ЭМИЙН САН

Эмийн сангийн нэр: Монос

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар1738
Тусгай зөвшөөрлийн олгосон хугацаа07/22/2004
Тусгай зөвшөөрлийн дуусах хугацаа07/22/2005

Аймаг/хот: УвсСум/дүүрэг: Улаангом
Байршилын хаяг: Байрны дугаар:
Утас: 145222382Факс:
Шуудангийн хайрцаг: Цахим шуудан:
Вэб сайт:
Салбарын тоо:
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр: Туулайн Ганбат
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн лицензийн дугаар: 0003425
Байрны зориулалт:
Эрүүл мэндийн даатгалтай иргэдэд хөнгөлөлттэй үйлчилдэг эсэх:
Hide details for Мэргэжлийн ажилтны тооМэргэжлийн ажилтны тоо

Дээд боловсролтой ажилтны тоо
Дунд боловсролтой ажилтны тоо


Мансууралах сэтгэц нөлөөт эмээр үйлчилдэг эсэх:
Эмийн санд бэлтгэдэг дотоод бэлдмэлийн тоо:
Эмийн санд бэлтгэдэг тарилгын шингэний тоо:
Эмийн сангийн нөөцөнд байгаа эмийн тоо:
Эмийн сангийн нөөцөнд байгаа зайлшгүй шаардлагатай эмийн тоо: