûí ýð¿¿ë àõóéí ¿íýëãýý
4. Áè÷èë ýëåìåíò¿¿ä áà ýð¿¿ë ìýíä, íóòàãøìàë ºâ÷íèé óðüä÷èëàí ñýðãèéëýëò
4.1. Õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä áè÷èë ýëåìåíòèéí à÷ õîëáîãäîë
4.2. Èîä, ôòîð, öàéð, çýñ, êîáàëüò, ìàðãàíåö áîëîí áóñàä áè÷èë ýëåìåíòèéí òóõàé
5. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéí /õºðñ, àãààð/ íºëººëëèéí òóõàé
5.1. Öàã óóðûí õ¿÷èí ç¿éë áîëîí õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíä
5.2. Õîòæèëò áà õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíä
5.3. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéí ýð¿¿ë àõóéí íîðì÷ëîë
6. Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí ýð¿¿ë àõóé
6.1. Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí òºëºâëºëòºíä òàâèãäàõ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà
6.2. Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí äîòîîä çîõèîí áàéãóóëàëòàíä òàâèãäàõ ýð¿¿ë àõóéí îíöëîã
6.3. Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí õàëààëò, àãààðæóóëàëò, ãýðýëò¿¿ëýã, óñàí õàíãàìæèíä òàâèãäàõ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà
6.4. Ýìíýëãèéí äîòîîä õàëäâàðààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ
6.5. Õàëäâàðò, ìýñ çàñàë, õ¿¿õýä, ýìýãòýé÷¿¿ä áîëîí áóñàä òàñãèéí çîõèîí áàéãóóëàëò, òýäãýýðò òàâèãäàõ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà
7. Õ¿¿õýä, ºñâºð ¿åèéíõíèé ýð¿¿ë àõóé
7.1. Õ¿¿õäèéí áèå ìàõáîäûí ºñºëò õºãæèëòèéí îíöëîã, õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéäàë
7.2. Õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã ¿íýëýõ àðãóóä
7.3. Õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãûí òºëºâëºëò, çîõèîí áàéãóóëàëò, òîíîãòºõººðºìæèä òàâèãäàõ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà
7.4. Õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãà äàõü ýì÷èéí àæëûí àãóóëãà, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýëòèéí àðãóóä
8. ¯éëäâýðèéí àæèë÷äûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý
8.1. Õºäºëìºðèéí ýð¿¿ë àõóé
8.2. Ìýðãýæëèéí ºâ÷í¿¿ä áà ò¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãóóä
8.3. ¯éëäâýðèéí õîðò áîäèñóóä áà õîðäëîãûí òóõàé

ÀØÈÃËÀÑÀÍ ÕÝÂËÝË:

Ìîíãîë íîì:
1. Áàéãàëü îð÷èí-5 “Óñíû òóõàé õóóëü òîãòîîìæ”, 1997
2. Äàìäèí ñ¿ðýí “Ýð¿¿ë àõóé”, 1983
3. Æ.Îþóí “Ìîíãîë îðíû ìåòàëëîãåí, ãåîõèìèéí îíöëîã- ýêîëîãè”, 2000,
4. Ìîíãîë óëñûí “àðèóí öýâðèéí òóõàé õóóëü”
5. “Ìîíãîë óëñûí õóóëèóä”, 1995
6. Ã.Îðîñîî ”Íýã õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ºñºëò, õºãæèëò”, 1987
7. Ì.Îþóíáèëý㠓Ǻâ õîîëëîõûí ó÷èð”, 2003
8. Ìîíãîë óëñûí “Àãààðûí òóõàé õóóëü”
9. “Óñíû ñòàíäàðò”
10. Ö.Ìóõàð, “Ýð¿¿ë ìýíä”, 1999
11. Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997
12. “Õ¿¿õýä-ºñâºð ¿åèéíõíèé ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºõ ýð¿¿ë àõóéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýì”
13. “Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü”, “Ýìèéí òóõàé õóóëü”, “Èðãýíèé ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí òóõàé õóóëü”, 2002
14. “Óñíû ñòàíäàðò”
Îðîñ íîì:
15. À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979
16. Â.À.Ïîêðîâñêèé “Ãèãèåíà”, 1979
17. Ã.È. Ðóìÿíöåâ Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985
18. Ã.È. Ðóìÿíöåâ “Ãèãèåíà - 21-ûé âåê”, 2000
19. È.È. Äàöåíêî “Îáùàÿ ãèãèåíà, ðóêîâîäñòâî ê ïðàêòè÷åñêèì çàíÿòèÿì”, 1988
20. Ê.È.Àêóëîâà, Ê.À.Áóøòóåâà ”Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1986
21. Í.Ô. Èçìåðîâ Â.Ô. Êèðèëëîâ, Í.Í.Òðàõòìàí, “Îáùàÿ è êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1989
22. Ïîçíàêîâñêèé, “Áåçîïàñíîñòü ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ”, 2000
23. Ð.Ä.Ãàáîâè÷ ”Ãèãèåíà”, 1977
Ñîðèëûã õàðèóëàõ åðºíõèé çààâàð
Îëîí ñîíãîëòîò ñîðèëûí õàðèóëòóóä íü ¿ñýã áà òîîãîîð äóãààðëàãäñàí áºãººä ¿ñãýýð äóãààðëàãäñàí áîë òóõàéí àñóóëò, äààëãàâàðò òîõèðîõ õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã, õýðýâ òîîãîîð äóãààðëàãäñàí áîë 1 áîëîí ò¿¿íýýñ îëîí õàðèóëòûã ñîíãîæ áîëîõ áà òîäîðõîé ò¿ëõ¿¿ðèéã àøèãëàí ¿ñãýí õýëáýðò îðóóëæ õàðèóëòûã áè÷íý.

Åðªíõèé ýð¯¯ë àõóé
(Íèéò 276 ñîðèëòîé)
“À” õóâèëáàð (Ýíý õýñýãò 1-112 äóãààð áè÷èãäñýí íèéò 112 ñîðèë îðæ áàéíà)

Õàìãèéí çºâ 1 õàðèóëòûã ñîíãîíî.


1. Áèå ìàõáîäèä 1ãð í¿¿ðñ óñ èñýëäýí çàäðàõàä õýäýí êêàë ýíåðãè ÿëãàðàõ âý?
À. 1,4
Á. 9
Â. 4
Ã. 3,5
Ä. 4,5
2. Áèå ìàõáîäèä 1ãð óóðàã èñýëäýí çàäðàõàä õýäýí êêàë ýíåðãè ÿëãàðàõ âý?
À. 1,4
Á. 9
Â. 4
Ã. 3,5
Ä. 5
3. Áèå ìàõáîäèä 1ãð òîñëîã èñýëäýí çàäðàõàä õýäýí êêàë ýíåðãè ÿëãàðàõ âý?
À.1,4
Á. 9
Â. 4
Ã. 3,5
Ä. 4,5
4. B.perfringens íü õºðñ ÿìàð áîõèðäîëòòîéã èëòãýõ ¿ç¿¿ëýëò âý?
À. Ãåîãåëüìèíòèéí áîõèðäîëò
Á. ßëãàäàñíû áîõèðäîëò
Â. Õÿëãàñàí õîðõîéí ºíäºã àâãàëäàéí áîõèðäîëò
Ã. Àõóéí õîã õàÿãäëûí áîõèðäîëò
Ä. ¯éëäâýðèéí áîõèð óñíû áîõèðäîëò
5. Õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãûí àíãè òàíõèì, á¿ëãèéí ¿íäñýí ºðººí¿¿äèéí áàéãàëèéí ãýðýëò¿¿ëãèéí êîýôôèöèåíò íü õýäýýñ áàãàã¿é áàéõ ¸ñòîé âý?
À. 1
Á. 1,5
Â. 2
Ã. 2,5
Ä. 3
6. Ãýðèéí íºõöºëä áýëòãýñýí äàâñàëñàí çàãàñ, ãàõàéí äàâñàëñàí áîëîí óòñàí ìàõ, 캺ã, íîãîîíû êîíñåðâ çýðýã õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ÿìàð ºâ÷èí ¿¿ñýõýä èë¿¿ èõ íºëººëäºã âý?

7. Íÿíãèéí áóñ ãàðàëòàé õîîëíû õîðäëîãûã øàëòãààíààð íü õýä àíãèëäàã âý?
À. 2
Á. 3
Â. 4
Ã. 5
Ä. 6
8. Øèíýõýí ñààñàí ñ¿¿ íü ÿìàð øèíæ ÷àíàðòàé áàéäàã âý? 9. “Ê” àìèíäýìèéí õýäýí òºðºë áàéäàã âý? 10. “Óñíû òóõàé” õóóëü òîãòîîìæèíä çààñíààð öýâýðëýõ áàéãóóëàìæèéí ýëñ òîãòîîãóóð äàõü óñíû õóðäûã ÿìàð áàéõààð òîîöîæ òºëºâëºäºã âý? 11. ÄÝÌÁ-ûí àíãèëëààð õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áîõèðäîëòûí çýðãýýñ íü õàìààðóóëæ õýäýí á¿ëýãò õóâààäàã âý? 12. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áîõèðäóóëàã÷ áè÷èë áèåòí¿¿äèéã õýäýí á¿ëýãò õóâààäàã âý? 13. Ñòàôèëîêîêêèéí ¿ðæèë áîëîí õîð ÿëãàðóóëàëò çîãñîõ õàìãèéí áàãà òåìïåðàòóð õýä âý? 14. Õîîëíû õîðäëîãî ÿìàð õîðîîð ¿¿ñãýãääýã âý? 15. Õèàìäëûí ¿åä ÿìàð ýðõòýí ñèñòåìèéí ¿éë àæèëëàãàà èë¿¿ èõýýð àëäàãääàã âý? 16. Áîòóëîòîêñèíèé ¿õ¿¿ëýõ õàìãèéí áàãà òóí õýä âý? 17. Àôëàòîêñèí íü ÿìàð øèíæ ÷àíàðòàé âý? 18. Åâðîïûí õîëáîîíä õ¿íñíèé íýìýëòèéã ÿìàð ¿ñãýýð òýìäýãëýäýã âý? 19. Àìò, ¿íýð îðóóëàã÷èä íü õ¿íñíèé íýìýëòèéí àëü àíãèëàëä áàãòàõ âý?
À. 300-400
Á. 400-45
Â. 500-600
Ã. 600-700
Ä. 700-800
20. Óóðãèéí àãóóëàìæààð ñ¿¿ã õýä àíãèëäàã âý? 21. “Ñ” àìèíäýìèéí õîíîãèéí õýðýãëýý õýä áý? 22. Õ¿í 500 ìë ñ¿¿ óóñíààð îéðîëöîîãîîð õýäýí ìã êàëüöèéã øèíãýýí àâäàã âý? 23. Âèòàìèí Â12 äóòàãäñàíààð áèå ìàõáîäèä ÿìàð ºâ÷èí ¿¿ñýõ âý? 24. ªºõ òîñ áèåèéí æèíãèéí õýäýí õóâèéã ýçýëäýã âý? 25. 100 ãðàìì èë¿¿äýë í¿¿ðñ óñíààñ õýäýí ãðàìì ººõ òîñ ¿¿ñäýã âý? 26. ßñíû ýä á¿ðýëäýõýä ÿìàð âèòàìèí ãîë ¿¿ðýãòýé âý? 27. Àâòîìàøèíû óòààíû íàéðëàãàíä îéðîëöîîãîîð õè÷íýýí òîîíû õèìèéí íýãäýë àãóóëàãääàã âý? 28. 3-ð àíãèëëûí ¿éëäâýðò àðèóí öýâýð õàìãààëëûí á¿ñèéã õýäýí ìåòð áàéõààð òºëºâëºäºã âý?
À. 50ì
Á. 100ì
Â. 300ì
Ã. 500ì
Ä. 1000ì
29. Íàðíû ðàäèàöè õîòîä õºäººíººñ õýäýí õóâèàð áàãà áàéäàã âý? 30. Àãààðûí äàðàëò äýëõèéí ãàçàð íóòàã á¿ðò ººð áàéäàã íü þóíààñ øàëòãààëäàã âý?
À. Ãàçðûí ãàäàðãûí ºíäºð íàìààñ
Á. Äàðàëò äàëàéí ò¿âøíýýñ äîîøëîõîä íýìýãäýæ, äýýøëýõýä áóóðäãààñ
Â. Àãààðûí òåìïåðàòóðààñ
Ã. Àãààðûí õºäºëãººíººñ
Ä. Àãààðûí óðñãàëûí õóðäààñ
31. Àãààðûí ÿìàð ¿ç¿¿ëýëò íü õ¿íèé äóëààí çîõèöóóëàõ ñèñòåìýýð äàìæóóëàí áèå ìàõáîäèä íºëººëäºã âý?
À. Àãààðûí äàðàëò
Á. Àãààðûí òåìïåðàòóð
Â. Àãààðûí ÷èéã
Ã. Àãààðûí áîõèðäîëò
Ä. Àãààðûí óðñãàëûí õóðä
32. Êîëè èíäåêñ:
À. ßäàæ íýã ãýäýñíèé ñàâõàíöàð àãóóëàãäàæ áàéãàà óñíû õýìæýý
Á. Íýã ëèòð óñàíä àãóóëàãäàõ ãýäýñíèé ñàâõàíöðûí òîî
33. Êîëè òèòð:
À. ßäàæ íýã ãýäýñíèé ñàâõàíöàð àãóóëàãäàæ áàéãàà óñíû õýìæýý
Á. Íýã ëèòð óñàíä àãóóëàãäàõ ãýäýñíèé ñàâõàíöðûí òîî
34. Õ¿¿õäèéí ýðõòýí òîãòîëöîîíû ¿éë àæèëëàãààã õýìæèí ñóäëàõ àðãûã þó ãýæ íýðëýäýã âý?
À. Àíòðîïîìåòð
Á. Ôèçèîìåòð
Â. Ñîìàòîñêîïè
Ã. Àñóóìæààð ñóäëàõ
Ä. Ðåíòãåíîñêîïè
35. Óñûã ÷àíàðûí ¿ç¿¿ëýëòýýð íü íîðì÷ëîõîä õýäýí áàëëûí ñèñòåìèéã õýðýãëýäýã âý? 36. Óñíû ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõ àðãàä àëü íü îðîõã¿é âý? 37. Óñûã õëîðæóóëàõäàà ¿ëäýãäýë õëîðûã õýä áàéõààð òîîöîæ õèéäýã âý? 38. Óñàíä õëîðëîã äàâñ èõñýæ áàéãàà íü óñàíä ÿìàð áîõèðäîëò èõ áàéãààãèéí ãîë ¿ç¿¿ëýëò áîëîõ âý? 39. ßìàð ýëåìåíòýýð áîõèðäñîí óñûã õýðýãëýñíýýð “ìèíèìàòà õàì øèíæ” ¿¿ñýõ âý? 40. Ýìíýëãèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí òºëºâëºëò ÿìàð áàéõ íü ýìíýëãèéí äîòîîä õàëäâàð ãàðàõààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëäýã ìºí ýì÷ëýí ñýðãèéëýõ ¿éë àæèëëàãààíû òààëàìæòàé íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëäýã âý? 41.ßìàð çîõèîí áàéãóóëàëòòàé ïàëàòûí ñåêö íü àãààðæóóëàëò áà áàéãàëèéí ãýðýëò¿¿ëãèéí òîõèðîìæòîé íºõöëèéã õàíãàäàã âý? 42. Äîòðûí òàñãèéí íýã ïàëàòòàé ñåêö íü õýðõýí òºëºâëºãäñºí áàéäàã âý? 43. Ìýñ çàñëûí ºðººã õààíà áàéðëóóëáàë çîõèìæòîé âý? Â. Ïàëàòòàé òàñãóóäààñ òóñàä íü, áëîêûí çîõèîí áàéãóóëàëòòàéãààð Ä. Ýìíýëãèéí òóñãàé êîðïóñò
44. Äîòðûí áîëîí ìýñ çàñëûí òàñàã íü åðºíõèé íýã õ¿ëýýí àâàõ òàñàãòàé áàéæ áîëîõ óó? Ã. Ǻâõºí ñàéí õàëäâàðã¿éòãýë õèéñíèé äàðàà áàéæ áîëíî 45. Äîòðûí òàñãèéí äºðâºí îðòîé íýã ïàëàò íü 20ì2 òàëáàéòàé áàéõ íü ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãàä òîõèð÷ áàéíà óó? 46. Àìèíäýì ÐÐ äóòàãäàõàä õýäýí Ä-èéí øèíæ èëýðäýã âý? 47. Á¿òýí áîêñ íü õàãàñ áîêñîîñ þóãààðàà ÿëãààòàé âý? Ã. Ýìíýëãèéí àæèëòàí áà ºâ÷òºí íü òàñãààñ äàìæèí îðîõ åðºíõèé íýã õààëãàòàé áàéíà 48. Áîêñûí íýã îðîíä ÿìàð òàëáàé íîãäîõ âý? 49. Îëîí îðòîé ýìíýëãèéí õàëäâàðòûí òàñàã íü õààíà áàéðëàñàí áàéâàë çîõèìæòîé âý? Â. Êîðèäîð áà ëèôòýýñ äàìæèí îðîõ òóñãàé òóñãààðëàõ ºðººòýé áîë àëü ÷ êîðïóñûí ÿìàð ÷ äàâõàðò 50. Äîòðûí òàñãèéí ºðººí¿¿äèéí áè÷èë öàã óóðûí òîõèðîìæòîé ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã äóðüäàíà óó?
À. Àãààðûí òåìïåðàòóð 180, õàðüöàíãóé ÷èéãøèë 45%, àãààðûí õºäºë㺺í 0,2ì/ñ
Á. Àãààðûí òåìïåðàòóð 240, õàðüöàíãóé ÷èéãøèë 75%, àãààðûí õºäºë㺺í 0,4ì/ñ
Â. Àãààðûí òåìïåðàòóð 250, õàðüöàíãóé ÷èéãøèë 25%, àãààðûí õºäºë㺺í 0,5ì/ñ
Ã. Àãààðûí òåìïåðàòóð 180, õàðüöàíãóé ÷èéãøèë 80%, àãààðûí õºäºë㺺í 0,1ì/ñ
Ä. Àãààðûí òåìïåðàòóð 180, õàðüöàíãóé ÷èéãøèë 60%, àãààðûí õºäºë㺺í 0,1ì/ñ
51. Õàìãèéí èõ èíñîëÿöè /íàð òóñàõ õóãàöàà/ õààíà áàéõ ¸ñòîé âý? 52. Íàñàíä õ¿ðñýí õ¿íèé áèåèéí æèíãèéí õýäýí õóâèéã óñ ýçýëäýã âý? 53 Ýìíýëãèéí ºðººíèé àãààð äàõü í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéí õýìæýý õýä áàéõ ¸ñòîé âý? 54. Òóÿàòàé àæèëëàæ áóé ýìíýëãèéí àæèëòíû ñ¿¿ëèéí 10 æèëä íèéò àâñàí òóÿàíû õýìæýý õýäýýñ õýòðýõã¿é áàéõ ¸ñòîé âý? 55. Õ¿í õîíîãò õýäýí ìèêðîãðàìì èîäûã õîîë õ¿íñýýðýý àâ÷ áàéõ ¸ñòîé âý?
À. 150-200
Á. 200-250
Â. 250-300
Ã. 300-400
Ä. 400-500
56. Ýäãýýð ìèêðîýëåìåíò¿¿äèéí àëü íü ãýäñýíä òºìðèéí øèìýãäýëòèéã ñàéæðóóëàõ íºëººòýé âý?
À. Íàòðè
Á. Êàëèé
Â. Ìàðãàíåö
Ã. Êîáàëüò
Ä. Öàéð
57. Ýäãýýð ìèêðîýëåìåíò¿¿äèéí àëü íü áèå ìàõáîäèä êàëüöèôèêàöèéí ýñðýã íºëºº ¿ç¿¿ëäýã âý?
À. Èîä
Á. Ôòîð
Â. Ìàðãàíåö
Ã. Ìàãíè
Ä. Öàéð
58. Ìàãíè öóñíû ñóäñàíä ÿìàð ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã âý?
À. Ñóäàñ ºðãºñãºõ
Á. Ñóäàñ íàðèéñãàõ
Â. Ñóäàñ õàòóóðóóëàõ
Ã. ßìàð ÷ ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõã¿é
Ä. Ñóäàñ íàðèéñãàõ, õàòóóðóóëàõ õàâñàðñàí íºëºº
59. Óíäíû óñàí äàõü ôòîðûí íîðì õýìæýý õýä âý?
À. 0,3ìã/ë
Á. 10ìã/ë
Â. 0,7-1,5ìã/ë
Ã. 0,05ìã/ë
Ä. 500ìã/ë
60. Õ¿÷òýé áîõèðäîëòîé õºðñíèé àðèóí öýâðèéí òîî õýä áàéäàã âý?
À. 0,70-0,85
Á. 0,85-0,90
Â. 0,90-0,95
Ã. 0,70-ààñ áàãà
Ä. 0,95-ààñ äýýø
61. Ä âèòàìèíû íèéëýãæèëòýä ÿìàð óðòòàé õýò ÿãààí òóÿà îðîëöäîã âý?
À. 320-275íì
Á. 275-225íì
Â. 225-200íì
Ã. 200-170íì
Ä. 170-140íì
62. Àãààðûí áîõèðäîëòûí àðõàã íºëººë뺺ñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõèéí òóëä õîðò áîäèñóóäàä ýð¿¿ë àõóéí ÿìàð íîðì òîãòîîõ øààðäëàãàòàé âý?
À. Íýã óäààãèéí õàìãèéí èõ àãóóëàìæ
Á. ªäðèéí äóíäàæ àãóóëàìæ
Â. Ôîí àãóóëàìæ
Ã. Àæëûí áàéðíû àãààðò õîðò áîäèñûí ÇÄÕ
Ä. Ñàðûí äóíäàæ àãóóëàìæ
63. Çàéëøã¿é øààðäëàãàòàé àãààð ñîëèëöîîíû äàâòàìæ ãýæ þó âý?
À. ªðººíä í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéí àãóóëàìæèéã ÇÄÕ-ýýñ èõýñãýõã¿éí òóëä öàãèéí òóðø ãàäíààñ îðóóëæ áàéãàà àãààðûí õýìæýý
Á. ªðººíä í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéí àãóóëàìæèéã ÇÄÕ-ýýñ èõýñãýõã¿éí òóëä öàãèéí òóðø ºðººíèé àãààðûã ãàäíàõ àãààðààð ñýëãýõ òîîí óòãà
64. Àëü íü ñóóðüøëûí á¿ñèéí àãààðûí ¿íäñýí áîõèðäóóëàã÷ áèø âý?
À. Æèãíýãäýã÷ áîäèñ
Á. Í¿¿ðñòºðºã÷èéí äóòóó èñýë
Â. Õ¿õðèéí õî¸ð÷ èñýë
Ã. Õ¿õðèéí ãóðàâ÷ èñýë
Ä. Í¿¿ðñòºðºã÷èéí õî¸ð÷ èñýë
65. Ìýñ çàñëûí ºðººíä àãààðæóóëàëòûí ÿìàð ñèñòåìèéã ñóóðèëóóëàõ âý?
À. Ìåõàíèê îðóóëàõ
Á. Áàéãàëèéí ãàðãàõ
Â. Îðóóëàõ, ãàðãàõ (ãàäíààñ îðóóëàõ àãààðûí õýìæýý èõ)
Ã. Îðóóëàõ, ãàðãàõ (ãàäàãø òàòàõ àãààðûí õýìæýý èõ)
Ä. Îðóóëàõ, ãàðãàõ (îðóóëàõ áà ãàðãàõ àãààðûí ýçýëõ¿¿í òýíö¿¿)
66. Ñóðàã÷èéí øèðýýíèé ÿìàð õýìæýýñ íü õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäýä õàìãèéí èõ íºëºº ¿ç¿¿ëäýã âý?
À. Ñóóäëûí ºíäºð
Á. Äèñòàíö
Â. Øèðýýíèé ºíäºð
Ã. Øèðýý áà ñàìáàðûí õîîðîíäûí çàé
Ä. Äèôôåðåíö
67. Õ¿¿õäèéí áèåèéí ºñºëò, õºãæèëòèéã ÿìàð àðãààð õýìæèõ âý?
À. Ñîìàòîìåòð
Á. Ôèçèîìåòð
Â. Ñîìàòîñêîïè
Ã. Àíòðîïîìåòð
Ä. Àñóóìæ ñóäàëãààíû àðãà
68. Áèå áÿëäðûí ºñºëò õºãæèëòèéã õýìæèí, ¿íýëãýý ºãºõºä ýìíýëýã, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãààíä èõýâ÷ëýí ÿìàð àðãûã àøèãëàäàã âý?
À. Ãðàôèê çóðàãëàë
Á. Ñèãìà õýëáýëçëèéí àðãà
Â. Ðåãðåññèéí õóâààðüò õ¿ñíýãò
Ã. Á¿ãäèéã àøèãëàíà
Ä. Àíòðîïîìåòð
69. Õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéã èæ á¿ðýí, ¿íýí çºâ ä¿ãíýõèéí òóëä Ñ.Ì. Ãðîìáàõûí õýäýí øàëãóóðûã àøèãëàäàã âý?
À. 3
Á. 5
Â. 4
Ã. 6
Ä. 2
70. Ãàçðûí ãàäàðãûí íàëóó íü õýäýí õóâü áàéãàà ãàçàð íóòàãò ñóóðèí ãàçðûã áàðèõààð òºëºâëºäºã âý?
À. 10%
Á. 20%
Â. 30%
Ã. 40%
Ä. 50%
71. Õ¿¿õäèéí õóâöàñ õèéõ ìàòåðèàë íü íèéëýã ýä, õèìèéí íýãäëèéã õýäýí õóâü àãóóëñàí áàéõûã çºâøººðäºã âý?
À. 20%
Á. 30%
Â. 40%
Ã. 50%
Ä. 60%
72. Õ¿¿õäèéí á¿õ õóâöàñíû æèí íü áèåèéí æèíãèéí õýäýí õóâèàñ õýòýð÷ áîëîõã¿é âý?
À. 5%
Á. 10%
Â. 15%
Ã. 20%
Ä. 25%
73. Íÿðàé áîëîí ÿñëèéí íàñíû õ¿¿õäèéí õóâöàñ, ºëãèéí äààâóóíû ìàòåðèàë íü íèéëýã ýä, àöåòàò çýðýã õèìèéí íýãäëèéã àãóóëñàí áàéõ ¸ñòîé þó?
À. Òèéì
Á. ¿ã¿é
74. Øàðæèãíàäàã òîãëîîì äîòîð õèéñýí ç¿éë íü õýäýí ìèëëèìåòðýýñ áàãàã¿é áàéõ ¸ñòîé âý?
À. 50ìì
Á. 55ìì
Â. 60ìì
Ã. 65ìì
Ä. 70ìì
75. Àìèíîïëàñòààð õèéñýí òîãëîîìîíä ôîðìàëüäåãèä õýäýí ìèëëèãðàììààñ èë¿¿ã¿é áàéõ ¸ñòîé âý?
À. 4ìã
Á. 5ìã
Â. 6ìã
Ã. 7ìã
Ä. 8ìã
76. Áîõèð óñíû öîîíîãèéí ýçýëõ¿¿íèé õýäýí õóâü ä¿¿ðñýí ¿åä çîðèóëàëòûí òåõíèê õýðýãñëýýð ñîðóóëæ, çàéëóóëäàã âý?
À. 50-60%
Á. 60-70%
Â. 70-80%
Ã. 80-90%
Ä. 40-50%
77. Æóðàâëåâèéí áàãàæààð òàëõàíä þó òîäîðõîéëîõ âý?
À. Òàëõíû õýëáýð
Á. Õººëò
Â. Òàëõíû ÷èéãëýã
Ã. Òàëõíû áîõèðäîëò
Ä. Òàëõíû àìò
78. ßñëèéí íàñíû õ¿¿õäèéí òîãëîîìûí õàìãèéí æèæèã õýñãèéí äèàìåòð õýä áàéõ ¸ñòîé âý?
À. 30ìì-ýýñ áàãàã¿é
Á. 40 ìì-ýýñ áàãàã¿é
Â. 20ìì-ýýñ áàãàã¿é
Ã. 50ìì-ýýñ áàãàã¿é
Ä. 10ìì-ýýñ áàãàã¿é
79. Àæëûí áàéðàíä ãàðñàí õóðö õîðäëîãûí òîõèîëäëûã õýäýí öàãèéí äîòîð ìýäýýëýõ ¸ñòîé âý?
À. 12ö
Á. 24ö
Â. 48ö
Ã. 72ö
Ä. 6ö
80. Äîðãèîíûã äàâòàìæààð íü õýä àíãèëäàã âý?
À. 2
Á. 3
Â. 4
Ã. 5
Ä. 6
81. Õ¿¿õäèéí ñóðãàëò, õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãûí ¿íäñýí ºðººí¿¿äèéã íàðíû ãýðýë ÿàæ òóñàõààð áàéðëóóëàõ ¸ñòîé âý?
À. Øóóä
Á. Øóóä áóñ
82. Õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãûí ýäýëáýð ãàçðûí õýäýí õóâèéã ìîä, áóò, ñººã òàðüæ íîãîîðóóëàõ ¸ñòîé ãýæ ¿çäýã âý?
À. 40%
Á. 50%
Â. 60%
Ã. 70%
Ä. 80%
83. ¯éëäâýðèéí òîîñûã á¿òöýýñ íü õàìààðóóëæ õýäýí á¿ëýã áîëãîäîã âý?
À. 4
Á. 5
Â. 6
Ã. 7
Ä. 8
84. Óëñûí ñòàíäàðòàä çààñíààð óñûã õëîðæóóëàõàä ¿¿ññýí ¿íýð, àìò õýäýí îíîîíîîñ èõã¿é áàéõ âý?
À. 0,5-ààñ èõã¿é
Á. 1-ýýñ èõã¿é
Â. 1,5-ààñ èõã¿é
Ã. 2-îîñ èõã¿é
Ä. 2,5-ààñ èõã¿é
85. Óñíû õóóëüä òºâëºðñºí óñàí õàíãàìæèéí óñíû ýõ ¿¿ñâýðèéí îð÷èìä õýäýí ìåòð çàéä ýð¿¿ë àõóéí á¿ñ òîãòîîäîã âý?
À. 50 ì-ýýñ äîîøã¿é çàéä
Á. 100 ì-ýýñ äîîøã¿é çàéä
Â. 150 ì-ýýñ äîîøã¿é çàéä
Ã. 200 ì-ýýñ äîîøã¿é çàéä
Ä. 250 ì-ýýñ äîîøã¿é çàéä
86. ÓÑÒ 900-92-ä çààñíààð óñàí ñàíãèéí öýâýð óñàíä óóññàí õ¿÷èëòºðºã÷èéí õýìæýý õýä áàéäàã âý?
À. 0,5 ìë/ë-ýýñ áàãàã¿é
Á. 1 ìë/ë-ýýñ áàãàã¿é
Â. 2 ìë/ë-ýýñ áàãàã¿é
Ã. 4 ìë/ë-ýýñ áàãàã¿é
Ä. 3 ìë/ë-ýýñ áàãàã¿é
87. Îðîí ñóóöíû àãààðûí äóëààíû õýëáýëçýë õýâòýý òýíõëýãò õýä áàéõ ¸ñòîé âý?
À. +2ºÑ
Á. +2,5ºÑ
Â. +3ºÑ
Ã. +3,5ºÑ
Ä. +4ºÑ
88. Îðîí ñóóöíû àãààðûí äóëààíû õýëáýëçýë áîñîî òýíõëýãò õýäýýñ èë¿¿ áàéæ áîëîõã¿é âý?
À. +2ºÑ
Á. +2,5ºÑ
Â. +3ºÑ
Ã. +3,5ºÑ
Ä. +4ºÑ
89. Õýâèéí íºõöºëä ãàçðûí ãàäàðãà äýýðõè àãààðûí äàðàëòûí õýëáýëçýë õýäýí ìèëëèìåòð áàéäàã âý?
À. 10-20ìì
Á. 10-30ìì
Â. 10-25ìì
Ã. 10-35ìì
Ä. 10-40ìì
90. ªðººí äîòîðõ àãààðûí óðñãàëûí õóðä õýä áàéõ íü õàìãèéí òîõèðîìæòîé ãýæ ¿çäýã âý?
À. 0,05-0,1ì/ñåê
Á. 0,1-0,3ì/ñåê
Â. 0,4-0,5ì/ñåê
Ã. 0,5-0,6ì/ñåê
Ä. 0,6-0,7ì/ñåê
91. Áèå îðãàíèçìä õîîë õ¿íñýýð îðäîã äàðààõü í¿¿ðñ óñíóóäûí àëü íü ïîëèñàõàðèä âý?
À. Ñàõàðîç
Á. Ãëèêîãåí
Â. Ëàêòîç
Ã. Ìàëüòîç
Ä. Ôðóêòîç
92. ßìàð àìèíäýì äóòàãäàõàä áåðè-áåðè ºâ÷èí ¿¿ñäýã âý?
À. Âèòàìèí Ñ
Á. Êàðîòèí
Â. Êàëüöèôåðîë
Ã. Ðèáîôëàâèí
Ä. Òèàìèí
93. Ñòàôèëîêîêêèéí ãàðàëòàé õîîëíû õîðäëîãî íü ÿìàð õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íòýé õîëáîîòîé áàéäàã âý?
À. Íîãîîíû ñàëàòòàé
Á. Êîíñåðâëîñîí ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿íòýé
Â. Êîíñåðâëîñîí çàãàñàí á¿òýýãäýõ¿¿íòýé
Ã. ªíäãºí á¿òýýãäýõ¿¿íòýé
Ä. Ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íòýé
94. Òàëõíû õ¿íäèéí æèí õýä áàéõ ¸ñòîé âý?
À. 0,5êã
Á. 0,6êã
Â. 0,7êã
Ã. 0,8êã
Ä. 0,9êã
95. Ìàøèíû ò¿ëøíèé äóòóó øàòàëòààñ ¿¿ññýí íýãäë¿¿äèéí õýäýí õóâü íü õºðñºíä øèíãýäýã âý?
À. 10%
Á. 15%
Â. 20%
Ã. 25%
Ä. 30%
96. Ìàøèíû ò¿ëøíèé øàòàëòààñ ¿¿ññýí íýãäë¿¿äèéí õýäýí õóâü íü àãààðò äýãääýã âý?
À. 65%
Á.70%
Â. 75%
Ã. 80%
Ä. 85%
97. Àõóéí õýðýãöýýíèé óñàíä áàéõ íèòðàòûí õýìæýý õýäýí ìèëëèãðàìì/ëèòð âý? 98. Õàëààëòûí õýðýãñëèéí ãàäàðãóóãèéí äóëààíûã ÿìàð õ¿÷èí ÷àäàëòàé ìºíãºí óñààð õýìæèõ âý? 99. Õàëààõ õýðýãñëèéí ãàäàðãóó õýäýí õýìýýñ äýýø õàëàõ ¸ñã¿é ãýæ ¿çäýã âý? 100. ßìàð àìèíäýì äóòàãäñàíààð áåðè-áåðè ºâ÷èí ¿¿ñýõ âý?
À. Àìèíäýì Ñ
Á. Àìèíäýì Â1
Â. Àìèíäýì Â2
Ã. Àìèíäýì Â6
Ä. Àìèíäýì Â12
101. Óÿí õàðèìõàé áèåèéí õýäýí ãåðöýýñ äýýø äàâòàìæòàé õýëáýëçëèéã äîðãèîí ãýõ âý?
À. 1ãö
Á. 2ãö
Â. 3ãö
Ã. 4ãö
Ä. 5ãö
102. ¯éëäâýðèéí õàÿãäëûí ñàðíèëòàíä õèé ìàíäëûí òåìïåðàòóðûí ñòðàòèôèêàöè íºëººëäºã. Èéìä 100ì ºíäºð òóòàìä òåìïåðàòóð Ñ-èéí õýäýí ãðàäóñàà𠺺ð÷ëºãäºõèéã òåìïåðàòóðûí ãðàäèåíò ãýæ íýðëýäýã âý?
À. 1°Ñ
Á. 2 °Ñ
Â. 3°Ñ
Ã. 4°Ñ
Ä. 5°Ñ
103. Èõýíõ ýìíýëãèéí ºðººíèé õóâüä 1 îðîíä íîãäîõ àãààðûí ñîëèëöîîíû õýìæýý õýä áàéõ âý?
À. 60ì3
Á. 70ì3
Â. 80ì3
Ã. 90ì3
Ä. 100ì3
104. Ýìíýëãèéí ºðººí¿¿äèéí áàéãàëèéí ãýðýëò¿¿ëãèéí êîýôôèöèåíò õýä áàéõ âý?
À. 0,5%
Á. 1%
Â. 1,5%
Ã. 2%
Ä. 2,5%
105. Êàçåèí óóðàã àãóóëñàí ñ¿¿íèé íàéðëàãûí õýäýí õóâü íü êàçåèí áàéäàã âý?
À.25%-35%
Á. 35%-45%
Â. 75% áà ò¿¿íýýñ èõ
Ã. 45%-55%
Ä. 55%-65%
106. Àòìîñôåðèéí àãààðò àãààðûã áîõèðäóóëàã÷ õ¿÷èí ç¿éëñèéí êîíöåíòðàöè 0,1ìã/ì3 áàéõàä íàðíû öàöðàãèéí õ¿÷ îéðîëöîîãîîð õýäýí õóâèàð áóóðäàã âý?
À. 5%
Á. 10%
Â. 15%
Ã. 20%
Ä. 25%
107. Íÿí ñóäëàëûí øèíæèëãýýíä ñîðüö àâàõûí ºìíº óñíû öîðãûã ñïèðòýí äýíãýýð óëàéñòàë íü àðèóòãààä, óñàà õýäýí ìèíóò îð÷èì ãîîæóóëñíû äàðàà àðèóòãàñàí ñàâàíäàà óñíû ñîðüöîî àâàõ ¸ñòîé âý?
À. 5ìèí
Á. 10ìèí
Â. 15ìèí
Ã. 20ìèí
Ä. 25ìèí
108. Ìàíàé óëñàä õýäýí îíîîñ ýõëýí öýöãèéí âàêöèí ¿éëäâýðëýæ ýõýëñýí áý? 109. Àðèóí öýâýð õàëäâàð ñóäëàëûí àæëûí ¿íäñýí ÷èã øóãàìûã òîäîðõîé çààæ òóñãàñàí òóñ ãàçðûí ä¿ðýì õýäýí îíä áàòëàãäàí ãàðñàí áý?
À. 1940 îí
Á. 1941 îí
Â. 1942 îí
Ã. 1943 îí
Ä. 1944 îí
110. ÁÍÌÀÓ-ûí ÑíÇ-ººñ Óëñûí Àðèóí Öýâðèéí Áàéöààí øàëãàõ Åðºíõèé ãàçðûí ä¿ðìèéã õýäýí îíä øèíý÷ëýí áàòàëñàí áý? 111. Ìàíàé óëñûí àíõíû ÀÖÕÑ-ûí ñòàíö-Óëààíáààòàð õîòûí ñòàíö àíõ õýäýí îíä áàéãóóëàãäñàí áý?
À. 1945 îí
Á. 1946 îí
Â. 1947 îí
Ã. 1948 îí
Ä. 1949 îí
112. ÝÀÕÍÑÓ-ûí ìýðãýæèëòí¿¿ä ýð¿¿ë àõóéí 4 ñàëáàðààð àíõ õýäýí îíä óëñûí áàðèëãà òºëºâëºëòèéí àíõíû ýð¿¿ë àõóéí íîðìûã áîëîâñðóóëñàí ãàðãàñàí áý?
À. 1955 îí
Á. 1960 îí
Â. 1965 îí
Ã. 1970 îí
Ä. 1975 îí

“Á” õóâèëáàð (Ýíý õýñýãò 1-104 äóãààð áè÷èãäñýí íèéò 104 ñîðèë îðæ áàéíà)
Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãî

Æè÷ : Îëîí çºâ õàðèóëòûã òýìäýãëýõäýý äîð íü áè÷èãäñýí ¿ñýã ìºí çºâ ãýæ ¿çñýí õàðèóëòûí ºìíºõ äóãààðûã òóñ òóñ äóãóéëíà. 1. Ìàõ, çàãàñûã õýðýãëýñíýýð ãåëüìåíòèéí ÿìàð ºâ÷íººð ºâ÷ëºõ áîëîìæòîé âý?
1. Ôèííîç Õàðèó: à á â ã ä
2. ßìàð õàëäâàðò ºâ÷èí ìàëûí ñ¿¿ãýýð äàìæèí õàëäâàðëàõ áîëîìæòîé âý? Õàðèó: à á â ã ä
3. Õîîëíû õîðäëîãûã øàëòãààíààð íü þó ãýæ àíãèëäàã âý?
1. Íÿíãèéí ãàðàëòàé Õàðèó: à á â ã ä
4. Õ¿íñíèé íýìýëòèéã ÿìàð ¿åä õýðýãëýõýýñ òàòãàëçàõ âý?
1 ¿éëäâýðëýëèéã ñàéæðóóëàõ çàìààð õ¿ññýí ¿ð ä¿íäýý õ¿ðýõ áîëîìæã¿é
2. ¿éëäâýðëýëèéã ñàéæðóóëàõ çàìààð õ¿ññýí ¿ð ä¿íäýý õ¿ðýõ áîëîìæòîé 3. Áèîëîãèéí ¿íýò ÷àíàð íýìýãäýõ, ñàéæðàõ
4. Áèîëîãèéí ¿íýò ÷àíàð àëäàãäàõ, áóóðàõ
Õàðèó: à á â ã ä
5. Ýäãýýðèéí àëèéã íü õ¿íñíèé íýìýëòýä òîîöäîãã¿é âý? Õàðèó: à á â ã ä
6. ÄÝÌÁ-ûí áîäëîãîîð ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë àæèëëàãààíû çîðèëãûã þó ãýæ òîäîðõîéëñîí áý? Õàðèó: à á â ã ä
7. Äàðààõ àìèíäýì¿¿äýýñ àëü íü áèå ìàõáîäèä ¿¿ñýæ íèéëýãæäýãã¿é âý? 5. Â6
Õàðèó: à á â ã ä
8. Äàðààõ àìèíäýì¿¿äýýñ àëü íü áèå ìàõáîäèä äîòîîä íèéëýãæèëòèéí ÿâöàä ¿¿ñ÷ áàéäàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
9. Âèòàìèí Ð-ãèéí îðãàíèçìä ã¿éöýòãýõ ¿¿ðãèéã çààíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
10. Óñûã õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõýä ÿìàð ¿íäñýí àðãóóäûã õýðýãëýäýã âý? Õàðèó: à á â ã ä
11. Øóóãèàíû íºëººãººð õ¿íèé áèå ìàõáîäèä äàðààõ ýìãýã¿¿ä ¿¿ñíý. Õàðèó: à á â ã ä
12. Áèå ìàõ áîäèä öàéð äóòàãäàõàä ÿìàð øèíæ òýìäýã èëýðäýã âý?
1. Õºâã¿¿äýä áýëãèéí õºãæèë óäààøèð÷, îõèäîä ñàðûí òýìäýã òàñàëäàõ Õàðèó: à á â ã ä
13. Ãàäàðãûí óñ íü äàðààõ øèíæ ÷àíàðóóäûã àãóóëñàí áàéíà. Õàðèó: à á â ã ä
14. Óñíû ººðºº öýâýðøèõ ïðîöåññ ÿâàãäñàíààð óñíû ÿìàð ÷àíàð íü ñàéæðàõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
15. Àõóéí ãàðàëòàé áîõèð óñàíä ÿìàð áè÷èë áèåòí¿¿ä àãóóëàãäàæ áîëîõ âý?
1. Ñàëìîíåëë Õàðèó: à á â ã ä
16. ßìàð ÿìàð àðãóóäààð õîîëëîëòûí áàéäàëä ýð¿¿ë àõóéí ¿íýëãýýã ºãäºã âý? Õàðèó: à á â ã ä
17. Óñûã öýâýðëýõ ìåõàíèê àðãóóäàä àëü íü îðîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
18. Óñíû ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ ºâºðìºö àðãóóäûã äóðüäàíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
19. Óñàí õàíãàìæèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã ñîíãîõîä ÿìàð øààðäëàãà õàíãàñàí óñûã ñîíãîí àâàõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
20. Îçîíæóóëàõ àðãûí õëîðæóóëàõ àðãààñ äàâóó òàëóóäûã íýðëýíý ¿¿? Õàðèó: à á â ã ä
21. Õîîë õ¿íñýýð äàìæèí õàëäâàðëàäàã íÿíãèéí ãàðàëòàé õàëäâàðò ºâ÷í¿¿äèéã íýðëýíý ¿¿? Õàðèó: à á â ã ä
22. Óñààð äàìæèí òàðõàõ õàëäâàðò ºâ÷í¿¿äèéã íýðëýíý ¿¿? Õàðèó: à á â ã ä
23. Ãàäàðãûí óñíû õ¿íèé ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé áîõèðäóóëàã÷ ýõ ¿¿ñâýð¿¿äýä þó îðîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
24. Óñíû áèîãåí áîõèðäîëòûí øóóä áóñ ¿ç¿¿ëýëòýíä àëü íü îðîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
25. Óíäíû óñ íü ÿìàð øààðäëàãóóäûã õàíãàñàí áàéõ ¸ñòîé âý? Õàðèó: à á â ã ä
26. Óñíààñ ÿàðàëòàé õàëäâàðààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿éë àæèëëàãààíä àëü íü îðîõ âý? 4. Óñ äàìæóóëàõ ñòàíöóóäàä óñíû öýâýðëýãýý, àðèóòãàëûã ÷àíàðæóóëàõ
5. Óñàí õàíãàìæèéí ýõ ¿¿ñâýðò çºâõºí ÿëòàñ õîîðîíäûí óñûã õýðýãëýõ
Õàðèó: à á â ã ä
27. Óñíû äàâñíû íàéðëàãà íü ÿìàð ºâ÷í¿¿ä ¿¿ñýõ ýðñäýëò õ¿÷èí ç¿éë áîëîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
28. Óñíû åðºíõèé ýðäýñæèëò ÿìàð áàéõàä öýíãýã óñàíä õàìààðàõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
29. Óñíû ýðäýñæèëò íü ÿìàð ºâ÷èí ¿¿ñýõ øàëòãààí áîëîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
30. Àíõäàã÷ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýëòèéí ¿íäýñ þó âý?
1. Õ¿÷èí ç¿éëèéí õîðò íºëººã àðèëãàõ áà ýñâýë ò¿âøèíã õîðò íºëºº ¿ç¿¿ëýõã¿é áàéõ õ¿ðòýë õýìæýýíä áóóðóóëàõ 3. Ãàäààä îð÷íû õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã íîðì÷ëîõ Õàðèó: à á â ã ä
31. Èë çàäãàé óñ äàðààõ áîõèðäóóëàã÷äûí àëèíààð íü áîõèðäîæ áîëîõ âý?
1. Ìåòàëë áà ìåòàëë áóñ ýëåìåíò àãóóëñàí õîðò íýãäë¿¿ä
2. Íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ä
3. Îðãàíèê áà ýðäýñò õîëüöóóä
4. Ãàäàðãûí èäýâõèò áîäèñóóä
Õàðèó: à á â ã ä
32. Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí åðºíõèé òºëºâëºãººãººð äàðààõ àñóóäëûã øèéäíý.
1. Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí òàëáàéí íÿãòðàëûã òîîöîõ
2. Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí òàëáàéä ýìíýëãèéí öîãöîëáîðûã áàéðëóóëàõ
3. Ýìíýëãèéí öîãöîëáîðóóäûã á¿ñ÷ëýí õóâààí áàéðëóóëàõ
4. Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí òàëáàéä õîîðîíäûí çàì áàéãóóëàõ
5. Îðøèí ñóóã÷äûí á¿ñýä ýìíýëãèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéã áàéðëóóëàõ
Õàðèó: à á â ã ä
33. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä áàéäàã õîðò õàâäàð ¿¿ñãýäýãã¿é ýð¿¿ëæ¿¿ëýã÷ áîäèñóóäàä äàðààõè áîäèñóóäûí àëü íü îðîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
34. Ýìíýëãèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæèä äàðààõ á¿ñ¿¿ä áàéðëàíà. Õàðèó: à á â ã ä
35. Ýð¿¿ë àõóéí íîðìîîð ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûã õýäýí îðîõ õààëãàòàé áàéõààð òºëºâëºäºã âý?
1. Àæ àõóéí õýñýã ð¿¿ îðîõ áóþó åðºíõèé íýã
2. Êîðïóñ òóñ á¿ð îðîõ õààëãàòàé áàéíà Õàðèó: à á â ã ä
36. Õàëäâàðòàé ºâ÷òºí¿¿äýä ýìíýëãèéí ÿìàð ñåêöèéí çîõèîí áàéãóóëàëò òîõèðîìæòîé âý? Õàðèó: à á â ã ä
37. Ýìíýëãèéí õàëäâàðòûí òàñãèéã ÿìàð ÿìàð àãààðæóóëàëòûí ñèñòåìýýð àãààðæóóëàõ âý? 5. Òàñãèéí áàðèëãûí çîõèîí áàéãóóëàëòûí îíöëîãîîñ õàìààð÷ ÿìàð ÷ áàéæ áîëíî
Õàðèó: à á â ã ä
38. Ýìíýëãèéí ïàëàòûí /òàñãèéí/ áè÷èë öàã óóðûã ÿìàð ¿ç¿¿ëýëòýýð àâ÷ ¿çäýã âý? Õàðèó: à á â ã ä
39. Ýìíýëãèéí ºðººí¿¿äèéí áàéãàëèéí ãýðýëò¿¿ëãèéí ýð¿¿ë àõóéí ¿íýëãýýíä äàðààõ ¿ç¿¿ëýëòèéí àëèíûã íü àâ÷ ¿çäýã âý? Õàðèó: à á â ã ä
40. Ýìíýëãèéí ºðººí¿¿äèéí õèéí áîõèðäóóëàã÷ ýõ ¿¿ñâýð¿¿äýä àëü íü îðîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
41. Ýìíýëãèéí àæèëòíóóä õàëäâàðûí ãàðàëòàé ìýðãýæëèéí ÿìàð ºâ÷í¿¿äýýð ºâ÷èëæ áîëîõ âý?
1. Âèðóñûí ãàðàëòàé àìüñãàëûí çàìûí õóðö ¿ðýâñýëò ºâ÷í¿¿ä Õàðèó: à á â ã ä
42. Ýìíýëãèéí àæèë÷èä õºäºëìºðèéí îíöëîãîîñîî õàìààðàí äàðààõ ìýðãýæëèéí ºâ÷í¿¿äýýð ºâ÷èëæ áîëíî. Õàðèó: à á â ã ä
43. Ðåíòãåí øèíæèëãýýíèé ¿åä ýìíýëãèéí àæèëòàíä ÿìàð ¿íäñýí àþóëóóä òîõèîëäîæ áîëîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
44. Ãàäààä îð÷íû õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéí õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäýä ¿ç¿¿ëæ áàéãàà íºëººëëèéí èëðýëýýñ íü õàìààð÷ ÿìàð á¿ñ¿¿äýä õóâààäàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
45. Õ¿õðèéí èñëèéí àãààðò çºâøººðºãäºõ õýìæýý õýä âý? Õàðèó: à á â ã ä
46. Òàðõâàð ç¿éí ñóäàëãààãààð ÿìàð ¿íäñýí òîîí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ãàðãàí àâàõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
47. Èîä äóòëûí ýìãýãèéí ¿åä õ¿¿õäýä ÿìàð øèíæ¿¿ä èëðýõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
48. Îð÷èí ¿åä ìýðãýæëèéí øàëòãààíòàé õàâäðûí àíãèëàëä ÿìàð õàâäðûí ºâ÷í¿¿äèéã îðóóëàõã¿é áàéãàà âý?
1. Àðüñíû õàâäàð
2. Õºõíèé õàâäàð
3. Äàâñàãíû õàâäàð
4. ßñíû õàâäàð
5. Óóøèãíû õàâäàð
Õàðèó: à á â ã ä
49. Óíä àõóéí õýðýãöýýíèé óñàíä äàðààõ õèìèéí õîðò áîäèñûí áàéæ áîëîõ õýìæýýã çààíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
50. Õºðñíèé áîõèðäîëòîîñ áîëæ ÿìàð õàëäâàðò ºâ÷èí ¿¿ñäýã âý? Õàðèó: à á â ã ä
51. Óíäíû óñíû ÷àíàðûã ¿íýëýõ ìýäýðõ¿éí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí çºâøººðºãäºõ äýýä õýìæýý õýä áàéõ ¸ñòîé âý? Õàðèó: à á â ã ä
52. Äàðààõ òóÿàíóóäûí àëü íü èîíæóóëàã÷ öàöðàãò õàìààðàõ âý? 2.Ãàììà òóÿà (ôîòîí áóþó êâàíòûí ýíåðãèéí ýãýë õýñã¿¿äèéí óðñãàë) Õàðèó: à á â ã ä
53. Îðîí íóòãèéí íºõöºëä óíäíû ýõ áóëãèéã ñîíãîõîä ÿìàð òîõèîëäîëä óñûã àøèãëàõ òóõàé àñóóäëûã ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãà øèéäâýðëýõ ýðõòýé âý ?
1. Õóóðàé ¿ëäýãäýë 1500ìã/äì3-ýýñ èõã¿é
2. Õóóðàé ¿ëäýãäýë 1800ìã/äì3-ýýñ èõã¿é
3. Õàòóóëãèéí íèéò õýìæýý 10,0ìã ýêâ/äì3-ýýñ èõã¿é
4. Õàòóóëãèéí íèéò õýìæýý 20,0ìã ýêâ/äì3-ýýñ èõã¿é
5. Òºìðèéí íèéò õýìæýý 7,0ìã/äì3 -ýýñ èõã¿é
6. Òºìðèéí íèéò õýìæýý 10,0ìã/äì3-ýýñ èõã¿é
7. Ìàíãàí 0,5ìã/äì3-ýýñ èõã¿é
8. Ìàíãàí 0,25ìã/äì3-ýýñ èõã¿é
Õàðèó: à á â ã ä
54. Àãààðûí òåìïåðàòóðûí õîíîãèéí õýëáýëçýë þóíààñ õàìààðàõ âý.
1. Ãàçàð ç¿éí ºðãºðºã
2. Æèëèéí óëèðàë
3. Ãàçðûí ãàäàðãà
4. Óðãàìëûí áàéäàë
5. Àãààðûí äàðàëò
Õàðèó: à á â ã ä
55. ßìàð ºâ÷í¿¿äèéí äýãäýëò æèëèéí óëèðëûí õàìààðàëòàé âý?
1. Àìüñãàëûí äýýä çàìûí ¿ðýâñýë
2. Àíãèíà
3. Õàòãàëãàà
4. Íåôðèò
5. Íåâðèò
Õàðèó: à á â ã ä
56. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñèéí àíãèëëûã äóðüäàíà óó?
1. Õèìèéí
2. Ôèçèêèéí
3. Áèîëîãèéí
4. Íèéãìèéí
5. Öàöðàãèéí
Õàðèó: à á â ã ä
57. Õ¿¿õäèéí òîãëîîìûí áóäãèéí áàò áºõèéã ÿìàð ç¿éëýýð àð÷èæ øàëãàäàã âý?
1. Õóóðàé õºâºí㺺ð
2. 3%-èéí äàâñíû õ¿÷ëèéí óóñìàëààð íîðãîñîí õºâºí㺺ð
3. Íîéòîí õºâºí㺺ð
4. 2%-èéí äàâñíû õ¿÷ëèéí óóñìàëààð íîðãîñîí õºâºí㺺ð
5. 1%-èéí äàâñíû õ¿÷ëèéí óóñìàëààð íîðãîñîí õºâºí㺺ð
Õàðèó: à á â ã ä
58. Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé ãàäíàõ àãààðò ÿìàð õýìæýýãýýð àãóóëàãääàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
59. Äýëõèé äàõèíä áàãà íàñíû õ¿¿õäèéã À, Ä àìèíäýìèéí äóòëààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ çîðèëãîîð ÿìàð àðãóóäûã õýðýãëýæ áàéíà âý?
1. À, Ä àìèíäýì àãóóëñàí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàíãàìæ, õýðýãëýýã íýìýãä¿¿ëýõ
2. À, Ä àìèíäýìèéã ºðãºí õýìæýýãýýð õóäàëäààëàõ
3. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèéã À-àìèíäýìýýð áàÿæóóëàõ
4. À, Ä àìèíäýìèéí äóòàëòàé õ¿¿õäèéã èëð¿¿ëýõ
5. Áàãà íàñíû õ¿¿õýä, õºõ¿¿ë áîëîí æèðýìñýí ýìýãòýé÷¿¿äèéã íýìýëòýýð ºíäºð òóíò À, Ä àìèíäýìèéí áýëäìýëýýð õàíãàæ óóëãàõ
Õàðèó: à á â ã ä
60. Òîñîíä óóñäàã àìèíäýì¿¿äèéã íýðëýíý ¿¿?
1. Ä
2. Ñ
3. À
4. Â
5. Å
Õàðèó: à á â ã ä
61. Îð÷èí ¿åä õ¿¿õäèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéäëûã ÿìàð ÿìàð ¿ç¿¿ëýëòýýð òîäîðõîéëæ áàéíà âý?
1. ßìàð íýã õóðö ºâ÷òýé ýñýõ
2. ßìàð íýã àðõàã ºâ÷òýé ýñýõ
3. Áèå áÿëäðûí õºãæèë
4. Ýðõòýí òîãòîëöîîíû õýâèéí õºãæèë
Õàðèó: à á â ã ä
62. Õ¿¿õäèéí òîãëîîìûí áóäãàíä òàâèãäàõ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãàä þó îðîõ âý?
1. Áàò áºõ, õàëüñ íü õàëöàð÷ õóóðàõã¿é
2. Áàãà çýðýã ¿íýðòýé
3. ¿íýðã¿é Õàðèó: à á â ã ä
63. Õ¿¿õäèéã øèðýý, ñàíäàëä çºâ ñóóëãàõàä þóã õàðãàëçàõ âý?
1. Õ¿¿õäèéí áèåèéí ºíäºð
2. Í¿äíèé õàðàà áà ñîíñãîë
3. ªâ÷ëºìòãèé áàéäàë
4. Ñóðëàãûí ÷àíàð
5. Øèðýýíèé ºíäºð
Õàðèó: à á â ã ä
64. Ñ¿¿íä ìýäðýõ¿éí ÿìàð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîäîðõîéëäîã âý? Õàðèó: à á â ã ä
65. ¯éëäâýðèéí õèìèéí áîäèñóóäààñ õîðäëîãûí ¿éë÷èëãýýòýé áîäèñóóäûã ñîíãîíî óó? Õàðèó: à á â ã ä
66. ̺íãºí óñíû ýðò õîðäëîãûí ¿åä ÿìàð øèíæ¿¿ä ãàðàõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
67. À àìèíäýì íü áèå ìàõáîäèä ÿìàð ¿¿ðýã ã¿éöýòãýäýã âý?
1. Í¿äíèé õàðààíû õýâèéí ¿éë àæèëëàãààã õàíãàíà
2.Ìýäðýëèéí ñèñòåìèéí ¿éë àæèëëàãààã òîãòâîðæóóëíà
3. ªñºëò, õºãæèëòèéã ñàéæðóóëíà
4. Ä àìèíäýìèéí äóòëààñ ñýðãèéëíý
5. Áèå ìàõáîäèéí õó÷óóð ýä ýñèéí ºñºí ¿ðæèõ, íºõºí òºëæèõºä ÷óõàë ¿¿ðýãòýé áºãººä àðüñ ñàëñòûí á¿ðýí á¿òýí áàéäëûã õàíãàíà.
Õàðèó: à á â ã ä
68. À àìèíäýì íü àìüòíû ãàðàëòàé ÿìàð õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íä èõ õýìæýýãýýð àãóóëàãääàã âý?
1. Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í
2. Àìüòíû ãàðàëòàé ººõ òîñ Õàðèó: à á â ã ä
69. ¯éëäâýðèéí õîðòîé õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã äàðààõ áàéäëààð àíãèëíà.
1. Áèåèéí õ¿÷íèé õºäºëìºðèéí íºõöëèéã òîäîðõîéëîã÷ õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä
2. Ôèçèêèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä
3. Õèìèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä
4. Áèîëîãèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä
5. Ìåõàíèê õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä
Õàðèó: à á â ã ä
70. Õºäºëìºðèéí íºõöºë íü ÿìàð àíãèëàëä õóâààãääàã âý?
1. Òîõèðîìæòîé
2. Ǻâøººðºãäºõ
3. Õîðòîé
4. Àþóëòàé
5. Òîõèðîìæã¿é
Õàðèó: à á â ã ä
71. ¯éëäâýðèéí õîðò áîäèñóóäûã áèå ìàõáîäèä ÿìàð íºëºº ¿ç¿¿ëæ áàéãààãààñ íü õàìààð÷ þó ãýæ õóâààäàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
72. Óóðøèõ áàéäëààñàà õàìààð÷ á¿õ îðãàíèê óóñãàã÷èä íü ÿìàð àíãèëàëä õóâààãääàã âý?
1. Áàãà óóðøèìòãàé
2. Óóðøäàãã¿é
3. Äóíä çýðãèéí óóðøèìòãàé
4. Õèéí áàéäàëòàé
5. Àìàðõàí óóðøèìòãàé
Õàðèó: à á â ã ä
73. Áåíçîëûí àðõàã õîðäëîãûí ¿åä èëðýõ øèíæ òýìäã¿¿äèéã çààíà óó?
1. Òàòàëò
2. Íåâðîçûí õàì øèíæ
3. Áðîíõèò
4. Ãàðûí àðüñíû ºâ÷í¿¿ä
Õàðèó: à á â ã ä
74. Õèìèéí õîðò áîäèñûã õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíä, áàéãàëü îð÷èíä ¿ç¿¿ëýõ íºëººëºë, õîðäóóëàõ øèíæ ÷àíàðààð íü þó ãýæ àíãèëäàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
75. Õ¿õýðëýã õèéí àðõàã õîðäëîãûí ¿åä èëðýõ øèíæ òýìäã¿¿äèéã äóðüäàíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
76. Õàð òóãàëãûí õîðäëîãûí ¿åä äàðààõ øèíæ òýìäã¿¿ä èëýðíý. Õàðèó: à á â ã ä
77. ̺íãºí óñûã õààíà èõ õýìæýýãýýð õýðýãëýäýã âý? Õàðèó: à á â ã ä
78. ¯éëäâýðèéí òîîñ íü äàðààõ ºâ÷èí ¿¿ñýõ õ¿÷èí ç¿éë áîëíî. Õàðèó: à á â ã ä
79. ¯éëäâýðèéí ýì÷ íü ÿìàð ¿¿ðýãòýé áàéäàã âý?
1. Àæèë÷èä, àëáàí õààã÷äàä íàðèéí ìýðãýæëèéí ýìíýëãèéí òóñëàìæèéã ¿ç¿¿ëýõ
2. Àæèë÷äûí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéäàëä õÿíàëò òàâèõ 4. Ýð¿¿ë ìýíäèéã äýìæèõ àæèë çîõèîí áàéãóóëàõ
5. Àæëûí áàéðíû àãààðò àãóóëàãäàõ õîðò áîäèñûí õýìæýýíä õÿíàëò òàâèõ
Õàðèó: à á â ã ä
80. Ýìíýëýã, àðèóí öýâðèéí õýñã¿¿ä íü ÿìàð ¿éëäâýð¿¿äýä çîõèîí áàéãóóëàãääàã âý?
1. Á¿õ ¿éëäâýðèéí ãàçðóóäàä
2. 2000-ààñ äýýø àæèëëàãñàäòàé õèìè, í¿¿ðñ, íåôòü îëáîðëîõ ¿éëäâýðèéí ãàçðóóäàä
3. 1000-ààñ äýýø àæèëëàãñàäòàé ¿éëäâýðò
4. 4000 áà ò¿¿íýýñ äýýø àæèëëàãñàäòàé ¿éëäâýðò
Õàðèó: à á â ã ä
81. ¯éëäâýðèéí ãàçðóóäàä çîõèîãääîã ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààíä þó îðîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
82. ßìàð öåõ¿¿äýä àýðàöèéã õýðýãëýäýã âý? Õàðèó: à á â ã ä
83. “Àðèóí öýâðèéí òóõàé” õóóëèíä çààñàí õºðñíèé àðèóí öýâýðò òàâèõ øààðäëàãóóäûã äóðüäàíà óó?
1. Îðøóóëãûí ãàçàð, õîã õàÿãäëûí öýã, áèå çàñàõ ãàçàð áîõèð óñíû öýâýðëýõ áàéãóóëàìæ, öîîíîãèéã ñòàíäàðò, ýð¿¿ë àõóéí õýì õýìæýýíèé äàãóó áàéãóóëæ àøèãëàíà.
2. Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí òóñãàé õîã õàÿãäëûã áîëîí íÿíãèéí ºñãºâºð, öàöðàã èäýâõò áîëîí õèìèéí õîðòîé áîäèñ àøèãëàí ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýý ÿâóóëäàã áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ, èðãýí õîã õàÿãäëàà ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí ä¿ãíýëò, çºâøººðºëã¿éãýýð õîã õàÿãäëûí íèéòèéí öýã äýýð õàÿõûã õîðèãëîíî.
3. Õîã õàÿãäëûí òîãòîîñîí öýãýýñ ººð ãàçàðò õîã õàÿãäàë õàÿæ, îð÷íûã áîõèðäóóëàõûã õîðèãëîíî.
4. Õ¿í, ìàë, àìüòàíä õàëäâàð òàðààõ, áàéãàëü, îð÷èíä õîð õºíººëòýé õîã õàÿãäëûã òîãòîîñîí òóñãàé öýãò áóëøëàõ áóþó óñòãàíà.
Õàðèó: à á â ã ä
84. ßìàð ºâ÷òýé ìàëûí ìàõûã õ¿íñýíä õýðýãëýõèéã õîðèãëîæ, àðèóòãàë óñòãàë õèéäýã âý?
1. Áîîì
2. Ñ¿ðüåý
3. ßì
4. Áðóöåëë¸ç
5. Ø¿ëõèé
Õàðèó: à á â ã ä
85. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû ôèçèêèéí õ¿÷èí ç¿éëñèéã íýðëýíý ¿¿?
1. Íàðíû öàöðàã
2. Àãààðûí äàðàëò
3. Àãààðûí òåìïåðàòóð
4. Èîíæóóëàã÷ öàöðàã
5. Äîðãèîí, øóóãèàí
6. Óñòºðºã÷
7. Ìàêðî áîëîí ìèêðîýëåìåíò¿¿ä
Õàðèó: à á â ã ä
86. Àãààðûí äàðàëòûã ÿìàð áàãàæóóäààð õýìæäýã âý?
1. ̺íãºí óñíû áàðîìåòð
2. ̺íãºí óñíû àÿãàí áàðîìåòð
3. Ìåòàëë áàðîìåòð-Àíåðîéä
4. Äàðàëò ººðºº áè÷èã÷-Áàðîãðàô
5. Òåðìîáàðîìåòð
6. Ïñèõðîìåòð Àññìàíà
7. Äàëàâ÷èò àíåìîìåòð
Õàðèó: à á â ã ä
87. Õºðñºíä ýð¿¿ë àõóéí ÷àíàðûí ¿íýëãýý ºãºõ人 ÿìàð ÿìàð øèíæèëãýýíèé ñîðüöóóäûã àâàõ ¸ñòîé âý?
1. Àðèóí öýâðèéí ñîðüö
2. Õèìèéí ñîðüö
3. Íÿí ñóäëàëûí ñîðüö
4. Øèìýã÷ ñóäëàëûí ñîðüö
5. Öàöðàãèéí øèíæèëãýýíèé ñîðüö
Õàðèó: à á â ã ä
88. Äîîðõ øààðäëàãóóäûã “Àðèóí öýâðèéí òóõàé” õóóëèíä îðóóëñàí óó?
1. Îð÷íû àãààðò òàâèõ øààðäëàãà
2. Õºðñíèé àðèóí öýâýðò òàâèõ øààðäëàãà
3. Îðîí ñóóö, íèéòèéí ¿éë÷èëãýýíèé áàðèëãà áàéãóóëàìæèíä òàâèõ øààðäëàãà
4. Àæèëëàõ, ñóðàëöàõ íºõöºëä òàâèõ øààðäëàãà
5. Õ¿íñíèé àðèóí öýâýðò òàâèõ øààðäëàãà
6. ¯éëäâýðèéí àæèë÷äûí ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäàë
7. Õèìèéí áîäèñò òàâèõ øààðäëàãà
Õàðèó: à á â ã ä
89. Ñóðãàëò-õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãà íü ÿìàð ¿åä òóõàéí äýâñãýðèéí ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãà áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãûí ä¿ãíýëò, çºâøººðëèéã ¿íäýñëýí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ ¸ñòîé âý?
1. Ñóðãàëò-õ¿ì¿¿æëèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí çîðèóëàëòûã ººð÷ëºõ
2. Øèíýýð àæëûí îðîí òîî ãàðãàõ
3. Àæ àõóéí íýãæ, öýã ñàëáàðûí íýìýëò ¿éë÷èëãýý ÿâóóëàõ
4. Ñóðãàëò-õ¿ì¿¿æëèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ
5. Ñóðãàëò-õ¿ì¿¿æëèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéã ºðãºòãºõ
Õàðèó: à á â ã ä
90. Õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãûí óíòëàãûí ºðººíèé áàéðëàë ÿìàð áàéõ ¸ñòîé âý?
1. Àæ àõóéí õýñýã, òóñãààðëàõ ºðººíººñ 50ì
2. Õîîëëîõ ãàçðààñ 30ì
3. Áèå çàñàõ ãàçðààñ 25-50ì
4. Óíòëàãûí áàéðíóóäûí õîîðîíä 25ì
Õàðèó: à á â ã ä
91. Ñóðãàëò-õ¿ì¿¿æëèéí áàðèëãà áàéóóëàìæèéã ÿìàð ýõ ¿¿ñâýð¿¿äýýñ ýð¿¿ë àõóéí òîãòîîñîí õýìæýýíýýñ äîòîãø áàéðëóóëàõûã õîðèãëîõ âý?
1. Òºìºð çàì
2.¯éëäâýðèéí äóó øóóãèàí
3. Õèìèéí õîðò áîäèñ
4. Õîðò õèé, óòàà òîðòîã
5. Öàöðàãèéí òîîñ
Õàðèó: à á â ã ä
92. Äàðààõ õîðäëîãóóäûí àëü íü 캺ãºíöðèéí ãàðàëòàé õîðäëîãîä õàìààðàõ âý?
1. Ýðãîòèçì
2. Ôóçàðèîòîêñèêîç
3. Àñïåðãèëëîòîêñèêîç
4. Äåíäðîäîõîòîêñèêîç
5. Ñòàõèáîòðèîòîêñèêîç
Õàðèó: à á â ã ä
93. Õ¿¿õýä, ºñâºð ¿åèéíõíèé ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºõ ýð¿¿ë àõóéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðìýíä ñóðãàëò-õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãûí àíãè, òàíõèì, á¿ëãèéí ¿íäñýí ºðººí¿¿äýä áè÷èë öàã óóðûí ÿìàð øààðäëàãà òàâüäàã âý?
1. Õàðüöàíãóé ÷èéã 40-60%
2. Õàðüöàíãóé ÷èéã 60-80%
3. Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé 0,2%
4. Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé 0,3%
5. Àãààðûí èñýëäýìæ 4 ìã/ì3
6. Àãààðûí èñýëäýìæ 5 ìã/ì3
7. Àãààðûí õóðä 0,25 ì/ñåê-ýýñ èõã¿é
8. Àãààðûí õóðä 0,5 ì/ñåê-ýýñ èõã¿é
Õàðèó: à á â ã ä
94. Ýíåðãè áà øèìò áîäèñûí õýðýãöýýã òîäîðõîéëîõûí òóëä ÿìàð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã àâ÷ ¿çäýã âý?
1. Õºäºëìºðèéí íºõöºë
2. Áèåèéí æèí
3. Íàñ, õ¿éñ
4. ¯íäñýí ñîëèëöîî
Õàðèó: à á â ã ä
95. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿èé øèìò ÷àíàðûí ¿íýëãýýíä ÿìàð ¿ç¿¿ëýëòèéã àâ÷ ¿çäýã âý?
1.Îðãàíèê áîäèñûí íàéðëàãà /óóðàã, ººõ,òîñ, í¿¿ðñ-óñ/
2. Ìýäðýõ¿éí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
3. Àìèíäýì áà ýðäýñ áîäèñûí àãóóëàìæ
4. Õóðóó ÷àíàð
Õàðèó: à á â ã ä
96. ÄÝÌÁ-ûí áîäëîãîîð ýð¿¿ë ìýíäèéí áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà çàìóóäûã çààíà óó?
1. Ñóäàëãàà, øèíæèëãýý, ä¿ãíýëò
2. Ìýäýýëýë, áîëîâñðîë, õàðèëöàà
3. Õóóëü ýðõèéí àêò
4. Òàòâàð, òàòààñ
5. Ñàíõ¿¿æèëò
Õàðèó: à á â ã ä
97. Õîòûí õ¿ðýýëýí áóé îð÷íûã õàìãààëàõ àðãà õýìæýýíä àëü íü õàìààðàõ âý?
1. Òºëºâëºëòèéí
2. Òåõíèêèéí
3. Ýð¿¿ë àõóé-òåõíèêèéí
4. Çîõèîí áàéãóóëàëòûí
5. Õóâèéí àðãà õýìæýý
Õàðèó: à á â ã ä
98. Ìóóäñàí ìàõ íü ãàäíàà ÿìàð øèíæ ÷àíàðòàé áàéõ âý?
1.Ãàäíà òàë íü õàòñàí 4. Õóðóóãààð äàðàõàä õîíõîéæ, àìàðõàí òýãøðýõã¿é
5. Õóðóóãààð äàðàõàä õîíõîéæ, àìàðõàí òýãøðýõ
Õàðèó: à á â ã ä
99. ¯éëäâýðèéí øóóãèàíû íºëººëëèéã þó ãýæ àíãèëäàã ýâ?
1. Øóóãèàíû ãýìòýë
2. Ñîíñãîë ñóëðàõ
3. Ìýðãýøëèéí ä¿ëèéðýëò
4. Íîéðã¿éäýë
5. Ñîíñãîëûí ÿäàðãàà
Õàðèó: à á â ã ä
100. Õýñãèéí óñàí õàíãàìæèéí áàéíãûí õÿíàëòààð þó þó õèéõ âý? 2. Áàéíãûí áà öàã ¿åèéí õëîðæóóëàëòûí ¿ð ä¿íã õÿíàõ
3. Õýñãèéí óñàí õàíãàìæèéí áàéãóóëàìæèéã ¿å ¿å á¿õýëä íü öýâýðëýæ áóé ýñýõ
4. Òóõàéí ýõ áóëãààñ óñ õýðýãëýäýã õ¿í àìûí ºâ÷ëºë, ýð¿¿ë ìýíäýä íºëººëºõ áàéäëûã òîãòîîõ
5. Óñûã òýýâýðëýõ, 纺õ, õàäãàëàõ ñàâíû àðèóí öýâðèéí áàéäëûã õÿíàõ
Õàðèó: à á â ã ä
101. Óñàíä óóñäàã àìèíäýì¿¿äèéã íýðëýíý ¿¿?
1. Ñ
2. Í
3. ÐÐ
4. Â6
5. Â2
6. Ê
Õàðèó: à á â ã ä
102. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé øîøãî ÿìàð ¿íäñýí øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéõ ¸ñòîé âý?
1. Òóõàéí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºðãºí õýðýãëýäýã íýð
2. ¯éëäâýðëýã÷, ñàâëàã÷ ýñâýë áîðëóóëàã÷èéí íýð õàÿã
3. Öýâýð æèí
4. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé îðöûí æàãñààëò æèí íü áóóðàõ äàðààëëààð
5. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýã óäàà èäýõ õýìæýý, ñàâàíä àãóóëàãäàõ íèéò õýìæýý Õàðèó: à á â ã ä
103. Ýìíýëãèéí ïðîòåçýä õýðýãëýäýã ïîëèìåð ìàòåðèàëóóäûã ÿìàð àðãààð àðèóòãàæ áîëîõ âý?
1. Àâòîêëàâ
2. Õèéí àðèóòãàë
3. Õèìèéí àðèóòãàë Õàðèó: à á â ã ä
104. Äàðààõè ä¿ðýì, õóóëü òîãòîîìæóóäààñ àëü íü 1972 îíä òóñ òóñ áàòëàãäàí ãàðñàí áý?
1. “ÁÍÌÀÓ-ûí àðèóí öýâðèéí õÿíàëòûí ä¿ðýì”
2. “Ñóì, õîðîîäûí àðèóí öýâðèéí îðîí òîîíû áóñ áàéöààã÷, àðèóí öýâðèéí êîìèññûí ä¿ðýì”
3. “Õ¿í àìûí ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýã ñàéæðóóëàõ àðãà õýìæýýíèé òóõàé” òîãòîîë
4. “Óëñûí àðèóí öýâýð, õàëäâàð ñóäëàëûí ãàçðûí ä¿ðýì
Õàðèó: à á â ã ä

“”õóâèëáàð (Ýíý õýñýãò 1-20 äóãààð áè÷èãäñýí íèéò 20 ñîðèë îðæ áàéíà)
Øàëòãààí õàìààðëûí ñîðèë:

1. Äàðààõ àíãèëëûí ¿éëäâýð¿¿äèéí àðèóí öýâýð õàìãààëëûí á¿ñèéã çààíà óó? Ã. 500 2. Àõóéí áîõèð óñûã öýâýðëýõ òºõººðºìæ¿¿äèéí ¿éë àæèëëàãààã òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿?
À. Æèãíýãäýã÷ áîäèñóóäûã ø¿¿õ
Á. Ýëñ áîëîí òîì õýìæýýòýé ýðäýñëýã íýãäë¿¿äèéã ø¿¿õ
Â. Èäýâõòýé ëàã áà òóíàäàñûã ø¿¿õ
Ã. Õ¿÷èëòºðºã÷èéí òóñëàìæòàéãààð îðãàíèê íýãäëèéã çàäëàõ
1. ýëñ áàðèã÷
2. ñàðààëæ
3. àíõäàã÷ òóíãààãóóð
4. õî¸ðäîã÷ òóíãààãóóð
3. Óíäíû óñíû ¿íýðèéã ×åðêèíñêèéí òîãòîîñîí îíîîíû àíãèëàëä òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿?
À. Ìàø ñóë
Á. Ñóë
Â. Ìýäýãäýõ¿éö
Ã. Õ¿÷òýé
1. 1 îíîî
2. 2 îíîî
3. 3 îíîî
4. 4 îíîî
4. Ìèêðîýëåìåíò¿¿ä íü áèåìàõáîäèä õààíà èõ õýìæýýãýýð õóðèìòëàãääàã âý? 5. Óñûã õëîð, îçîíîîð õàëäâàðã¿éæ¿¿ëñíèé äàðàà óñ ò¿ãýýã¿¿ðèéí õóâààðèëàõ ñ¿ëæýýíä áàéõ õëîð, îçîíû õýìæýýã òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿? À. 0,1-0,3
Á. 0,3-0,5
Â. 0,8-1,2 2. Íýãäëèéí áàéäàëòàé õëîð
3. ¿ëäýãäýë îçîí
6. Äàðààõü ñ¿¿í¿¿äèéí àëü íü êàçåèí óóðàãò ñ¿¿íä, àëü íü àëüáóìèí óóðàãò ñ¿¿íä õàìààðàãääàã âý?
À. Êàçåèí óóðàãò ñ¿¿
Á. Àëüáóìèí óóðàãò ñ¿¿ 7. Õ¿¿õäèéí áèå ìàõáîäûí îíöëîã øèíæ¿¿äèéã òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿?
À. Õ¿¿õäèéí àðüñ
Á. ßñ, áóë÷èíãèéí ñèñòåì
1. Óÿí õàòàí
2. Ñóäàñíû ñ¿ëæýý èõ
3. Õàðüöàíãóé èõ ãàäàðãóóòàé
8. Ñóðãóóëèéí ºìíºõ íàñíû õ¿¿õäèéí áèåèéí òàìèðûí çààëíû òîíîã òºõººðºìæèéí íîðì õýìæýýã òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿?
À. 90 ñì
Á. 250 ñì
Â. 40 ñì
Ã. 150 ñì 9. Õ¿¿õäýä çîðèóëñàí íîì, ñóðàõ áè÷ãèéí öààñíû íýâò õàðàãäàõ ÷àíàðûí øèíæèéã òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿?
À. Àðûí õóóäàñ áîëîí äàðààõ õóóäàñíû ¿ã ¿ñýã íýâò õàðàãäàí óíøèõ áîëîìæòîé áîëæ, óíøèæ áóé õóóäñàíä áàðààí ñààðàë äýâñãýð ¿¿ñ÷, ¿ã ¿ñãèéã óíøèõàä òºâºãòýé áîëîõ
Á. Àðûí öààñàíä õýâëýãäñýí ¿ñýã, çóðààñíû õýñýã òàíèãäàõã¿é áàéõ 1. Ñóë
2. Äóíä
3. Õ¿÷òýé
10. Õ¿¿õäèéí ãóòëûí ºñãèé ÿìàð áàéâàë òîõèðîìæòîé ýâ?
À. 1-2ñì
Á. 2-3ñì
Â. 0,8ñì 11. Õèàìàí á¿òýýãäýõ¿¿íýýñ àâàõ íýãæ ñîðüöûí õýìæýýã òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿? 12. Ñóðãàëò–õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãûí àíãè, òàíõèì, á¿ëãèéí ¿íäñýí ºðººí¿¿äèéí àãààðûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä ÿìàð áàéõ ¸ñòîé âý? 13. Àãààðûí áîõèðäîëòòîé òýìöýõ òîõèðîõ àðãà õýìæýýí¿¿äèéã óÿëäóóëàí áè÷íý ¿¿?
À. Òåõíîëîãèéí
Á. Àðèóí öýâýð-òåõíèêèéí
Â. Òºëºâëºëòèéí 1. ¯ð ä¿í ñàéòàé öýâýðëýõ òºõººðºìæ õýðýãëýõ
2. Àðèóí öýâýð õàìãààëëûí á¿ñ çîõèîí áàéãóóëàõ
3. Ñóóðüøëûí á¿ñèéã íîãîîðóóëàõ
4. ¯éëäâýðèéí òåõíîëîãèéí ¿éë àæèëëàãààã áèò¿¿ìæëýõ
5. Óëàéñãàõ õàëààëòûã öàõèëãààíààð ñîëèõ
6. Ñóóðüøëûí á¿ñèéí àãààðò õîðò áîäèñûí ÇÄÕ òîãòîîõ
14. ¯éëäâýðèéí íºõöëèéí ìýðãýæëèéí õîðòîé õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéã òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿?
À. Ìåõàíèê áîëîí ôèçèêèéí õ¿÷èí ç¿éë
Á. Õèìèéí õ¿÷èí ç¿éë
Â. Áèîëîãèéí õ¿÷èí ç¿éë 15. Õºðñíèé àðèóí öýâðèéí áàéäëûã òîîí ¿ç¿¿ëýëòýíä òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿?
À. 0,98-ààñ èõ
Á. 0,85-0,98
Â. 0,70-0,85
Ã. 0,70-ààñ áàãà 2. Äóíä çýðãèéí áîõèðäîëòòîé
3. Áàãà áîõèðäîëòòîé
4. Åðºíõèé人 öýâýð
16. Óñíû êîëèòèòðèéã öýâýðëýãýýíèé ¿å øàò áóþó çýðýãò òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿?
À.Áèîëîãèéí öýâýðëýãýý-II çýðýã
Á. Ãóðàâäàã÷ öýâýðëýãýý-III çýðýã
Â. Ìåõàíèê öýâýðëýãýý-I çýðýã 2. Êîëè òèòð 10-4
3. Êîëè òèòð 1,0
17. Óñûã õëîðæóóëàõ àæëûí äàðààëëûã áè÷íý ¿¿?
À. Õëîðûí òóíã òîäîðõîéëîõäîî õëîðûí øîõîéí áýëäñýí óóñìàëûã àøèãëàíà.
Á. 1%-èéí õëîðûí øîõîéí óóñìàë áýëòãýõ
Â. Õëîðûí øîõîéí èäýâõòýé õëîðûã òîäîðõîéëîõ 2. 2-ð øàò
3 .3-ð øàò
4. 4-ð øàò
5. 5-ð øàò
18. Õºðñèéã õàìãààëàõ àðèóí öýâðèéí àðãà õýìæýýí¿¿äýä òîõèðîõ àæëóóäûã óÿëäóóëàí áè÷íý ¿¿?
À. Òåõíîëîãèéí
Á. Àðèóí öýâýð òåõíèêèéí
Â. Òºëºâëºëòèéí
1. Õîã õàÿãäëûã öóãëóóëàõ, çàéëóóëàõ, õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõ
2. Öýâýðëýõ òºõººðºìæ áàéðëóóëàõ ãàçàð ñîíãîõ
3. Õàÿãäàëã¿é ýñâýë áàãà õàÿãäàë ¿¿ñãýõ òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõ
4. Õîã õàÿãäëûã õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõ ãàçàðò àðèóí öýâýð õàìãààëëûí á¿ñ çîõèîí áàéãóóëàõ
19. Äàðààõ õóóëü òîãòîîìæóóäûã ãàðñàí îíä íü òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿?
À. “Ãàëçóó ºâ÷èíòýé òýìöýõ àðãà õýìæýýíèé òóõàé” òîãòîîë
Á. “Õîò ñóóðèíãèéí àðèóí öýâðèéã ñàéæðóóëàõ àðãà õýìæýýíèé òóõàé” òîãòîîë
Â. “Õ¿í àìûí ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýã ñàéæðóóëàõ àðãà õýìæýýíèé òóõàé” òîãòîîë
1. 1955 îí
2. 1945 îí
3. 1946 îí
20. Äàðààõè áàéãóóëëàãóóäûã ¿¿ññýí öàã õóãàöàà, îíä íü òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿?
À. ÝÕß-íû àðèóí öýâýð áà ñýðãèéëýõ õýëòýñ
Á. Óëñûí ÀÖÁØ ãàçàð
Â. Õîòûí ýð¿¿ë ìýíäèéí õýëòýñ
Ã. Áàêòåð øèíæèëãýýíèé ãàçàð
1. 1940 îí
2. 1938 îí
3. 1930 îí
4. 1933 îí

“Ô õóâèëáàð (Ýíý õýñýãò 1-40 äóãààð áè÷èãäñýí íèéò 40 ñîðèë îðæ áàéíà)
Çàäãàé õàðèóëòòàé ñîðèë:

1. Ñòðåïòîêîêêèéí ãàðàëòàé õîîëíû õîðäëîãûã ÿìàð ñòðåïòîêîêêóóä ¿¿ñãýäýã âý?


2. Ñàëìîíåëë¸ç ºâ÷íèé ¿åä ÿìàð òîêñèí ÿëãàðäàã âý?


3. Õîîëíû õîðäëîãîò õàëäâàð ãàðàõààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ÿìàð àðãà õýìæýýí¿¿ä áàéäàã âý? Äóðüäàíà óó. 4. Õ¿íèé óóðãèéí õýðýãöýýã þó ãýæ õóâààõ âý?


5.Ò¿ëøíèé äóòóó øàòàëòûí á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîõ òîðòîãíû íàéðëàãàíä ÿìàð õèìèéí íýãäýë îðäîã âý?


6. Øàòààæ áàéãàà ò¿ëøíýýñ õ¿õðèéã çàéëóóëñíààð àãààðò öàöàãäàõ ÿìàð õèéí õýìæýýã áóóðóóëàõ âý?


7. Öàõèëãààí ø¿¿ëò¿¿ðèéã àãààðààñ ............... ø¿¿í àâàõàä õýðýãëýíý.
8. Õºëñíèé ðÍ õýä áàéäàã âý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Ãàäàðãûí óñíóóä íü ÿìàð íàéðëàãààðàà ÿëãààòàé áàéäàã âý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Äýëõèéí ãàäàðãà äýýð òóñ÷ áàéãàà íàðíû ãýðëèéí õýäýí õóâü íü ¿çýãäýõ ãýðýë, õýäýí õóâü íü õýò ÿãààí òóÿàíààñ òîãòäîã âý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Óñíû èñýëäýõ ÷àíàðûí òîäîðõîéëîëòûã áè÷íý ¿¿?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Ôòîðûí àãóóëàìæ èõòýé ã¿íèé óñ õýðýãëýäýã õ¿í àìûí äóíä ÿìàð ºâ÷èí èë¿¿ òîõèîëääîã âý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Í¿¿ðñòºðºã÷èéí äàâõàð èñëèéí õýìæýýã õýâèéí /0,1%-ààñ èõã¿é/ áàéëãàõûí òóëä öàãò, íýã õ¿íä õýäèé õýìæýýíèé öýâýð àãààð øààðäëàãàòàé âý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Îðãàíèê áîäèñóóäûí àíàýðîá çàäðàëûí ¿åä ãàäààä îð÷íûã áîõèðäóóëàã÷ ÿìàð õèéí¿¿ä ÿëãàðäàã âý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Àýðîçîë ãýæ ÿìàð õýìæýýòýé òîîñûã õýëýõ âý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Êðîòîâûí àðãààð þó òîäîðõîéëäîã âý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Öóñàí äàõ îðãàíèê áóñ ôîñôîðûí õýìæýý õýäýí ììîëü/ë áà õîíîãèéí õýðýãöýý íü õýäýí ìèëëèãðàìì áàéäàã âý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Ìýñ çàñëûí ºðººíèé öîíõûã àëü ç¿ãò áàéõààð òºëºâëºäºã âý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Îðîí ñóóöíû áîëîí íèéòèéí áàéðíû àãààðæóóëàõ òºõººðºìæèéí ¿ð ä¿íã ÿìàð ¿ç¿¿ëýëòýýð ¿íýëäýã âý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëèíä “ýð¿¿ë ìýíäèéã äýìæèõ” ãýñýí óõàãäàõóóíûã þó ãýæ òîäîðõîéëñîí áý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Õºäºëìºðèéí õ¿íä, õîðòîé, õàëóóí íºõöºëä áîëîí ãàçðûí äîð àæèëëàã÷, 4 íàñ õ¿ðýýã¿é õ¿¿õýä, æèðýìñýí ýìýãòýé, õºõ¿¿ë ýõ, ºâ÷òºíä çîðèóëñàí áºãººä òýäíèé ýðõýëæ áóé àæèë, áèå ìàõáîäèéí îíöëîãò òîõèðñîí õ¿íñíèé ç¿éëèéã þó ãýæ íýðëýäýã âý?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíä õýðýãëýõ áàãàæ, òîíîã òºõººðºìæ, ñàâ, áàãëàà áîîäîë, áàðèëãà áàéãóóëàìæ, òýýâðèéí õýðýãñýë, ìàë àìüòàí, óðãàìàë, óñ ìºí ýð¿¿ë àõóéí íºõöºëèéã õàíãàõ çîðèóëàëòûí õóâöàñ, àðèóòãàë öýâýðëýãýýíèé áîäèñûã ãýæ õýëíý.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàíãàìæ, á¿òöèéí áîëîí ÷àíàð, ýð¿¿ë àõóéí çîõèñòîé õýì õýìæýý õàíãàãäñàí áàéäëûã
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ãýæ õýëíý.
24. Áîðëóóëàõàä çîðèóëàí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ¿éëäâýðëýõ, áýëòãýõ, õàäãàëàõ, òýýâýðëýõ áîëîí õ¿íñíèé ç¿éëèéã õóäàëäàõ àæèë áàéíãà áóþó ò¿ð ýðõýëæ áàéãàà àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà èðãýíèéã
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ãýæ õýëíý.
25. ¯éëäâýðèéí õàÿãäëûí ñàðíèëòàíä õèé ìàíäëûí òåìïåðàòóðûí ñòðàòèôèêàöè íºëººëäºã. Ýíý ¿åä òåìïåðàòóðûí ãðàäèåíòèéí ººð÷ëºëòèéã þó ãýæ íýðëýäýã âý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. Ñ¿¿íèé íàéðëàãàíä ñàõàð ÿìàð õýëáýðýýð àãóóëàãäàæ áàéäàã âý?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. Ýìíýëãèéí ïðîòåçûí çîðèóëàëòààð õýðýãëýæ áàéãàà ïîëèìåð ìàòåðèàëóóä íü ÿìàð áîäèñûã àãóóëààã¿é áàéõ ¸ñòîé âý?


28. Ýìíýëãèéí ºðººí¿¿äèéí àãààðò ýìãýã òºðºã÷ ñòàôèëîêîêê áà ñòðåïòîêîêê èëýð÷ áàéâàë ýíý íü àãààð ÿìàð áè÷èë áèåòíýýð áîõèðäñîíûã õàðóóëàõ ¿ç¿¿ëýëò áîëîõ âý?


29. Óíä, àõóéí óñàíä àììèàê èëðýõ íü óñ ÿìàð áîäèñîîð áîõèðäñîíûã èëýðõèéëýõ âý?


30. Óíä, àõóéí óñàíä íèòðèò èëýðâýë óñûã ÿìàð áîõèðäîëòòîé áóþó áîõèðäóóëàã÷ ýõ ¿¿ñâýðèéã òîãòîîõ øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çýõ âý?


31. Êàëüöèé, ìàãíèé, êàðáîíàò èîíû àãóóëàìæ áàãàòàé ø¿ëòèéí, ãàçðûí ø¿ëòèéí ìåòàëëûí õîëüöòîé óñûã ÿìàð óñ ãýæ íýðëýõ âý?


32. ßìàð óñûã õàòóó óñ ãýæ íýðëýõ âý?


33. ßìàð ãîëûã æèæèã ãîë ãýõ âý?


34. Ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàõ óñ áàéõã¿é íºõöºëä ìýäðýãäýõ çàðèì ¿ç¿¿ëýëòýýð, òóõàéëáàë 35° õ¿ðòýë ºíãºòýé, 2ìã/äì3 õ¿ðòýë áóëèíãàðòàé óñûã ÿìàð áàéãóóëëàãûí çºâøººðºë, çààâðààð àøèãëàæ áîëîõ âý?


35. ¯éëäâýðèéí õàÿãäëûí ñàðíèëòàíä õèé ìàíäëûí ñòðàòèôèêàöè íºëººëäºã. 100ì ºíäºð òóòàìä òåìïåðàòóð 1°Ñ-àà𠺺ð÷ëºãäºõèéã þó ãýæ íýðëýäýã âý?


36. Àðèóí öýâýð, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáàíû àíõíû õóóëü÷èëñàí áàðèìò áè÷èã áîëîõ “Àðèóí öýâðèéí áàéãóóëëàãûí òóõàé ä¿ðýì” àíõ
îíä áàòëàãäàí ãàðñàí.
37. 1933 îíä ìàíàé óëñûí íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí àíõíû áàéãóóëëàãà áîëîõ———————————————————————————————————— áàéãóóëàãäñàí.
38. 1940-1957 îíóóäàä àðèóí öýâýð, õàëäâàð ñóäëàëûí õÿíàëòûí òºâ áàéãóóëëàãà áèé áîëæ, õÿíàëòûí ¿éë àæèëëàãààã ìýðãýæëèéí ò¿âøèíä ÿâóóëàõ íºõöºë á¿ðäñýí ¿å áàéñàí áà ýíý ¿åèéí 3 ãîë îíöëîãèéã äóðüäàíà óó?


39. Ìîíãîëûí îð÷èí ¿åèéí àíàãààõ óõààíû ò¿¿õèéã ìàíàé ñóäëàà÷èä 3 ¿íäñýí á¿ëýã áîëãîí àíãèëäàã. Ýíý àíãèëëûã äóðüäàíà óó
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40. ÌÀÕÍ-ûí ÑíÇ-èéí —————îíû ——— òîîò òîãòîîëûã õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûí õ¿ðýýíä 1963 îíä ÀÓÄÑ áîëîí ÀÓÄóÑ-ä ýð¿¿ë àõóéí àíãèéã íýýñíýýð òóñ ñàëáàðûí ìýðãýæëèéí áîëîâñîí õ¿÷íèéã äîòîîääîî òîãòìîë áýëòãýõ ýõëýë òàâèãäñàí.

Ǫ ÕÀÐÈÓ

“À” õóâèëáàð
Õàìãèéí çºâ 1 õàðèóëòûã ñîíãîõ õóâèëáàð

1. “” -4.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985, õ.24-50
2. “” - 4.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985, õ.24-50
3. “Á” -9.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985,õ. 24-50
4. “Á”
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ.262-269
5. “Á” -1,5.
Ð.Ä.Ãàáîâè÷ ”Ãèãèåíà”, 1977, õ 321-350
6. “À”-Õèàìäàë.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985,õ.80-92 7. “À” -2.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985, õ.80-92
8. “Á” -Íÿí ¿õ¿¿ëýõ.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985,õ. 53-70
2. “” -3
Ì.Îþóíáèëý㠓Ǻâ õîîëëîõûí ó÷èð”, 2003, õ.128
10. “Á” -0,2-0,3ì/ñåê
Áàéãàëü îð÷èí - 5 “Óñíû òóõàé õóóëü òîãòîîìæ” 1997 îí
11. “Ô -6
Ïîçíàêîâñêèé, “Áåçîïàñíîñòü ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ”, 2000 îí, õ. 58-148
12. “Á” -4
Ïîçíàêîâñêèé, “Áåçîïàñíîñòü ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ”, 2000 îí, õ 58-48
13. “À” -1.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985,õ. 88-90
14. “À” -Ýêçîòîêñèí.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985,õ. 88-93 15. “Á” -Òºâ ìýäðýëèéí ñèñòåìèéí ¿éë àæèëëàãàà.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985,õ. 88-90
16. “À” -0,035ìã.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985,õ. 88-90
17. “À”- Õàâäàð ¿¿ñãýõ.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà- 21-ûé âåê”, 2000, õ. 277-279
18.”Á” -Å.
Ïîçíàêîâñêèé, “Áåçîïàñíîñòü ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ”, 2000 îí, õ192-197
19. “Ô -600-700.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ “Ãèãèåíà- 21-ûé âåê ”, 2000, õ. 281-283
20. “À” -2.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985,õ. 57-59 21. ”À” -70-120ìã.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985,õ.41-47 22. “Á” -1000ìã êàëüöè.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 228-231
23. “À” -Öóñíû õîðò õàâäàð.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 224-228
24. “Á” -15%.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985,õ. 38-40
25. “À”- 30ãð
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, õ. 24-50 26. “Ô -D.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985, õ..41-47
27. “Ô -200.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, õ.185-187
28. “” -300ì.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985, õ.192-193
29. “Á” -10-20%.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 183-193
30. “Á” -Äàðàëò äàëàéí ò¿âøíýýñ äîîøëîõîä íýìýãäýæ, äýýøëýõýä áóóðäãààñ. Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, 1997, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, õ. 9-12
31. “Á” -Àãààðûí òåìïåðàòóð.
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 4-9
32. “Á” -Íýã ëèòð óñàíä àãóóëàãäàõ ãýäýñíèé ñàâõàíöðûí òîî.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ.126-13
33. “À” -ßäàæ íýã ãýäýñíèé ñàâõàíöàð àãóóëàãäàæ áàéãàà óñíû õýìæýý.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ.126-130
34. “Á” -Ôèçèîìåòð.
Ã. Îðîñîî, ”Íýã õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ºñºëò, õºãæèëò”, 1987, õ. 23
35. “Ô -6.
Ð. Ä.Ãàáîâè÷, ”Ãèãèåíà”, 1977, õ. 54-84
36. “Á” -Ø¿¿õ, òóíãààõ.
Ð.Ä.Ãàáîâè÷, ”Ãèãèåíà”, 1977, õ. 54-84
37. “Á”- 0,3-0,5 ìã/ë.
Ð.Ä.Ãàáîâè÷, ”Ãèãèåíà”, 1977, õ. 4-84
38. “À”-Àìüòíû ãàðàëòàé îðãàíèê áîõèðäîëò.
Ð.Ä.Ãàáîâè÷, ”Ãèãèåíà”, 1977, õ. 54-84
39. “Á” - Êàäìè.
Ð.Ä.Ãàáîâè÷, ”Ãèãèåíà”, 1977, õ. 54-84
40. “Á” -Òºâëºðñºí áóñ.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
41. ”À” -Íýã òèéøýý ãàðäàã íýã êîðèäîðòîé.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
42. “” -25-30 îðòîé áàéõààð.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà- 1-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
43. ”” -Ïàëàòòàé òàñãóóäààñ òóñàä íü, áëîêûí çîõèîí áàéãóóëàëòòàéãààð.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
44. “Á” -Áàéæ áîëîõã¿é.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
45. “Á” -¯ã¿é.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
46. “Á” -3 Ä-èéí øèíæ
Ì.Îþóíáèëýã, “Ǻâ õîîëëîõûí ó÷èð”, 2003, õ. 82
47. “Á” -ªâ÷òºíä ãàäíààñ îðîõ õààëãà áàéíà.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
48. “” -22 ì2 .
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
49. “Á” -Òóñãàé êîðïóñò.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
50. “À”-Àãààðûí òåìïåðàòóð 180, õàðüöàíãóé ÷èéãøèë 45%, àãààðûí õºäºë㺺í 0,2 ì/ñ.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
51. “” -Ñýðãýýí çàñàõ ýì÷èëãýýíèé òàñãèéí ºðºº=ä.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
52. “À” -51-66%.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 107
53. “Á” -0,07%.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
54. “Á” -200ìÇâ.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
55. “Á”-Öààøèä ã¿íçãèéð¿¿ëýí ñóäëàõ øààðäëàãàòàé àñóóäëóóäûã òîäðóóëàí ãàðãàíà.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 221-261
55. “À” -150-200.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 221-261
56. “Ô-Êîáàëüò.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 221-261
57. “Á” -Ôòîð.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 221-261
58. “À”-Ñóäàñ ºðãºñãºõ.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 221-261
59. “”-0,7-1,5ìã/ë.
ÓÑÒ 900-92
60. “Ô-0,70-ààñ áàãà.
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 78-85
61. “À”-320-275íì.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 155
62. “À” -Íýã óäààãèéí õàìãèéí èõ àãóóëàìæ.
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ.124-161
63. “Á” -ªðººíä í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéí àãóóëàìæèéã ÇÄÕ-ýýñ èõýñãýõã¿éí òóëä öàãèéí òóðø ºðººíèé àãààðûã ãàäíàõ àãààðààð ñýëãýõ òîîí óòãà.
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979,24-161
64. “Ä” -Í¿¿ðñòºðºã÷èéí õî¸ð÷ èñýë.
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ.124-161
65. “” -Îðóóëàõ, ãàðãàõ (ãàäíààñ îðóóëàõ àãààðûí õýìæýý èõ).
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
66. “” -Øèðýýíèé ºíäºð.
Ä.Áàò÷óëóóí, ×.Öîëìîí, “Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ýð¿¿ë àõóé 1992”, õ. 129 67. ”Ô -Àíòðîïîìåòð.
Ä.Áàò÷óëóóí, ×.Öîëìîí, “Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ýð¿¿ë àõóé” 1992, õ.42-45 68. ”Á”-Ñèãìà õýëáýëçëèéí àðãà.
Ä.Áàò÷óëóóí, ×.Öîëìîí, “Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ýð¿¿ë àõóé” 1992, õ. 46
69. “”-4
Ä.Áàò÷óëóóí, ×.Öîëìîí, “Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ýð¿¿ë àõóé” 1992, õ. 48-50 70. “Á” -20%.
Ê.È.Àêóëîâà, Ê.À.Áóøòóåâà, ”Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1986, õ. 522-526
71. “” -40%.
Ä.Áàò÷óëóóí, ×.Öîëìîí, “Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ýð¿¿ë àõóé” 1992, õ. 119 72. “Á” -10%.
Ä.Áàò÷óëóóí, ×.Öîëìîí, “Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ýð¿¿ë àõóé” 1992, õ. 120
73. “À” -Òèéì.
“Õ¿¿õýä, ºñâºð ¿åèéíõýíèé ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºõ ýð¿¿ë àõóéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýì”, 1995 îí
74. “Á” -55ìì.
“Õ¿¿õýä, ºñâºð ¿åèéíõýíèé ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºõ ýð¿¿ë àõóéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýì”, 1995 îí
75. “Á” - 5ìã.
“Õ¿¿õýä, ºñâºð ¿åèéíõýíèé ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºõ ýð¿¿ë àõóéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýì”, 1995 îí
76. “”- 70-80%.
Áàéãàëü îð÷èí-5 “Óñíû òóõàé õóóëü òîãòîîìæ”, 1997 îí
77. “Á” -Õººëò.
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí,Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ.135-141
78. À -30ìì-ýýñ áàãàã¿é
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ.197
79. “Á” -24 ö.
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 205-224
80. “Á” -3.
Â.À Ïîêðîâñêèé, “Ãèãèåíà”, 1979, õ. 323-328
81. “À” -Øóóä.
Â.À Ïîêðîâñêèé, “Ãèãèåíà”, 1979, õ.447-459
82. “Á” -50%.
Ð.Ä.Ãàáîâè÷, “Ãèãèåíà”, 1977, õ. 334-35
83. “” -6.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 499-525
84. “Á” -1-ýýñ èõã¿é.
ÓÑÒ 900-92
85. “Á” -100ì-ýýñ äîîøã¿é çàéä.
“Óñíû òóõàé õóóëü”
86. “Ô -4ìë/ë-ýýñ áàãàã¿é.
ÓÑÒ 900-92
87. “À” -+2î.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 299-307
88. “Á” -+2,5î
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà- 21-ûé âåê”, 2000, õ. 299-307
89. “Á”-10-30ìì.
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 9-12
90. “Á”- 0,1-0,3ì/ñåê.
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ. 124-161
91. “Á”- Ãëèêîãåí.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ 40-45 92. “Ä” -Òèàìèí.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà “Îáùàÿ ãèãèåíà” 1985, õ. 41-47
93. “Ä” -Ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íòýé.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985,õ.88-91
94. “Ô -0,8
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ.139-142
95. “Á”-15%.
Ñ.À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ.124-161
96. “Ä” -85%.
Ñ..À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ.124-161
97. “Á” -10ìã/ë.
ÓÑÒ 900-92
98. “Á” -+120î-+150î.
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 90- 94
99. “Ô -+80î
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 90-94
100. “Á” -Àìèíäýì Â1
Ì.Îþóíáèëýã, “Ǻâ õîîëëîõûí ó÷èð”, 2003, õ.81
101. “À”-1ãö.
Â.À.Ïîêðîâñêèé, “Ãèãèåíà”, 1979, õ. 323-328
102. “À” -1.
Ñ.À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, ”Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ.124-161
103. “” -80 ì3 .
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-42
104. “À” -0,5%.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
105. “” -75% áà ò¿¿íýýñ èõ.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985,õ.53-59
106. “À” -5%.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 183-189
107. ”Á” -10ìèí.
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëéèí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 42-45
108. “À” -1933 îí
“Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáà 70” îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë-2003 îí, õ. 2
109. “À”-1940 îí
“Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáà 70” îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë-2003 îí, õ. 3
110. “À” -1956 îí
“Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáà 70” îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë-2003 îí, õ. 3
111. “Ô -1949 îí
“Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáà 70” îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë-2003 îí, õ. 3
112. “Ô -1970 îí
“Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáà 70” îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë-2003 îí, õ. 5

“Á” Õóâèëáàð
Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãî

1.”â” 1. Ôèííîç Â.À Ïîêðîâñêèé, “Ãèãèåíà”, 1979, õ. 236-240
2 . “â” 1. Ñ¿ðüåý Ð.Ä.Ãàáîâè÷, ”Ãèãèåíà”, 1977, õ.192-194
3. “â” 1. Íÿíãèéí ãàðàëòàé Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 82
4.á” 2. ¿éëäâýðëýëèéã ñàéæðóóëàõ çàìààð õ¿ññýí ¿ð ä¿íäýý õ¿ðýõ áîëîìæòîé Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985,õ.93-95
5. “â” 1. Àìèíäýì¿¿ä Â.À Ïîêðîâñêèé, “Ãèãèåíà”, 1979, õ. 261-263
6.ä” 1. Àíõäàã÷ ñýðãèéëýëò Ö.Ìóõàð, “Ýð¿¿ë ìýíä”, 1999, õ. 71
7. “â” 1. Ñ, 5. Â6
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê ”, 2000, õ. 224-228
8. “â” 1. Â2 Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê ”, 2000, õ. 224-228
9.á” 1. Õÿëãàñàí ñóäñûã áýõæ¿¿ëíý Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 46
10. “â” 1. Õëîðæóóëàõ Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 155
11.ä” 1. Ç¿ðõíèé öîõèëòûí òîî èõñýõ Â.À Ïîêðîâñêèé, “Ãèãèåíà”, 1979, õ. 324-327
12.ã” 1. Õºâã¿¿äýä áýëãèéí õºãæèë óäààøèð÷, îõèäîä ñàðûí òýìäýã òàñàëäàõ Ì.Îþóíáèëýã, “Ǻâ õîîëëîõûí ó÷èð”, 2003, õ. 82
13.ã” 1. Æèãíýãäýã÷ áîäèñóóäûí àãóóëàìæ èõ áàéíà Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà- 21-ûé âåê ”, 2000, õ. 127-133
14.ä” 1. Àìò Â.À Ïîêðîâñêèé, “Ãèãèåíà”, 1979, õ. 114-117
15.ã” 1. Ñàëìîí¸ëë Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ.112
16.ä” 1. Àñóóìæèéí àðãà Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 35
17. “â” 1. Êîàãóëÿöè Í.Ô. Èçìåðîâ, Â.Ô. Êèðèëëîâ, Í.Í.Òðàõòìàí, “Îáùàÿ è êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1989, õ. 92-100
18.ã” 1. Öýíãýãæ¿¿ëýõ Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ.159
19.á” 2. Óñíû ôèçèê-õèìèéí íàéðëàãà òîãòìîë Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 113-114
20.ã” 1. Óñàíä õëîðîðãàíèê íýãäýë ¿¿ñýõã¿é Í.Ô.Èçìåðîâ, Â.Ô.Êèðèëëîâ, Í.Í.Òðàõòìàí, “Îáùàÿ è êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1989, õ. 109-111
21.ä” 1. Ãýäýñíèé õèæèã Ì.Îþóíáèëýã, “Ǻâ õîîëëîõûí ó÷èð”, 2003 îí.õ 87
22. “â” 1. Ãýäýñíèé õèæèã Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê ”, 2000, õ. 116-124
23.ã” 1. Àõóéí áîõèð óñ Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà” 1985, õ. 111
24.á” 2. Àììîíè, íèòðàò, íèòðèòèéí äàâñíû àãóóëàìæ Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 133-140
25.ã” 1. Ìýäðýõ¿éí ¿ç¿¿ëýëò ñàéí Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 144-150
26.ã” 1. Óñàí õàíãàìæèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã çºâ ñîíãîõ 4. Óñ äàìæóóëàõ ñòàíöóóäàä óñíû öýâýðëýãýý, àðèóòãàëûã ÷àíàðæóóëàõ
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 126-130
27.á” 2. Äàâñàã ÷óëóóæèõ Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 127-133
28. “â” 1. 300ìã/äì3 Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê ”, 2000, õ. 127-133
29.á” 2. Ôëþîðîç Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 111-116
30.á” 1. Õîðòîé õ¿÷èí ç¿éëèéí õîðò íºëººã àðèëãàõ áà ýñâýë ò¿âøèíã õîðò íºëºº ¿ç¿¿ëýõã¿é áàéõ õ¿ðòýë õýìæýýíä áóóðóóëàõ Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê ”, 2000, õ. 30-40
31.ã” 1. Ìåòàëë áà ìåòàëë áóñ ýëåìåíò àãóóëñàí õîðò íýãäë¿¿ä Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 133-140
32.ã” 1. Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí òàëáàéí íÿãòðàëûã òîîöîõ
2.Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí òàëáàéä ýìíýëãèéí öîãöîëáîðûã áàéðëóóëàõ
3. Ýìíýëãèéí öîãöîëáîðóóäûã á¿ñ÷ëýí õóâààí áàéðëóóëàõ
4. Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí òàëáàéä õîîðîíäûí çàì áàéãóóëàõ
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 384-387
33.ä” 1. Àìèíäýì À Ì.Îþóíáèëý㠓Ǻâ õîîëëîõûí ó÷èð”, 2003, õ.16
34.ã” 1. Ýìíýëãèéí òºâ êîðïóñûí á¿ñ Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-376
35.á” 2. Êîðïóñ òóñ á¿ð îðîõ õààëãàòàé áàéíà Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 384-387
36.á” 2. Íýã êîðèäîðòîé íýã ÷èãèéí Í.Ô.Èçìåðîâ, Â.Ô.Êèðèëëîâ, Í.Í.Òðàõòìàí, “Îáùàÿ è êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1989, õ. 316-318
37.á” 2. Ãàðãàõ íü äàâàìãàéëñàí îðóóëàõ-ãàðãàõ Í.Ô.Èçìåðîâ, Â.Ô.Êèðèëëîâ, Í.Í.Òðàõòìàí,1989, “Îáùàÿ è êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, õ. 316-318
38. “â” 1. Àãààðûí òåìïåðàòóð Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà- 21-ûé âåê ”, 2000, õ. 372
39. á” 1. Ãýðëèéí êîýôôèöèåíò Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 271-274
40.ã” 1. Õ¿ì¿¿ñ Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 268-271
41. “ä” 1. Âèðóñûí ãàðàëòàé àìüñãàëûí çàìûí õóðö ¿ðýâñýëò ºâ÷í¿¿ä Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 467-483
42. “â” 1. Ýìèéí õàðøèë Ã.È.Ðóìÿíöåâ “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 473-480
43.á” 1. Ãàäààä øàðëàãàä ºðòºõ Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà- 21-ûé âåê”, 2000, õ. 406-408
44.á” 2. Ýêîëîãèéí áàéäàë íü òóëãàìäñàí á¿ñ íóòàã Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 40
45. “á” 2. Íýã óäààãèéí äýýä õýìæýý 0.5ìã/ì3 Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ.35
46.ã” 1. Õàðüöàíãóé ðèñê Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà- 21-ûé âåê”, 2000, õ. 43-50
47.ä” 1. Áàìáàé áóë÷èðõàé òîìðîõ “Èîä äóòëûí ýìãýã” ãàðûí àâëàãà, 2000 õ. 111
48.á” 2. Õºõíèé õàâäàð
4. ßñíû õàâäàð
Îþóíòîãîñ Ë, “Õºäºëìºðèéí ýð¿¿ë ìýíä àþóëã¿é àæèëëàãàà”, 2001, 1-ð äýâòýð, õ. 155
49.ä” 1.Íèòðàò 10,0ìã/äì3 Óíäíû óñ: Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, ò¿¿íä òàâèõ õÿíàëò, ÓÑÒ 900-92,1993 îí
50.ä” 1. Áóë÷èí çàäðàõ òàõàë
2. Öóñàí ñóóëãà
3. Ýíòåðîâèðóñýýð ¿¿ñäýã ºâ÷í¿¿ä
4. Áðóöåëë¸ç
5. Øèìýã÷äýýð ¿¿ñãýãäýõ ºâ÷í¿¿ä
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 189-192
51.ã” 1. Àìò 2 îíîî Óíäíû óñ: Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, ò¿¿íä òàâèõ õÿíàëò, ÓÑÒ 900-92, 1993 îí
52.ä” 1. Ðåíòãåí òóÿà
2. Ãàììà òóÿà (ôîòîí áóþó êâàíòûí ýíåðãèéí ýãýë õýñã¿¿äèéí óðñãàë) Õºäºëìºðèéí ýð¿¿ë ìýíä, àþóëã¿é àæèëëàãàà /ãàðûí àâëàãà/ íýãä¿ãýýð äýâòýð, 2001îí, õ. 85-88
53. ã” 1. Õóóðàé ¿ëäýãäýë 1500ìã/äì3-ýýñ èõã¿é
3. Õàòóóëãèéí íèéò õýìæýý 10,0ìã ýêâ/äì3-ýýñ èõã¿é
5. Òºìðèéí íèéò õýìæýý 7,0ìã/äì3-ýýñ èõã¿é
7. Ìàíãàí 0,5 ìã/äì3-ýýñ èõã¿é
Áàéãàëü Îð÷èí-5, 1997 îí, “Óñíû òóõàé õóóëü òîãòîîìæ“, ÓÑÒ 900-92 54. ã” 2. Æèëèéí óëèðàë
3. Ãàçðûí ãàäàðãà
4. Óðãàìëûí áàéäàë
Â.À Ïîêðîâñêèé, “Ãèãèåíà”, 1979, õ. 72-75
55.ä” 1. Àìüñãàëûí äýýä çàìûí ¿ðýâñýë
2. Àíãèíà
3. Õàòãàëãàà
4. Íåôðèò
5. Íåâðèò
Â.À Ïîêðîâñêèé, “Ãèãèåíà”, 1979, õ. 72-75
56.ã” 1. Õèìèéí
2. Ôèçèêèéí
3. Áèîëîãèéí
4. Íèéãìèéí
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 195-198
57. “â” 1. Õóóðàé õºâºí㺺ð 5. 1%-èéí äàâñíû õ¿÷ëèéí óóñìàëààð íîðãîñîí õºâºí㺺ð
Ä.Áàò÷óëóóí, ×.Öîëìîí, “Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ýð¿¿ë àõóé” 1992, õ.124-128
58.á” 1. Ýçýëõ¿¿íèé 0.03% áóþó æèíãèéí 0.046% Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí äàäëàãûí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà” 1997, õ. 32
59. “â” 1. À, Ä àìèíäýì àãóóëñàí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàíãàìæ
õýðýãëýýã íýìýãä¿¿ëýõ “Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí ºñºëòèéã äýìæèí, áè÷èë òýæýýëèéí äóòëààñ ñýðãèéëýõ íü” /ãàðûí àâëàãà/, õ. 67-76
60. “â” 1. Ä
3. À
5. Å
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 42
61. “ã” 1. ßìàð íýã õóðö ºâ÷òýé ýñýõ
2. ßìàð íýã àðõàã ºâ÷òýé ýñýõ
3. Áèå áÿëäðûí õºãæèë
4. Ýðõòýí òîãòîëöîîíû õýâèéí õºãæèë
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí äàäëàãûí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà” 1997, õ. 182
62. “â” 1. Áàò áºõ, õàëüñ íü õàëöàð÷ õóóðàõã¿é
3. ¯íýðã¿é Ä.Áàò÷óëóóí, ×.Öîëìîí “Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ýð¿¿ë àõóé” 1992 îí, õ.124-128
63.ä” 1. Õ¿¿õäèéí áèåèéí ºíäºð
2. Í¿äíèé õàðàà áà ñîíñãîë
3. ªâ÷ëºìòãèé áàéäàë
4. Ñóðëàãûí ÷àíàð
5. Øèðýýíèé ºíäºð
Ä.Áàò÷óëóóí, ×.Öîëìîí “Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ýð¿¿ë àõóé” 1992 îí, õ.128-135
64. “â” 1.ªí㺠Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí äàäëàãûí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà” 1997, õ. 142
65.ä” 1. Ñèëèêîç Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí äàäëàãûí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà” 1997, õ. 205-209
66.ä” 1.Ìýäðýëèéí ñèñòåìèéí ¿éë àæèëëàãàà ººð÷ëºãäºõ Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí äàäëàãûí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà” 1997, õ. 209
67. “â” 1. Í¿äíèé õàðààíû õýâèéí ¿éë àæèëëàãààã õàíãàíà 5. Áèå ìàõáîäèéí õó÷óóð ýä ýñèéí ºñºí ¿ðæèõ, íºõºí òºëæèõºä ÷óõàë ¿¿ðýãòýé áºãººä àðüñ ñàëñòûí á¿ðýí á¿òýí áàéäëûã õàíãàíà.
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985,õ. 41-42
68. “â” 1. Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 224-225
69.ã” 1.Áèåèéí õ¿÷íèé õºäºëìºðèéí íºõöëèéã òîäîðõîéëîã÷ õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä
2.Ôèçèêèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä
3.Õèìèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä
4.Áèîëîãèéí õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 467-468
70.ã” 1. Òîõèðîìæòîé
2. Ǻâøººðºãäºõ
3. Õîðòîé
4. Àþóëòàé
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 464-483
71.ã” 1. Ìýäðýë áîëîí öóñàíä õîðò íºëºº ¿ç¿¿ëýõ áîäèñóóä Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 494-499
72. “â” 1. Áàãà óóðøèìòãàé
3. Äóíä çýðãèéí óóðøèìòãàé
5. Àìàðõàí óóðøèìòãàé
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 499-502
73.á” 2. Íåâðîçûí õàì øèíæ
4. Ãàðûí àðüñíû ºâ÷í¿¿ä
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, õ. 371-374
74. “â” 1. Îíöãîé õîðòîé
3. Õîðòîé
5. Áàãà õîðòîé
Ìîíãîë óëñûí õóóëèóä. 1995 îí, õ. 119: “Õèìèéí õîðò áîäèñîîñ õàìãààëàõ òóõàé õóóëü”
75. “â” 1. Àìüñãàëûí çàìûí àòðîôè, ðèíèò, áðîíõèò
3. Ø¿äíèé ýìãýã¿¿ä
5. Àöèäîç
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 503-504
76. “â”. 1.Ýíöåôàëîïàòè Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 505-508
77. â” 1. Ýìèéí áîäèñûí ¿éëäâýðëýëä Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 508-511
78.ã” 1. Àðüñíû ¿ðýâñýëò ºâ÷í¿¿ä, çîâõèíû ¿ðýâñýë
2. Ðèíèò, ôàðèíãèò, õàòãàëãàà
3. Ãóóðñàí õîîëîéí áàãòðàà
4. Ïíåâìîêîíèîç
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 514-518
79.ã” 1. Àæèë÷èä, àëáàí õààã÷äàä íàðèéí ìýðãýæëèéí ýìíýëãèéí òóñëàìæèéã ¿ç¿¿ëýõ
2. Àæèë÷äûí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéäàëä õÿíàëò òàâèõ 80.á” 2. 2000-ààñ äýýø àæèëëàãñàäòàé õèìè, í¿¿ðñ, íåôòü îëáîðëîõ ¿éëäâýðèéí ãàçðóóäàä Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà- 21-ûé âåê”, 2000, õ. 464-467
81. ä” 1. Õóóëèéí, çîõèîí áàéãóóëàëòûí 4. Õóâèéí õàìãààëàõ õýðýãñëèéã õýðýãëýõ
5. Ýì÷ëýí ñýðãèéëýõ
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà- 21-ûé âåê”, 2000, õ. 526-544
82.á” 2. Õàéëóóëàõ öýõ Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà- 21-ûé âåê”, 2000, õ. 531-535
83. “ã” 1. Îðøóóëãûí ãàçàð, õîã õàÿãäëûí öýã, áèå çàñàõ ãàçàð áîõèð óñíû öýâýðëýõ áàéãóóëàìæ, öîîíîãèéã ñòàíäàðò, ýð¿¿ë àõóéí õýì õýìæýýíèé äàãóó áàéãóóëæ àøèãëàíà.
2. Ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãûí òóñãàé õîã õàÿãäëûã áîëîí íÿíãèéí ºñãºâºð, öàöðàã èäýâõò áîëîí õèìèéí õîðòîé áîäèñ àøèãëàí ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýý ÿâóóëäàã áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ, èðãýí õîã õàÿãäëàà ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí ä¿ãíýëò, çºâøººðºëã¿éãýýð õîã õàÿãäëûí íèéòèéí öýã äýýð õàÿõûã õîðèãëîíî. “Àðèóí öýâðèéí òóõàé õóóëü”
84.á” 1. Áîîì
3. ßì
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí äàäëàãûí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ.148
85.ä” 1. Íàðíû öàöðàã
2. Àãààðûí äàðàëò
3. Àãààðûí òåìïåðàòóð
4. Èîíæóóëàã÷ öàöðàã
5. Äîðãèîí, øóóãèàí
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 195
86.ä” 1. ̺íãºí óñíû áàðîìåòð
2. ̺íãºí óñíû àÿãàí áàðîìåòð
3. Ìåòàëë áàðîìåòð-Àíåðîéä
4. Äàðàëò ººðºº áè÷èã÷-Áàðîãðàô
5. Òåðìîáàðîìåòð
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí äàäëàãûí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà” 1997, õ. 10-11
87.ä” 1. Àðèóí öýâðèéí ñîðüö
2. Õèìèéí ñîðüö
3. Íÿí ñóäëàëûí ñîðüö
4. Øèìýã÷ ñóäëàëûí ñîðüö
5. Öàöðàãèéí øèíæèëãýýíèé ñîðüö
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí äàäëàãûí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà” 1997, õ. 78
88.ä” 1. Îð÷íû àãààðò òàâèõ øààðäëàãà
2. Õºðñíèé àðèóí öýâýðò òàâèõ øààðäëàãà
3. Îðîí ñóóö, íèéòèéí ¿éë÷èëãýýíèé áàðèëãà áàéãóóëàìæèíä òàâèõ øààðäëàãà
4. Àæèëëàõ, ñóðàëöàõ íºõöºëä òàâèõ øààðäëàãà
5. Õ¿íñíèé àðèóí öýâýðò òàâèõ øààðäëàãà
“Àðèóí öýâðèéí òóõàé õóóëü” 1998 îí, Õî¸ðäóãààð á¿ëýã
99. “â” 1. Ñóðãàëò-õ¿ì¿¿æëèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí çîðèóëàëòûã ººð÷ëºõ
3. Àæ àõóéí íýãæ, öýã ñàëáàðûí íýìýëò ¿éë÷èëãýý ÿâóóëàõ
5. Ñóðãàëò-õ¿ì¿¿æëèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéã ºðãºòãºõ
Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºõ ýð¿¿ë àõóéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýì/Ãóðàâ. Áàðèëãà áàéãóóëàìæ, îð÷íû ýäýëáýð ãàçðûí ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà/
90.ã” 1. Àæ àõóéí õýñýã, òóñãààðëàõ ºðººíººñ 50ì
2. Õîîëëîõ ãàçðààñ 30ì
3. Áèå çàñàõ ãàçðààñ 25-50ì
4. Óíòëàãûí áàéðíóóäûí õîîðîíä 25ì
“Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºõ ýð¿¿ë àõóéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýì” /Ãóðàâ. Áàðèëãà áàéãóóëàìæ, îð÷íû ýäýëáýð ãàçðûí ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà/
91.ä” 1. Òºìºð çàì
2. ¿éëäâýðèéí äóó øóóãèàí
3. Õèìèéí õîðò áîäèñ
4. Õîðò õèé, óòàà òîðòîã
5. Öàöðàãèéí òîîñ
“Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºõ ýð¿¿ë àõóéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýì” /Ãóðàâ. Áàðèëãà áàéãóóëàìæ, îð÷íû ýäýëáýð ãàçðûí ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà/
92. ä” 1. Ýðãîòèçì
2. Ôóçàðèîòîêñèêîç
3. Àñïåðãèëëîòîêñèêîç
4. Äåíäðîäîõîòîêñèêîç
5. Ñòàõèáîòðèîòîêñèêîç
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 90
93.ã” 1. Õàðüöàíãóé ÷èéã 40-60%
3. Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé 0,2%
5. Àãààðûí èñýëäýìæ 4ìã/ì3
7. Àãààðûí õóðä 0,25ì/ñåê-ýýñ èõã¿é
“Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ñóðãàëò õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºõ ýð¿¿ë àõóéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýì”/ ĺðºâ. Àíãè òàíõèìûí áè÷èë öàã óóð, äóó øóóãèàí, ãýðýëò¿¿ëãèéí ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà/
94.ã” 1. Õºäºëìºðèéí íºõöºë
2. Áèåèéí æèí
3. Íàñ, õ¿éñ
4. ¯íäñýí ñîëèëöîî
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ.230-231
95.á” 1. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé îðãàíèê áîäèñûí íàéðëàãà Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 230-231
96.ä” 1. Ñóäàëãàà, øèíæèëãýý, ä¿ãíýëò
2. Ìýäýýëýë, áîëîâñðîë, õàðèëöàà
3. Õóóëü ýðõèéí àêò
4. Òàòâàð, òàòààñ
5. Ñàíõ¿¿æèëò
Ö.Ìóõàð, “Ýð¿¿ë ìýíä”, 1999, õ.71
97.ã” 1. Òºëºâëºëòèéí
2. Òåõíèêèéí
3. Ýð¿¿ë àõóé-òåõíèêèéí
4. Çîõèîí áàéãóóëàëòûí
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà- 21-ûé âåê”, 2000, õ. 297-298
98.ã” 1. Ãàäíà òàë íü õàòñàí
3. Íÿëöãàé ñàëñëàã ç¿éëýýð áîëîí õºãöººð á¿ðõýãäñýí 4. Õóðóóãààð äàðàõàä õîíõîéæ, àìàðõàí òýãøðýõã¿é
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí äàäëàãûí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ.149
99. “â” 1. Øóóãèàíû ãýìòýë
3. Ìýðãýøëèéí ä¿ëèéðýëò
5. Ñîíñãîëûí ÿäàðãàà
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà- 21-ûé âåê”, 2000, õ. 518-520
100.ä” 1. Óñàí õàíãàìæèéí ýõ áóëàãò ïàñïîðòæóóëàëò õèéãäýæ áóé ýñýõ
2. Áàéíãûí áà öàã ¿åèéí õëîðæóóëàëòûí ¿ð ä¿íã õÿíàõ
3. Õýñãèéí óñàí õàíãàìæèéí áàéãóóëàìæèéã ¿å ¿å áººíººð íü öýâýðëýõ
4. Òóõàéí ýõ áóëãààñ õýðýãëýäýã õ¿í àìûí ºâ÷ëºë, ýð¿¿ë ìýíäýä íºëººëºõ íºëººëëèéã òîãòîîõ
5. Óñûã òýýâýðëýõ, 纺õ, õàäãàëàõ ñàâíû àðèóí öýâðèéí áàéäëûã õÿíàõ
Ð.Ä.Ãàáîâè÷, ”Ãèãèåíà”, 1977, õ. 76-83
101.ä” 1. Ñ
2. Í
3. ÐÐ
4. Â6
5. Â2
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, õ.42
102.ä” 1. Óã õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºðãºí õýðýãëýäýã íýð
2. ¿éëäâýðëýã÷, ñàâëàã÷ ýñâýë áîðëóóëàã÷èéí íýð õàÿã
3. Öýâýð æèí
4. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé îðöûí æàãñààëò /æèí íü áóóðàõ äàðààëàëààð/
5. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýã óäàà èäýõ õýìæýý, ñàâàíä àãóóëàãäàõ íèéò õýìæýý Ì.Îþóíáèëýã, “Ǻâ õîîëëîõûí ó÷èð” 2003 îí, õ. 137-138
103.ã” 1. Àâòîêëàâ
2. Õèéí àðèóòãàë
3. Õèìèéí àðèóòãàë
4. Õàëóóí óóðûí àðèóòãàë
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, õ.281
104. “á” 1. “ÁÍÌÀÓ-ûí àðèóí öýâðèéí õÿíàëòûí ä¿ðýì”
4. “Óëñûí àðèóí öýâýð, õàëäâàð ñóäëàëûí ãàçðûí ä¿ðýì”
“Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáà 70” îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë 2003 îí, õ. 5

“” Õóâèëáàð
Øàëòãààí õàìààðëûí ñîðèëûí õàðèóëò:

1. À. 50 Á. 300 Â.1000 Ã. 500 Ä.100 À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ.39-48
2. À. Æèãíýãäýã÷ áîäèñóóäûã ø¿¿õ
2. ñàðààëæ
Á. Ýëñ áîëîí òîì õýìæýýòýé ýðäýñëýã íýãäë¿¿äèéã ø¿¿õ
1.ýëñ áàðèã÷
Â.Èäýâõòýé ëàã áà òóíàäàñûã ø¿¿õ
4.õî¸ðäîã÷ òóíãààãóóð Ã.Õ¿÷èëòºðºã÷èéí òóñëàìæòàéãààð îðãàíèê íýãäëèéã çàäëàõ
3. àíõäàã÷ òóíãààãóóð
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979,õ.330-343
3. À. Ìàø ñóë
1. îíîî
Á. Ñóë
3. îíîî
Â. Ìýäýãäýõ¿éö
2. îíîî
Ã. Õ¿÷òýé
4. îíîî
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ.126-130
4. À. Ýëýã, äýë¿¿, Ẻð, òàðõè íóãàñ, ÿñíû ýä Æ.Îþóí, “Ìîíãîë îðíû ìåòàëëîãåí, ãåîõèìèéí îíöëîã-ýêîëîãè”, õ. 95, 97, 108
5. À. 0,1-0,3 Áàéãàëü îð÷èí - 5 1997 îí “Óñíû òóõàé õóóëü òîãòîîìæ”, õ. 105
6. À. Êàçåèí óóðàãò ñ¿¿ Á. Àëüáóìèí óóðàãò ñ¿¿ Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985,õ.56-59
7. À. Õ¿¿õäèéí àðüñ Á. ßñ áóë÷èíãèéí ñèñòåì Ä.Áàò÷óëóóí, ×.Öîëìîí, “Õ¿¿õýä ºñâºð ¿åèéíõíèé ýð¿¿ë àõóé”, 1992 8. â. 40ñì ä. 24ñì Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 189-197
9. à. Àðûí õóóäàñ áîëîí äàðààõ õóóäàñíû ¿ã ¿ñýã íýâò õàðàãäàí óíøèõ áîëîìæòîé áîëæ, óíøèæ áóé õóóäñàíä áàðààí ñààðàë äýâñãýð ¿¿ñýæ ¿ã ¿ñãèéã óíøèõàä òºâºãòýé áîëîõ á. Àðûí öààñàíä õýâëýãäñýí ¿ñýã, çóðààñíû õýñýã òàíèãäàõã¿é áàéõ â. Àðûí áîëîí äàðààõ õóóäàñíû ¿ñýã, çóðààñ íýâò õàðàãäñàíààñ óíøèæ áóé õóóäàñ õàðëàí õàðàãäàõ Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 189-197
10. à. 1-2ñì á. 2-3 Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 189-197
11. à. 200-250ãð Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ.152-155
12. à. 0,1% “Õ¿¿õýä, ºñâºð ¿åèéíõíèé ñóðãàëò, õ¿ì¿¿æëèéí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ìºðäºõ ýð¿¿ë àõóéí ¿ëãýð÷èëñýí ä¿ðýì”-1995.
13. À. Òåõíîëîãèéí
4. ¿éëäâýðèéí òåõíîëîãèéí ïðîöåññèéã áèò¿¿ìæëýõ
5. Óëàéñãàõ õàëààëòûã öàõèëãààíààð ñîëèõ
Á. Àðèóí öýâýð òåõíèêèéí Â. Òºëºâëºëòèéí 3. Ñóóðüøëûí á¿ñèéã íîãîîðóóëàõ
Ã. Õóóëü ç¿éí
6. Ñóóðüøëûí á¿ñèéí àãààðò õîðò áîäèñûí ÇÄÕ-ã òîãòîîõ
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ. 153-161
14. À. Ìåõàíèê áîëîí ôèçèêèéí õ¿÷èí ç¿éë 6. Èîíæóóëàã÷ öàöðàãóóä Â. Áèîëîãèéí õ¿÷èí ç¿éë Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 358-361
15. À. 0,98-ààñ èõ 1. Õ¿÷òýé áîõèðäñîí Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ.189-192
16. À. Áèîëîãèéí öýâýðëýãýý - II çýðýã Á. Ãóðàâäàã÷ öýâýðëýãýý III çýðýã Áàéãàëü îð÷èí-5, 1997 îí “Óñíû òóõàé õóóëü òîãòîîìæ”, õ. 118
17. À. Õëîðûí òóíã òîäîðõîéëîõäîî õëîðûí øîõîéí áýëäñýí óóñìàëûã àøèãëàíà Á. 1%-èéí õëîðûí øîõîéí óóñìàë áýëòãýõ Â. Õëîðûí øîõîéí èäýâõòýé õëîðûã òîäîðõîéëîõ
1-ð øàò
Ã. Õëîðûã óñòàé õîëüæ õàâüòóóëñíààñ õîéø 30 ìèíóòûí äàðàà óñàí äàõü ¿ëäýãäýë õëîðûã òîäîðõîéëíî Ä. 3 øèëýí àÿãàí äàõü õëîðæóóëàõ àðãààð õýðýãöýýíèé õëîðûã òîäîðõîéëæ òóõàéí óñàíä øààðäàãäàõ õëîðûí òóíã òîîöîæ ãàðãàõ Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 58-64
18. À. Òåõíîëîãèéí
3. Õàÿãäàëã¿é ýñâýë áàãà õàÿãäàë ¿¿ñãýõ òåõíîëîãè íýâòð¿¿ëýõ
Á. Àðèóí öýâýð òåõíèêèéí
1. Õîã õàÿãäëûã öóãëóóëàõ, çàéëóóëàõ, õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõ
Â. Òºëºâëºëòèéí
2. Öýâýðëýõ òºõººðºìæ áàéðëóóëàõ ãàçàð ñîíãîõ Ê.È.Àêóëîâà, Ê.À.Áóøòóåâà, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1986, õ. 220-248
19. À. “Ãàëçóó ºâ÷èíòýé òýìöýõ àðãà õýìæýýíèé òóõàé” òîãòîîë
2.1945 îí
Á. “Õîò ñóóðèíãèéí àðèóí öýâðèéã ñàéæðóóëàõ àðãà õýìæýýíèé òóõàé” òîãòîîë
3. 1946 îí
Â. “Õ¿í àìûí ýìíýëãèéí ¿éë÷èëãýýã ñàéæðóóëàõ àðãà õýìæýýíèé òóõàé” òîãòîîë
1. 1955 îí
“Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáà 70” îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë-2003 îí, õ.3
20. À. ÝÕß-íû àðèóí öýâýð áà ñýðãèéëýõ õýëòýñ “Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáà 70” îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë-2003 îí, õ.7

“Ô Õóâèëáàð
Çàäãàé õàðèóëòòàé ñîðèëûí õàðèóëò:

1. Öóñ çàäëàã÷ /ãåìîëèòè÷åñêèé/ áà íîãîîðóóëàã÷ /çåëåíÿùèé/ ñòðåïòîêîêêóóä
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985,õ.80–88
2. Ýíäîòîêñèí
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985,õ.80–88
3. Á. Õ¿íñíèé ò¿¿õèé ýäèéã áîëîâñðóóëàõ òåõíîëîãèéí ãîðèìûã çºâ áàðèìòëàõ
Â. Õ¿íñíèé ò¿¿õèé ýä áà á¿òýýãäýõ¿¿íòýé àæèëëàãñäûí õóâèéí àðèóí öýâðèéã ÷àíä ñàõèõ
Ã. Õ¿íñíèé ò¿¿õèé ýä áà á¿òýýãäýõ¿¿íä áè÷èë áèåòýí ¿ðæèõýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ áà çºâ õàäãàëàëò
Ä. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëòûí õóãàöààã ÷àíä ñàõèõ
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985,õ.80-92
4. ¯íäñýí áà íýìýëò õýðýãöýý
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1985,õ. 36-78
5. 3,4 áåíçàïèðåí
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ. 124-161
6. Õ¿õýðò àíãèäðèä
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ. 124-161
7. Òîîñ
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ. 124-161
8. 3,0-5,0
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ. 164-258
9. ýðäýñ áîäèñûí àãóóëàìæ
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ. 124-161
10. 40%-¿çýãäýõ ãýðýë, 59%- õýò ÿãààí òóÿà
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 94-100
11. 1ë óñàíä àãóóëàãäàõ îðãàíèê áà îðãàíèê áóñ õèìèéí íýãäë¿¿äèéí èñýëäýëòýíä çàðöóóëàãäàõ õ¿÷èëòºðºã÷èéí õýìæýýã õýëíý.
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ. 124-161
12. Ø¿ä ¿éðýõ
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 140-150
13. 37ì3
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 4-9
14. Àììèàê, õ¿õýðò óñòºðºã÷, ìåðêåïòàí
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ. 262-269
15. 0,1ìèêðîìåòðýýñ äîîø õýìæýýòýé àãààðûí òîîñûã õýëíý.
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ. 124-161
16. Àãààðûí íýãæ ýçýëõ¿¿í äýõ íÿíãèéí òîî
Ö.Ëàìçàâ, ×.Öîëìîí, “Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà”, 1997, õ. 28-37
17. 0,8-1,1ììîëü/ë áà 1200ìã
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985,õ.49-53
18. Õîéä
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, “Ãèãèåíà-21-ûé âåê”, 2000, õ. 360-428
19. Í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ. 124-161
20. “Ýð¿¿ë ìýíäèéã äýìæèõ” ãýæ õ¿í ýð¿¿ë ìýíäýý õàìãààëàõ, ýð¿¿ë àæ òºðºõ çàí ¿éëèéã äýìæèí óðàìøóóëàõàä ÷èãë¿¿ëýí ººðºº áîëîí áóñàäòàé õàìòðàí ÿâóóëæ áàéãàà àðãà õýìæýýã õýëíý ãýæ “ ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé” õóóëèíä çààñàí áàéäàã.
“Ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü”, “Ýìèéí òóõàé õóóëü”, “Èðãýíèé ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí òóõàé õóóëü”, 2002 îí
21. Çîðèóëàëòûí õ¿íñíèé ç¿éë, “Õ¿íñíèé òóõàé õóóëü”
22. Õ¿íñíèé ç¿éëèéí ¿éëäâýðèéí õýðýãñýë “Õ¿íñíèé òóõàé õóóëü”
23. Õ¿íñíèé àþóëã¿é áàéäàë, “Õ¿íñíèé òóõàé õóóëü”
24. “¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýý ýðõëýã÷”
“Õ¿íñíèé òóõàé õóóëü”
25. Òåìïåðàòóðûí óðâóó òîíãîðîë,
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ. 124-161
26. Ëàêòîçà
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”,1979, õ. 53-70
27. Áèîëîãèéí èäýâõèò áîäèñ
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 230-330
28. ªâ÷òºíèé õàìàð õîîëîéãîîñ ÿëãàðñàí ýìãýã òºðºã÷ áè÷èë áèåòýí
Ã.È.Ðóìÿíöåâ, Å.Ï.Âèøíåâñêàÿ, Ò.À.Êîçëîâà, “Îáùàÿ ãèãèåíà”, 1985, õ. 230-330
29. Óóðãèéí ãàðàëòàé áîäèñ
Æ.Îþóí “Ìîíãîë îðíû ìåòàëëîãåí, ãåîõèìèéí îíöëîã-ýêîëîãè”, 2000,õ. 77-84
30. Îðãàíèê
Æ.Îþóí “Ìîíãîë îðíû ìåòàëëîãåí, ãåîõèìèéí îíöëîã-ýêîëîãè”, 2000,õ. 77-84
31. Ǻºëºí
Æ.Îþóí “Ìîíãîë îðíû ìåòàëëîãåí, ãåîõèìèéí îíöëîã- ýêîëîãè”, 2000, õ.77-84
32. Êàëüöèé, ìàãíèé çýðýã õèìèéí ýëåìåíò¿¿äèéí àãóóëàìæ èõòýé óñ
Æ.Îþóí “Ìîíãîë îðíû ìåòàëëîãåí, ãåîõèìèéí îíöëîã-ýêîëîãè”, 2000, õ. 77-84
33. 1ì/ñ-ýýñ áàãà óðñàöòàé, 150 êì õ¿ðòýë óðòòàé, 2000êì õ¿ðòýë óñ õóðààõ òàëáàéòàé ãîë
Áàéãàëü îð÷èí-5, 1997 îí, “Óñíû òóõàé õóóëü òîãòîîìæ”, õ. 65
34. Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãà
Áàéãàëü îð÷èí-5, 1997 îí, “Óñíû òóõàé õóóëü òîãòîîìæ”, õ. 104
35. Òåìïåðàòóðûí ãðàäèåíò
À.Í.Ìàðçååâ, Â.Ì.Æàáîòèíñêèé, “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà”, 1979, õ.124-161
36. 1933 îí
“Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáà 70” îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë-2003 îí, õ.2
37. Áàêòåð øèíæèëãýýíèé ãàçàð áóþó Ñàíáàêèíñòèòóò
”Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáà 70” îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë-2003 îí, õ.2
38. Õàðèóëò:
1. ÝÀÕÑ-ûí õÿíàëòûí ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãà áèé áîëæ ýõýëñýí.
2. ÝÀÕÑ-ûí õÿíàëòûí àðãà áàðèë, çîõèîí áàéãóóëàõ ¿éë àæèëëàãààã ¿íäýñíèé ìýðãýæèëòí¿¿ä ýðõëýí ÿâóóëàõ áîëñîí.
3. Àðèóí öýâðèéí õóóëü ýðõèéí àêòóóäûã áàòëàí ãàðãàñàí.
“Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáà 70” îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë-2003 îí, õ.2
39. 1. Ýìíýë ç¿éí àíàãààõ óõààí
2. Áèîàíàãààõ óõààí
3. Íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí óõààí
“Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáà 70” îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë-2003 îí, õ.17
40. 1963 îíû 23/22 òîîò òîãòîîë,
“Ýð¿¿ë àõóé, õàëäâàð ñóäëàëûí àëáà 70” îíîë ïðàêòèêèéí áàãà õóðàë-2003 îí, õ.14


ÃÓÐÀÂ. ÎÐ×ÈÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ ÕÈ×ÝÝËÈÉÍ ÕªÒªËÁªÐ

Áîëîâñðóóëñàí:
Í. Ñàéæàà ÍÝÌÕ-èéí ÎÝÌÑÒ-èéí çàõèðàë, ÀÓ-íû äîêòîð

È. Áîëîðìàà ÍÝÌÕ-èéí ÎÝÌÑÒ-èéí ÝØÀÀ, ÀÓ-íû äîêòîð

À. Ýíõæàðãàë ÍÝÌÕ-èéí ÎÝÌÑÒ-èéí ÝØÄÀ

Ê. Öýâýëìàà ÍÝÌÕ-èéí ÎÝÌÑÒ-èéí ýð¿¿ë àõóé÷ èõ ýì÷

Á. Ñóâä ÍÝÌÕ-èéí ÎÝÌÑÒ-èéí ÝØÀ

Óäèðòãàë

Îð÷èí-Ýð¿¿ë ìýíä ãýäýã íü îð÷íîîñ õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä ¿ç¿¿ëýõ ýåðýã õ¿÷èí ç¿éëèéã íýìýãä¿¿ëýõ, ñºðºã õ¿÷èí ç¿éëèéí íºëººëëèéã áóóðóóëàõ, àðèëãàõ, õàìãààëàõ ÷èãëýëýýð ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí èäýâõèòýé ñàíàà÷èëãààð óëñ òºð, íèéãýì, øèíæëýõ óõààíû á¿õèé ë ñàëáàð, òºðèéí áà òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæèéí õàðèëöàí õàìòûí àæèëëàãàà, àðä èðãýäèéí èäýâõèòýé îðîëöîîòîéãîîð ÿâóóëàõ ¿éë àæèëëàãàà þì.
Äýëõèé äàõèíä îð÷íû ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð äýâø¿¿ëñýí çîðèëãî íü ýêîëîãèéí òîãòâîðòîé áàéäëûã õàíãàõ, õ¿í àìûã áàéãàëèéí ãàìøèã, îð÷íû ñºðºã íºëººë뺺ñ õàìãààëàõàä îðøèæ áàéíà. ªºðººð õýëáýë òºð íü ýíý çîðèëãîî áèåë¿¿ëýõèéí òóëä á¿õ òàëûí çîõèñòîé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõýä àíõààðàõ ¸ñòîé ãýñýí ¿ã þì.
Îð÷íû ýð¿¿ë ìýíäèéí àñóóäàë íü çºâõºí àíàãààõ óõààí, ýìíýëãèéí ìýðãýæëèéí õ¿ì¿¿ñ òºäèéã¿é øèíæëýõ óõààíû áóñàä ñàëáàð òóõàéëáàë ýêîëîãè ãåîëîãè, ãèäðîõèìè, ¿éëäâýðëýë, òåõíîëîãè, íèéãýì, óëñ òºð, ýäèéí çàñãèéí ã.ì îëîí ñàëáàðûí õàìòûí àæèëëàãààã øààðääàã. ßëàíãóÿà îð÷íû ñºðºã íºëººëëèéã áàãàñãàõ, õîð õºíººëèéã àðèëãàõàä òºðèéí áîäëîãîîð çîõèöóóëàãäàõ ñàëáàð äóíäûí õàìòûí àæèëëàãàà, îëîí íèéòèéí îðîëöîî îíöãîé ÷óõàë ¿¿ðýãòýé.
Èéìä ýíýõ¿¿ òåñòèéã áîëîâñðóóëàí ãàðãàæ áàéãàà íü îð÷íû ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð ÍÝÌ-èéí ñóðãóóëèéí îþóòíóóä, îð÷íû ýð¿¿ë àõóéí ÷èãëýëýýð íàðèéí ìýðãýøèë ýçýìæèõ ýð¿¿ë àõóé÷ íàð áîëîí íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí ìýðãýæèëòí¿¿äèéí ìýäëýãèéí ò¿âøèíã íýìýãä¿¿ëýõýä òóñëàõàä ÷èãëýãäñýí àðãà õýìæýý áîëíî.

Õºòºëáºðèéí çîðèëãî

Õ¿í àìûí ñóóðüøèë àõóéí îð÷íûã ¿íýëýõ, áîõèðäëîîñ ñýðãèéëýõ àðãà çàìûã áîëîâñðóóëàõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà ç¿éí òàëààðõ ìýäëýãèéã îð÷èí ¿åèéí øèíýëýã îéëãîëòóóäààð íýìýãä¿¿ëæ, äàäëàãà ýçýìø¿¿ëýí Ìîíãîë óëñûí õîò ñóóðèíû îð÷íû ýð¿¿ë àõóéí íºõöëèéã ñàéæðóóëàõ øèíæëýõ óõààíû áîëîí ïðàêòèê àðãà õýìæýýã õýðýãæ¿¿ëýõýä õºòºëáºðèéí çîðèëãî îðøèíî.

Õºòºëáºðèéí çîðèëòóóä

2. Ñóóðüøëûí îð÷íû ýð¿¿ë àõóé
3. Ýðñäýëò õ¿÷èí ç¿éëñýä ¿íýëãýý õèéõ, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ àðãà ç¿éã ýçýìø¿¿ëýõ

Õºòºëáºðèéí àãóóëãà

1. Îð÷èí ýð¿¿ë ìýíäèéí øèíæëýõ óõààíû ñóäëàõ ç¿éë
1.1 Îð÷èí ¿åèéí ÷èã õàíäëàãà
1.2 Ñóäàëãààíû àðãóóä
1.3 Îð÷íû ýð¿¿ë ìýíäèéí íºëººëëèéí ¿íýëãýý, ò¿¿íèé ¿å øàòóóä
2. Õîò òºëºâëºëò
2.1. Ñóóðüøëûí îð÷íû õîò òºëºâëºëò, ýð¿¿ë àõóéí à÷ õîëáîãäîë
2.2. Ñóóðüøëûí îð÷íû çîõèîí áàéãóóëàëò, îðîí ñóóöíû áè÷èë îð÷èí
2.3. Ñóóðüøëûí îð÷èí äàõü äóó øóóãèàí, ýð¿¿ë àõóéí à÷ õîëáîãäîë, ò¿¿íòýé òýìöýõ àðãà çàì
2.4. Öàõèëãààí ñîðîíçîí îðíû íºëººë뺺ñ õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ àðãà çàì
3. Àãààðûí ýð¿¿ë àõóé
3.1. Ñóóðüøëûí îð÷íû àãààðûí áîõèðäîë
3.2. Àãààðûí áîõèðäëûí õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäýä ¿ç¿¿ëýõ íºëººëºë, ýð¿¿ë àõóé, àðèóí öýâðèéí íºõöºë
3.3. Ñóóðüøëûí îð÷íû àãààðûã áîõèðäëîîñ õàìãààëàõ ýð¿¿ë àõóéí àðãà õýìæýý

4. Ñóóðüøëûí îð÷íû óñàí õàíãàìæ

4.1. Ñóóðüøëûí îð÷íû óñàí õàíãàìæ, óñíû ýð¿¿ë àõóéí à÷ õîëáîãäîë
4.2. Óñíû ÷àíàðûí ýð¿¿ë àõóéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, òºâëºðñºí óñàí õàíãàìæ
4.3. Óñíû àðèóí öýâýð õàìãààëàëòûí á¿ñ, ýð¿¿ë àõóéí à÷ õîëáîãäîë

5. Õºðñíèé ýð¿¿ë àõóé

5.1. Õºðñ, ººðºº öýâýðøèõ ¿éë ÿâö, à÷ õîëáîãäîë
5.2. Õîã õàÿãäëûí ìåíåæìåíò
5.3. Îðøóóëãûí ãàçàð6.
6. Óñàí ñàí, áîõèð óñíû çàéëóóëàëò
6.1. Óñàí ñàíãèéí ýð¿¿ë àõóé
6.2. Áîõèð óñ öýâýðëýõ àðãà õýìæýý, ýð¿¿ë àõóéí à÷ õîëáîãäîë
6.3. Óñàí ñàíã áîõèðäëîîñ õàìãààëàõ, ¿íýëãýý
7. Áóñàä
7.1. Îðîí ñóóöíû ýð¿¿ë àõóé
7.2. Áè÷èë îð÷íû ýð¿¿ë àõóé
7.3. Ãýðýëò¿¿ëýãò òàâèãäàõ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, à÷ õîëáîãäîë
7.4. Õàëààëòûí ýð¿¿ë àõóé
7.5. Áàðèëãûí ìàòåðèàëä òàâèãäàõ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, à÷ õîëáîãäîë
7.6. Àãààðæóóëàëòàíä òàâèãäàõ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, à÷ õîëáîãäîë
7.7. Íèéòèéí õàëóóí óñàíä òàâèãäàõ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, à÷ õîëáîãäîë
7.8. Ýìíýëãèéí îð÷èíä òàâèãäàõ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, à÷ õîëáîãäîë

ÀØÈÃËÀÑÀÍ ÕÝÂËÝË

Îðîñ

1. Àêóëîâà.Ê.È, Áóøòóåâà.Ê.À. “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà” Ìîñêâà, 1986
2. Àâöûí À.Ï, Æàâîðîíêîâ À.À, Ðèø Ì.À, è äð. “Ìèêðîýëåìåíòîçû ÷åëîâåêà”
3. Áàðêåð Ê. “Çàãðÿçíåíèå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà” Æåíåâà, 1962
4. Áóøòóåâà Ê. À. “Ðóêîâîäñòâî ïî ãèãèåíå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà” Ìîñêâà 1976
5. Ìàðçååâ À.Í, Æàáîòèíñêèé Â.Ì. “Êîììóíàëüíàÿ ãèãèåíà” Mocêâà. 1979
6. “Ðóêîâîäñòâî ïî êîììóíàëüíîé ãèãèåíå” Ìåäãèç 1962
7. WHO. “Health and Environment in Sustainable Development” Five years at the Earth”

Ìîíãîë

8. Àëáàí áóñ áîëîâñðîëûí çàéíû ñóðãàëò “Ñóð÷ àìüäàðüÿ” òºñºë ÞÍÅÑÊÎ “Óñ áà õýðýãëýý”
9. Áàéãàëü îð÷èíä íºëººëºõ áàéäëûí ¿íýëãýýíèé òóõàé õóóëü
10. Åðºíõèé ýð¿¿ë àõóéí äàäëàãûí õè÷ýýëèéí ãàðûí àâëàãà. Óëààíáààòàð. 1997
11. ÌÓ-ûí ÇÃ-ûí 2002 îíû 7 ñàðûí 3-íû ºäðèéí 135-ð òîãòîîë, “Àþóëòàé õîã õàÿãäëûã öóãëóóëàõ, ñàâëàõ, ò¿ð áàéðøóóëàõ, àþóëã¿é áîëãîõ, õàäãàëàõ, óñòãàõ æóðàì”
12. Óíäíû óñ. Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà, ò¿¿íä òàâèõ õÿíàëò. ÓÑÒ900-92
13. Óñíû òóõàé õóóëü òîãòîîìæ, Áàéãàëü îð÷èí- 5 /1997 îí /
14. Óñíû ¿íäýñíèé õºòºëáºð, 1999
15. “Óñíû ¯íäýñíèé õºòºëáºð”-èéí ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãºº
16. “Õîò ñóóðèíû òºëºâëºëò, áàðèëãàæèëòûí íîðì áà ä¿ðýì ÁÍáÄ 30.01.03”
17. “Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû íºëººëëèéí ¿íýëãýý” Óëààíáààòàð. 2002 îí Ì. 1991
18. Õóóëü òîãòîîìæèéí ýìõýòãýë
19. ØÓÒÈÑ, ßïîíû Ìèÿàêîíîæî ¯íäýñíèé Òåõíîëîãèéí Äýýä Ñóðãóóëü ,,Ìîíãîë îðíû çàðèì á¿ñ íóòãèéí óñíû øèíæ ÷àíàð, óñ öýâýðëýãýý àðãóóä”
20. ÝÌ-èéí ñàéä, ÁÎ-íû ñàéäûí õàìòàðñàí 2002 îíû 249/201 òîîò òóøààë “Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí õîã õàÿãäëûã àíãèëàõ, öóãëóóëàõ, õàäãàëàõ, òýýâýðëýõ, óñòãàõ çààâàð “
21. “Ýìíýëãèéí á¿òýö, ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðòûí ýìõýòãýë MNS 5095:2001”
22. “Ýð¿¿ë ç¿éí ìåíåæìåíòèéí òºãñºëòèéí øàëãàëòûí ñîðèëûí ýìõýòãýë”
Ñîðèëûã õàðèóëàõ åðºíõèé çààâàð
Îëîí ñîíãîëòîò ñîðèëûí õàðèóëòóóä íü ¿ñýã áà òîîãîîð äóãààðëàãäñàí áºãººä ¿ñãýýð äóãààðëàãäñàí áîë òóõàéí àñóóëò, äààëãàâàðò òîõèðîõ õàìãèéí çºâ íýã õàðèóëòûã, õýðýâ òîîãîîð äóãààðëàãäñàí áîë 1 áîëîí ò¿¿íýýñ îëîí õàðèóëòûã ñîíãîæ áîëîõ áà òîäîðõîé ò¿ëõ¿¿ðèéã àøèãëàí ¿ñãýí õýëáýðò îðóóëæ õàðèóëòûã áè÷íý.
ÎÐ×ÈÍ-ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ
(Íèéò 300 ñîðèëòîé)
“À” õóâèëáàð (Ýíý õýñýãò 1-103 äóãààð áè÷èãäñýí íèéò 103 ñîðèë îðæ áàéíà)
Õàìãèéí çºâ 1 õàðèóëòûã ñîíãîíî.

1. Õýðýâ 1 ìèíóòàíä õºðñººð íýâòðýõ àãààðûã 1 ýçýëõ¿¿í ãýæ ¿çâýë æèæèã õàéðãàòàé õºðñººð õýäèé õýìæýýíèé ýçýëõ¿¿í àãààð íýâòðýõ âý? 2. Õóóðàé õºðñºíä ÿìàð ýëåìåíò õàìãèéí èõýýð àãóóëàãääàã âý? 3. Áîõèðäîëòã¿é õºðñºíä àãóóëàãäàõ õèìèéí áîäèñûí äóíäàæ õýìæýýíä ÿìàð íýãæèéã ýòàëîí áîëãîí àøèãëàäàã âý? 4. Õºðñ îðãàíèê áîõèðäîëòòîé áàéãààã õàðóóëàõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã íýðëýíý ¿¿? 5. Õºðñíèé ÷èéãèéí /óñíû/ ýð¿¿ë àõóéí õàìãèéí èõ à÷ õîëáîãäîëòîé õýëáýðèéã íýðëýíý ¿¿. 6. Õºðñ ÿìàð ýëåìåíòýýð áîõèðäñîíû óëìààñ “øèçîôðåíè” ¿¿ñýæ áîëîõ âý?
À. ìºíãºí óñ
Á. õàð òóãàëãà
Â. íèêåëü
Ã. êàäìè
Ä. ñòðîíöè
7. ßìàð áîõèðäëûí óëìààñ õºðñººð äàìæèí òàðâàãàí òàõàë, ãàëçóó, õóëãàíà òàõàë çýðýã ºâ÷í¿¿ä ¿¿ñýæ áîëîõ âý? 8. Õºðñ ÿìàð ýëåìåíòýýð áîõèðäñîíû óëìààñ ò¿¿íèé ººðºº öýâýðøèõ ÿâö óäààøðàõ âý?
À. ìºíãºí óñ
Á. õàð òóãàëãà
Â. íèêåëü
Ã. êàäìè
Ä. Ñòðîíöè
9. Áè÷èë áèåòíèé ººðºº èñýëäýõ ÿâöàä ÿìàð áîäèñ ¿¿ñäýã âý? 10. Õºðñíèé èñýëäýõ ïðîöåññòîé öóã ÿìàð ïðîöåññ ÿâæ áàéäàã âý?
À. àíãèæðàõ
Á. äåíèòðèôèêàöè
Â. èñýëäýí àíãèæðàõ
Ã. íèòðèôèêàöè
Ä. Èñýëäýõ
11. Óóðàã àãóóëñàí áîäèñ íü õºðñºíä ÿìàð áîäèñ ¿¿ñýõ ýõ áóëàã áîëäîã âý?
À. í¿¿ðñòºðºã÷
Á. õ¿÷èëòºðºã÷
Â. óñòºðºã÷
Ã. àçîò
Ä. ïåïòèä
12. Õºðñ õýäýí õóâü ñèéðýãæèëòòýé áàéõàä ò¿¿íèé ººðºº öýâýðøèõ ÿâö õàìãèéí ñàéí áàéõ âý? 13. Õºðñºíä ÿìàð ýëåìåíò èë¿¿äýë õýìæýýãýýð îðñíîîð óðãàìàë íîãîîíû ÷àíàðûã àëäóóëäàã âý? 14. “Àþóëòàé õîã õàÿãäëûã öóãëóóëàõ, ñàâëàõ, ò¿ð áàéðøóóëàõ, àþóëã¿é áîëãîõ, õàäãàëàõ, óñòãàõ æóðàì”-ä Àþóëòàé õîã õàÿãäëûã áóëàõ í¿õ õýäýí ìåòðèéí ã¿íòýé áàéõ ¸ñòîé ãýæ çààñàí áàéäàã âý? À. 1.5-2ì
Á. 1-2.5ì
Â. 1-1.5ì
Ã. 1-2ì
Ä. 1.5ì-ýýñ äîîø
15. Ýìíýëãèéí õîã õàÿãäëûã õàäãàëàõ áàéð õºðã¿¿ðã¿é áîë ò¿¿íèéã õýäýí öàãààñ äýýø õóãàöààãààð õàäãàëæ áîëîõã¿é âý? 16. Îðîí ñóóöíû áàðèëãûí ìàòåðèàë ÿìàð øèíæ ÷àíàðòàé áàéâàë çîõèõ âý?
À. äóëààí äàìæóóëàõ ÷àäâàð ºíäºð, äóëààí íýâ÷¿¿ëýõ ÷àäâàð áàãà
Á. äóëààí äàìæóóëàõ ÷àäâàð ºíäºð, äóëààí íýâ÷¿¿ëýõ ÷àäâàð ºíäºð
Â. äóëààí äàìæóóëàõ ÷àäâàð áàãà, äóëààí íýâ÷¿¿ëýõ ÷àäâàð áàãà
Ã. äóëààí äàìæóóëàõ ÷àäâàð áàãà, äóëààí íýâ÷¿¿ëýõ ÷àäâàð ºíäºð
Ä. ýäãýýð õàðèóëòûí àëü íü ÷ áèø
17. Öàöðàã èäýâõèò áîäèñ áîëîõ Ðàäîíû íºëººãººð ÿìàð ýðõòíèé õàâäàð ¿¿ñýõ ìàãàäëàë ýðñ èõýñäýã âý? Á. óóøãèíû 18. Îëîí òîîíû ñèíòåòèê ìàòåðèàëä íýìýëòýýð õýðýãëýãääýã ÿìàð áîäèñ îðîí ñóóöàíä ãàäíû ¿íýð ¿¿ñãýõ íºõöºë áîëäîã âý?
À. ãèäðîïåðåêèñü
Á. ïîëèýòèëåí
Â. äèáóòèëôòàëàò
Ã. ôîðìàëüäåãèä
Ä. Ôåíîë
19. Äàðààõ áàðèëãûí ìàòåðèàëóóäààñ õàìãèéí èõ öàöðàã èäýâõèòýé íü àëü âý? 20. Áàéãàëèéí ãýðýëò¿¿ëãèéí ò¿âøèíã þóãààð õýìæäýã âý?
À. ãàäíàõ ãýðëèéí õýìæýý
Á. ãýðëèéí óðñãàë
Â. íàðíû ãýðëèéí òóñãàë
Ã. íàðíû ãýðýëò¿¿ëãèéí êîýôôèöèåíò
Ä. áàéãàëèéí ãýðýëò¿¿ëãèéí êîýôôèöèåíò
21. Îðîí ñóóöíû çîõèîìîë ãýðýëò¿¿ëãèéí õàìãààëàëòûí ºíöºã õýäýí ãðàäóñààñ õýòðýõã¿é áàéõ ¸ñòîé âý? 22. Îðîí ñóóöàí äàõü ëþìèíåñöåíòíèé ãýðýë ÿìàð øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéõ øààðäëàãàòàé âý? 23. Îðîí ñóóöàíä ÿìàð õàëààëòûí òºõººðºìæèéã õýðýãëýâýë èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé âý? 24. Àãààðûã ÷èéãø¿¿ëýõ çîðèëãîîð òºâëºðñºí õàëààëòûí ÿìàð õýëáýðèéã àøèãëàâàë çîõèìæòîé âý?
À. óñàí
Á. õèéí
Â. àãààðûí
Ã. á¿õ õýëáýð àãààðûã ÷èéãø¿¿ëýõ ÷àäâàðòàé
Ä. á¿õ õýëáýð àãààðûã ÷èéãø¿¿ëýõ ÷àäâàðã¿é
25. Öàöàðãàëòûí çàìààð õàëààõ õýðýãñëèéí ãàäàðãóóãèéí òåìïåðàòóð õýäýí õýìèéí õîîðîíä áàéõ ¸ñòîé âý? 26. Õàëààëò ãýäýã íü: 27. Îðîí ñóóöàíä àãààð äóñëûí õàëäâàðààñ ñýðãèéëýõ õàìãèéí ¿ð ä¿íòýé àðãà àëü íü âý? 28. Öîíõîíä ÿìàð çîðèëãîîð ñàëõèâ÷ áîëîí ôðàìóãà õèéäýã âý? 29. Àãààðæóóëàëòûí îðóóëàõ áîëîí ãàðãàõ òºõººðºìæèéã ýìíýëãèéí ÿìàð òàñàãò ñóóðèëóóëàõã¿é áàéæ áîëîõ âý? 30. Áàéãàëèéí àãààðæóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð òóñãàé ñóâãèéã áàðèëãûí õààíà ãàðãàäàã âý? 31. Îðîí ñóóöíû ÿìàð ºðºº õàìãèéí òîì áàéõ ¸ñòîé âý? 32. Óíòëàãûí ºðººíèé òîîã òîãòîîõîä ÿìàð õ¿÷èí ç¿éëèéã õàðãàëçàí ¿çäýã âý? 33. 2 õ¿íèé óíòëàãûí ºðºº õýäýí ìåòð êâàäðàò õýìæýýòýé áàéõ íü çîõèìæòîé âý? 34. Àãààðûí õýì áàãà ¿åä áèåèéí òîõèðîìæòîé äóëààí çîõèöóóëàëòûã õàíãàõàä ºðººíä áè÷èë öàã óóðûí ÿìàð íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé âý?
À. ºðººíä áàãà ÷èéãëýã áà àãààðûí õàíãàëòòàé õºäºë㺺í áèé áîëãîõ
Á. ºðººíä èõ õýìæýýíèé ÷èéãëýã áà õàíãàëòòàé õýìæýýíèé àãààðûí õºäºë㺺í áóé áîëãîõ
Â. ºðººíä áàãà õýìæýýíèé ÷èéãëýã áà áàãà õóðäòàé àãààðûí õºäºë㺺íèéã áèé áîëãîõ
Ã. ºðººíä èõ õýìæýýíèé ÷èéãëýã áà áàãà õóðäòàé àãààðûí õºäºë㺺íèéã áèé áîëãîõ
Ä. ºðººíä áàãà õýìæýýíèé ÷èéãëýã áà èõ õýìæýýíèé àãààðûí õºäºë㺺íèéã áèé áîëãîõ
35. Îðîí ñóóöíû áàðèëãûí íàð òóñàõ áàéðøèë õîéä ç¿ã ð¿¿ õàðñàí áîë ÿìàð òýíõëýãèéí äàãóó áàðèëãûã áàðèõ âý? 36. Òºâèéí á¿ñýä áàéðëàñàí îðîí ñóóöàíä íàð òóñàõ çîõèìæòîé áàéðëàë ÿìàð òýíõëýãèéí äàãóó áàéõ âý?
À. ºðãºðãèéí äàãóó 37. ªìíºä á¿ñýä áàéðëàñàí îðîí ñóóöíû íàð òóñàõ çîõèìæòîé áàéðëàë ÿìàð òýíõëýãèéí äàãóó áàéõ âý? 38. Õýäýí íàñòàé ýìýãòýé õ¿¿õýä òóñäàà óíòëàãûí ºðººòýé áàéõ íü ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãàä íèéöýõ âý? 39. Õýäýí íàñòàé ýðýãòýé õ¿¿õýä òóñäàà óíòëàãûí ºðººòýé áàéõ íü ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãàä íèéöýõ âý?
A. 14 íàñíààñ äýýø
Á. 13 íàñíààñ äýýø
Â. 12 íàñíààñ äýýø
Ã. 11 íàñíààñ äýýø
Ä. 10 íàñíààñ äýýø
40. ªðººíèé áîñîî ÷èãëýëèéí òåìïåðàòóðûí çºðºº õýäýí ãðàäóñ áàéõ ¸ñòîé âý? 41. ªðººíèé äîòîð õàíà áîëîí ºðººíèé òåìïåðàòóðûí ÿëãàâàð õýäýí ãðàäóñààñ õýòðýõã¿é áàéõ íü õàìãèéí òîõèðîìæòîé âý? 42. Õ¿íèé àìüñãàëààðàà àâàõ õ¿÷èëòºðºã÷èéí õýìæýý öàãò îéðîëöîîãîîð õýä áàéäàã âý? 43. Àëáàí òàñàëãààíû àãààðûí õºäºë㺺íèé õàìãèéí òîõèðîìæòîé õóðä õýä áàéõ âý? 44. ªðººí äýõ àãààðûí õàðüöàíãóé ÷èéãëýãèéí õàìãèéí òîõèðîìæòîé õýìæýýã çààíà óó? 45. ׺뺺ò õëîðûí õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýëòèéí ¿ð ä¿í íü õîëáîîò õëîðòîé õàðüöóóëàõàä õýð âý? 46. Íàñàíä õ¿ðñýí õ¿íèé áèåèéí æèíä ýçëýõ óñíû õýìæýýã áè÷íý ¿¿? 47. Óíäíû ÿìàð óñûã õýò ÿãààí òóÿàãààð õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõýä òîõèðîìæòîé âý? 48. Óíäíû óñûã îçîíîîð õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõýä õëîðîîð õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõýýñ ÿìàð äàâóó òàëòàé âý? 49. Óñ ò¿ãýýõ öýãèéí àëü õýñãýýñ ýõëýí óñ óíäíû óñíû øààðäëàãà õàíãàñàí áàéõ ¸ñòîé âý?
À. òàðààõ õîîëîéä î÷èõûí ºìíº
Á. òàðààõ õîîëîé, óñ øèíæëýõ öýãò î÷èõûí ºìíº
Â. òàðààõ õîîëîé, óñ øèíæëýõ, õ¿ëýýí àâàõ öýãò î÷èõûí ºìíº
Ã. òàðààõ õîîëîéä î÷ñîíû äàðàà
Ä. òàðààõ õîîëîéä
50. Ãàçðûí äîîðõè óñíû ýõ ¿¿ñâýðèéí ÀÖÕ-ûí 1-ð á¿ñèéí õýìæýýíä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëèéã íýðëýíý ¿¿?
À. ýõ ¿¿ñâýðèéí õàìãààëàëò
Á. áóóðöûí õ¿íõ /äåïðåññèâíûé áðîíõ/-èéí õèðýýñèéí çàõ
Â. ýõ ¿¿ñâýðèéí õàìãààëàëò, óíäàðãûí áîëîí óñíû õýðýãöýýíèé ò¿âøèí
Ã. óíäàðãûí áîëîí óñíû õýðýãöýýíèé ò¿âøèí
Ä. íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éë áàéõã¿é
51. Óñ õýðýãëýýíèé õýì, õýìæýý ãýæ þó âý?
À. õ¿íèé ôèçèîëîãèéí ¿éë àæèëëàãààíä øààðäëàãàòàé óñûã ëèòðýýð èëýðõèéëñýí õýìæýý
Á. 1 õ¿íä îíîãäîõ óñíû çàðöóóëàëòûã ëèòðýýð èëýðõèéëñýí õýìæýý Ã. àõóéí õýðýãöýýã õàíãàõ óñíû õýìæýýã ëèòðýýð èëýðõèéëñýí õýìæýý
Ä. òîõèðîõ õàðèóëò áàéõã¿é
52. Óíäíû óñíû øèì áîõèðäîëòûí ¿ç¿¿ëýëòýíä þó îðîõ âý?
À. àçîò àãóóëñàí íýãäë¿¿ä
Á. îðãàíèê íýãäë¿¿ä
Â. íÿíãèéí åðºíõèé òîî
Ã. îðãàíèê áóñ íýãäë¿¿ä
Ä. áè÷èë ýëåìåíò¿¿ä
53. Áîõèð óñíû íàéðëàãà äàõü õèìèéí áîäèñûí çºâøººðºãäºõ äýýä õýìæýýã õààíà òîãòîîäîã âý? Á. áîõèð óñûã óñàí ñàíä íèéë¿¿ëýõ öýãò
Â. áîõèð óñûã óñàí ñàíä íèéë¿¿ëñíèé äàðàà õýðýãëýã÷èéí öýãèéí îéðîëöîî
Ã. áîõèð óñ íèéë¿¿ëýõ öýã äýýð
Ä. áîõèð óñûã óñàí ñàíä íèéë¿¿ëñíèé äàðàà
54. Õ¿í õîîë óíäàíäàà îãò óñ õýðýãëýõã¿é õýä õîíîæ ÷àäàõ âý?
À. 5 õîíîã
Á. 1 ñàð
Â. 7 õîíîã
Ã. 14 õîíîã
Ä. 10 õîíîã
55. Óñààð äàìæèõ õàëäâàðò ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ çàìûã òîäîðõîéëíî óó?
À. óñûã ºâ÷èí ¿¿ñãýã÷ýýð áîõèðäîõîîñ õàìãààëàõ
Á. ãýäýñíèé ñóóëãàëò, õàëäâàðò ºâ÷èíòýé õ¿íèé ÿëãàäñûã àþóëã¿é çàéëóóëàõ
Â. ãàðàà ñàéí óãààõ
Ã. õîîë ñàéí áàéõ
Ä. õóâèéí àðèóí öýâýð ñàõèõ
56. Óñ àøèãëàñíû òºëáºð íîãäóóëàõ òºëáºðèéã òºëºõòýé õîëáîîòîé õàðèëöààã ÿìàð õóóëèàð çîõèöóóëàõ âý? Â. óíäíû óñíû ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà ò¿¿íä òàâèõ õÿíàëò ÓÑÒ 900- 92 57. Óñíû ¿íäýñíèé õºòºëáºð õýðýãæèõ õóãàöààã òàâèíà óó? Ä. 2010-2020
58. Áîõèð óñ íèéë¿¿ëýëòèéí íºõöëèéã õààíà òîäîðõîéëîõ âý? Ä. íèéë¿¿ëñíèé äàðàà õýðýãëýã÷äèéí öýãýýñ äýýø 2êì-ò
59. Äóíä çýðãèéí õ¿÷èí ÷àäàëòàé àðüñ øèðíèé ¿éëäâýðýýñ ãàðàõ áîõèð óñíû õýìæýýã òîäîðõîéëíî óó? 60. Ãàçðûí äîîðõè óñíû øèíæ ÷àíàðûã õýðõýí òîäîðõîéëîõ âý?
A. òóíãàëàãààð (ôèçèêèéí ¿ç¿¿ëýëò)
Á. öýíãýãýýð (ôèçèêèéí ¿ç¿¿ëýëò)
Â. ¿íýðýýð (ôèçèêèéí ¿ç¿¿ëýëò)
Ã. õèìèéí ¿ç¿¿¿ëýëòýýð
Ä. áàêòåðèîëîãèéí ¿ç¿¿ëýëòýýð
61. Õàëäâàðòûí òàñãèéí áîõèð óñíû àñóóäëûã õýðõýí øèéäýõ âý?
À. õîòûí áîõèð óñíû àðèóòãàõ òàòóóðãûí ñ¿ëæýýíä øóóä íèéë¿¿ëýõ
Á. õîòûí áîõèð óñíû àðèóòãàõ òàòóóðãûí ñ¿ëæýýíä íèéë¿¿ëýõèéí ºìíº õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõ
Â. õîòûí áîõèð óñíû àðèóòãàõ òàòóóðãûí ñ¿ëæýýíä íèéë¿¿ëýõèéí ºìíº öýâýðëýæ, õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõ Ä. õîòûí áîõèð óñíû àðèóòãàõ òàòóóðãûí ñ¿ëæýýíä íèéë¿¿ëýõèéí ºìíº õàëäâàðã¿éòãýõ
62. Õàëóóí óñíû ãàçðûí óñàíä îðîõ ºðººíèé òåìïåðàòóð áîëîí ÷èéãëýã õýä áàéõ ¸ñòîé âý? À. òåìïåðàòóð 30îÑ, ÷èéãëýã 85-90%
Á. òåìïåðàòóð 40îÑ, ÷èéãëýã 95%
Â. òåìïåðàòóð 25îÑ, ÷èéãëýã 85-90%
Ã. òåìïåðàòóð 18îÑ, 60 %-ààñ èõ ÷èéãëýãòýé
Ä. òåìïåðàòóð 18îÑ, 60 % õ¿ðòýë ÷èéãëýãòýé
63. Íèéòýä ¿éë÷ëýõ õàëóóí óñíû ãàçàðò íýã õ¿íèé óñàíä îðîõ õóãàöàà õýäýí ìèíóò áàéõ ¸ñòîé âý? À. 30 ìèíóòààñ áàãàã¿é 64. Õàëóóí óñíû ãàçðûí òîõèðîìæòîé ãýðýëò¿¿ëýã õýäýí ëþêñ áàéõ ¸ñòîé âý?
À. 50ëê
Á. 75ëê
Â. 100ëê
Ã. 125ëê
Ä. 150ëê
65. Óñàí áàññåéíû óñíû óðñãàëûí õóðä õýä áàéõ ¸ñòîé âý?
À. 0.1ì/ñ
Á. 0.2ì/ñ
Â. 0.3ì/ñ
Ã. 0.4ì/ñ
Ä. 0.5ì/ñ
66. Ýìíýëãèéí ºðººí¿¿äèéí ãýðëèéí êîýôôèöèåíò õýä áàéâàë çîõèõ âý?
À. 1:2
Á. 1:3
Â. 1:4-1:5
Ã. 1:5-1:6
Ä. 1:7-1:8
67. Ýìíýëýãò çºâøººðºãäºõ äóó øóóãèàí õýä áàéõ âý?
A. ºäºð 35äÁ, îðîé 15äÁ Â. ºäºð 35äÁ, îðîé 25äÁ Ä. ºäºð 45äÁ, îðîé 15äÁ
68. Ïîëèêëèíèêèéí òàñãóóäûí òàëáàéí äýýä õýìæýýã äóðüäàíà óó?
À. 12ì2 69. Íýã îð õîíîãò ºäºðò õýäýí ëèòð óñ áàéõààð òîîöäîã âý?
À. 100-200ë
Á. 200-300ë
Â. 300-400ë
Ã. 400-500ë
Ä. 500-600ë
70. Õàëäâàðòûí òàñãèéí áîêñûí òàëáàéí õýìæýý õýä áàéõ ¸ñòîé âý?
À. 1 îðòîé áîë 20ì2, 2 îðòîé áîë 22ì 2 71. Õºðñºíä íóòàãëóóëñàí õ¿íèé öîãöîñ õýäýí æèëèéí äàðàà á¿ðýí çàäàð÷ äóóñàõ âý?
À. 1-3 æèë
Á. 3-5 æèë
Â. 5-7 æèë
Ã. 7-10 æèë
Ä. 10-13 æèë
72. Õîòûí ãóäàìæ, òàëáàéí ÷óëóóí áà àñôàëüòàí õó÷èëò çóíû öàãò àãààðûí õýì, ÷èéãëýãèéã õýðõýí ººð÷èëäºã âý?
À. òåìïåðàòóðûã 1-30Ñ-ýýð áóóðóóëæ, ÷èéãëýãèéã 5-10% íýìýãä¿¿ëíý. Â. òåìïåðàòóð, ÷èéãëýãò íºëººëºõã¿é
Ã. òåìïåðàòóðûã 3-50Ñ-ýýð áóóðóóëæ, ÷èéãëýãèéã 10-15% íýìýãä¿¿ëíý.
Ä. òåìïåðàòóðûã 3-50Ñ-ýýð áóóðóóëæ, ÷èéãëýãèéã 10-15% íýìýãä¿¿ëíý.
73. Òºâ ñóóðèí ãàçðûã òºëºâëºõºä ãàçðûí õîòãîð, ã¿äãýð /ðåëüåô/ õýä áàéâàë òîõèðîìæòîé ãýæ ¿çäýã âý?
À. 0-3%
Á. 1-6%
Â. 7-20%
Ã. 20-30%
Ä. 30%-ààñ äýýø
74. Ñóðãóóëü õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãûã òºâ ãóäàìæíû óëààí øóãàìíààñ õýäýí ìåòð çàéòàé áàéðëóóëàõ âý?
À. 20ì
Á. 25ì
Â. 30ì
Ã. 35ì
Ä. 40ì
75. Áè÷èë õîðîîëëûí õ¿í àìûí òîî òîì áîëîí ìàø òîì õîòóóäàä õýä áàéõ âý?
À. 2000-4000
Á. 4000-6000
Â. 6000-12000
Ã. 12000-20000
Ä. 20000, ò¿¿íýýñ äýýø
76. Áè÷èë õîðîîëëûí áàðèëãûí íÿãòðàëûí òîäîðõîéëîëò àëü íü âý?
À. Áè÷èë õîðîîëîë äàõü áàéøèí áàðèëãûí òàëáàéã òóõàéí áè÷èë õîðîîëëûí íóòàã äýâñãýðèéí ýçëýõ òàëáàéä õàðüöóóëæ õóâèàð èëýðõèéëñíèéã õýëíý.
Á. Áè÷èë õîðîîëëûí íèéò õ¿í àìûí òîîã íóòàã äýâñãýðèéí ýçëýõ òàëáàéä õàðüöóóëæ, õóâèàð èëýðõèéëñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã õýëíý.
Â. Áè÷èë õîðîîëëûí òàëáàéã áàéøèí áàðèëãûí ýçëýõ òàëáàéä õàðüöóóëæ õóâèàð èëýðõèéëñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã õýëíý.
Ã. Áè÷èë õîðîîëëûí íîãîîí á¿ñèéí ýçëýõ òàëáàéã áàéøèí áàðèëãûí ýçëýõ òàëáàéä õàðüöóóëæ õóâèàð èëýðõèéëñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã õýëíý.
Ä. Áè÷èë õîðîîëëûí íóòàã äýâñãýðèéí ýçëýõ òàëáàéã õ¿í àìûí òîîíä õàðüöóóëæ õóâèàð èëýðõèéëñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã õýëíý.
77. Õîò òºëºâëºëòºíä îðîí ñóóöàíä íàðíû èíñîëÿöè /íàð òàñðàëòã¿é òóñàõ õóãàöàà/ ºäºðò õýäýí öàã áàéâàë òîõèðîìæòîé âý?
À. 1-2 öàã
Á. 2-3 öàã
Â. 3-4 öàã
Ã. 4-5 öàã
Ä. 5-6 öàã
78. Õîò ñóóðèíãèéí òºâä áàéðëàõ ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãóóäûí ýäýëáýð ãàçðûí õýìæýýã õýä õ¿ðòýë õóâèàð áóóðóóëæ òºëºâëºõèéã çºâøººðäºã âý?
À. 10%
Á. 15% Ã. 25%
Ä. 30%
79. Ãóäàìæíû ñ¿ëæýýã îðîí ñóóöíû á¿ñèéí ýçëýõ òàëáàéí õýäýí õóâüòàé òýíö¿¿ áàéõààð òºëºâëºâºë òîõèðîìæòîé âý?
À. 10-15%
Á. 15-20% Ã. 25-30%
Ä. 30-35%
80. Çàìûí õºíäëºí áîëîí äàãóóõ íàëóó õýä áàéõ ¸ñòîé âý?
À. Õºíäëºí 1-2%, äàãóó 2-3%
Á. Õºíäëºí 1-3%, äàãóó 2-3%
Â. Õºíäëºí 2-3%, äàãóó 3-4%
Ã. Õºíäëºí 2-3%, äàãóó 2-3%
Ä. Õºíäëºí 1-3%, äàãóó 3-4%
81. Øóóãèàíû çºâøººðºãäºõ äàâòàìæ õýä áàéõ âý?
À. 16-20000ãö
Á. 16ãö-ýýñ áàãà Ã. 45-11200ãö
Ä. 11200ãö-ýýñ èõ
82. Õîòîä øóóãèàí ¿¿ñãýõ ãîë ýõ ¿¿ñâýð þó âý?
À. ðàäèî òåëåâèç
Á. ¿éëäâýð
Â. òýýâðèéí õýðýãñýë
Ã. òºìºð çàì
Ä. íèñýõ îíãîö
83. Áàéíãûí øóóãèàí õ¿íèé áèåèéí àëü ýðõòýíèé òîãòîëöîîíä èë¿¿ íºëººëäºã âý?
À. òºâ ìýäðýëèéí òîãòîëöîî Â. ñîíñãîëûí ýðõòýíèé òîãòîëöîî
Ã. õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòýíèé òîãòîëöîî
Ä. àìüñãàëûí çàìûí ýðõòýíèé òîãòîëöîî
84. Öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíûã äîëãèîíû óðòààð íü õýä àíãèëàõ âý?
À. óðò, áîãèíî
Á. óðò, äóíä, áîãèíî Ã. óðò, äóíä, áîãèíî, óëüòðà áîãèíî
Ä. áîãèíî, äóíä, óëüòðà áîãèíî
85. Õýäýí ìåòð äîëãèîíû óðòòàé öàõèëãààí ñîðîíçîí äîëãèîíûã óðò äîëãèîí ãýõ âý?
À. 10-100ì
Á. 100-1000ì
Â. 1000-10000ì
Ã. 10000-100000
Ä. 100000-ààñ äýýø
86. Îðîí ñóóöíû á¿ñèéí 1ãà íóòàã äýâñãýðèéí õýäýí õóâèéã ç¿ëýãæ¿¿ëñýí òàëáàé ýçëýõ ¸ñòîé âý?
À. 50-60%
Á. 60-65
Â. 65-70%
Ã. 70-75%
Ä. 75-80%
87. 1 îðøèí ñóóã÷èä íîîãäîõ íîãîîí á¿ñèéí õýìæýý õýä áàéõ ¸ñòîé âý?
À. 7 ì2-ààñ áàãàã¿é
Á. 7ì2-ààñ èõã¿é
Â. 9ì2-ààñ èõã¿é
Ã. 9ì2-ààñ áàãàã¿é
Ä. 10ì2-ààñ èõã¿é
88. Àâòî çàìûí äàãóó áàéðëàñàí íîãîîí áàéãóóëàìæ íîãîîí á¿ñèéí àëü àíãèëàëä îðäîã âý?
À. íèéòèéí íîãîîí á¿ñ
Á. õÿçãààðëàãäìàë íîãîîí á¿ñ
Â. òóñãàé çîðèóëàëòûí íîãîîí á¿ñ
Ã. àëèíä íü ÷ õàìààðàõã¿é
Ä. á¿ãäýä íü õàìààðíà
89. Àòìîñôåðèéí àãààðûí äàðàëò áàãàñàõàä ¿¿ñýõ ºâ÷íèéã þó ãýæ íýðëýäýã âý?
A. áàçåäîâûí ºâ÷èí
Á. êåññîíû ºâ÷èí
Â. Ñàòóðíèçì
Ã. ºíäðèéí ºâ÷èí
Ä. ìåðêóðèàëèçì
90. Àãààðûí áîõèðäîëòûã àæèãëàõ áàéíãûí öýãèéã ÿìàð çîðèëãîòîé çîõèîí áàéãóóëäàã âý?
À. òîäîðõîé öýãò, òîäîðõîé õóãàöààíä ãðàôèêèéí äàãóó àãààðààñ áàéíãà ñîðüö àâàõ Â. öàã óóðûí õ¿÷èí ç¿éëèéã òîîöñîíû ¿íäñýí äýýð áîõèðäëûí ýõ ¿¿ñâýðýýñ ÿíç á¿ðèéí çàéä àãààðààñ ñîðüö àâàõ
Ã. òîäîðõîé öýãò àãààðûí áîõèðäîëòûí àãóóëàìæèéã áàéíãà á¿ðòãýõ áóþó àãààðààñ áàéíãà ñîðüö àâ÷, øèíæèëãýý õèéõ
Ä. îðîí ñóóöíû á¿ñýä òîäîðõîé õóãàöààíä àãààðààñ ñîðüö àâàõ
91. Àãààðûí íàéðëàãàä îçîíû õýìæýý èõ áàéâàë àãààðûí öýâðèéí çýðýãò íºëººëºõ ¿¿?
À. ÇÄÕ-íýýñ èõ áàéâàë áîõèð
Á. ìàø öýâýð Ã. ìàø áîõèð
Ä. õàðüöàíãóé öýâýð
92. Îðîí ñóóöíû àãààðûí õºäºë㺺íèé õóðä õýä áàéâàë õàìãèéí òîõèðîìæòîé áàéõ âý?
À. 0.1-0.2ì/ñ
Á. 0.2-0.3ì/ñ Ã. 0.3-0.4ì/ñ
Ä. 0.4-0.5ì/ñ
93. Àãààðò áàéõ õ¿õýðò àíãèäðèäûí çºâøººðºãäºõ äýýä õýìæýýã çààíà óó?
À. 0.5ìã/ì3
Á. 0.8ìã/ì3
Â. 1.0ìã/ì3
Ã. 1.5ìã/ì3
Ä. 2.0ìã/ì3
94. Öýâðèéí çýðãèéí ¿ç¿¿ëýëòýýð àãààðûã õýðõýí àíãèëàõ âý?
À. áîõèðäîëòòîé, áîõèðäîëòã¿é
Á. öýâýð, ñóë áîõèðäîëòòîé, áîõèðäîëòòîé, õ¿÷òýé áîõèðäîëòòîé
Â. áîõèðäîëòòîé, äóíä çýðãèéí áîõèðäîëòòîé, áîõèðäîëã¿é
Ã. õýò èõ áîõèðäîëòîé, áàãà áîõèðäîëòòîé, áîõèðäîëã¿é
Ä. õýò èõ áîõèðäîëòòîé, äóíä çýðýã áîõèðäîëòòîé, áàãà áîõèðäîëòòîé, áîõèðäîëã¿é
95. Ôòîðò íýãäë¿¿äèéí àãóóëàìæ èõòýé àãààðààð óäààí õóãàöààãààð àìüñãàëàõàä áèåä ÿìà𠺺ð÷ëºëò èëðýõ âý?
À. õàðøëûí
Á. õîðäëîãûí
Â. óäàìøëûí
Ã. õóðèìòëàãäàõ
Ä. õàâäàð ¿¿ñãýõ
96. Àòìîñôåðèéí àãààðò áåíçàïèðåíû àãóóëàìæ àëü óëèðàëä èõýñäýã âý?
À. õàâàð
Á. íàìàð
Â. çóí
Ã. ºâºë
Ä. á¿õ óëèðàëä
97. Øèíãýí áà õàòóó ò¿ëøíèé øàòàëòûí ¿åä àãààð áîõèðäóóëàã÷ ÿìàð íýãäýë èë¿¿ èõ ¿¿ñäýã âý?
À. àçîòûí íýãäë¿¿ä
Á. õ¿õýðò íýãäë¿¿ä
Â. óñòºðºã÷èéí íýãäë¿¿ä
Ã. îðãàíèê íýãäë¿¿ä
Ä. òîîñ, ¿íñ, õºº ãýõ ìýò õàòóó õàÿãäàë
98. Õýäýí àíãèëëààð àðèóí öýâðèéí õàìãààëàëòûí á¿ñèéã òîãòîîäîã âý?
À. 2
Á. 3
Â. 4
Ã. 5
Ä. 6
99. Àãààðûã õàìãààëàõ ¯íäýñíèé õºòºëáºð áîëîí Àãààðûí òóõàé õóóëü áàòëàí õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà ¿éë àæèëëàãàà àãààðûí áîõèðäîëòòîé òýìöýõ ÿìàð àðãàä îðîõ âý?
À. àðèóí öýâýð òåõíèêèéí
Á. òåõíîëîãèéí
Â. õóóëü ýðõ ç¿éí
Ã. òºëºâëºëòèéí
Ä. òóñãàé
100. Òàñàëãààíû àãààðààñ õèìè, íÿí ñóäëàë, òîîñ òîäîðõîéëîõ øèíæèëãýýíä ñîðüö àâàõäàà øàëíààñ äýýø õýäýí ìåòðèéí ò¿âøèíä àâäàã âý?
À. 0.5ì
Á. 1ì
Â. 1.5ì
Ã. 2ì
Ä. 2.5ì
101. Àãààð äàõü õîðò áîäèñûí õàâñàðñàí ¿éë÷ëýëèéí íèéëáýð õýä áàéâàë çºâøººðºãäºõ õýìæýýíýýñ õýòðýýã¿é ãýæ ¿çýõ âý?
À. 0.5-ààñ èõã¿é
Á. 0.5-ààñ áàãàã¿é
Â. 1-ýýñ èõã¿é
Ã. 1-ýýñ áàãàã¿é
Ä. 0.5-1
102. ßìàð áîäèñò ºäðèéí äóíäàæ òóí áîëîí 1 óäààãèéí õàìãèéí èõ òóíã òîãòîîõ øààðäëàãàòàé âý?
À. îðøèí ñóóã÷äûí á¿ñèéí àãààðûí ¿íäñýí áîõèðäóóëàã÷èä
Á. ýâã¿é ¿íýðòýé áîëîí öî÷ðîîõ ¿éë÷èëãýýòýé áîäèñò
Â. õàâñàðñàí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã áîäèñóóäàä
Ã. àæëûí áàéðíû àãààðûã áîõèðäóóëàã÷ áîäèñóóäàä
Ä. õîðò áîäèñûí àþóëûí çýðãýýð 1.2-ò îðäîã áîäèñóóäàä
103. Íèéòèéí õýðýãëýýíèé óãààëãûí ãàçðûí áàéðøëûã òîãòîîíî óó.
“Á” õóâèëáàð (Ýíý õýñýãò 104-212 äóãààð áè÷èãäñýí íèéò 108 ñîðèë îðæ áàéíà)

Ǻâõºí 1 áóþó õýä õýäýí çºâ õàðèóëòûã ñîíãî


Æè÷ : Îëîí çºâ õàðèóëòûã òýìäýãëýõäýý äîð íü áè÷èãäñýí ¿ñýã ìºí çºâ ãýæ ¿çñýí õàðèóëòûí ºìíºõ äóãààðûã òóñ òóñ äóãóéëíà.

104. Ãîôìàíû á¿ñýä äàðààõ á¿ñ¿¿äýýñ àëü íü îðîõ âý?
1. óóðøèëòûí á¿ñ
2. ø¿¿ðýëòèéí á¿ñ
3. áè÷èë ø¿¿ðýëòèéí á¿ñ
4. óñò ãîðèçîíò
5. óñ íýâ÷¿¿ëäýãã¿é á¿ñ
Õàðèó: à á â ã ä
105. Õºðñíèé òåìïåðàòóð èõ áàéõàä ò¿¿íä àãóóëàãäàõ õ¿÷èëòºðºã÷ áîëîí í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéí õýìæýý ÿìàð áàéäàã âý?
1. í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéí õýìæýý áàãà
2. õ¿÷èëòºðºã÷èéí õýìæýý èõ
3. õ¿÷èëòºðºã÷èéí õýìæýý áàãà
4. í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéí õýìæýý èõ
5. ýíý 2 ýëåìåíòèéí õýìæýýíä òåìïåðàòóð íºëººëºõã¿é
Õàðèó: à á â ã ä
106. Õºðñíèé îðãàíèê áèø áîäèñûí áîõèðäëûí ò¿âøèíã þóòàé õàðüöóóëæ ¿íýëýõ âý?
1. õºðñíèé áîõèðäîëòòîé
2. òóõàéí áîäèñûí óã õºðñíèé õýëáýðò áàéõ ¸ñòîé áîäèò õýìæýýòýé
3. ººð îðîí íóòãèéí õºðñòýé
4. òóõàéí áîäèñûí ÇÄÕ-òýé
5. òóõàéí õºðñºíä àãóóëàãäàõ í¿¿ðñòºðºã÷èéí õýìæýýòýé
Õàðèó: à á â ã ä
107. ßìàð õýëáýðèéí õºðñºíä àãààðûí ñîëèëöîî ìóó ÿâàãääàã âý?
1. áàãà ìºõëºãò, õóóðàé
2. òîì ìºõëºãò, õóóðàé
3. òîì ìºõëºã, ÷èéãëýã
4. áàãà ìºõëºãò, ÷èéãëýã
5. ÷óëóóðõàã, õóóðàé
Õàðèó: à á â ã ä
108. Ýð¿¿ë àõóéí ¿¿äíýýñ àâ÷ ¿çýõýä õºðñíèé à÷ õîëáîãäîë þóíä îðøèõ âý?
1. íóòàãøìàë ºâ÷èí ¿¿ñýõ ãîë õ¿÷èí ç¿éë
2. àãààð, óñ, õ¿íñ òýæýýëèéã áîõèðäóóëàõ íýã õ¿÷èí ç¿éë
3. õàëäâàðò ºâ÷èí äàìæóóëàõ õ¿÷èí ç¿éëèéí íýã
4. àìüòàí óðãàìàë ºñºæ ¿ðæèõ ãîë îð÷èí
5. ãàäààä îð÷íû ¿éë÷ëýëèéã õàíãàäàã õ¿÷èí ç¿éëèéíõ íü õóâüä
Õàðèó: à á â ã ä
109. Õºðñººð äàìæèí ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí ¿¿ñãýã÷äèéí çàìûã çààíà óó?
1. õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð
2. ãàçðûí äîîðõè óñààð
3. ãàäàðãûí óñààð
4. ãýìòñýí àðüñààð
5. õºðñíèé òîîñîîð
Õàðèó: à á â ã ä
110. Äåíèòðèôèêàöèéí ¿åä ÿìàð áîäèñ ÿëãàðàõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
111. Íàñàíä õ¿ðñýí õ¿í äóíäæààð õýäèé õýð õýìæýýíèé ÿëãàäàñ ãàðãàäàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
112. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû íºëººëëèéí ¿íýëãýýã çîõèñòîé õèéñíýýð ýäèéí çàñàãò ÿìàð ÿìàð ¿ð ä¿íã¿¿ä ãàðàõ áîëîìæòîé âý?
1. áàéãàëèéí íººöèéã èë¿¿ ¿ð àøèãòàé, áàéíãà àøèãëàõ
2. óäààí õóãàöààíû òóðø áàãà ºðòºãòýé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ /ºðòºã áàãà, õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíä àþóë áàãà ó÷ðóóëàõ/
3. áàéãàëü îð÷èíä ñºð㺺ð íºëººëæ áóé ¿éë àæèëëàãààã òàñëàí çîãñîîõ
4. àìüäðàëûí ÷àíàðûã õàìãààëàõ
5. çºâ çîõèñòîé øèéäâýð ãàðãàõ
Õàðèó: à á â ã ä
113. Õºðñíèé ººðºº öýâýðøèõ ÿâöàä þó íºëººëäºã âý?
1. öàã óóðûí íºõöºë
2. õºðñíèé á¿òýö á¿ðýëäýõ¿¿í
3. öàã õóãàöàà
4. ãàçðûí õýâãèé
5. õîòûí òîõèæèëò
Õàðèó: à á â ã ä
114. Õîã õàÿãäëûã õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõ àðãûã ñîíãîõîä øààðäàãäàõ ìýäýýëë¿¿äèéã äóðüäàíà óó?
1. îðøèí ñóóã÷äûí á¿ñèéí ãàçàð íóòãèéí õýìæýý
2. õºðñíèé øèíæ ÷àíàð
3. ãàçðûí õýâãèé
4. ã¿íèé óñíû ã¿í
5. öàã óóðûí íºõöºë
Õàðèó: à á â ã ä
115. Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí òóñãàé õàÿãäëûã “Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí õîã õàÿãäëûã àíãèëàõ, öóãëóóëàõ, õàäãàëàõ, òýýâýðëýõ, óñòãàõ çààâàð”-ò õýðõýí àíãèëñàí áàéäàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
116. Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí õîã õàÿãäëûã àíãèëàõ, öóãëóóëàõ, õàäãàëàõ, òýýâýðëýõ, óñòãàõ çààâàð“-ä Îëîí óëñûí õºë õîðèîò áîëîí ÁÃÕª, ÄÎÕ, òýìá¿¿, ñ¿ðüåý, ñàõóó, áàëíàä çýðýã õàëäâàðò ºâ÷òýé õ¿íèé öóñ, áèî øèíãýí õàÿãäëûã òóõàéí áàéãóóëëàãûí òàñàã íýãæèä áîõèð óñíû øóãàìä íèéë¿¿ëýõýýñ ºìíº ÿìàð àðãà õýìæýý àâàõ ¸ñòîé âý? Õàðèó: à á â ã ä
117. Õºðñºíä ÿìàð øèíæ ÷àíàð á¿õèé ãàäíû õèìèéí áîäèñ àãóóëàãäàõûã çºâøººðäºã âý? Õàðèó: à á â ã ä
118. Õîã õàÿãäëûã ôèçèê, õèìèéí àðãààð õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõ, õîðã¿éæ¿¿ëýõýä “Àþóëòàé õîã õàÿãäëûã öóãëóóëàõ, ñàâëàõ, ò¿ð áàéðøóóëàõ, àþóëã¿é áîëãîõ, õàäãàëàõ, óñòãàõ æóðàì”-ä äîîðõè àðãóóäûí àëèéã íü òóñãàñàí áàéäàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
119. “Àþóëòàé õîã õàÿãäëûã öóãëóóëàõ, ñàâëàõ, ò¿ð áàéðøóóëàõ, àþóëã¿é áîëãîõ, õàäãàëàõ, óñòãàõ æóðàì”-ä ôèçèê õèìèéí àðãààð ÿìàð øèíæ ÷àíàð á¿õèé õîã õàÿãäëûã óñòãàõûã õîðèãëîäîã âý? Õàðèó: à á â ã ä
120. Áàðèëãûí ìàòåðèàëä àøèãëàãääàã ôîðìàëüäåãèä íü õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä ÿìàð õîð íºëººòýé âý? Õàðèó: à á â ã ä
121. Ñ¿¿ëèéí ¿åä áàðèëãûí ìàòåðèàëä ºðãºíººð õýðýãëýãäýõ áîëñîí ïëàñòìàññûí äàâóó òàëûã äóðüäàíà óó. Õàðèó: à á â ã ä
122. Ýð¿¿ë àõóéí ¿¿äíýýñ áàðèëãûí õó÷èëò íü ÿìàð ç¿éëýýñ òóñãààðëàõ ÷àíàðòàé áàéõ øààðäëàãàòàé âý? Õàðèó: à á â ã ä
123. Áàðèëãûí õýñã¿¿äýä àëü íü îðîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
124. Ãýðëèéí íºëººãººð õ¿íèé áèå ìàõáîäèä ÿìà𠺺ð÷ëºëò ãàðàõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
125. Îðîí ñóóöàíä õàìãèéí áàãà áàéãàëèéí ãýðýëò¿¿ëãèéí êîýôôèöèåíòèéí õýìæýýã òîãòîîõîä øààðäëàãàòàé ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã çàà. Õàðèó: à á â ã ä
126. Ãýðýëò¿¿ëýã ÿìàð áàéõ íü ýð¿¿ë àõóéí õýì õýìæýýíä íèéöýõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
127. Áàéãàëèéí ãýðýëò¿¿ëýã ÿìàð õýëáýðòýé áàéæ áîëîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
128. Çîõèîìîë ãýðýëò¿¿ëãèéã íîðì÷ëîõîä þóã õàðãàëçàí ¿çäýã âý? Õàðèó: à á â ã ä
129. Õàëààëòûí ñèñòåìèéí ¿íäñýí ýëåìåíòèéã íýðëýíý ¿¿. Õàðèó: à á â ã ä
130. Õýñãèéí õàëààëòûí ñèñòåìèéí ñºðºã òàë þóíä îðøèõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
131. Õàëààõ õýðýãñýë ÿìàð øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéõ ¸ñòîé âý? Õàðèó: à á â ã ä
132. Õýñãèéí õàëààëòûí ñèñòåìèéí õýëáýðèéã äóðäàíà óó. Õàðèó: à á â ã ä
133. Ýð¿¿ë àõóéí ¿¿äíýýñ àãààðæóóëàõ òºõººðºìæ /âåíòèëÿòîð/ íü ÿìàð øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéâàë çîõèõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
134. Áàéãàëèéí àãààðæóóëàëò íü ÿìàð çàð÷èì äýýð ¿íäýñëýí ÿâàãääàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
135. Çàðèì îëîí íèéòèéí ãàçàðò çîõèîìëîîð àãààð îðóóëàõ çàìààð àãààðæóóëàëò õèéãääýã. Îðóóëæ áàéãàà àãààð ÿìàð øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéõ ¸ñòîé âý? Õàðèó: à á â ã ä
136. Ñàëõèâ÷èéí àãààð îðóóëàõ öýã /çàáîð âîçäóõà/ ÿìàð ò¿âøèíä áàéðëàõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
137. Îðîí ñóóöíû õîðîîëëûí áàðèëãàæààã¿é õýñýã ÿìàð ¿åä ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ áîëîí ýì÷èëãýýíèé à÷ õîëáîãäîëòîé áàéõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
138. Îðîí ñóóöíû àãààðûí õèìèéí áîõèðäóóëàã÷äûã çàà. Õàðèó: à á â ã ä
139. ªðººíèé áè÷èë öàã óóðûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã íýðëýíý ¿¿? Õàðèó: à á â ã ä
140. Óíòëàãûí 1 ºðººòýé îðîí ñóóö ÿìàð ºðõºä õàìãèéí òîõèðîìæòîé âý? Õàðèó: à á â ã ä
141. Ëþôò-êëîçåòà õýëáýðèéí æîðëîí ÿìàð áàéðàíä áàéäàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
142. Õ¿íèé äóëààíû áàéäëûã ä¿ãíýõ ôèçèîëîãèéí ÿìàð ¿ç¿¿ëýëò áàéäàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
143. ªðººíèé àãààð äàõü èñýëäýëòèéí ¿ç¿¿ëýëò íü ÿìàð õýëáýðèéí áîõèðäîëòûã õàðóóëàõ ¿ç¿¿ëýëò âý? Õàðèó: à á â ã ä
144. Óñòàé õîëáîîòîé ¿¿ñýõ õàëäâàðûí áóñ, íóòàãøìàë ºâ÷í¿¿äèéã íýðëýíý ¿¿? Õàðèó: à á â ã ä
145. Óñíû øèíæèëãýýã õèéõýä àíõààðàõ ç¿éëñèéã òýìäýãëýíý ¿¿?
1. ñîðüö àâñàí óñíûõàà ÷àíàðûí áîëîí òîîíû àíàëèçûã áîãèíî õóãàöààíä õèéõ
2. Í 2 èîíû êîíöåíòðàöè áîëîí îð÷íû óñòºðºã÷èéí èëòãýã÷, öàõèëãààí äàìæóóëàõ ÷àíàð, óóññàí õ¿÷èëòºðºã÷, òåìïåðàòóðûí õýìæèëòèéã ñîðüö àâñàí ãàçàð äýýðýý õèéõ
3. íýã òºðëèéí àíàëèçèéã 2-îîñ äýýø áàãàæ, òºõººðºìæ àøèãëàí ¿íýí ìàãàäëàëûã ãàðãàõ
4. óñíû äýýæ àâñàí ãàçðûí îí ñàðûã òîäîðõîé òàâèõ
5. àðèóòãàñàí ñàâàíä äýýæ àâàõ
Õàðèó: à á â ã ä
146. Áîõèð óñûã öýâýðëýõ áèîëîãèéí àðãûã äóðüäàíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
147. Áîõèð óñûã ø¿¿õ àðãûí ïðîöåññò îðîõ àðãûã òýìäýãëýíý ¿¿? Õàðèó: à á â ã ä
148. Õ¿íèé áèå ìàõáîäèä ôòîð õàìãèéí èõ àãóóëàãääàã ýðõòíèéã íýðëýíý ¿¿? Õàðèó: à á â ã ä
149. Áàéãàëèéí óñàíä óóðãèéí ãàðàëòàé áîõèðäîëòûí çàäðàëûí ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íýýð þó ¿¿ñýõ âý ? Õàðèó: à á â ã ä
150. Ãèïîôòîðîçûí ¿åä ÿìàð ýìãýã òîõèîëääîã âý? Õàðèó: à á â ã ä
151. Óñàí ñàíã áîõèðäóóëàã÷ ýõ ¿¿ñâýð¿¿äèéã çààíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
152. Óñàí ñàíãèéí ýð¿¿ë àõóéí ¿íýëãýýã èëòãýã÷ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã äóðüäàíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
153. Óñíû ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ àðãóóäûã òýìäýãëýíý ¿¿? Õàðèó: à á â ã ä
154. Áîõèð óñ öýâýðëýõ ìåõàíèê öýâýðëýãýýíèé òóíàäàñ ¿¿ñãýã÷èéã íýðëýíý ¿¿?
1. ñåïòèê
2. öàöðàãàí òóíãààãóóð
3. 2 õàâõëàãò òóíãààãóóð
4. õºíäëºí òóíãààãóóð
5. áîñîî òóíãààãóóð
Õàðèó: à á â ã ä
155. Óñíû õýðýãëýýíèé ¿íäñýí íîðìä ÿìàð çîðèóëàëòûí óñ îðîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
156. Ãàçðûí äîîðõè óñíû äàâõàðãûí øèíæ ÷àíàðûã òîäîðõîéëíî óó ? Õàðèó: à á â ã ä
157. Óñààð äàìæèõ õàëäâàðò ºâ÷íèéã íýðëýíý ¿¿? Õàðèó: à á â ã ä
158. Óñûã õàëäâàðã¿é áîëãîõ ýíãèéí àðãà þó âý? Õàðèó: à á â ã ä
159. Óñíû ¿íäñýí íàéðëàãûã òîäîðõîéëîã÷ ýëåìåíò¿¿äèéã çààíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
160. Èë¿¿äýë óñàà ÿíäàí õîîëîéãîîð óðñãàæ, õºðñ ðóó àñãàæ áóé àéìãèéí òºâèéí õ¿íñíèé ¿éëäâýðèéí îéðîëöîîõ àëü áàéãóóëàìæèä èë¿¿ áîõèðäîë ¿¿ñýõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
161. Êàëüöèéí ôèçèîëîãèéí à÷ õîëáîãäëûã äóðüäàíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
162. Óñíû ìýäðýõ¿éí ¿ç¿¿ëýëòýíä íºëººëºõ ýëåìåíòýä àëü íü îðîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
163. Óñàí õàíãàìæèéí ýõ ¿¿ñâýðèéí øààðäëàãûã òýìäýãëýíý ¿¿? 1. óíäíû óñíû ÌÓ ìºðäºæ áóé ñòàíäàðòûã õàíãàñàí
2. õîò ñóóðèí ãàçðûí õýòèéí òºëºâëºëòèéí óñíû õýðýãëýýíèé íººöòýé
3. óíäíû óñíû ýõ ¿¿ñâýðèéí àðèóí öýâðèéí á¿ñ òîãòîîõ áîëîìæòîé
4. óíäíû óñíû àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ
5. óñíû ò¿âøèí õ¿ðýëöýõ¿éö áàéõ
Õàðèó: à á â ã ä
164. Óñíû øèíæ ÷àíàðûã òîäîðõîéëîã÷ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã äóðüäàíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
165. ¯éëäâýðèéí áîõèð óñûã á¿ðä¿¿ëýõ óñíû òºðëèéã òýìäýãëýíý ¿¿. Õàðèó :à á â ã ä
166. ¯éëäâýðèéí áîõèð óñûã öýâýðëýõ àðãóóäûã äóðüäàíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
167. Áàéãàëèéí óñíû õèìèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã äóðüäàíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
168. Óíäíû óñíû ã¿íèé ýõ ¿¿ñâýðèéã ñîíãîõ ¿íäñýí øààðäëàãûã òýìäýãëýíý ¿¿? Õàðèó: à á â ã ä
169. Óñíû øèì áîõèðäîëûã òîäîðõîéëîõ õèìèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã òýìäýãëýíý ¿¿? Õàðèó: à á â ã ä
170. Óñíû ÷àíàðûã òîäîðõîéëîõ ìýäðýõ¿éí ¿ç¿¿ëýëòèéã òýìäýãëýíý ¿¿? Õàðèó: à á â ã ä
171. Óñíû ÷àíàðûí 1 áîëîí 2-ð çýðýãò õàìààðàõ óñàíä òîäîðõîéëîõ íýìýëò ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã äóðüäàíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
172. Áîõèð óñ öýâýðëýãýýíèé ¿ð ä¿íã ÿìàð ¿ç¿¿ëýëòýýð òîîöîõ âý?
1. öýâýðëýõ òºõººðºìæèéí ¿ð ä¿í 90%-ààñ äýýø
2. õÿíàëòûí öýãò õèìèéí áîäèñûí àãóóëàìæ ÇÄÕ-íä áàéõ
3. öýâýðëýõ òºõººðºìæèéí ¿ð ä¿í 98%-ààñ äýýø
4. áîõèð óñûã õàëäâàðã¿éæ¿¿ëñíèé äàðàà êîëè èíäåêñ 1000-òàé òýíö¿¿ áàéõ
5. öýâýðëýõ òºõººðºìæèéí ¿ð ä¿í 100%ààñ äýýø
Õàðèó: à á â ã ä
173. Áîõèð óñíû òàòóóðãûí ñèñòåìèéí òºðëèéã òîãòîîíî óó? Õàðèó: à á â ã ä
174. Áîõèð óñ òàòóóðãûí íèéòèéí ñèñòåìä îðîõ òàòóóðãûí òºðëèéã àíãèëíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
175. Óñàí ñýëýëòèéí áàññåéíä òàâèãäàõ ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãóóäûã äóðüäàíà óó? Õàðèó: à á â ã ä
176. ªâ÷òíèé øàðõ áîîñîí áîîëòûí ñàìáàé äààâóóã õýðõýí õàëäâàðã¿éòãýõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
177. ªâ÷íèé ãîëîìòëîã áàéäëûã ýíãèéí òîîíû àðãààð õýðõýí èëýðõèéëæ áîëîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
178. Ýìíýëãèéí ºðººíèé õàíûí ºí㺠ÿìàð áàéâàë çîõèìæòîé âý? Õàðèó: à á â ã ä
179. Ýìíýëãèéí íºõöºëä ãàðàõ äóó øóóãèàíû ººð÷ëºëò íü õàìãèéí ò¿ð¿¿íä ÿìàð òàñãèéí ºâ÷òºíä èë¿¿ íºëººëºõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
180. Îðøóóëãûí ãàçàðò òàâèãäàõ øààðäëàãà àëü íü âý? Õàðèó: à á â ã ä
181. Òºâ ñóóðèí ãàçðûã òºëºâëºõ ýð¿¿ë àõóéí àðãà õýìæýýíä äàðààõ àñóóäëóóäààñ àëü íü îðîõ âý?
1. òºâ ñóóðèí ãàçðûã ñîíãîõ
2. áè÷èë õîðîîëëûã çîõèîí áàéãóóëàõ
3. îðîí ñóóöíû á¿ñèéã ç¿ëýãæ¿¿ëýõ
4. ãóäàìæ, òàëáàéã òºëºâëºõ
5. õîòûí äóó, øóóãèàíòàé òýìöýõ, îðîí ñóóöíû á¿ñèéã öàõèëãààí ñîðîíçîí îðíû íºëººë뺺ñ õàìãààëàõ
Õàðèó: à á â ã ä
182. Òºâ ñóóðèí ãàçðûã òºëºâëºõºä ãàçàð ñîíãîëòîíä òàâèãäàõ øààðäëàãûã äóðüä.
1. õºðñ íü íàìàãã¿é, óñíû ø¿¿ðýëã¿é, õºðñíèé óñíû ò¿âøèí áàãà, áîõèðäîëã¿é
2. îëîí óëñûí áà îðîí íóòãèéí çàì, ñ¿ëæýýíä õîëáîãäîõ áîëîìæòîé.
3. õ¿í àìûã àþóëã¿é óñààð õ¿ðòýýìæòýé õàíãàõ áîëîìæòîé
4. õîòãîð ã¿äãýð /ðåëüåô/ íü 0.5-10%
5. áàðèëãà áàðèõ ãàçàð äîð àøèãò ìàëòìàëã¿é áàéõ
Õàðèó: à á â ã ä
183. Áè÷èë õîðîîëîëä õàìðàãäàõ îáüåêòóóäûã äóðüä. Õàðèó: à á â ã ä
184. Òºìºð çàìûã õîò òºëºâëºëòèéí ÿìàð á¿ñýä áàéðëóóëäàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
185. Õîò òºëºâëºõ áàéãàëèéí íºõöºëä þó õàìààðàõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
186. Õîðîîëîë áà áè÷èë õîðîîëëûí áàðèëãàæèëòûí ñèñòåìèéã äóðüä.
1. áàãà áàðèëãàæèëòûí ñèñòåì /Ñòðî÷íàÿ çàñòðîéêà/
2. ÷ºëººò ñèñòåì
3.ïåðèìåòð õýëáýðèéí áàðèëãàæèëòûí ñèñòåì /Ïåðèìåòðè÷åñêàÿ çàñòðîéêà/
4. çîíõèëîõ ñàëõèíû äàãóóõ áàðèëãàæèëòûí ñèñòåì
5. çîíõèëîõ ñàëõèíû ýñðýã áàðèëãàæèëòûí ñèñòåì
Õàðèó: à á â ã ä
187. Ãóäàìæíû ºðãºí þóíààñ õàìààðàõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
188. Ãóäàìæ, çàìûí õó÷èëòûí ýð¿¿ë àõóéí à÷ õîëáîãäîë þó âý? Õàðèó: à á â ã ä
189. Ãóäàìæíû øóóãèàíä íºëººëäºã õ¿÷èí ç¿éë þó âý? Õàðèó: à á â ã ä
190. Øóóãèàíûã ¿¿ñýõ øàëòãààíààð íü þó ãýæ àíãèëäàã âý?
1. ìåõàíèê
2. öîõèëòîîñ Õàðèó: à á â ã ä
191. Ãóäàìæíû øóóãèàíààñ ñýðãèéëýõ ÿìàð àðãà õýìæýý áàéäàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
192. Øóóãèàíû íºëººãººð õ¿íèé áèåä ÿìàð ýìãýã ººð÷ëºëò èëðýõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
193. Øóóãèàíòàé òýìöýõ áàðèëãà òºëºâëºëòèéí àðãàä àëü íü îðîõ âý?
1. îðîí ñóóö, áè÷èë õîðîîëëûí äóíä ÷àíãà ÿðèã÷ààð ÿðèõûã õîðèãëîõ
2. òºâ ãóäàìæèéã îðîí ñóóö, õîðîîëëîîñ çàéòàé áàéðëóóëàõ
3. øóóãèàíû ò¿âøèíã òîäîðõîéëîõ
4. ç¿ëýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýý àâàõ
5. ÷èõýâ÷, äóó íàìñãàã÷ õèéõ
Õàðèó: à á â ã ä
194. Öàõèëãààí, ñîðîíçîí îðíû ýõ ¿¿ñâýð¿¿äèéã íýðëýíý ¿¿. Õàðèó: à á â ã ä
195. Ðàäèîñòàíöûí àæèë÷èä ãîëäóó ÿìàð äîëãèîíû óðò á¿õèé öàõèëãààí ñîðîíçîí îðíû íºëººëºëòýé íºõöºëä àæèëëàäàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
196. Òºâ ñóóðèí ãàçðûí íîãîîí á¿ñèéã çîðèóëàëòààð íü þó ãýæ àíãèëäàã âý? Õàðèó: à á â ã ä
197. Òºâ ñóóðèí ãàçðûã ç¿ëýãæ¿¿ëýõèéí ýð¿¿ë àõóéí à÷ õîëáîãäëûã äóðüä.
1. õîòûí øóóãèàíûã áàãàñãàíà.
2. õ¿ðýýëýí áàéãàà îð÷íû áè÷èë öàã óóðûí íºõöëèéã ñàéæðóóëíà.
3. àãààðûã õ¿÷èëòºðºã÷ººð áàÿæóóëíà.
4. õ¿ì¿¿ñèéí ñýòãýë ç¿éä òààòàé îð÷íûã á¿ðä¿¿ëíý.
5. õ¿ðýýëýí áóé îð÷íûã áàéãàëèéí æèíõýíý áàéäàëä îéðòóóëæ, õ¿ì¿¿ñèéí àìüäðàëûí èäýâõèéã ñàéæðóóëíà.
Õàðèó: à á â ã ä
198. Íîãîîí óðãàìëûí à÷ õîëáîãäîë. Õàðèó: à á â ã ä
199. Àãààðûí ôèçèê øèíæ ÷àíàðò äàðààõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí àëü íü îðîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
200. Àãààð áîõèðäóóëàõ ýõ ¿¿ñâýð¿¿äèéã äóðüäàíà óó. Õàðèó: à á â ã ä
201. Àãààðûí íàéðëàãà äàõü áàéíãûí áóñ íýãäë¿¿äèéã íýðëýíý ¿¿. Õàðèó: à á â ã ä
202. Îðîí ñóóöíû àãààðûí òåìïåðàòóð áàãàñ÷, ÷èéãëýã èõñýõýä áèåä ÿìà𠺺ð÷ëºëò ãàðàõ âý?
1. áèåèéí äóëààí íýìýãäýæ, ç¿ðõ ñóäàñíû ñèñòåìèéí ¿éë àæèëëàãààíä ººð÷ëºëò îðíî.
2. àðõàã, õóðö õîðäëîãî ¿¿ñãýíý.
3. àðüñ ñàëñò õóóðàéøíà.
4. áèåèéí äóëààí àëäàëò èõñýæ, çàõûí çàðèì ýðõòýí õºëäºõ àþóëòàé
5. àãààðûí íàéðëàãà äàõü õîðò áîäèñûí õýìæýý íýìýãäýíý.
Õàðèó: à á â ã ä
203. Àãààðûã áîõèðäóóëàõ õàòóó íýãäë¿¿äýä àëü íü îðîõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
204. Õ¿õýðò íýãäë¿¿ä ÿàãààä àòìîñôåðûí àãààðûã áîõèðäóóëàã÷ áîëäîã âý?
1. í¿¿ðñíèé íàéðëàãàä õ¿õýðò íýãäëèéí àãóóëàìæ èõ áàéäàã
2. õ¿õýðò íýãäë¿¿ä á¿ðýí øàòàõã¿é äóòóó øàòñàí õýñýã áîëîí ¿íñýíäýý ¿ëääýã. 5. õ¿õýð á¿ðýí øàòäàã òóë áîõèðäóóëàã÷ áîëäîãã¿é.
Õàðèó: à á â ã ä
205. Àãààðûí áîõèðäîë õ¿íèé áèå ìàõáîäèä ÿìàð íºëºº ¿ç¿¿ëýõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
206. Õ¿õðèéí äàâõàð èñýë õ¿íèé áèåä ÿìàð íºëºº ¿ç¿¿ëýõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
207. Àãààðûí áîõèðäîëòûí çýðýã ÿìàð ¿ç¿¿ëýëòýýñ õàìààðàõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
208. Õîðò áîäèñûí ñàðíèõ ¿çýãäýëä ÿìàð õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä íºëººëºõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
209. Àãààðûí áîõèðäîëòòîé òýìöýõ òºëºâëºëòèéí àðãàä àëü íü îðîõ âý?
1. õîðò áîäèñûã õîðã¿éãýýð ñîëèõ
2. ãàçàð íóòãèéã á¿ñ÷ëýí, ñàëõèíû ÷èãëýë, ðåëüåô çýðãèéã õàðãàëçàí òºëºâëºõ
3. õîðò áîäèñûã ø¿¿ã÷ àïïàðàò òàâèõ
4. ÀÖÕÁ¿ñèéã òîãòîîõ
5. õîðò õèéã öýâýðëýõ
Õàðèó: à á â ã ä
210. Àãààðûí óðâóó òîíãîðëûí ¿åä ÿìàð ¿çýãäýë àæèãëàãäàõ âý? Õàðèó: à á â ã ä
211. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû íºëººëëèéí ¿íýëãýýã çîõèñòîé õèéñíýýð ýäèéí çàñàãò ÿìàð ÿìàð ¿ð ä¿íã¿¿ä ãàðàõ áîëîìæòîé âý?
1. áàéãàëèéí íººöèéã èë¿¿ ¿ð àøèãòàé, áàéíãà àøèãëàõ
2. óäààí õóãàöààíû òóðø áàãà ºðòºãòýé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ /ºðòºã áàãà, õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíä àþóë áàãà ó÷ðóóëàõ/
3. áàéãàëü îð÷èíä ñºð㺺ð íºëººëæ áóé ¿éë àæèëëàãààã òàñëàí çîãñîîõ
4. àìüäàðëûí ÷àíàðûã õàìãààëàõ
5. çºâ çîõèñòîé øèéäâýð ãàðãàõ
Õàðèó: à á â ã ä
212. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû õ¿íèé ººðèéí ãàðààð á¿òýýñýí äàâõðàãûã þó ãýæ íýðëýäýã âý?
1. ãåîñôåð
2. ëèòîñôåð
3. ãèäðîñôåð
4. àíòðîñôåð
5. àòìîñôåð
Õàðèó: à á â ã ä

“” Õóâèëáàð (Ýíý õýñýãò 213-258 äóãààð áè÷èãäñýí íèéò 45 ñîðèë îðæ áàéíà)

Øàëòãààí õàìààðëûí ñîðèë


213. Õºðñºí äýõ àãààðûí í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéí õýìæýýã îëíî óó.

214. Õºðñíèé ýð¿¿ë àõóéí à÷ õîëáîãäîë á¿õèé òîäîðõîéëîëòóóäûã íýðëýíý ¿¿.
À. õºðñíèé ñèéðýãæèëò
Á. õºðñíèé àãààð íýâòð¿¿ëýõ ÷àíàð
Â. õºðñíèé ñ¿âèéí õýìæýý
1. õºðñíèé ìåõàíèê á¿òýö, á¿ðýëäýõ¿¿íýýñ õàìààðñàí áàéãàëèéí áà õèéìýë çàãâàð
2. íýãæ ýçýëõ¿¿í õºðñíèé ñèéðýãæèëòèéí ýçýëõ¿¿íèéã õóâèàð èëýðõèéëñýí õýìæýý
3. õºðñºí äýõ çàé, í¿õíèé õýìæýýãýýð òîäîðõîéëîãääîã õýìæèãäýõ¿¿í
215. Áè÷èë áèåòíèé ôåðìåíò¿¿ä þóã çàäàëäàã áîëîõûã òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿.
À. ýñòåðàçà
Á. êàðáîãèäðàçà
Â. ïðîòåàçà
1. êðàõìàë
2. óóðãèéí ìîëåêóë
3. ººõ òîñ
216. Õºðñíèé áîõèðäóóëàã÷äûã äàðààõ 2 á¿ëýãò õóâààíà. Äîîðõ áîõèðäóóëàã÷èä àëü á¿ëýãò áàãòàõ âý?
À. òîäîðõîé çîðèëãî, çîõèîí áàéãóóëàëòòàéãààð õýðýãëýæ áóé õèìèéí áîäèñ
Á. õºðñºíä òîõèîëäëîîð îðñîí õèìèéí áîäèñ
1. àâòî òýýâðèéí äóòóó øàòàëòûí õèé
2. áîðäîî ïåñòèöèä
3. óðãàìëûí ºñºëòèéã ò¿ðãýñãýã÷
4. àõóéí õàÿãäàë
5. ¿éëäâýðèéí õàÿãäàë
217. Áàðèëãûí ìàòåðèàëûã íü äàðààõ 2 á¿ëýãò õóâààæ áîëíî. Òîõèðóóëàí òàâèíà óó?
À. áàéãàëèéí
Á. õèéìýë
1. òîîñãî
2. ÷óëóó
3. ìîä
4. ãèïñ (àëåáàñòð)
5. øèë
218. Èíôðà-óëààí áîëîí õýò ÿãààí òóÿàíû øèíæ ÷àíàðûã òîõèðóóëíà óó? 219. Äóëààíûã ÿëãàðóóëàõ õýëáýðèéí òîäîðõîéëîëòûã òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿. 1. äóëààíûã ãàäàðãóóãààðàà ÿëãàðóóëäàã. Ãàäàðãóó íü õàðüöàíãóé èõ äóëààí ÿëãàðóóëäàã
2. õàëóóí àãààðûí õºäºë㺺íèéã àøèãëàæ äóëààí ÿëãàðóóëäàã
3. äóëààíûã öàöàðãàõ çàìààð äóëààí ÿëãàðóóëäàã
220. Áàðèëãàä àãààð ñîëèëöîîíû õýä õýäýí ñõåì áàéäàã. Ýäãýýðèéã ÷óõàì ºðººíèé àëü õýñãèéí ñîëèëöîîã ãîë÷ëîí ÿâóóëäàã áîëîõûã òîõèðóóëíà óó.
À. äýýðýýñ äîîø
Á. äîîðîîñ äýýø
Â. äýýðýýñ äýýø
1. ºðººíèé äýýä õýñýãò
2. àìüñãàëûí ò¿âøèíä
3. ºðººíèé äîîä õýñýãò
221. ªðººí äýõ õàìãèéí òîõèðîìæòîé òåìïåðàòóðûã çàà. 222. Áàéãàëèéí óñàíä ºâ÷èí ¿¿ñãýã÷ íÿíãèéí àìüäðàõ õóãàöààã òîõèðóóëæ òàâèíà óó 223. Õ¿í àìûí óíä, àõóéí õýðýãöýýíä õîíîãò øààðäëàãàòàé óñíû õýìæýýã òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿?
À. õºäººãèéí ìàë÷èí àéëûí 1 õ¿í
Á. 纺âðèéí óñààð õàíãàãäàõ òºâ ñóóðèíû 1 õ¿íä
Â. òºâëºðñºí óñàí õàíãàìæèéí ñ¿ëæýý á¿õèé îðîí ñóóöàíä ñóóã÷ 1 õ¿íä
Ã. õàëóóí, õ¿éòýí óñíû ñ¿ëæýý á¿õèé îðîí ñóóöàíä ñóóã÷ 1 õ¿íä
1. 125-150ë
2. 10-20ë
3. 150-350ë
4. 7-12ë
224. Óñíû õýðýãëýýíèé òºðºë õýìæýýã òîõèðóóëàí òàâèíà óó ? 225. Óñíû øèíæèëãýýíèé ãîë 2 ¿íäñýí àðãàä õàìààðàãäàõ àðãóóäûã òàâèíà óó? 226. Äîîðõè áîõèðäîë á¿õèé óñàíä ÷àíàðûí ñàéæðóóëàõ àðãûã òîõèðóóëàí òàâèíà óó? 227. Óñíû øèíæèëãýýíä õýðýãëýãäýõ áàãàæèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿?
À. àòîì øèíãýýëòèéí ñïåêòðîôîòîìåòðèéí àðãà Â. õèéí õðîìàòîãðàôèêèéí àðãà
Ã. èíäóêöëýí õîñîëñîí ïëàçìûí ñïåêòðîìåòðèéí àðãà
1. á¿õ ìåòàëëûã òîäîðõîéëîõ
2. àíèîí, êàòèîíûã òîäîðõîéëîõ
3. îðãàíèê íèéëìýë áîäèñ
4. îëîí ÿíçûí ìåòàëëûã òîäîðõîéëîõ
228. Áîõèð óñûã öýâýðëýõ àðãûã øèíæ ÷àíàðòàé íü òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿? 229. Óñûã öýâýðëýõ ø¿¿ëò¿¿ðèéí òºðëèéã õ¿÷èí ÷àäëààð íü òîõèðóóëíà óó?
À. óäààí ø¿¿ëò¿¿ð
Á. 1 ¿åò õóðäàí ø¿¿ëò¿¿ð
Â. 2 ¿åò õóðäàí ø¿¿ëò¿¿ð
Ã. 2 òàëò õóðäàí ø¿¿ëò¿¿ð
1. 82-96,5%
2. 99%
3. 70%
4. 80-96%
230. ¯éëäâýðèéí àðèóí öýâðèéí àíãèëàë, àðèóí öýâðèéí õàìãààëàëòûí á¿ñèéí õýìæýýã òîõèðóóëíà óó?
À. ãóòëûí ¿éëäâýð
Á. ìîä áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð
Â. íîîñ óãààõ ¿éëäâýð
Ã. ºëºí ãýäýñ óãààõ ¿éëäâýð 231. Óíäíû óñàíä áàéõ çàðèì õîðò áîäèñûí çºâøººðºãäºõ äýýä õýìæýýã òàâèíà óó? 232. ¯éëäâýðèéí àðèóí öýâðèéí àíãèëàë, àðèóí öýâðèéí õàìãààëàëòûí á¿ñèéí õýìæýýã òîõèðóóëíà óó. 233. Õîòûí öýâýðëýõ áàéãóóëàìæ ðóó ¿éëäâýðèéí öýâýðëýõ áàéãóóëàìæèéí äàðàà î÷èõ öýâýðëýãäñýí óñíû íàéðëàãûí ÇÄÕ-ã òîõèðóóëíà óó?
À. óìáóóð áîäèñ
Á. õðîì
Â. ñóëüôàò
Ã. ñóëüôèä
1. 1,36ìã/ë
2. 0,27ìã/ë
3. 407ìã/ë
4. 1ìã/ë
234. Áîõèðûí ñóâãèéí ñèñòåìèéí àæèëëàãààã òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿
À. õýñãèéí
Á. åðºíõèé
1. àéë ºðõèéí áîõèð
2. ¿éëäâýðèéí áîõèð
3. áîðîîíû áîõèð
235. Óíäíû óñíû ýõ ¿¿ñâýðèéã õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýõýä õýðýãëýõ õëîðûí õýìæýýã òîîöîæ òîõèðóóëíà óó
À. õóäãèéí óñ 236. Óñíû íàéðëàãà äàõü ýëåìåíò¿¿äýýñ õàìààðàí ¿¿ññýí íóòàãøìàë ºâ÷íèéã òîõèðóóëàí áè÷íý ¿¿ ?
À. èîäûí àãóóëàìæ áàãàñàõ 237. Èë çàäãàé óñíû öýâýðøèëòèéã ò¿¿íèé ïëàíêòîíû àíãèëëààð íü ÿëãàíà óó. 238. Óíäíû óñíû íàéðëàãûí çàðèì ýëåìåíòèéí ôèçèîëîãèéí à÷ õîëáîãäëûã òîõèðóóëíà óó?
À. êàëüöè 239. Óñàíä äîîðõ õîðò áîäèñûí õýìæýý èõñýõýä áèåä ¿ç¿¿ëæ áîëîõ íºëººã òîõèðóóëæ áè÷.
À. ìºíãºí óñ 240. Õóäãèéí óñíû ýõ ¿¿ñâýðèéã óíäàðãûí õ¿÷èí ÷àäëààð ñîíãîæ òîõèðóóëíà óó? 241. Óëèðëûí áàéäëààð óñàí äàõü óóññàí õ¿÷èëòºðºã÷ººð öýâýðøèõ õýìæýýã áè÷íý ¿¿ ? Á. ºâºë
1. 4,
2. 6,0
242. Ìàíàé îðíû õ¿í àìûí óñàí õàíãàìæèéí áàéäëûí ýçëýõ õóâèéã òîõèðóóëàí òàâèíà óó?
À. òºâëºðñºí óñàí õàíãàìæààð 243. Àðüñ øèðíèé ¿éëäâýðèéí òåõíîëîãèéí õýðýãöýýíä õýðýãëýõ öýâýð óñíû íàéðëàãûã òîõèðóóëæ áè÷. 244. Õàëóóí óñíû ãàçðûí ºðººí¿¿äèéí íýã õ¿íä íîãäîõ òàëáàéí õýìæýýã òîõèðóóëàí òàâèíà óó?
À. 2.2ì2
Á. 0.75ì2
Â. 1.75ì2
Ã. 3.0ì2
1. Õóâöàñ ñîëèõ ºðºº
2. Óñàíä îðîõ ºðºº
3. Óóðûí êàáèí
4. Õ¿ëýýëãèéí ºðºº
245. ªâ÷èí äàõèõ, àðõàãøèõ, õàëäâàð õàäãàëàã÷ áîëîõîîñ ñýðãèéëýõ çîðèëãîîð ºâ÷èí òóñ á¿ðèéí îíöëîãîîñ õàìààð÷ õýäèé õóãàöààíä äîîðõè ºâ÷í¿¿äýýð ºâ÷ëºí ýäãýðýãñäèéã õàëäâàðò ºâ÷íèé êëèíèêèéí õÿíàëòûí äîð ýìíýëãýýñ ãàðãàõ âý? Â. 6 ñàðààñ äîîøã¿é 246. Äîîðõè ýìíýëãèéí ºðººí¿¿äèéí òåìïåðàòóðûã òîõèðóóëàí òàâèíà óó? Á. 220Ñ
Â. 25-220Ñ
Ã. 200Ñ
1. òºðºõèéí ºìíºõ áà òºðñíèé äàðààõ òàñàã
2. õ¿¿õäèéí òàñàã
3. íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí òàñàã
4. õ¿ëýýí àâàõ òàñàã
247. Òºâ ñóóðèí ãàçðûã òºëºâëºõºä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëñ Á. íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí
1. äýä á¿òýö
2. ñàëõèíû ÷èãëýë, õóðä
3. íàðíû öàöðàã
4. õ¿í àìûí òîî
5. õóð òóíàäàñæèëò
6. õóäàëäàà, àæ ¿éëäâýð
7. ýìíýëýã, óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ áàéãóóëëàãà
8. àãààðûí òåìïåðàòóð
248. Äàðààõ áàéãóóëëàãóóä òºâ ñóóðèí ãàçðûí òºëºâëºëòèéí ¿éë àæèëëàãààíû ÿìàð á¿ñýä õàìààðàõ âý? 249. Ãàçàð äîîðõ õîîëîéíóóä õýä õýäýí ìåòðò áàéðëàõ âý?
À. óñ äàìæóóëàõ õîîëîé
Á. áîõèðûí õîîëîé Ä. öàõèëãààíû êàáåëü
1. 3ì-ýýñ äýýøã¿é
2. 2ì-ýýñ áàãàã¿é
3. 5-6ì-ýýñ áàãàã¿é
4. 0.5ì-ýýñ äýýøã¿é
5. 4 ì-ýýñ áàãàã¿é
250. Õîòûí ýäýëáýð ãàçðûí ýçëýõ õóâèéã òîõèðóóëíà óó 251. Õîòæèëò áà õàëäâàðò ºâ÷íèé õàìààðëûí õàíäëàãà
À. àìüñãàëûí çàìûí õàëäâàð, ýìíýëãèéí äîòîîä õàëäâàð, àðüñ ºíãºíèé ºâ÷èí
Á. ãýäýñíèé áàëíàä, ñàõóó, ïíåâìîêîêêûí õàëäâàð
Â. ãýäýñíèé õóðö õàëäâàð
Ã. áàéãàëèéí ãîëîìòîò õàëäâàð
1. òîãòâîðæèõ
2. óñòàõ
3. ºñºõ
4. áóóðàõ
252. Õ¿í àìûí äàðààõ õýñãèéã á¿ëýãëýë òóñ á¿ðò íü òîõèðóóëíà óó.
À. ñóðãóóëèéí ñóðàã÷èä
Á. àëáàí õààã÷èä
Â. ýìíýëýã, ñî¸ëûí áàéãóóëëàãàä àæèëëàãñàä
1. ¿íäñýí á¿ëýã
2. ¿éë÷èëãýýíèé á¿ëýã
3. áèå äààãààã¿é á¿ëýã
253. Øóóãèàíû òîäîðõîéëîëòûã òîõèðóóëàí òàâèíà óó?
À. ôèçèîëîãèéí
Á. ýð¿¿ë àõóéí
Â. ôèçèêèéí
1. ñîíñãîëûí äàâòàìæèéí õ¿ðýýí äýõ óÿí õàòàí îð÷íû ìåõàíèê õýëáýëçýë
2. ñîíñãîëûí ýðõòíèé äóóíû äîëãèîíû íºëººëëèéã õ¿ëýýí àâ÷ áàéãàà ìýäðýìæ
3. àøèãòàé äóó àâèàã õ¿ëýýí àâàõàä ñààä áîëäîã, òàéâàí áàéäëûã àëäàãäóóëäàã, õ¿íèé áèå ìàõáîäèä õîðò áîëîí öî÷ðîîõ íºëººã ¿ç¿¿ëäýã, àæëûí ÷àäâàðûã áóóðóóëäàã òààëàìæã¿é äóó àâèàíóóäûí íèéëáýð
254. Õîòûí øóóãèàíòàé òýìöýõ äàðààõ àðãóóä ÿìàð ÷èãëýëèéí àðãà õýìæýýíä áàãòàõ âý?
À. áàðèëãà òºëºâëºëòºíä ÷èãëýãäñýí àðãà õýìæýý
Á. òåõíèêä ÷èãëýãäñýí àðãà õýìæýý
Â. çàñàã çàõèðãààíû àðãà õýìæýý 3. ñîíñãîëûí ýðõòíèéã öî÷ðîîõ ÷àíãà äóó ãàðãàõûã õîðèãëîõ 255. Àãààðûí ¿íäñýí íàéðëàãûí ýçëýõ õóâèéã òîõèðóóëæ òàâèíà óó.
À. õ¿÷èëòºðºã÷
Á. í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé
Â. àçîò
1. 78%
2. 21%
3. 0.03
256. Íåôòèéí ¿éëäâýð, öàõèëãààí ñòàíö íü îðîí ñóóöíû á¿ñýýñ õýäýí ìåòð çàéòàé áàéðëàõ ¸ñòîé áà àðèóí öýâðèéí õàìãààëàëòûí á¿ñèéí àëü àíãèëàëä õàìààðàõ âý?
À. 1000ì
Á. 500ì
Â. 300ì
Ã. 100ì
Ä. 50ì
1. II
2. IV
3. I
4. V
5. III
257. Òºâ ñóóðèíãèéí àãààðûí áîõèðäîëòîíä òàâüæ áàéãàà äàðààõ àðãà õýìæýý ÿìàð õÿíàëòàíä îðîõ âý?
À. óðüä÷èëñàí
Á. áàéíãûí
1. õèé, òîîñ öýâýðëýõ òºõººðºìæ¿¿äèéí àøèãëàëòàíä õÿíàëò òàâèõ
2. òîîñ, õèé ÿëãàðóóëäàã ¿éëäâýðèéí ãàçðûí òîíîã òºõººðºìæèíä ìàãàäëàãàà õèéõ
3. ¿éëäâýð áà àãààð áîõèðäóóëàã÷ ýõ ¿¿ñâýðýýñ ãàð÷ áàéãàà õîðò áîäèñ àãààðûã õýðõýí áîõèðäóóëæ áàéãààä ëàáîðàòîðèéí øèíæèëãýýòýé õÿíàëò õèéõ
4. ¿éëäâýðèéí ãàçðûí ãàçàð îëãîëòîíä îðîëöîõ
5. àòìîñôåðûí àãààðûí áîõèðäîëòûí áàéäàëä õÿíàëò õèéæ, ¿íýëãýý ºãºõ
258. Àòìîñôåðèéí àãààðò õàÿõ áîõèðäóóëàã÷ õàÿãäëûã öýâýðëýõ àðãàä òîõèðîõ òºõººðºìæ¿¿äèéã äóðüä
À. õóóðàé ìåõàíèê àðãà
Á. ÷èéãòýé àðãà
1. ìóëüòèöèêëîí
2. ñêðóááåð
3. ðóêàâíû ôèëüòð
4. áàðáàòåð
6. öàõèëãààí ôèëüòð

“Ô Õóâèëáàð (Ýíý õýñýãò 259-300 äóãààð áè÷èãäñýí íèéò 42 ñîðèë îðæ áàéíà)

Çàäãàé õàðèóëòòàé ñîðèë


259. Õºðñíèé ººðºº öýâýðøèõ ÿâöàä ÿìàð ÿìàð áèîõèìèéí ïðîöåññ ÿâàãääàã âý?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
260. Õàëäâàð ¿¿ñãýã÷ õîã õàÿãäàë ãýæ þóã õýëýõ âý?
———————————————————————————————————————————————
261. Ìîíãîë óëñûí “Áàéãàëü îð÷èíä íºëººëºõ áàéäëûí ¿íýëãýýíèé òóõàé õóóëü”-ä áàéãàëüä îð÷íû ¿íýëãýýã ÿìàð ¿åä õèéõýýð õóóëü÷èëñàí áàéäàã âý?
————————————————————————————————————————————————
262. Ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà õàíãàñàí øàò õ¿íä ÿìàð íºëºº ¿ç¿¿ëýõýýð õèéãäñýí áàéõ ¸ñòîé âý?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
263. Íàðíû ¿çýãäýõ áîëîí õýò óëààí ãýðëèéí áèå áèåíýýñýý ÿëãàãäàõ îíöëîã øèíæèéã íýðëýíý ¿¿.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
264. Àãààð ñîëèëöîîíû äàâòàìæ ãýæ þó âý?
————————————————————————————————————————————————
265. Îðîí ñóóöíû àøèãòàé òàëáàéä îðîí ñóóöíû àøèãëàëòûí ÿìàð õýñýã îðäîã âý?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
266. ªðººí äýõ àãààðûí õºäºë㺺í õ¿íèé áèå ìàõáîäèä ÿìàð ÿìàð ¿éë÷ëýë ¿ç¿¿ëäýãèéã íýðëýíý ¿¿.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
267. Óñíû àñóóäëûã çîõèöóóëàõ ÿìàð õóóëü, ä¿ðýì ìºðäºãäºæ áàéíà âý?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
268. Óñíû ¿íäýñíèé õºòºëáºð õýçýý áàòëàãäñàí, ÿìàð çîðèëãîòîéã áè÷íý ¿¿
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
269. Óñíû ººðºº öýâýðøèõ ïðîöåññûã òàéëáàðëà
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

270. Óñíû õºòºëáºð õýçýý áàòëàãäñàí, ÿìàð çîðèëãîòîéã áè÷
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

271. Óñíû íººöèéí ñàí ãýæ þóã õýëýõ âý?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
272. ¯éëäâýðèéí áîõèð óñíû ñèñòåìèéí îíöëîãèéã áè÷íý ¿¿.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
273. Óíäíû óñíû ÓÑÒ 900-92-ò çààãäñàí õîð ñóäëàëûí ¿ç¿¿ëýëòýíä îðîõ áîäèñóóäûã íýðëýíý ¿¿?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
274. 5000-20000 õ¿í àìòàé ñóóðèíãèéí õàëäâàðæóóëàëòã¿é óíäíû óñíû ýõ ¿¿ñâýðò õèéãäýõ ¸ñòîé øèíæèëãýýíèé òîî, äàâòàìæèéã áè÷íý ¿¿?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
275. Ãàçðûí äîîðõè óñíû ýõ áóëãèéí 2-ð çýðãèéí óñàíä ÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ ÿìàð àðãà õýðýãëýõ âý?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
276. Ãàäàðãûí óñíû ýõ áóëãèéí 2-ð çýðãèéí óñàíä ÷àíàð ñàéæðóóëàõ ÿìàð àðãà õýðýãëýõ âý?
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
277. Óñíû ÷àíàðûã ¿íýëýõ õîð ñóäëàëûí ¿ç¿¿ëýëòèéã òîäîðõîéëæ áè÷íý ¿¿.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
278. Óíäíû óñíû óñòºðºã÷èéí èëòãýã÷èéí /PH/ ñòàíäàðò õýìæýýã áè÷íý ¿¿.
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
279. 2000 ñóðàã÷òàé Åðºíõèé Áîëîâñðîëûí Ñóðãóóëèéí áàéðàíä øààðäàãäàõ áèå çàñàõ ãàçðûí ñóóëòóóðûí òîîã õýðõýí òîîöîæ ãàðãàõ âý?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
280. Óñíû ìýäýýëëèéí ñàíä þó îðîõ âý?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
281. Õýñãèéí áîõèð óñíû òàòóóðãûí ñèñòåìä îðîõ òºðëèéã áè÷íý ¿¿.
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
282. 300 àæèë÷èíòàé ¿éëäâýðèéí áàéðàíä øààðäàãäàõ áîõèð óñíû òàòóóðãûí ñèñòåìèéí òºðëèéã áè÷íý ¿¿.
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
283. Óëñûí õèëèéí óñ àøèãëàëòûã ÿìàð õóóëü ýðõ ç¿éí áàðèìòààð çîõèöóóëäàã âý?
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
284. Ìýñ çàñëûí àðãààð àâñàí ýðõòíèéã ýìíýëãèéí íºõöºëä õýðõýí óñòãàõ âý?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________
285. Áîõèð óñíû öýâýðëýãýýíèé ò¿âøèíä òàâèõ ¿íäñýí øààðäëàãûã áè÷.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
286. Õàëäâàðòûí òàñãèéí õàãàñ áîëîí á¿òýí áîêñûí àãààðæóóëàëòàíä ÿìàð øààðäëàãà òàâèãäàõ ¸ñòîé âý?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
287. Íýã öîãöñûã õýäýí ãðàäóñûí òåìïåðàòóðò, õýäýí öàã øàòààõ ¸ñòîé âý?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
288. Õîò òºëºâëºëòºíä ýð¿¿ë àõóéí ÿìàð õÿíàëò ãîëëîõ ¿¿ðýãòýé âý?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
289. Áàðèëãàæèëòûí ñèñòåìèéã ñîíãîõîä íºëººëºõ ãîë õ¿÷èí ç¿éë þó âý?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________